Aktuality

Späť

Vyhlásenie EUROSAI

VYHLÁSENIE EUROSAI

Posilnenie nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií

Pripomínajúc Limskú deklaráciu smerníc o zásadách kontroly z roku 1977 a Mexickú deklaráciu o nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií z roku 2007 vydanými Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), ktoré stanovujú zásady nezávislosti v štátnej kontrole,

Uznávajúc zásadný prínos najvyšších kontrolných inštitúcií (SAI) k dobrej správe v oblasti ochrany a udržania efektívnych kontrolných funkcií pre parlamenty a vydávania odporúčaní zameraných na posilnenie verejnej správy a poskytovanie verejným orgánom a spoločnosti s informáciami o týchto záležitostiach,

Zdôrazňujúc, že nezávislosť funkcií verejnej kontroly má zásadný význam pre zabezpečenie transparentnosti a bezúhonnosti verejnej správy a tým posilnenie dôvery verejnosti v štátne inštitúcie,

Zdôrazňujúc, že nezávislosť najvyšších kontrolných inštitúcií od kontrolovaných subjektov chránená proti vonkajším tlakom, rovnako ako voľný prístup verejnosti k výsledkom kontroly, zabezpečí objektivitu zistení, ich dôveryhodnosť a transparentnosť a umožní, aby kontrola skutočne prispela k zlepšeniu verejnej správy,

Poznamenáva, že niektoré členské NKI Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI) deklarovali svoje skúsenosti, že zažili ohrozenie svojej nezávislosti a účinnosti svojho mandátu, a to prostredníctvom výrazných novelizácií alebo ignorovaním ich právomoci, kontrolovaním ich činnosti, snahou ovplyvňovať ich výsledky, obmedzovaním ich zdrojov, poškodzovaním ich dobrého mena a spochybňovaním ich politickej neutrality,

Členovia EUROSAI zhromaždení na VIII. Kongrese organizácie, ktorá sa konala v Lisabone 30. mája až 2. júna 2011:

Chápu s uznaním a podporou iniciatívu INTOSAI uskutočnenú na vnútornej i vonkajšej úrovni na podporu väčšej transparentnosti, zodpovednosti a účinnosti a efektívne prijímanie a využívanie verejných zdrojov v prospech občanov,

Prejavujú plné nasadenie EUROSAI pri posilňovaní a podpore nezávislosti NKI podnikaním aktívnych krokov v tomto smere ako kľúčový prvok svojej stratégie, podporujú šírenie týchto zásad a prispievajú k rozšíreniu a uplatneniu výsledkov úsilia INTOSAI v európskom regióne,

Vyjadrujú svoju otvorenosť a ochotu udržiavať otvorené komunikačné kanály s parlamentmi, verejnou mocou, médiami a občanmi, aby patrične a účinne riešili problémy a reagovali na ich očakávania v oblasti náležitého riadenia vecí verejných tým, že venujú pozornosť ich konštruktívnym požiadavkám,

Nabádajú členov EUROSAI, aby propagovali toto vyhlásenie vo vzťahu k národným parlamentom a ministerstvám zahraničných vecí:

- zvyšovaním povedomia o význame a prínose NKI, ich úlohe a význame ich nezávislosti majúc na zreteli aktívnu čnnosťpri ich ochrane a

- hľadaním podpory pre súčasné aktivity, ktoré prebiehajú na úrovni OSN, najmä úsilie na základe uznesenia ECOSOC z 26. apríla 2011 o prijatí rezolúcie Valného zhromaženia OSN zdôrazňujúce význam zásady nezávislosti NKI, ako je uvedené v Limskej a Mexickej deklarácii.

Nabádajú čenov EUROSAI, aby informovali verejnú moc, médiá a občanov o dôležitosti zachovania a zabezpečnia nezávislého fungovania svojich najvyšších kontrolných inšitúcií vyplývajúce z Limskej a Mexickej deklarácii,

Vyzývajú prezidenta a generálneho tajomníka EUROSAI, aby toto vyhlásenie poslali prezidentovi a generálnemu tajomníkovi INTOSAI, prezidentom a generálnym tajomníkom regionálnych zoskupení INTOSAI, ako aj ďalším zainteresovaným stranám.