Aktuality

Späť

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v piatok 11. júla 2014 uviedol pred poslancami NR SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2013. Táto správa dokumentuje, akým spôsobom a s akými výsledkami NKÚ SR ako nezávislý orgán uplatňoval svoju pôsobnosť vymedzenú Ústavou a zákonom.

„NKÚ SR v nadväznosti na strategické zameranie kontrolnej činnosti pre roky 2012-2014 sa v roku 2013 orientoval vo výkone kontroly na oblasť zdravotníctva, dopravy, vedy a výskumu/školstva, efektívnej verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu a ďalšie témy vybrané na základe rizikovej analýzy",  uviedol  predseda NKÚ SR.

Dodal tiež, že časť kontrolných aktivít súvisela s realizáciou úloh vyplývajúcich zo zákona o NKÚ SR (išlo o vypracovanie stanovísk pre Národnú radu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012 a k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 a činnosť NKÚ SR vo funkcii orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu programového obdobia 2004-2006).

V roku 2013 NKÚ SR vykonal spolu 48 kontrolných akcií v 268 kontrolovaných subjektoch. V rámci kontrol vykonaných v územnej samospráve boli zistené mnohé nedostatky v oblasti rozpočtového hospodárenia, nesprávneho uplatňovania rozpočtovej klasifikácie, poskytovania dotácií, porušovania finančnej disciplíny, účtovníctva, verejného obstarávania, vymáhania pohľadávok, uplatňovania dlhovej politiky miest a obcí  a predovšetkým množstvo nedostatkov vo vnútorných kontrolných systémoch väčšiny obcí.

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský v závere svojho vystúpenia dodal, že NKÚ SR je pripravený, v súlade s opatreniami Stratégie svojho rozvoja na roky 2014 – 2020, ako aj s Pekinskou deklaráciou o podpore dobrej verejnej správy najvyššími kontrolnými inštitúciami, systematicky a úspešne splniť aj v nasledujúcom období poslanie a úlohy vyplývajúce z jeho pôsobnosti.  

V rozprave vystúpili viacerí poslanci Národnej rady SR, ďalší s faktickými poznámkami, najmä v súvislosti s kontrolami Slovenskej pošty a Matice slovenskej, k personálnym otázkam i sankčným možnostiam NKÚ SR.