Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-061/2014/1110
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola a vyhodnotenia stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Divadlo Jonáša Záborského

IČO
37783432
Sídlo
Nám. legionárov 6, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Rok 2012-2013
Termín kontroly
22.01.2014 - 17.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o poskytnutých preddavkoch, opatrenie č. 10: nesplnené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o poskytnutých preddavkoch, opatrenie č. 10: nesplnené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Napriek výzve DJZ ako bývalého prenajímateľa priestorov, konateľ obchodnej spoločnosti a zároveň zamestnanec DJZ nezmenil sídlo spoločnosti v obchodnom registri, pričom nájomná zmluva bola ukončená k 30. 09. 2009, opatrenie č. 15: čiastočne splnené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zriaďovacia listina DJZ nebola zmenená. Zmena a úprava zriaďovacej listiny nie je v kompetencii DJZ, ale zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

IČO
00735850
Sídlo
Štúrova 7, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Roky 2011-2013
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svidník

IČO
00331023
Sídlo
Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
2012 - 2013
Termín kontroly
11.06.2014 - 17.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržaním triedenia výdavkov, kontrolovaný subjekt neuplatnil správne rozpočtovú klasifikáciu, čím postupoval v rozpore s § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorých sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu. .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o vzniku pohľadávky z kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 43 ods. 8 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Podľa účtovného dokladu č. ID 203 – 053601 z 02.05.2012 účtoval úhradu pohľadávky v sume 5 700,00 eur priamo v prospech účtu 641D - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržaním triedenia výdavkov, kontrolovaný subjekt neuplatnil správne rozpočtovú klasifikáciu, čím postupoval v rozpore s § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorých sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o vzniku pohľadávky z kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 43 ods. 8 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Podľa účtovného dokladu č. ID 203 – 053601 z 02.05.2012 účtoval úhradu pohľadávky v sume 5 700,00 eur priamo v prospech účtu 641D - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nedodržaním triedenia výdavkov, kontrolovaný subjekt neuplatnil správne rozpočtovú klasifikáciu, čím postupoval v rozpore s § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorých sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržaním triedenia výdavkov, kontrolovaný subjekt neuplatnil správne rozpočtovú klasifikáciu, čím postupoval v rozpore s § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorých sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Jakubany

IČO
00329924
Sídlo
Jakubany 555, 06512 Jakubany
Kontrolované obdobie
Rok 2012-2013
Termín kontroly
24.02.2014 - 01.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti, keď v inventúrnych súpisoch nebol uvedený deň začatia a ukončenia inventúry, ako aj meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór obce vykonával inventarizáciu majetku obce za rok 2012 ako člen centrálnej inventarizačnej komisie, člen dielčej inventarizačnej komisie pre inventarizáciu prenajatého majetku v Dome smútku a predseda dielčej inventarizačnej komisie pre inventarizáciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pokladne, pohľadávok a záväzkov. Uvedená činnosť nepatrí medzi úlohy hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonávaním činností zo strany hlavného kontrolóra, ktoré nepatria medzi úlohy hlavného kontrolóra stanovené v § 18f zákona o obecnom zriadení, nebola zabezpečená nezávislá a nestranná kontrolná činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahoval podpis prizvanej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kojatice

IČO
00327263
Sídlo
Kojatice 200, 08232 Kojatice
Kontrolované obdobie
Rok 2013
Termín kontroly
22.01.2014 - 30.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila výdavky na splátku pôžičky, ktoré nemala v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila výdavky na splátku pôžičky, ktoré nemala v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec uhradila výdavky na splátku pôžičky, ktoré nemala v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila výdavky na splátku pôžičky, ktoré nemala v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila výdavky na splátku pôžičky, ktoré nemala v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nesprávne účtovala o prijatej dlhodobej pôžičke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala o prijatej dlhodobej pôžičke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala o prijatej dlhodobej pôžičke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov na slátky dlhodobej pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov na slátky dlhodobej pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov na slátky dlhodobej pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri poskytovaní dotácií v roku 2013 neuzatvorila písomné dohody s príjemcami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri poskytovaní dotácií v roku 2013 neuzatvorila písomné dohody s príjemcami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla dotáciu bez písomnej žiadosti, bez jej samostatného schválenia v obecnom zastupiteľstve a bez uzatvorenia písomnej dohody.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec poskytla dotáciu bez písomnej žiadosti, bez jej samostatného schválenia v obecnom zastupiteľstve a bez uzatvorenia písomnej dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla dotáciu bez písomnej žiadosti, bez jej samostatného schválenia v obecnom zastupiteľstve a bez uzatvorenia písomnej dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil zásady obce o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pre obec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o vzniku pohľadávky za nájomné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o vzniku pohľadávky za nájomné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na webovom sídle obce nebola zverejnená Kúpna zmluva z 31.05.2012, predmetom ktorej bolo dodanie umývačky riadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na webovom sídle obce nebola zverejnená Kúpna zmluva z 31.05.2012, predmetom ktorej bolo dodanie umývačky riadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na webovom sídle obce nebola zverejnená Kúpna zmluva z 31.05.2012, predmetom ktorej bolo dodanie umývačky riadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri prenechávaní majetku obce do nájmu na dobu neurčitú nepreukázala zverejnenie zámeru prenajať majetok obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo neschvaľovalo spôsob prenájmu nehnuteľného majetku prenechaného obcou do nájmu na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila Dohodu o poskytnutí priestorov nesprávne podľa ustanovení pre uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohoda o poskytnutí priestorov neobsahovala spôsob platenia nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na webovom sídle obce nebola zverejnená Dohoda o poskytnutí priestorov zo dňa 31.07.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na webovom sídle obce nebola zverejnená Dohoda o poskytnutí priestorov zo dňa 31.07.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri prenechávaní priestorov kultúrneho domu do nájmu na dobu neurčitú dostatočne nepreukázala, akým spôsobom chránila majetok obce a hospodárila s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri prenechávaní priestorov kultúrneho domu do nájmu na dobu neurčitú dostatočne nepreukázala, akým spôsobom chránila majetok obce a hospodárila s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaslala správe katastra údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažúcich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje o nájomnom práve k pozemku obce, ak trvá alebo má trvať najmenej päť rokov, neboli zapísané do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventúrny súpis účtu týkajúceho sa obstarania dlhodobého hmotného majetku a účtu bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventárny súpis účtu týkajúceho sa obstarania dlhodobého hmotného majetku a účtu bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce predložil iba jeden návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013, ktorý obsahoval plán kontrolnej činnosti na I. aj II. polrok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle nezverejnil všetky povinné údaje týkajúce sa vyhotovenej objednávky tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Vyšné Ružbachy

IČO
00330264
Sídlo
Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy
Kontrolované obdobie
Rok 2012-2013
Termín kontroly
10.04.2014 - 06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V priebehu roka 2013 obec vykonala štyri rozpočtové opatrenia, ktorými vykonávala presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Rozpočtovými opatreniami boli upravené výdavky na sumu 136 893,86 eur. K 31.12.2013 boli vyčerpané výdavky v celkovej sume 140 157,50 eur, t .j. došlo k vyššiemi čerpaniu finančných prostriedkov o 3 263,64 eur, t. j. o 2,38 %, ako boli schválené rozpočtovými opatreniami. Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonal v priebehu rozpočtového roka všetky zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, nepostupoval v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou všetkých zápisníc a uznesení zo zasadnutí ObZ za rok 2013 bolo zistené, že obec počas roka nevykonávala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce podľa plnenia vecných úloh, zámerov a cieľov, čo nebolo v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 bol vypracovaný v lehote 30.06.2013. Na prerokovanie v ObZ bol predložený po zákonom stanovenej lehote na XXII. zasadnutí konanom 14.10.2013. Podľa zápisnice z tohto zasadnutia ObZ návrh záverečného účtu nebol prerokovaný z dôvodu, že jeden z poslancov ObZ namietal porušenie ustanovenia § 18f bod c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór vypracováva odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Kontrolou plnenia zákonných povinnosti hlavného kontrolóra bolo zistené, že hlavný kontrolór odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012 nemohol vypracovať, lebo do funkcie bol zvolený až na tomto zasadnutí ObZ. K predloženému návrhu bolo prijaté uznesenie ObZ č. 56/2013, ktorým návrh záverečného účtu obce za rok 2012 ObZ vzalo na vedomie. Návrh záverečného účtu za rok 2012 nebol v roku 2013 prerokovaný v ObZ, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverenie čerpania kapitálových výdavkov za II. polrok 2013 bolo zistené, že obec v II. polroku 2013 obstarala len projektovú dokumentáciu v sume 50,00 eur. Kontrolou bolo zistené, že obec uhradila dňa 23.07.2013 výdavok za obstaranie projektovej dokumentácie v sume 50,00 eur, pričom v rozpočte obce na rok 2013 neboli finančné prostriedky schválené. Zmena rozpočtu boloa uskutočnená rozpočtovým opatrením č. 4 dňa 13.12.2013na XXIII. zasadnutí ObZ Vyšné Ružbachy. Obec tým, že realizovala úhradu výdavku, ktorá nebola schválená v rozpočte, nepostupovala podľa § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň nekonala v súlade s § 13 ods. 2 uvedeného zákona, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou správnosti vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2013 bolo zistené, že inventúrne súpisy účtov 018, 021, 022, 023, 028, 029 neobsahovali zákonom stanovené náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. a), b), e), i) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zároveň bolo zistené, že z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol vyhotovený inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 citovaného zákona o účtovníctve, v ktorom by boli zaznamenané výsledky porovnania stavu majetku a záväzkov uvedených v inventúrnych súpisoch so stavom majetku a záväzkov v účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Preverením zverejňovania zmlúv na vybranej vzorke styroch zmlúv na webovej stránke www.obecny-portgal.sk/zmluvy bolo zistené, že obec zverejnila jednu zmluvu oneskorene, t. j. šesť mesiacov po jej podpísaní. Uvedené nebolo v súlade s § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka. Preverením webového sídla obce bolo zistené, že obec nezverejnila v roku 2013 žiadnu objednávku. Zo zoznamu objednávok, ktorý bol predložený kontrolnej skupine NKÚ SR vyplýva, že od júla do decembra 2013 obec vyhotovila sedem objednávok. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o slobodnom prístupe k informáciám"). Faktúry boli zverejňované na webovom sídle obce v štruktúrovanej forme, avšak neobsahovali údaje o tom, či je suma vrátane DPH, alebo bez DPH a identifikačné číslo, ak ho mal dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 40/1964 Zb.
Do času výkonu kontroly na kontrolovanom subjekte obec neaktualizovala všeobecne záväzné nariadenie, ktorým boli stanovené zásady hospodárenia s majetkom obce, schválené uznesením ObZ č. II/1999 dňa 05.03.1999 v zmysle zmien príslušného zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Ňagov

IČO
00323276
Sídlo
Ňagov 0, 06801 Ňagov
Kontrolované obdobie
Rok 2012-2013
Termín kontroly
22.01.2014 - 27.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet za rok 2012 neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nerozhodol o spôsobe vysporiadania výsledku hospodárenia podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov na reprezentačné účely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov na reprezentačné účely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila preukázateľnosť výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo vnútornom predpise neupravil spôsob a účel použitia výdavkov na reprezentačné účely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedodržala určenú lehotu na predloženie správy o plnení resp. splnení prijatých opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť