Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2023 03.07.2024 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.pdf 935 KB KA-044/2023/1110
2023 28.06.2024 Vybrané položky príjmov obcí.pdf 1 MB KA-046/2023/1120
2023 07.06.2024 Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028.pdf 682 KB KA-045/2023/1120
2024 17.05.2024 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR.pdf 1 MB KA-008/2024/1130
2023 27.03.2024 Opatrenia štátu počas energetickej krízy.pdf 1 MB KA-036/2023/1033
2023 29.02.2024 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.pdf 845 KB KA-042/2023/1182
2023 29.01.2024 Plán rozvoja infraštruktúry MO SR.pdf 308 KB KA-022/2023/1032
2023 10.01.2024 Sociálne podniky.pdf 955 KB KA-039/2023/1070
2023 14.12.2023 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina.pdf 417 KB KA-043/2023/1063
2023 13.12.2023 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy.pdf 928 KB KA-019/2023/1110
2023 27.11.2023 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov.pdf 969 KB KA-025/2023/1032
2023 23.11.2023 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.pdf 980 KB KA-035/2023/1130
2023 16.11.2023 Kontrola bezpečnosti potravín v SR.pdf 1 MB KA-034/2023/1062
2023 31.10.2023 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020.pdf 1 MB KA-038/2023/1063
2023 27.09.2023 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach.pdf 1 MB KA-020/2023/1110
2023 23.08.2023 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.pdf 1 MB KA-010/2023/1181
2023 22.08.2023 Obnova a rekonštrukcia študentských domovov.pdf 1 MB KA-007/2023/1090
2023 17.08.2023 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení.pdf 1 MB KA-011/2023/1181
2023 14.08.2023 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu.pdf 725 KB KA-016/2023/1033
2023 10.08.2023 Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.pdf 1 MB KA-015/2023/1130
2023 10.08.2023 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe.pdf 998 KB KA-002/2023/1140
2022 26.06.2023 Systém poskytovania a uhrádzania finančných prostriedkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.pdf 1 MB KA-044/2022/1032
2022 14.06.2023 Podpora cyklistickej dopravy.pdf 917 KB KA-031/2022/1120
2022 24.05.2023 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.pdf 687 KB KA-023/2022/1063
2023 14.05.2023 Poplatok za rozvoj v samospráve.pdf 1 MB KA-023/2023/1120
2022 01.03.2023 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb.pdf 1 MB KA-020/2022/1032
2022 28.02.2023 Spotrebiteľské práva občana.pdf 1 MB KA-004/2022/1110
2022 08.02.2023 Systém modernizácie osobných vlakových súprav.pdf 886 KB KA-025/2022/1140
2022 08.02.2023 Hospodárenie Slovenského národného divadla.pdf 1 MB KA-043/2022/1031
2022 06.02.2023 Správa prepadnutého majetku.pdf 865 KB KA-002/2022/1100
2022 30.01.2023 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe.pdf 842 KB KA-028/2022/1090
2022 29.01.2023 Systém prenájmu poľovných pozemkov.pdf 1 MB KA-007/2022/1070
2022 12.12.2022 Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC.pdf 1 MB KA-041/2022/1062
2022 07.12.2022 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.pdf 1 MB KA-040/2022/1033
2022 06.12.2022 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi.pdf 1 MB KA-003/2022/1110
2022 29.11.2022 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).pdf 1 MB KA-032/2022/1120
2022 28.11.2022 Národné zdravotné registre NCZI.pdf 1 MB KA-009/2022/1130
2022 27.11.2022 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.pdf 792 KB KA-013/2022/1031
2022 08.11.2022 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie.pdf 994 KB KA-005/2022/1070
2022 07.11.2022 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií.pdf 507 KB KA-017/2022/1033
2022 30.10.2022 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve.pdf 1 MB KA-030/2022/1120
2022 30.10.2022 Hospodárenie v NDS, a. s..pdf 1 MB KA-006/2022/1060
2022 28.10.2022 Obnova verejných budov.pdf 1 MB KA-012/2022/1061
2022 17.10.2022 Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru.pdf 1 MB KA-011/2022/1061
2022 17.10.2022 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19.pdf 1 MB KA-026/2022/1140
2022 10.10.2022 Využívanie systému eZdravie.pdf 1 MB KA-022/2022/1032
2022 22.09.2022 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42.pdf 947 KB KA-001/2022/1100
2022 18.09.2022 Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR, vykonaných v rokoch 2016 až 2020.pdf 1 MB KA-042/2022/1062
2022 13.09.2022 Športová infraštruktúra na základných školách.pdf 1 MB KA-027/2022/1090
2022 01.09.2022 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke MŽP SR, MŠVVaŠ SR a organizácií v ich pôsobnosti.pdf 1 MB KA-018/2022/1033
2022 30.08.2022 Portály a systémy v Centre vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky.pdf 859 KB KA-016/2022/1031
2022 25.08.2022 Naplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.pdf 877 KB KA-008/2022/1070
2022 14.08.2022 Kontrola hospodárenia vybraných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.pdf 677 KB KA-039/2022/1110
2020 08.08.2022 Správa o koordinovanej kontrole - Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami.pdf 502 KB KA-030/2020/1031
2021 01.08.2022 Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020.pdf 1 MB KA-040/2021/1063
2022 20.07.2022 Vystrojovanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.pdf 1 MB KA-021/2022/1032
2022 28.06.2022 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky.pdf 1 MB KA-015/2022/1031
2021 30.05.2022 Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.pdf 656 KB KA-005/2021/1031
2022 28.04.2022 Protokol o výsledku kontroly - Košický samosprávny kraj.pdf 833 KB KA-037/2022/1090
2021 31.03.2022 Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.pdf 535 KB KA-032/2021/1063