Tlačové správy 2016

Kontrola priemyselných parkov odhalila problémy s ich obsadenosťou a vznikom pracovných miest

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre kontrolu vynakladania prostriedkov na priemyselné parky, ktorej cieľom bolo zhodnotiť obsadenosť, vytvorenie a udržateľnosť pracovných miest v priemyselných parkoch s dopadom na rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosť v regióne. Kontrola preukázala, že v niektorých priemyselných parkoch podporených zo štrukturálnych fondov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nebol naplnený merateľný ukazovateľ, najmä ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest a obsadenosti priemyselného parku.

Zdielať: