Aktuality

Dobrý hospodársky rok nebol využitý na dosiahnutie prvého vyrovnaného rozpočtu verejnej správy

Bratislava  26. júna  2020 – Cieľ nulového deficitu a vyrovnaného štátneho rozpočtu v roku 2019 sa nepodarilo naplniť a v skutočnosti výdavky verejnej správy dosiahli o 1,22 miliardy eur viac. Napriek miernemu zvýšeniu dlhu Slovensko nie je v sankčnom pásme. Konštatuje sa v stanovisku Najvyššieho kontrolného úradu SR k štátnemu záverečnému účtu, ktoré predseda Karol Mitrík v zmysle zákona zaslal poslancom parlamentu. Až tritisíc zmien rozpočtu svedčí o nesystémovom, formálnom plánovaní a spochybňuje transparentnosť rozpočtového procesu.

Slovenský parlament schválil pre rok 2019 rozpočet, ktorého cieľom bolo po prvý krát od vzniku samostatnej republiky dosiahnuť vyrovnané hospodárenie celého verejného sektora. To znamená, že príjmy a výdavky verejnej správy boli rozpočtované na rovnakej úrovni, a to necelých 37 mld. eur. V skutočnosti však štátne a verejné inštitúcie minuli v predchádzajúcom roku 40,4 mld. a príjmy zaostali za výdavkami o 1,22 mld. eur. Národná autorita pre oblasť externej kontroly teda vo svojom stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2019 konštatuje, že hlavný rozpočtový cieľ definovaný vládou SR a podporený poslancami zákonodarného zboru nebol splnený. Konsolidovaný dlh verejnej správy sa zvýšil a v závere minulého roku sa dostal na úroveň viac ako 45 mld. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 48 % z hrubého domáceho produktu. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík tak môže v stanovisku úradu konštatovať, že „aj napriek tomu, že dlh verejnej správy sa v minulom roku zvýšil, dostal sa mimo sankčného pásma definovaného ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti“.

Vláda SR a jednotlivé ústredné orgány štátu skončili hospodárenie za predchádzajúci kalendárny rok so stratou viac ako 2,2 mld. eur (príjmy – 15,8 mld. eur, výdavky – 18 mld. eur). Najvyšší kontrolný úrad SR upozorňuje Národnú radu SR na skutočnosť, že medziročne stúpli kapitálové výdavky štátu o bezmála pol miliardy eur, pričom najväčší objem peňazí smeroval do nákupu taktických stíhacích lietadiel, do investičných projektov Národnej diaľničnej spoločnosti a do modernizácie železničných tratí. Národní kontrolóri dlhodobo poukazujú na nedostatočný objem financií, ktoré majú pomôcť riešiť modernizačný dlh v sektore zdravotníctva, školstva, ale tiež pri obnove verejných budov či kultúrnych pamiatok. K lepšiemu využitiu prostriedkov i aktívnej verejnej kontrole dosahovania kľúčových cieľov majú prispieť pravidlá programového rozpočtovania. NKÚ SR po preverení dvoch rozpočtových kapitol zistil, že programové rozpočtovanie je značne formálne. Rezortné ciele nemajú merateľné ukazovatele a preto ich nie je možné vyhodnocovať z hľadiska efektívnosti a účinnosti. K. Mitrík v tejto súvislosti pripomína, že „tento stav prirodzene vyvoláva pochybnosti o tom, či pri limitovanom objeme verejných prostriedkov dosahujeme strategické ciele a či sú dotknuté inštitúcie schopné preukázať prínos realizovaných projektov k udržateľnému rozvoju spoločnosti“.

Najvyššia kontrolná inštitúcia opakovane poukazuje na veľký počet rozpočtových opatrení, ktoré významne menia parametre schválené parlamentom. Za posledných osem rokov stúpol počet rozpočtových opatrení o viac ako 80% a dostal sa z úrovne 1672 opatrení v roku 2012 na 3022 opatrení v minulom roku. Z pohľadu autority pre externú kontrolu tento vývoj odhaľuje nedostatočnú úroveň plánovania výdavkov v rámci jednotlivých kapitol. Podľa generálneho riaditeľa kancelárie predsedu NKÚ SR Ľubomíra Andrassyho tento stav zároveň nastoľuje otázky o transparentnosti celého rozpočtového procesu a negatívne limituje kontrolu zo strany poslancov, ale aj odbornej verejnosti. Ako neštandardný, vnímajú kontrolóri tiež výrazný objem peňazí vyčlenených v rezerve predsedu vlády. V prvom kroku bola zákonom o štátnom rozpočte schválená rezerva premiéra na úrovni 1,5 mil. eur. V priebehu roka však bola rezerva rozpočtovými opatreniami zvýšená až na sumu 3,3 mil. eur. Takéto konanie je síce legitímne, ale účelnosť, efektívnosť i transparentnosť použitia verejných zdrojov s využívaním takéhoto nástroja je značne riziková.

NKÚ SR pri definovaní svojho stanoviska k návrhu záverečného účtu štátu vykonal tematické kontrolné akcie v rámci štyroch rezortov. Na základe nich kontrolóri okrem iného konštatujú, že v minulom roku nebol odovzdaný do užívania žiadny nový úsek diaľnice, ktorý by bol financovaný priamo zo štátneho rozpočtu. Vďaka európskej finančnej pomoci sa rozšírila diaľničná infraštruktúra o 14,4 km, pričom cieľom rezortu dopravy bolo sprístupniť taktiež 29 km diaľnic vybudovaných zo štátnych prostriedkov. Nenaplnenie základných cieľov a porušovanie princípov hospodárnosti identifikoval kontrolný úrad v rámci ministerstva školstva. Ako príklad zlej praxe môže slúžiť nesplnenie dôležitého ukazovateľa súvisiaceho s nákupom nových titulov učebníc. Z pôvodne plánovaných 20 titulov nebola obstaraná ani jedna učebnica. Podľa Ľ. Andrassyho, súčasné vedenie rezortu musí riešiť významné riziká spojené s existenciou dvoch zmlúv zabezpečujúcich pripojenie škôl k internetu. „Z hľadiska dodržiavania rozpočtových pravidiel i princípov hospodárnosti bude musieť rezort školstva čo najskôr vyriešiť veľmi neštandardný zmluvný vzťah so spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá zabezpečuje projekt INFOVEK-2. Tým, že bývalé vedenie ministerstva predĺžilo zmluvu bez súťaže a ešte prijalo dodatok, ktorým nepriamo stanovilo platnosť zmluvy na dobu neurčitú, spôsobilo škodu vo výške milión eur. Za takéto konanie musí byť vyvodená osobná zodpovednosť k osobám, ktoré v tomto prípade konali minimálne v rozpore s verejným záujmom“, dodáva generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR.

Infografika - štátny záverečný účet SR 2019

 

Tabuľková príloha

Základné makroekonomické údaje

Ukazovateľ (rast v %, ak nie je uvedené inak)

2018

Prognóza 2019

Skutočnosť 2019

Rozdiel

a

1

2

3

4 = 3 - 2

Hrubý domáci produkt

 

 

 

 

HDP, s.c. (YoY zmena)

4,03

4,50

2,28

-2,22

HDP, b.c. (mld. eur)

89,72

96,89

94,18

-2,71

Súkromná spotreba

3,87

3,24

2,17

-1,07

Súkromná spotreba, b.c.

6,27

5,82

4,97

-0,85

Vládna spotreba

0,23

1,49

3,78

2,29

Fixné investície

3,67

3,09

4,42

1,33

Export tovarov a služieb

5,37

7,94

1,72

-6,22

Import tovarov a služieb

4,96

6,78

2,58

-4,20

Trh práce

 

 

 

 

Zamestnanosť (štatistické výkazníctvo)

1,87

1,14

1,25

0,11

Mzdy, nominálne

6,18

6,32

7,80

1,48

Mzdy, reálne

3,60

3,73

4,99

1,26

Miera nezamestnanosti (VZPS)

6,54

6,37

5,75

-0,62

Celková zamestnanosť (tis. osôb)

2 566,73

2 570,35

2 583,64

13,29

Inflácia

 

 

 

 

Index spotrebiteľských cien (CPI)

2,49

2,50

2,68

0,18

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP)

2,53

2,50

2,77

0,27

 

Vývoj schodku VS na akruálnej báze v rokoch 2018 a 2019

Ukazovateľ
(v mil. eur, ak nie je uvedené inak)

2018 Skutočnosť

2019 Rozpočet

2019 Skutočnosť

Rozdiel

2019S - 2019R

Index (v %)

2019S/2018S

Index (v %)

2019S/2019R

Príjmy spolu

36 419

36 902

39 178

2 276

107,6

106,2

Výdavky spolu

37 360

36 902

40 398

3 496

108,1

109,5

Schodok podľa ESA 2010 (v mil. eur)

-941

0

-1 220

-1 220

129,6

0

Schodok podľa ESA 2010 (v % HDP)

-1,05

0

-1,30

-1,30

123,8

0

HDP v b.c.

89 721

94 592

94 177

-415

104,97

99,56

Príjmy spolu (% HDP)

40,59

39,01

41,60

2,59

102,49

106,64

Výdavky spolu (% HDP)

41,64

39,01

42,90

3,89

103,03

109,97

 

Vývoj príjmov VS v rokoch 2018 a 2019

Príjmy VS (ESA 2010, v tis. eur)

Skutočnosť 2018

Rozpočet 2019

Skutočnosť 2019

Rozdiel

Index
(v %)

Rozdiel

a

1

2

3

4 = 3 - 1

5=3/1*100

6 = 3 - 2

Príjmy spolu*

36 419 372

36 902 142

39 178 292

2 758 920

107,6

2 276 152

Daňové príjmy

16 021 064

17 107 754

16 964 517

943 453

105,9

-143 237

Daň z príjmov fyzických osôb

3 217 628

3 426 902

3 540 185

322 557

110,0

113 283

DPFO zo závislej činnosti

3 093 913

3 307 288

3 409 857

315 944

110,2

102 569

DPFO z podnikania

123 715

119 614

130 328

6 613

105,3

10 714

Daň z príjmov právnických osôb

2 787 700

2 868 647

2 747 360

-40 340

98,6

-121 287

Daň z príjmov vyberaná zrážkou

209 170

235 639

245 615

36 445

117,4

9 976

Daň z pridanej hodnoty

6 316 156

6 663 664

6 825 663

509 507

108,1

161 999

Spotrebné dane

2 315 349

2 426 425

2 373 261

57 912

102,5

-53 164

Z minerálnych olejov

1 266 853

1 337 220

1 288 894

22 041

101,7

-48 326

Z tabaku a tabakových výrobkov

727 645

765 590

766 577

38 932

105,4

987

Dane z majetku (nehnuteľnosti)

354 944

358 985

364 823

9 879

102,8

5 838

Dane z medzinárodného obchodu

23 365

21 517

21 079

-2 286

90,2

-438

Ostatné dane a poplatky

587 210

1 105 975

846 531

259 321

144,2

-259 444

FSZP spolu

11 490 684

12 174 517

12 187 459

696 775

106,1

12 942

Sociálna poisťovňa

7 840 049

8 152 696

8 185 453

345 404

104,4

32 757

Zdravotné poisťovne

3 650 635

4 021 821

4 002 007

351 372

109,6

-19 814

Spolu daňové a odvodové príjmy

27 511 748

29 282 271

29 151 976

1 640 228

106,0

-130 295

 

Prehľad o plnení príjmov, výdavkov a schodku ŠR v rokoch 2018 a 2019

Ukazovateľ (v tis. eur)

Skutočnosť 2018

Rozpočet 2019

Skutočnosť 2019

Rozdiel 2019S-2019R

Index (v %)

2019S/2018S

schválený

upravený

Celkové príjmy

15 381 013

15 497 654

15 943 099

15 825 535

-117 564

102,9

Daňové príjmy

11 965 782

12 464 557

12 464 557

12 336 444

-128 113

103,1

Nedaňové príjmy

1 211 597

1 331 345

1 316 547

1 327 516

10 969

109,6

Granty a transfery

2 203 634

1 701 752

2 161 995

2 161 575

-420

98,1

Celkové výdavky

16 563 255

17 538 901

18 253 558

18 027 016

-226 542

108,8

Bežné výdavky

14 160 931

15 250 323

15 394 342

15 168 067

-226 275

107,1

Kapitálové výdavky

2 402 324

2 288 578

2 859 216

2 858 949

-267

119,0

Schodok ŠR

-1 182 242

-2 041 247

-2 310 459

-2 201 481

108 978

186,2

 

Čistá finančná pozícia SR v rokoch 2018 až 2019

Čistá finančná pozícia SR (v tis. eur)

Skutočnosť 2018

Rozpočet 2019

Skutočnosť 2019

Rozdiel

Index (v %)

a

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = 3 / 2

Príjmy za prostriedky EÚ - zahraničné transfery

2 169 725

1 665 041

2 126 943

461 902

127,7

Zahraničné granty z rozpočtu EÚ

7

0

22

22

-

Spolu príjmy z rozpočtu EÚ

2 169 732

1 665 041

2 126 210

461 169

127,7

Odvody SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov

731 424

839 668

750 226

-89 442

89,3

Tradičné vlastné zdroje

93 385

96 311

84 326

-11 985

87,6

Odvody do rozpočtu EÚ spolu

824 809

935 979

834 552

-101 427

89,2

Príspevky SR do Európskeho rozvojového fondu

16 512

17 934

17 181

-753

95,8

Spolu odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ

841 321

953 913

851 733

-102 180

89,3

Čistá finančná pozícia

1 328 411

711 128

1 275 210

564 082

179,3

 

Porovnanie skutočného bilančného zostatku obcí na hotovostnej báze za roky 2017 až 2019

Názov ukazovateľa (tis. eur)

2017

2018

2019

Rozdiel

Index (v %)

a

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = 3 / 2

Bilančný zostatok obcí

302 484

374 809

411 290

36 481

109,7

z toho:

 

 

 

 

 

príjmy obcí

4 594 449

5 251 416

5 689 740

438 324

108,3

výdavky obcí

4 291 965

4 876 607

5 278 449

401 842

108,2

Porovnanie skutočného bilančného zostatku VÚC na hotovostnej báze za roky 2017 až 2019

Názov ukazovateľa (tis. eur)

2017

2018

2019

Rozdiel

Index (v %)

a

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = 3 / 2

Bilančný zostatok VÚC

154 861

210 680

229 284

18 604

108,8

z toho:

 

 

 

 

 

príjmy VÚC

1 519 376

1 585 465

1 822 790

237 325

115,0

výdavky VÚC

1 364 515

1 374 785

1 593 506

218 721

115,9

 

 

 

None

Zdielať: