Tlačové správy 2015

Kontrolóri musia aktívne predávať svoje zistenia širokej verejnosti

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa dnes (28. augusta 2015) zúčastnil záverečnej časti medzinárodného nezávislého posudzovania Najvyššej kontrolnej inštitúcie (NKI) Lotyšska tzv. Peer Review v Rige. Prvýkrát v histórii figurovalo Slovensko ako líder hodnotiaceho medzinárodného tímu, ktorý pol roka vykonával hodnotenie práce zahraničného partnera. Okrem slovenských špecialistov sa na hodnotení podieľali aj kontrolóri z Dánska, Holandska, Poľska, Spojených štátov amerických ako aj Európskeho dvora audítorov.

Čítať ďalej

Pri poskytovaní dotácií na odstránenie systémových porúch zlyhávali kontrolné mechanizmy

V rámci Plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) vykonal kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté na odstránenie systémových porúch bytových domov. Zistenia úradu ukázali, že poskytovanie dotácií na tieto účely má klesajúcu tendenciu, pričom najväčší výskyt porúch ako aj priznaných dotácií bol v Bratislavskom kraji. Kontrolóri NKÚ SR zaznamenali, že kontrolné mechanizmy zlyhávali vo viacerých oblastiach.

Čítať ďalej

NKÚ SR odštartoval spoluprácu s univerzitami v Trnave a Žiline

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík podpísal s rektorkou Žilinskej univerzity Tatianou Čorejovou a rektorom Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave Jozefom Matúšom memorandum o spolupráci. Hlavným zámerom zúčastnených strán je možnosť do budúcna využívať užitočné informácie a skúsenosti pre skvalitnenie činnosti uvedených inštitúcií.

Čítať ďalej

Monitorovací výbor Rady Európy: Slovensko potrebuje reformu samosprávy

V rámci kontrolnej návštevy delegácie monitorovacieho výboru Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy na Slovensku (7. – 9. decembra 2015) sa v utorok 8. decembra 2015 uskutočnilo ich stretnutie s predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR).


Delegácia monitorovacieho výboru navštívila NKÚ SR, aby získala komplexný pohľad na kompetencie a činnosť NKÚ SR v rámci miestnej a regionálnej samosprávy. Výbor následne zhodnotí stav miestnych a regionálnych financií na Slovensku a na základe získaných informácií vypracuje odporúčania.

Čítať ďalej

Slovensko pochybilo až pri polovici preskúmaných operácií zo zdrojov EÚ

Európsky dvor audítorov (EDA) v piatok (4. decembra 2015) na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) predstavil výročnú správu o plnení rozpočtu Európskej únie (EÚ) za rok 2014 a výročnú správu o Európskych rozvojových fondoch. EDA hodnotil spoľahlivosť minuloročnej účtovnej závierky EÚ bez výhrad, vzhľadom na správne vypracovanie v súlade s medzinárodnými štandardmi, príjmy boli z celkového hľadiska zákonné a riadne. Problémom sú však platby, ktoré ovplyvnila významná chybovosť. Z tohto dôvodu EDA vyjadril záporný výrok k zákonnosti platieb.

Čítať ďalej

Slovenskí a poľskí kontrolóri spustia spoločnú kontrolu spotrebných daní a ciel

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík sa spolu s delegáciou od utorka (1. decembra 2015) zúčastňuje dvojdňovej oficiálnej návštevy Poľska. Najaktívnejšia spolupráca NKÚ SR na medzinárodnej úrovni prebieha práve s poľskou Najvyššou kontrolnou komorou (NIK), čo sa prejavuje najmä v realizovaní paralelných kontrol.

Obe strany chcú v budúcom roku pripraviť veľkú paralelnú kontrolu zameranú na správu spotrebných daní a ciel, ktorá nadviaže na obdobnú kontrolu, ktorú NKÚ SR realizuje v spolupráci s českou stranou.

Čítať ďalej

Vládne granty spôsobujú neziskovému sektoru problémy

Najvyšší kontrolný úrad preveril 20 subjektov, ktorým Ministerstvo financií SR (MF SR) v rokoch 2011 až 2014 poskytlo dotácie z rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy (VPS) vo výške 225-tisíc eur na financovanie 25 projektov. Nedostatky sa objavovali predovšetkým v súvislosti so zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o účtovníctve a rezervy boli aj na strane poskytovateľa dotácií – MF SR.

Čítať ďalej

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj s delegáciou sa zúčastnil 67. zasadnutia Správnej rady Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI, ktoré sa konalo v Abú Dhabí. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa pravidelne zúčastňuje rokovaní Správnej rady INTOSAI v pozícii predsedu Podvýboru INTOSAI pre peer review.

Čítať ďalej

Predseda NKÚ Mitrík ponúkol Maďarsku spoluprácu pri kontrole daní a ciel

Povinnosťou najvyšších kontrolných inštitúcií je upozorňovať nielen na systémové chyby v nakladaní s verejnými financiami a majetkom. Vážnou výzvou, pred ktorou dnes stoja tieto úrady, je aktívne vstupovanie do modelovania procesov efektívneho, účinného nakladania s peniazmi daňových poplatníkov od najvyššej štátnej úrovne po miestne samosprávy. Na tomto poslaní kontrolných inštitúcií sa zhodli počas štvrtkového rokovania v Budapešti (12. novembra 2015) najvyšší predstavitelia maďarského a slovenského najvyššieho kontrolného úradu.

Čítať ďalej

Predseda NKÚ Mitrík prijal kontrolórov samospráv: Sme odsúdení na spoluprácu

Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa v utorok (10. novembra 2015) stretlo s predstaviteľmi Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR – HK 8. Na spoločnom rokovaní kontrolóri samosprávnych krajov načrtli problémy a riziká, s ktorými sa stretávajú v rámci svojich úradov a vyslovili záujem o spoluprácu a koordináciu s najvyššou kontrolnou inštitúciou.

Čítať ďalej

— 10 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 10 z 33 výsledkov.