Vyhlásenie o prístupnosti

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.nku.gov.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Niektorý netextový obsah (napr. infografiky), ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah).
 • Na prístup ku informáciám o kontrolnej činnosti sa využíva CAPTCHA na potvrdenie, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah).
 • Videozáznamy sú vložené ako odkaz na službu youtube.com, nespĺňajú Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky:
  • Pre samostatný vopred nahratý video záznam sa neposkytuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa [Kritérium úspešnosti 1.2.1  Samostatný zvukový a samostatný video záznam (Nahratý vopred)].
  • Pre niektorý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách neposkytujú titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
  • Pre každý vopred nahratý video obsah sa v synchronizovaných médiách neposkytuje audiokomentár [Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audiokomentár (nahratý vopred)]
  • Titulky sa v synchronizovaných médiách neposkytujú pre celý zvukový obsah vysielaný v priamom prenose. [Kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (priamy prenos)]
 • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie].
 • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ].
 • Bez straty obsahu alebo funkčnosti nie je vždy možné zväčšiť text bez použitia asistenčných technológií až do 200%. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu].
 • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu. (Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov).
 • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS].
 • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov].
 • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka vždy režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie].
 • Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
 • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].
 • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy].

 

 •  Niektorý obsah, publikovaný pred rokom 2015, nie je v súlade s uvedenou smernicou z nasledovných dôvodov:
  • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Niektorý netextový obsah, obsah, publikovaný pred rokom 2015, nemá textovú alternatívu (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah).
  • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami), nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. (Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota).

 

 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Niektoré súbory vo formáte PDF, napr. dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania alebo informácií o rozpočte NKÚ SR,  nie sú v súlade s  § 18 písm. d vyhlášky č. 78/2020 (skenované obrázky).
 • Niektorý obsah publikovaný pred rokom 2015 nie je v súlade s vyššie uvedenou vyhláškou z nasledovných dôvodov:
  • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). §18 písm. i) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
  • Niektoré súbory vo formáte PDF  nie sú vždy v súlade s  § 18 písm. d) vyhlášky č. 78/2020 (skenované obrázky).

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 11.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.11.2020.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@nku.gov.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice (EÚ) 2016/2012, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.