Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2014/1090
Názov:
Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Účel kontrolnej akcie:
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

IČO
36816949
Sídlo
Štúrova 275/87, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
20.03.2014 - 18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dokumentácia z vykonanej inventariácie hlavnej pokladnici, registračnej pokladnici a pokladnici rehabilitačného strediska k 31.12.2014 neobsahovala miesto uloženia majetku, deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, meno, priwezvisko a podpísový záznam osôb zodpovedných za zistené skutočného stavu majetku, záväzkov a poznámky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrololovaný subjekt neinventarizoval peňažné prostriedky a ceniny pri riadnej inventarizácie majetku, záväzkov ku dňu účtovnej závierky , t.j. k 31.12.2013 v súlade s § 30 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dozorná rada nepredkadala valnému zhromaždeniu správy o svojej kontrolnej činnosti v súlade s rokovacím poriadkom dozornej rady spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

IČO
36821012
Sídlo
Haanova 10, 85223 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obchodná spoločnosť nekonala v súlade s § 141 ods. 3 OZ, podľa ktorého je konateľ povinný bez zbytočného odkladu po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej úplnosť a správnosť zodpovedá. Rozhodnutie jediného spoločníka (týkalo sa rozšírenia predmetu podnikania o správu a údržbu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností) bolo schválené zakladateľom 25.02.2013 a do zakladateľskej listiny zakomponované bolo až 24.05.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Valné zhromaždenie podľa zakladateľskej listiny zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, najneskôr do 31. mája. príslušného kalendárneho roka. Kontrolou bolo zistené, že valné zhromaždenie sa konalo až 17.06.2013, čo bolo v rozpore s ustanovením článku IX zakladateľskej listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR preverením údajov z výkazov účtovnej závierky zistila, že v poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2013 bol nesprávne uvedený údaj o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti. Uvedeným konaním bolo porušené ustanovenie § 3 ods. 1 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003-92 z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92“), podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina preverila dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe na vybranej vzorke dokladov. Kontrolou bolo zistené, že kúpna zmluva (nákup počítača), ktorú spoločnosť uzavrela 27.03.2013, bola zverejnená na webovom sídle BPP až 03.07.2013, čo bolo v rozpore s § 5a ods. 9, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

IČO
36175706
Sídlo
Puškinova 18, 07501 Trebišov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zakladateľská listina neobsahovala mená, bydliská a rodné čísla prvých kon ateľov spoločnosti a mená, bydliská a rodné čísla členov prevej dozornej rady, určenie správcu vkladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
spoločnosť nevydala stanovy, aj keď tak mala urobiť podľa zakladateľskej listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v zakladateľskej listine bol ako jediná spoločník v Čl. 2 uvedené mesto trebišov v zastúpení primátorom a v ďalšom Čl. 9 bolo valné zhromaždenie tvorené 25 poslancami MZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v zbierke listín boli uložené 2 rozne zakladateľské listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zápisnica z valného zhromaždenia neobsahovala čas konania valného zhromaždenia a sídlo spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poznámky k účtovnej závierky neobsahovali informácie týkajúce sa účtovných zásad a účtovných metód, informácie vysvetľujúce a doplňujúce údaje k súvahe a výkazu ziskov a strát
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania pri softver
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie na účte 031 o pozemkoch ku ktorému nemal vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný zápis neobsahoval zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
údaje fyzickej inventúry neboli upravené o prírastky a úbytky majetku za dobu skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevytvorenie opravných položiek k pohľadávkam starším ako 360 dní a k sporným pohľadávkam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
netvorenie rezerv za finančné povinnosti z ručenia za potel vo 3. osobe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie štvrťročne na www sídle verejného ovstarávateľa alebo v periodickej tlači prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neaktualizovaný organizačný poriadok (odpredaj tepelného hospodárstva)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
úverovanie spoločenstiev bytových nad rámec tvorby fondu opráv
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

KSP, s.r.o.

IČO
35847689
Sídlo
Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Po zmene obsahu zakladateľskej listiny OS nevyhotovila bez zbytočného odkladu úplné znenie tejto listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po zmene obsahu zakladateľskej listiny OS nevyhotovila bez zbytočného odkladu úplné znenie tejto listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po zmene obsahu zakladateľskej listiny OS nevyhotovila bez zbytočného odkladu úplné znenie tejto listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obsah poznámok nebol vypracovaný v súlade s opatrením MF SR, tabuľky poznámok neboli vypracované v súlade s prílohou opatrenia MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnením zmluvy za likvidáciu sila v celkovej sume 900,00 Eur na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

IČO
36851442
Sídlo
Pekárska 16, 97251 Handlová
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
23.03.2014 - 14.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Uzatvorenie nájomnej zmluvy bez odplaty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie zmluvných podmienok nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť - neuzatvorenie nájomnej zmluvy na vnútorné vybavenie - hnuteľný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s nejasnými a rozpornými podmienkami (neboli uvádzané plochy všetkých objektov a priestorov, nevykonaná aktualizácia prenajatých nehnuteľnosti a nebolo možné určiť či nehnuteľnosti boli dané do nájmu za odplatu, alebo boli vo výpožičke), čo bolo v rozpore s občianskym zákonníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie opráv nad finančný limit stanovený v nájomnej zmluve.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zaúčtovanie neoprávnených nákladov v účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nevytvorenie opravných položiek k rizikovým pohľadávkam (pohľadávky v sume 307 555 eur boli po lehote splathnosti 360 dní).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie poskytnutého preddavku k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne ocenenie obstaraného dlhodobého hmotného majetku - rekonštrukcie strechy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vykonanie rekonštrukcie a technického zhodnotenia nehnuteľností v nájme v rozpore s nájomnými zmluvami.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Vykonanie rekonštrukcie a technického zhodnotenia nehnuteľností v rozpore so zakladateľskou listinou obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neodpisovanie dlhodobého majetku (okrem dopravných prostriedkov obstaraných formou leasingu).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zaradenie obstaraného dlhodobého hmotného majetku v rozpore s klasifikáciou produkcie v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplnosť vykonanej inventarizácie, nevykonanie inventúry a inventarizácie viacerých druhov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedenie nesprávnej sumy pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti v poznámkach k účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezaúčtovanie odpisu pohľadávky schváleného valným zhromaždením.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na analytických účtoch neboli členené dlhodobé bankové úvery podľa jednotlivých bánk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ročné splátky z dlhodobých záväzkov a úverov, ktoré boli splatné do jedného roka neboli vykázané v krátkodobých záväzkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 eur raz štvrťročne na webovom sídle kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie dvoch zmlúv o nájme nájomného bytu a v jednom prípade nájomnej zmluvy obecného bytu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie inventúry všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie predpísaných náležitostí v invenúrnych súpisoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie predpísaných náležitostí inventarizačného zápisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaradenie dlhodobého hmotného majetku do odpisovej skupiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dlhodobé závzäzky neboli analyticky členené podľa jednotlivých veriteľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

IČO
31642195
Sídlo
Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prenájom nebytových priestorov na iné účely, na ktoré boli stavebne určené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie informácie o uzavretí zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zvolanie VZ spoločníkom a nie konateľom spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absentácia podpisu zapisovateľa na zápisnici zo zasadnutia VZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredloženie správy DR VZ v lehote určenej spoločenskou zmluvou, teda raz ročne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoručenie aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy OR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra nebol podaný do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredloženie posledného znenia spoločenskej zmluvy do zbierky listín OR konateľom spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzavretie nájomných zmlúv (6x) a zmluvy o kontokorentnom úvere (1x) bez predchádzajúceho súhlasu VZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

IČO
31424287
Sídlo
Hviezdoslavova 477, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

traja členovia dozornej rady obchodnej spoločnosti vykonávali činnosť v inej právnickej osobe s podobným predmetom podnikania (napr. upratovacie služby, vodoinštalatérstvo, prevádzkovanie trhoviska, prenájom nebytových priestorov). Uvedeným konaním bolo porušené ust. § 139 ods. 4 obchodného zákonníka, podľa ktorého sa na členov dozornej rady vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 obchodného zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v poznámkach účtovných závierok k 31.12.2012 a 31.12.2013 boli uvedené nesprávne údaje o výške krátkodobých pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obchodná spoločnosť nedoplnila rezervný fond o sumu vo výške 5 % z čistého zisku za rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OS vypracovala správu o vykonanej údržbe a opravách za rok 2013 dňa 31.01.2014, t. j. po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OS neuzatvorila pri podstatnom zmenení obsahu predmetu pôvodnej zmluvy novú zmluvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy a inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyžadovanie zábezpeky pri zadávaní podprahových zákaziek bolo nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OS v dvoch prípadoch nezverejnila na svojom webovom sídle informáciu o uzatvorení zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.

IČO
35721057
Sídlo
Obrancov Mieru 51, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
23.03.2014 - 01.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení OS a menovaní likvidátora zo 16.12.2013 a rozhodnutie jediného spoločníka o schválení účtovnej závierky za rok 2012 a zúčtovania hospodárskeho výsledku k rozdeleniu za účtovný rok 2012 z 01.07.2013 nemali úradne osvedčenú pravosť podpisu jediného spoločníka"
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dvaja členovia DR vykonávali činnosť v inej právnickej osobe s podobným predmetom podnikania ako kontrolovaná OS, čím boli porušené príslušné ustanovenia OZ, podľa ktorého sa na členov DR vzťahuje zákaz konkurencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obsah poznámok a krycí list poznámok neboli vypracované v súlade s opatrením MF SR, tabuľky poznámok neboli vypracované v súlade s prílohou opatrenia MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OS za obdobie január až máj 2013 na svojom webovom sídle nezverejnila  dodávateľské faktúry za opravu elektromotora s čerpadlom, za odbornú skúšku elektroinštalácie regulačnej stanice plynu za odstránenie havarijného stavu tečúceho kotla, nezverejnila jednu zmluvu o dielo, čím OS nekonala v súlade s príslušným ustanovením zákona o informáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

IČO
35815329
Sídlo
Toplianska 5, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tým že obchodná spoločnosť pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zakázky nekonala v súlade s § 5 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas, rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy. Uvedeným konaním tak kontrolovaný subjekt nekonal zároveň v súlade s §9 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Službyt Nitra, s.r.o.

IČO
31447929
Sídlo
Janka Kráľa 122, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
24.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Správa majetku mesta Prievidza,v skratke SMMP,s.r.o.

IČO
36349429
Sídlo
T.Vansovej 24, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
23.03.2014 - 22.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zápisnice z VZ neobsahovali meno zapisovateľa (v 5 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnice z VZ neobsahovali podpis zapisovateľa (v 5 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dozorná rada nedohliadala na činnosť konateľa a nepredložila VZ vyjadrenie k účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na úhradu straty a nezúčastňovala sa zasadnutí VZ (v 7 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
DR nepodala písomnú správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Dozorná rada nepreverovala činnosť konateľa, nepredložila vyjadrenie k účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na úhradu straty a nezúčastňovala sa zasadnutí VZ (v 7 prípadoch)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra nebol podaný v stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kupujúci neuhradili kúpnu cenu, prípadne časť kúpnej ceny na dohodnutý účet ale do pokladne obchodnej spoločnosti. (v 3 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť nevystavovala nájomcovi faktúry na úhrady nájomného
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nájomné zmluvy boli uzatvorené neskôr ako bolo dohodnuté obdobie nájmu. (v 4 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť neviedla evidenciu budov a pozemkov jednoznačne a preukázatelne (v 2 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súisy neobsahovali predpísané náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve (v 8 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vymáhanie pohľadávok za nehradenie nájomného nebolo realizované v zmysle interných predpisov (v 4 prípadoch).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nepreúčtovanie ročných splátok z dlhodobých záväzkov a úverov do krátkodobých záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zákazky neboli zverejnené v profile obchodnej spoločnosti. (v 4 prípadoch)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zákazky neboli neboli zverejnené v profile obdhodnej spoločnosti. (v 4 prípadoch).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezadanie zákazky v profile obchodnej spoločnosti. (v 4 prípadoch).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zákazky s cenou nad 1000 eur neboli zeverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri zverejňovaní faktúr súvisiacich s povinne zverejňovanou zmluvou neboli zverejnené údaje ako identifikácia zmluvy a pri zverejnení objednávok dátum vyhotovenia objednávky a IČO dodávateľa (v 4 prípadoch).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

TT-IT, s.r.o.

IČO
44102771
Sídlo
Trhová 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konatelia po zmene obsahu zakladateľskej listiny nevypracovali jej úplné znenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jeden konateľ spoločnosti bol zároveň spoločníkom aj konateľom v inej obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jeden konateľ spoločnosti bol zároveň spoločníkom aj konateľom v inej obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dozorná rada obchodnej spoločnosti v roku 2013 neplnila povinnosti stanovené v obchodnom zákonníku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť ku dňu 31.12.2013 netvorila opravnú položku k pohľadávkam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť vo všetkých kontrolovaných prípadoch nevystavila interné doklady k zaradeniu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Interný doklad k vyradeniu dlhodobého hmotného majetku (kancelárske stroje a výpočtová technika) neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internej smernici bola vymedzená povinnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpore s povinnosťou uvedenou v zákone o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložené inventúrne súpisy dlhodobého hmotného majetku neobsahovali sídlo právnickej osoby, deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačný zápis neobsahoval meno, priezvisko a podpisový záznam všetkých osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť nezaslala na vzniknuté pohľadávky upomienky, pričom tieto pohľadávky neboli do času ukončenia výkonu kontroly uhradené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť zaslala dlžníkov dve upomienky, ale po nereagovaní dlžníka nebola pohľadávka ďalej vymáhaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť nevypracovala z rokovania zápisnicu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť medzi zverejnenými údajmi neuvádzala dátum, kedy bola zmluva uzavretá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obchodná spoločnosť v jednom prípade nezverejnila na svojoom webovom sídle informáciu o zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť