Aktuality

Verejnosť i médiá môžu byť jedným z impulzov pre zameranie kontrolnej činnosti

Bratislava  6. marca  2020 – Nárast podnetov od občanov o 15 % svedčí o rastúcej dôvere obyvateľov voči národnej autorite pre oblasť externej kontroly. Podania zo strany verejnosti poukazujú na netransparentnosť v konaní na ministerstvách či štátnych inštitúciách. Občania však čoraz častejšie upozorňujú aj na podozrenia pri nakladaní s verejným majetkom v samosprávach, kde však majú konať hlavní kontrolóri a obecní poslanci. Nezávislá inštitúcia pre kontrolu uplatňuje protikorupčný program, ktorý má eliminovať podozrenie z korupčného správania. NKÚ SR tiež v tomto roku podstupuje medzinárodné hodnotenie kvality svojej činnosti s využitím medzinárodne uznávanej metodiky PEER REVIEW.

Rastúci počet podaní od občanov vníma NKÚ SR prejav dôvery verejnosti voči kontrolnej inštitúcii. V roku 2019 vzrástol medziročne počet podnetov od občanov o 15% na úroveň 750 podaní, tretina podnetov sa však opakuje. Občania najčastejšie žiadajú preverenie hospodárenia či nakladania s majetkom v mestách a obciach, ale aj v štátnych podnikoch či na ministerstvách. Každý šiesty pisateľ si žiada zostať v anonymite. Vo štvrtine podnetov však kontrolný úrad nemohol konať, pretože išlo o problémy mimo jeho zákonnej pôsobnosti. Týkalo sa to napríklad reklamácie vyúčtovania nájomného či faktúr za energie, sťažnosti na nečinnosť súdov, nesúhlas s rozhodnutím správcovských spoločností či nespokojnosť s výsledkom dedičského konania. V týchto prípadoch boli pisatelia nasmerovaní na úrad, ktorý danú problematiku môže riešiť. Kontrolóri približne 30 podnetov zaslali na priame vybavenie inej inštitúcii, podľa jej zákonnej pôsobnosti.

Vo viac ako tristo podnetoch občania upozornili na možné nehospodárne, nezákonné a netransparentné nakladanie s verejnými financiami a majetkom zo strany miestnej samosprávy. Tak ako po iné roky, aj vlani bolo najviac podnetov doručených z východného Slovenska, vzrástol aj počet podaní z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja (viď graf). Najčastejšie občania poukazovali na nedostatky v základnej kontrole na úrovni miestnej i krajskej samosprávy, spochybňovanie odbornosti zamestnanca obecného úradu, nedostatočnú činnosť hlavného kontrolóra. Upozorňovali tiež na zamestnávanie rodinných príbuzných, ale aj na možnú korupciu pri obsadzovaní riadiacich pozícií v podnikoch a inštitúciách v pôsobnosti samospráv. Tu však národní kontrolóri upozorňujú, že primárna zodpovednosť za kontrolu je na pleciach hlavných kontrolórov miest, obcí či krajov. Národná autorita pre externú kontrolu nemôže nahrádzať ich zákonnú pôsobnosť a preberať povinnosti iných.

To, že kontrola a transparentnosť sú kľúčové nástroje boja proti korupcii si uvedomuje aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Ako národná autorita pre externú kontrolu má nastavené vlastné mechanizmy, ktoré eliminujú možné korupčné správanie jej zamestnancov. V podmienkach NKÚ SR platí „Protikorupčný program“, ktorého cieľom je v maximálnej možnej miere minimalizovať priestor pre korupčné konanie zamestnancov úradu pri výkone nezávislej kontroly. Program okrem iného definuje postupy pre nahlasovanie a následné riešenie podaní súvisiacich s prípadným podozrením na korupčné správanie kontrolóra či akéhokoľvek zamestnanca úradu. Generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy v tejto súvislosti upozorňuje, že verejnosť môže pre nahlásenie prípadného korupčného konania zamestnanca úradu využiť emailovú adresu korupcia@nku.gov.sk. “K emailovej adrese má prístup výlučne predseda úradu a protikorupčný koordinátor. Úrad na základe medzinárodných štandardov vedie tiež Katalóg protikorupčných podaní a informáciu o evidovaných podaniach predkladá predseda v rámci princípov transparentnosti minimálne raz ročne Kolégiu”.

Ľ. Andrassy dodáva, že od roku 2019 bol posilnený útvar komunikácie a styku s verejnosťou. „Týmto krokom boli do vysoko odborného kontrolórskeho prostredia zapojení „editori“, špecialisti pre oblasť komunikácie, publicity či pre prácu so sofistikovanými nástrojmi investigatívnej žurnalistiky. Je to cesta, ktorou dnes kráčajú nezávislé kontrolné úrady. V záujme lepšej správy veci verejných, transparentnejšieho nakladania s verejným majetkom spájajú pri príprave, výkone, ale aj definovaní záverov z prierezových kontrolných akcií silné a vysoko odborné závery kontrolórov, analytikov i mediálnych expertov“, bližšie vysvetlil generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR.

 

Príloha

Graf - geografické rozdelenie podnetov

 

None

Zdielať: