Aktuality

Hospodárenie s verejnými financiami musí byť obozretné a pod drobnohľadom verejnosti

Najvyšší kontrolný úrad SR odporúča poslancom zákonodarného zboru, aby na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu (jún 2016) zobrali na vedomie návrh štátneho záverečného účtu za rok 2015. Stanovisko kontrolného úradu predloží poslancom jeho predseda Karol Mitrík, pričom kontrolóri konštatujú, že schodok verejnej správy dosiahol v závere roka 2015 úroveň 2,97 %, čo predstavuje sumu 2,318 mld. eur. Celkový dlh Slovenskej republiky tak k 31. 12. 2015 dosiahol úroveň 41,306 mld. eur, čo predstavuje 52,91 % HDP a v porovnaní s rokom 2014 ide o 0,99-percentný pokles pomeru dlhu k HDP. Slovenská republika je v hrubom zadlžení podľa maastrichtských kritérií na 11. mieste z členských štátov Európskej únie, pričom priemer Únie je 85,2 % z HDP. Jednotlivé inštitúcie slovenskej verejnej správy v minulom roku hospodárili s výdavkami na úrovni 37,027 mld. eur a do príjmovej časti ich  rozpočtov tiekli finančné zdroje v celkovej výške 34,707 mld. eur.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: