Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2014/1030
Názov:
Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

IČO
37957937
Sídlo
Námestie L.Svobodu 4, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
19.02.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodržiavania zákona č. 278/1993 Z. z. bolo zistené, že DFNsP BB nezabezpečila, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka štátu bola včas uplatnená na príslušných orgánoch a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané v súlade so zákonom. Zároveň tiež nekonala podľa uvedeného zákona, kedy správca majetku štátu je povinný majetok štátu udržiavať v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

IČO
00610577
Sídlo
Hollého 14, 08181 Prešov
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
09.02.2014 - 12.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Letecká vojenská nemocnica, a.s.

IČO
36601578
Sídlo
Murgašova 1, 04086 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
10.02.2014 - 16.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

IČO
17335795
Sídlo
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V štyroch prípadoch neboli nájomné pomery v nájomných zmluvách zaznamenané na LV
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt nedbal na správne označenie vlastníctva, správcovstva a neuvádzanie nájomníctva na LV.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V dvoch prípadoch nebola nájomná zmluva zverejnená na webovom sídle prenajímateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Cena stanovená v nájomnej zmluve bola veľmi nízka.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt dohodol nefinančné plnenie vo forme poskytnutia objemovej zľavy pre manažment nemocnice
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt dohodol nefinančné plnenie vo forme poskytnutia objemovej zľavy pre manažment nemocnice
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Dodatky k dvom zmluvám o výpôžičke boli uzatvorené na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

IČO
44452519
Sídlo
Hodská 373/38, 92422 Galanta
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
11.02.2014 - 14.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica s poliklinikou ako predávajúci uviedla v kúpnej zmluve nepravdivý údaj
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica s polikliajnikou v kúpnej zmluve uviedla nepravdivý úd
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nemocnice s poliklinikami n.o.

IČO
45732205
Sídlo
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
09.02.2014 - 05.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevytvoril opravné položky k pohľadávkam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril opravné položky k pohľadávkam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt si v ôsmich prípadoch nesplnil svoju povinnosť zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Univerzitná nemocnica Martin

IČO
00365327
Sídlo
Kollárova 2, 03659 Martin
Kontrolované obdobie
2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
09.02.2014 - 05.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Univerzitná nemocnica Martin v zákonnej lehote nedoručila súdu ani správcovi konkurznej podstaty prihlášku pohľadávky, ktorú evidovala voči zdravotnej poisťovni, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UNM v zákonnej lehote nedoručila súdu ani správcovi konkurznej podstaty prihlášku pohľadávky, ktorú evidovala voči zdravotnej poisťovni, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
35937874
Sídlo
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013, v prípade objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. rok nasledujúci
Termín kontroly
09.02.2014 - 06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť