Aktuality

Predseda kontrolórov štvrtý rok informuje o zisteniach úradu aj hlavu štátu

Bratislava  13. septembra 2019 – Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dostala po prvýkrát súhrnnú informáciu o činnosti, zásadných zisteniach Najvyššieho kontrolného úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) za ostatných šesť mesiacov. Predseda nezávislej autority pre externú kontrolu Karol Mitrík v pravidelnom súhrne informuje už štvrtý rok nielen hlavu štátu, ale aj ďalších dvoch najvyšších ústavných činiteľov, aktuálne aj o výsledku kontroly vedeckých parkov, o plnení záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie či o hospodárení kancelárie prezidenta. Na základe rizikových analýz a tiež podnetov od občanov národní kontrolóri preverili hospodárenie v troch obciach, v ktorých sa potvrdili závažné porušenia zákonov i systémové nedostatky.

Predseda NKÚ od roku 2016 zasiela informácie o výsledkoch kontrol úradu najvyšším ústavným činiteľom, aby tí pri svojom rozhodovaní vedeli využiť praktické odporúčania, vecné poznatky od kontrolórov, ktorí ich získali, identifikovali priamo v teréne. Zistenia národnej kontrolnej autority si totiž vyžadujú nielen prijímanie praktických opatrení u dotknutého kontrolovaného subjektu, ale tiež zmeny v legislatíve, procesoch, ktoré môže vykonať vláda či parlament. Kontrolný úrad v ostatných dvoch rokoch vo väčšej miere preveruje plnenie kľúčových národných ukazovateľov v oblasti verejných politík (napr. zdravotníctvo, vzdelávanie, európska finančná pomoc, životné prostredie a pod.) i plnenia záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila v rámci európskeho (EÚ), ale aj svetového spoločenstva (OSN).

V tejto súvislosti predseda slovenských kontrolórov K. Mitrík upozorňuje, že národné záväzky ostávajú často len na papieri, nefunguje účinná koordinácia na úrovní štátnych inštitúcií a absentujú informácie, dáta, ktorými by boli zodpovedné rezorty schopné preukázať plnenie cieľov, efektívnosť využitia verejných zdrojov z pohľadu udržateľného rozvoja i samotného občana. „Otvorená prezentácia kontrolných zistení, aktívne informovanie najvyšších ústavných činiteľov o zistených nedostatkoch, ale tiež o príkladoch dobrej praxe je okrem iného cestou, ktorá núti kontrolované subjekty prijímať praktické kroky, robiť nápravné opatrenia. Externá kontrola tak pomáha nielen k nestrannému hodnoteniu kľúčových verejných politík, ale tiež prispieva k lepšej správe veci verejných“, dodáva K. Mitrík.

Septembrové informácie zaslané prezidentke SR, predsedovi vlády SR a predsedovi Národnej rady SR obsahovali výsledky ukončených kontrolných akcií či kľúčové informácie, ktoré kontrolný úrad popísal v jeho stanovisko k  štátnemu záverečnému účtu za rok 2018. V ňom okrem iného upriamil pozornosť zákonodarného zboru na nedostatočný rozvoj cestnej či železničnej infraštruktúry, na pomalé tempo pri čerpaní európskej finančnej pomoci i na pretrvávajúce vysoké zadlženie nemocníc. Informácia pre ústavných činiteľov obsahuje tiež závery z oficiálnej návštevy zástupcov českého parlamentu a českého kontrolného úradu, pričom kľúčovou témou bilaterálneho rokovania bola oblasť súvisiaca s fungovaním a prínosom kontrolného výboru na pôde českého zákonodarného orgánu.  V súčasnosti o možnostiach zriadenia obdobného výboru na pôde Národnej rady SR rokuje K. Mitrík s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.

Výsledky vybraných kontrolných akcií NKÚ za obdobie apríl až september 2019.

Vedecké parky a výskumné centrá

Kontrola 13 vedeckých parkov a výskumných centier ukázala viaceré nedostatky, ktoré spôsobili najmä oneskorené a nedostatočné financovanie a tiež neštandardné rozhodnutia riadiacich orgánov projektov z fondov EÚ. Celková suma týchto projektov dosiahla takmer 430 miliónov eur, ktoré boli určené na vybudovanie centier a parkov. V súčasnosti však majú vysoké školy a SAV problém udržať ich fungovanie a zabezpečiť výskumnú činnosť. V tejto súvislosti NKÚ opakovane upozorňuje, že oblasť výskumu a vývoja na Slovensku je z hľadiska financií poddimenzovaná a výrazne zaostáva za priemerom EÚ. SR je na poslednom mieste aj v rámci V4.

Podpora klimaticko-energetickej politiky

Kontrolóri preverili, aké kroky realizujú zodpovedné ministerstvá pre to, aby si Slovensko splnilo záväzky v oblasti zníženia skleníkových plynov, zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie. Na základe kontrolných zistení NKÚ upozorňuje na riziko nesplnenia cieľa dosiahnuť 14 percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe. Rezervy vidia kontrolóri aj v podpore elektromobility či pri výrobe pokročilých biopalív, kde tiež hrozí nesplnenie záväzkov SR voči Európskej únii. NKÚ pozitívne hodnotí projekt „Zelená domácnostiam“, prostredníctvom ktorého bolo podporených viac ako 3,6 tisíca fotovoltických panelov na rodinných a bytových domoch. Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu i zo zdrojov EÚ a to vo výške 45 mil. eur. Na druhej strane, systém podpory alternatívnych palív sa ukázal ako nedostatočný a neúčinný a podiel vozidiel s alternatívnym pohonom na celkovom počte áut zostáva na zanedbateľnej úrovni 0,75%. Kontrolný úrad tiež upozorňuje vládu na rezervy pri aktívnej koordinácii dotknutých ministerstiev a tiež na absenciu auditu, zameraného na plnenie cieľov a opatrení v oblasti zmeny klímy a energetiky.

Hospodárenie Kancelárie prezidenta SR

Pred uvedením novej hlavy štátu do prezidentského úradu sa kontrolóri pozreli, ako sa hospodárilo v prezidentskom paláci za uplynulé štyri roky. Závažné nedostatky nenašli, no otázka bývania najvyššieho ústavného činiteľa dlhodobo zostáva neriešená a zaťažuje verejné financie. Chátrajúca vila na Slavíne je majetkom štátu, avšak už takmer 20 rokov neslúži na svoj účel a z roka na rok chátra. Kontrolný úrad preto upozorňuje na potrebu aktívnej realizácie uznesenia vlády, ktorým táto agenda bola zverená do gescie rezortu zahraničných vecí a ministerskí úradníci musia v spolupráci s kanceláriou prezidentky navrhnúť praktické riešenie, musia dať jasnú odpoveď na otázku či existujúca vila je dôstojným, reprezentatívnym miestom pre hlavu štátu, alebo bude obstaraný nový objekt. O rezidencii pre dvoch nižších ústavných činiteľov vládny kabinet rozhodol začiatkom júla t. r., pričom nedoriešenou ostáva práve bývanie, reprezentačné priestory pre prezidentku SR. Dôstojné priestory slúžiace na ubytovanie a neformálne stretnutia pre „prvého občana“ sú štandardnou a priam nevyhnutnou otázkou štátnej reprezentácie v každej krajine sveta.

Samosprávy – kontroly na podnet občanov

V rámci kontroly v obciach Frička a Hrabské v okrese Bardejov sa potvrdilo, že malé obce majú často problém so zabezpečením dodržiavania legislatívy, ktorá sa týka ich správy a komplexných pravidiel v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva aj napriek tomu, že mnohé obce zabezpečujú niektoré takéto služby prostredníctvom spoločných úradovní. V tejto súvislosti NKÚ SR podporuje otvorenie širšej diskusie o ďalšom smerovaní komunálnej reformy, o deľbe kompetencií, o konsolidácii sídelnej štruktúry a o fiškálnej decentralizácii. Rezortu vnútra NKÚ odporučil zvážiť nový systémový prístup k vytváraniu sídiel spoločných obecných úradov a vytvorenie centrálneho orgánu zodpovedného za manažment nevyhnutných modernizačných zmien vo verejnej správe. Vzhľadom na opätovne zisťovanú neúčinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov NKÚ navrhol tiež prijať systémové opatrenia na posilnenie vnútorného kontrolného systému. V rámci kontroly v obci Lúka  v súvislosti so vzniknutým problémom s predkladaním účtovnej evidencie a dokumentácie ku kontrole, odporučil zakotviť do zákona povinnosť odchádzajúceho starostu odovzdať kompletnú dokumentáciu o hospodárení a majetku obce nastupujúcemu starostovi. Zistené závažné nedostatky, týkajúce sa podozrenia z  porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, boli v týchto prípadoch postúpené orgánom činným v trestnom konaní.
None

Zdielať: