Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Komárno
Sídlo:
Komárno, Nám. gen. Klapku 1
IČO:
00306525
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.