Aktuality

Späť

Priebežná informácia o postupe implementácie modelu CAF

Priebežná informácia o postupe implementácie modelu CAF

Nedávno uplynulo prvé „výročie" od začatia procesu implementácie manažérstva kvality podľa modelu CAF v podmienkach NKÚ SR. Nižšie uvádzame stručnú rekapituláciu doteraz uskutočnených krokov, ale aj náčrt ďalšieho postupu v tejto oblasti.

Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „úrad" alebo „NKÚ SR") je jedným z orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa rozhodol v rámci procesu implementácie manažérstva kvality a jeho hodnotenia vo verejnej správe uplatňovať Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework). Podľa Harmonogramu implementácie a metodiky hodnotenia úrad vypracoval v minulom roku Samohodnotiacu správu. Pripravili ju členovia CAF- tímu, v ktorom majú zastúpenie tak sekcie, ako aj expozitúry. Následne bola podrobená externému posúdeniu a na základe záverov tejto správy a externého hodnotenia členovia tímu vypracovali Akčný plán zlepšenia NKÚ SR, ktorý schválilo vedenie úradu. Plnenie úloh, ktoré vyplývajú z Akčného plánu je hodnotené mesačne. Všetky dôležité informácie o procese implementácie modelu CAF na úrade sú pre zamestnancov dostupné na intranete a tie, ktoré by mohli byť zaujímavé z pohľadu verejnosti, aj na webovom sídle NKÚ SR.

K zlepšeniu uplatňovania manažérstva kvality by mala významným spôsobom prispieť aj realizácia projektov „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR " a národného projektu „Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR", ktoré sú financované z prostriedkov EÚ a dostávajú sa do záverečnej fázy procesu implementácie. Hlavným cieľom týchto projektov je zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKÚ SR posilnením ich vedomostí, zručností a výmeny skúseností, zvýšenie kvality ľudských zdrojov realizáciou všeobecného vzdelávania zameraného na získanie zručností v oblasti komunikácie, riadenia, hodnotenia kvality. Implementáciou a využívaním elektronických služieb NKÚ SR prostredníctvom nového informačného systému na podporu procesov NKÚ SR sa zlepšia podmienky pre výkon kontrolnej činnosti vo všetkých jej etapách, zabezpečí sa implementácia metodiky podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov a dobrej praxe využívaných v organizáciách INTOSAI a EUROSAI, dosiahne sa skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami na základe všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných EÚ. Sprístupnia sa tiež elektronické služby NKÚ SR pre občanov, podnikateľov a pre verejnú správu.

Bol ukončený tiež projekt nezávislého medzinárodného posúdenia NKÚ SR- Peer Review. Jeho závery potvrdili správnosť nastúpených zmien na úrade aj z hľadiska zvyšovania kvality vo všetkých oblastiach činnosti.

Významnou súčasťou Implementácie modelu CAF je aj úroveň spolupráce a komunikácie úradu so zainteresovanými stranami a jej trvalé zlepšovanie. Tú nie je možné zabezpečiť bez objektívnej spätnej väzby. Ako zainteresované strany boli v procese samohodnotenia a jeho externého posúdenia identifikované aj kontrolované subjekty, ich záujmové združenia, verejnosť - občania a zamestnanci. Na základe metodiky uplatňovania modelu CAF sa spätná väzba zabezpečuje aj vo forme spracovania dotazníkov. Výsledky dotazníkových prieskumov, ktorých sa zúčastnili zamestnanci a vybrané kontrolované subjekty boli rovnako predmetom rokovania vedenia a zverejnené na intranete. Výsledky prieskumu kontrolovaných subjektov sú zverejnené na webovom sídle úradu. Informácie získané prostredníctvom prieskumov však v koši nekončia. Naopak, chceme sa dozvedieť názory na kvalitu vykonávanej kontrolnej činnosti, spôsob informovania zainteresovaných strán, vrátane verejnosti a spokojnosti zamestnancov, včítane získania námetov na zmeny v týchto oblastiach. Aj preto je na novom webovom sídle úradu poskytnutá pre verejnosť možnosť podávať podnety a sťažnosti pre NKÚ SR.

Pre zaujímavosť tiež uvádzame, že 10.2.2011 prezentovali zástupcovia NKÚ SR doterajšie skúsenosti z implementácie a ďalší postup v tejto oblasti na 7. Národnej konferencii kvality vo verejnej správe, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky. NKÚ SR dostal tiež ponuku prezentovať svoje skúsenosti v oblasti manažérstva kvality na „EUPAN Quality Event", ktorá sa uskutoční 29.- 30.9.2011 vo Varšave, pričom úvodné slovo prednesie predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. Na základe podkladov k obsahu prezentácie organizátori rozhodli, že náš príspevok bude prezentovaný v sekcii Zavádzanie kultúry myslenia orientovaného na výsledky vo verejnom sektore.

Na základe doterajšieho postupu implementácie modelu CAF predpokladáme, že v auguste t.r. požiadame ÚNMS SR o zhodnotenie postupu úradu v tomto procese a v prípade splnenia kritérií o udelenie titulu „Efektívny používateľ modelu CAF". Hodnotené budú predovšetkým zmeny od spracovania a externého posúdenia „Samohodnotiacej správy" a postup pri realizácii Akčného plánu zlepšovania.