Aktuality

Aj nezávislé kontrolné úrady musia byť kontrolované, využívajú k tomu prísne medzinárodné štandardy

Bratislava 20. júna 2018 – Národné autority pre oblasť externej kontroly majú spoločný strategický cieľ, usilujú sa o to, aby boli vzorovými subjektmi verejnej správy a systém ich riadenia vychádzal z princípov otvorenosti, transparentnosti a efektívneho, cieleného plánovania kontrolných akcií. Jednou z dôležitých podmienok napĺňania strategického cieľa je meranie kvality práce kontrolných úradov, profesionálne hodnotenie jednotlivých oblastí ich kľúčových činností. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík aj preto rozhodol, že slovenská nezávislá kontrolná inštitúcia ešte v priebehu roku 2017 podstúpila samohodnotenie svojej výkonnosti s využitím medzinárodnej metodiky PMF (Performance Measurement Framework). Samohodnotenie prinieslo výsledky, ktoré popísali nielen silné stránky kontrolného úradu, ale aj oblasti, výzvy, na ktoré budú musieť v nadchádzajúcich rokoch slovenskí kontrolóri aktívne reagovať.

 

Za silné stránky kontrolného úradu je dnes možné považovať vytvorenie analytického oboru, vďaka ktorému úrad posilňuje už od roku 2016 nielen kvalitu svojich kontrolných výstupov, ale analytický tím výrazne prispieva taktiež k procesu plánovania, kreovania ročných plánov kontrolných akcií. Kultúra transparentnosti slovenskej kontrolnej inštitúcie vychádza z využívania Kontrolórskeho informačného systému v bežnom riadení úradu a zároveň pri príprave, výkone i vyhodnocovaní každej kontrolnej akcie. Z dlhodobej perspektívy, z hľadiska udržateľnosti je nevyhnutné investovať do ľudského kapitálu a tento cieľ napĺňa NKÚ SR aj tým, že v priebehu roka 2018 spustil trojročný projekt kompetenčného vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný z európskych zdrojov a do jednotlivých vzdelávacích aktivít bude zapojených bezmála 200 zamestnancov. Na druhej strane novými výzvami sú tematické, výkonnostné kontroly zamerané na hodnotenie verejných politík, medzinárodných záväzkov, ale i otázky súvisiace s hodnotením kvality práce kontrolórov či systémom strategického plánovania.

 

Predseda úradu Karol Mitrík na základe záverov ostatného samohodnotenia rozhodol, že výsledky budú využité pri príprave stratégie NKÚ SR na roky 2019 – 2023 a taktiež pri externom hodnotení kvality práce úradu. Slovenská kontrolná inštitúcia už v druhej polovici roka 2019 podstúpi druhé hodnotenie kvality, tentoraz s využitím metodiky Peer Review a za účasti expertov z iných kontrolných úradov.

 

Viac informácií o pravidlách a prínosoch hodnotenia kvality práce kontrolných úradov s využitím medzinárodných štandardov Peer Review ponúkne medzinárodný seminár, ktorý organizuje NKÚ SR v Bratislave v dňoch 21. – 22. júna 2018 v hoteli Crown Plaza. Na odborný seminár sa akreditovala takmer stovka zahraničných hostí zo 49 krajín sveta, pričom z hľadiska otvorenosti akcie širšej verejnosti bude zabezpečený live stream na internete (youtube kanál NKÚ). Zaujímavosťou tohto podujatia je aj skutočnosť, že dnes platné medzinárodne štandardy pre hodnotenie kvality s využitým metodiky Peer Review boli schválené kongresom INTOSAI v decembri 2016 a medzinárodný pracovný tím pre prípravu nových štandardov viedli odborní zamestnanci slovenského kontrolného úradu.

Zdielať: