Aktuality

Späť

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík s delegáciou sa zúčastnil výročného zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) štátov Európskej únie a Európskeho dvora audítorov (EDA) za účasti NKI predvstupových krajín, ktoré sa konalo 17. - 19. júna 2015 v Rige.

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Predmetom rokovania boli štyri hlavné témy:

  • seminár o príprave Európskeho fondu pre strategické investície,
  • prevencia a boj proti nezrovnalostiam a podvodom a spolupráca s orgánmi presadzovania práva,
  • viacročný finančný rámec 2014 – 2020 a
  • aktivity pracovných skupín Kontaktného výboru.

Jednou z významných tém rokovania bola príprava Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je súčasťou investičného plánu pre Európu v reakcii na výzvu Európskej rady riešiť nízku úroveň investícií v EÚ v záujme podpory rastu a zamestnanosti. Tento fond predstavuje ďalšiu príležitosť pre NKI prispieť svojou činnosťou k efektívnemu využívaniu zdrojov na podporu rastu a zamestnanosti v členských štátoch.

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

V rámci rokovania boli prijaté štyri rezolúcie týkajúce sa:

  • nezávislého hodnotenia národných verejných hospodárskych politík,
  • prevencii a boja proti nezrovnalostiam a podvodom,
  • činnosti pracovnej skupiny pre štrukturálne fondy a
  • účtovných štandardov pre verejnú správu v členských štátoch EÚ (EPSAS).

Súčasťou stretnutia bola aj výstava plagátov NKI vo vstupných priestoroch tematicky zameraná na významné kontroly fondov EÚ za obdobie posledných dvoch rokoch, a tiež činnosť pracovných skupín Kontaktného výboru. NKÚ SR vystavoval plagát s prezentáciami dvoch kontrol:

  • efektívnosť riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 (výkonnostná kontrola) a
  • kontrola vybraných výziev v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a kontrola plnenia opatrení po predchádzajúcej kontrole (následná kontrola).

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

V závere stretnutia prevzal predseda NKÚ SR Karol Mitrík z rúk doterajšej predsedníčky a hlavnej audítorky Lotyšska Elity Kruminy predsedníctvo v Kontaktnom výbore. Najbližší rok bude NKÚ SR predsedať Kontaktnému výboru a počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016 zorganizuje zasadnutie Kontaktného výboru v Bratislave.

Po skončení stretnutia sa predseda NKÚ SR Karol Mitrík spolu s Elitou Kruminou a Vítorom Caldeirom, prezidentom EDA, zúčastnil tlačovej konferencie.