Aktuality

Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, jeho podvýborov a pracovných zoskupení

Výbor INTOSAI pre budovanie kapacít (CBC), jeho podvýbory a pracovné zoskupenia, vrátane Podvýboru pre peer review, ktorého predsedom je NKÚ SR, sa stretli na svojom výročnom zasadnutí v dňoch 8. až 10. septembra v Štokholme. Výbor CBC je lídrom v oblasti rozvoja kapacít (budovania odbornej spôsobilosti NKI) v rámci INTOSAI. Rokovania sa zúčastnil podpredseda NKÚ SR Ing. Igor Šulaj s delegáciou.

Rokovanie pod vedením NKI Južnej Afriky, ktorá od roku 2013 predsedá výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, a NKI Švédska v pozícii podpredsedu výboru, bolo venované záležitostiam:

  • Podvýboru INTOSAI CBC pre rozvoj poradenských a konzultačných služieb zameraných na koordinované kontroly,
  • Podvýboru INTOSAI CBC pre peer review, ktorému predsedá NKÚ SR,
  • účelovej pracovnej skupine pre certifikáciu audítorov INTOSAI,
  • IntoSAINT (sebahodnotenie bezúhonnosti),
  • regionálneho diskusného fóra o rozvoji kapacít,
  • procesu strategického plánovania,
  • vývoja návrhu hodnôt CBC,
  • profesionalizácie regiónov,
  • kapacít NKI z pohľadu rozvojovej agendy OSN po roku 2015,
  • Riadiaceho výboru INTOSAI CBC.

Na rokovaní Podvýboru pre peer review, ktoré viedol a moderoval Ing. Imrich Gál, MBA, prezentoval činnosť podvýboru za obdobie posledného roka, stav prác na novelizácii štandardu ISSAI 5600 o peer review a perspektívu budúcej činnosti podvýboru. Na rokovaní Riadiaceho výboru INTOSAI CBC prezentoval podpredseda úradu Ing. Igor Šulaj správu o činnosti podvýboru. Správa o činnosti podvýboru a stav prác na novelizácii štandardu ISSAI 5600 boli prijaté pozitívne a s pochvalou a Riadiaci výbor ich schválil s odporúčaním pokračovať v práci podľa zaužívaných postupov INTOSAI a predložiť ich na rokovanie Správnej rady INTOSAI v novembri 2015.

Na osobitnom trilaterálnom stretnutí za účasti predsedu Výboru INTOSAI CBC (Kimi Makwetu, generálny audítor NKI Južnej Afriky), podpredsedu Výboru INTOSAI CBC (Magnus Lindell, zástupca generálneho audítora NKI Švédska) a predsedu Podvýboru INTOSAI CBC (NKÚ SR, ktorý zastupoval podpredseda Igor Šulaj) bol vyjadrený súhlas s pokračovaním predsedníctva podvýboru pre peer review a načrtnutý bol ďalší zámer činnosti podvýboru.

Podrobnejšie informácie o rokovaní sú na stránke INTOSAI CBC.

Zdielať: