Stratégia plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR v rokoch 2010-2012

Smerovanie kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR") v rokoch 2010 - 2012 je ovplyvnené cieľom, aby kontrolná činnosť prispela k splneniu poslania NKÚ SR, ktoré je dané ústavou a zákonom č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR (ďalej len „zákon o NKÚ SR").

V roku 2010 má v rámci kontrolnej činnosti dominantné postavenie kontrola čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Preto je veľká časť kontrolných kapacít NKÚ SR (približne 40 percent) venovaná v tomto roku na kontrolu čerpania prostriedkov EÚ.
Súčasne však NKÚ SR reaguje aj na dianie v spoločnosti, ktorému dominuje globálna hospodárska kríza. Preto je významná časť kontrolných kapacít NKÚ SR (približne 30 percent) v tomto roku vyčlenená na kontrolné akcie, ktorých cieľom je kontrolovať a vyhodnocovať účinnosť opatrení zameraných proti prejavom hospodárskej krízy a snahou pomôcť oživeniu hospodárstva.
Významná časť (približne 20 percent) kontrolnej kapacity je venovaná v roku 2010 aj kontrole celospoločensky významných tém, ktoré zaujímajú širokú verejnosť. NKÚ SR venuje veľkú pozornosť kontrolám hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a kontrolám hospodárenia samospráv.
 

Rozdelenie kontrolnej činnosti NKÚ SR v roku 2010:

Rozdelenie kontrolnej činnosti NKÚ SR v roku 2010

V činnosti NKÚ SR sú zakomponované i úlohy vyplývajúce zo zákona o NKÚ SR a to:

  • Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2009,
  • Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2009,
  • Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2011,
  • Úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci z fondov EÚ.

V roku 2011 sa bude NKÚ SR vo svojej kontrolnej činnosti zameriavať rovnako ako v roku 2010 na tri hlavné oblasti, ktorými sú:

  1. Kontroly účinnosti opatrení zameraných na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy.
  2. Kontroly čerpania štrukturálnych fondov EÚ.
  3. Kontroly celospoločensky významných oblastí.

Ich zastúpenie v rámci kontrolných kapacít NKÚ SR sa však v porovnaní s rokom 2010 mierne zmení v prospech kontrol zameraných na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy a rozvoj hospodárstva. Kontroly zamerané na riešenia hospodárskej krízy budú posilnené z dôvodu, že v roku 2011 by sa mala významnejšie prejaviť účinnosť prijatých opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, opatrenia už budú účinné dlhšiu dobu a bude možné ich komplexnejšie vyhodnocovanie.
 

Rozdelenie kontrolnej činnosti NKÚ SR v roku 2011:

Rozdelenie kontrolnej činnosti NKÚ SR v roku 2011

V roku 2011 NKÚ SR vypracuje úlohy vyplývajúce zo zákona o NKÚ SR a to:

  • Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010,
  • Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2010,
  • Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2012.

Kontrolná činnosť NKÚ SR bude v roku 2012 pokračovať v trende stanovenom v rokoch 2010 - 2011. Významnú časť kontrolnej kapacity budú predstavovať kontroly štrukturálnych fondov EÚ, ktoré by vzhľadom na udržanie strategického smerovania NKÚ SR mali mať minimálne tretinový podiel na celkovej kontrolnej kapacite. Presný rozsah jednotlivých oblastí zamerania kontrolnej činnosti sa však bude odvíjať a bude priamo súvisieť s vývojom hospodárskej situácie a s rozsahom a vážnosťou jej dôsledkov. V súčasnosti nie je možné predpokladať čas skončenia hospodárskej krízy, krízy spoločnej európskej meny EURO a aké budú ich konečné dôsledky; rovnako ako nie je možné predpokladať ďalšie opatrenia, ktoré budú použité na zmiernenie nepriaznivého vývoja hospodárstva v eurozóne. Preto výber tém pre kontrolnú činnosť bude závislý od hospodárskeho vývoja a konkrétnych krokov pri snahe o jeho zlepšenie, ako aj aktuálnych celospoločenských tém. Pri výbere tém na kontroly sa NKÚ SR bude orientovať predovšetkým na oblasti, ktorých efektívne fungovanie je kľúčové pre ekonomický rozvoj Slovenskej republiky. Takýmito oblasťami sú okrem čerpania zdrojov EÚ aj vzdelávanie, informatizácia, rozvoj infraštruktúry, podpora cestovného ruchu, zdravotníctvo, výskum a rozvoj ľudských zdrojov.