Tlačové správy 2018

Späť

Analytici NKÚ SR predstavili návrh prioritných oblastí kontroly na rok 2019

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zorganizoval pracovný seminár k príprave plánu kontrolnej činnosti na rok 2019. Stretnutie bolo venované predstaveniu návrhu prioritných oblastí zamerania kontrolnej činnosti, ktoré pripravil analytický odbor NKÚ SR.

Pri príprave návrhu priorít boli zohľadnené tri faktory: významnosť oblastí verejných politík, založená na analýze národných strategických dokumentov SR, objem finančných výdavkov vynakladaných na jednotlivé oblasti verejných politík, a tiež zaostávanie SR v medzinárodnom porovnaní. Taktiež sa prihliadalo na súlad so strednodobou stratégiou úradu na roky 2018 – 2020. Z návrhu priorít sekcie stratégie sa po ich vnútornom schválení a doplnení v orgánoch úradu, vyhodnotení a zapracovaní podnetov, začne proces tvorby plánu kontrolnej činnosti na rok 2019.

Na seminár pozvala najvyššia kontrolná inštitúcia zástupcov analytických útvarov jednotlivých rezortov (Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút environmentálnej politiky,...), Ekonomického a Sociologického ústavu SAV a zástupcov mimovládnych organizácií. V diskusii zazneli podnety pre prípravu plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR, ktoré vychádzajú z analýz a činnosti zástupcov účastníkov seminára. Národná autorita v oblasti externej kontroly považuje mnohé podnety, ktoré zazneli v diskusii, za prínosné pre plánovanie kontrolných akcií na rok 2019.

Čítať ďalej