Výbor pre vnútorný audit a vládny audit

Výbor plní najmä tieto úlohy:

  • vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu alebo pre ministerstvo financií pri jeho hodnotení kvality vykonávania auditu
  • posudzuje dôvody smerujúce k odvolaniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora a predkladá vyjadrenie k týmto dôvodom odvolania do 30 pracovných dní od ich doručenia
  • posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu a môže zaslať návrh ministerstvu financií na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu.

V zmysle uvedeného zákona sa členmi Výboru stali:

Najvyšší kontrolný úrad  SR – predseda výboru Ing. Mária Machová, PhD.
Ministerstvo financií SR – podpredseda výboru: Ing. Vladimír Urmanič
Úrad vlády SR – člen výboru: Ing. Zuzana Bátovská
Generálna prokuratúra SR – člen výboru: Ing. Daniel König
Ministerstvo vnútra SR – člen výboru: Ing. Helena Hrušovská
Ministerstvo spravodlivosti SR – člen výboru: Ing. Dana Tekulová

Korešpondenčná adresa Výboru pre vnútorný audit a vládny audit:

Najvyšší kontrolný úrad SR
Kancelária predsedu
Priemyselná ul. 2
824 73 Bratislava 26

E-mail: info@nku.gov.sk