Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2015/1110
Názov:
Hospodárenie samosprávnych krajov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
19.02.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

BBSK nesprávne uplatnil ekonomickú rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov, keď zatriedil splátky investičných dodávateľských úverov ako kapitálové výdavky namiesto finančných operácii, výdavky na opravu a údržbu majetku ako kapitálové výdavky namiesto bežných výdavkov a tlač propagačného materiálu na položku materiál.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
BBSK použil rozpočtové prostriedky na obstaranie športových potrieb v sume 5057,70 eur, ktoré neboli nevyhnutné pre potreby BBSK, boli nad rámec výdavkov stanovených v § 8 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., nesúviseli s výkonom samosprávy a boli uhradené z prostriedkov, ktoré zastupiteľstvo BBSK schválilo na iné účely.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Monitorovacia správa a hodnotiaca správa ako súčasť návrhu záverečného účtu BBSK za rok 2014 nevyhodnotili plnenie vecnej stránky, tak aby poskytovali závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch niektorých činností napríklad programu 004. Podporné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
BBSK ako povinná osoba na svojom webovom sídle nezverejnil úplné údaje k identifikácii zmluvy, ktoré súvisia so zverejňovaním faktúr, keď v dvoch zverejných faktúrach neuviedol v súvisiacich dokumentoch dodatky k zmluvám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
BBSK na svojom webovom sídle nezverejnil niektoré objednávky, z celkového množstva 44 preverených objednávok nebolo zverejnených 22
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
BBSK na svojom webovom sídle nezverejnil všetky povinné údaje o faktúrach, v niektorých zverejnených faktúrach neuviedol objednávky, ktoré súviseli s faktúrami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Preverená evidencia o záujemcoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady nebola úplná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
BBSK nevyhodnotil ponuku uchádzača podľa § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dokumentácia z verejného obstarávania jednej zákazky neobsahovala doklad o tom, že osoba, ktorej kapacity mali byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti splnila podmienky účasti podľa § 26 ods 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
BBSK v ôsmich zmluvách o nájme dopravného prostriedku uzatvorených podľa obchodného zákonníka na dobu určitú dohodol možnosť ukončenia zmluvy výpoveďou, čo bolo v rozpore s § 636 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ukončiť výpoveďou možno len zmluvu o nájme dopravného prostriedku dojednanú na dobu určitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
BBSK nepostupoval podľa § 28 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, keď zaúčtoval náklady na opravu a údržbu majetku celkom v sume 81 619,07 eur ako technické zhodnotenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
BBSK uzatvorením nájomnej zmluvy v znení piatich dodatkov, ktorej ustanovenia o rozsahu vykonaných investícií bolo možné vynakladať rôznym spôsobom nekonal v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Pri overovaní faktúr za nákup športových potrieb predbežnou finančnou kontrolou bolo zistné, že bola vykonaná formálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 21.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

účtovný doklad nebol vystavený ako preukázateľný účtovný záznam a neobsahoval správnu peňažnú sumu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne účtovanie, nedodržanie postupov účtovania MF č. 16786/2007-31 v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obstarávateľ v lehote desiatich pracovných dní nezverejnil na svojom profile správu o zákazke
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
obstarávateľ v informácii o zrušení postupu verejného obstarávania adresovanej všetkým uchádzačom a záujemcom dôvod, pre ktorý súťaž ruší,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
-dokumentácia v jednom prípade neobsahovala vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb zúčastnených na príprave a vyhodnotení súťažných podkladov,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
-komisia nevyhodnotila ponuky podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
- v jednom prípade bola predbežná finančná kontrola vykonaná formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

dlhodobý nehmotný majetok obstaral na ťarchu nákladov a financoval z bežného rozpočtu, napriek tomu, že z hľadiska vstupnej ceny a doby použiteľnosti plnil kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
účtovanie nákladov roka 2015 a 2016 za update licencií na ochranu koncových zariadení do obdobia roka 2014 bez časového rozlíšenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
verejné prostriedky na prevádzkovú činnosť obchodnej spoločnosti so zameraním na rozvoj integrovanej dopravy vynaložené neúčinne, keď sa spoločnosti nepodarilo zapojiť mestá do integrovaného systému dopravy na území kraja a získať vlastné príjmy zo svojej činnosti. Všetky náklady podnikateľského subjektu boli kryté z dotácie z kraja.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
vynaloženie verejných prostriedkov na obstaranie parkovacieho stĺpika na zabránenie parkovania nežiaducich motorových vozidiel na vyhradenom parkovisku pre 8 parkovacích miest a nezapočítanie všetkých obstarávacích nákladov do ceny majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Neefektívne konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
vykonávanie činností zamestnancom nad rámec pracovnej náplne uvedenej v dohode o pracovnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
nevykonanie zmeny vymedzenia pracovnej úlohy a odmeny za jej vykonanie v dohode o vykonaní práce písomným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
žiadosti o dotácie neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vo výzve na predkladanie ponúk na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 na poradenské služby vo VO vymedzil predmet zákazky všeobecne a nestanovil rozsah požadovaných služieb, čím neuplatnil princíp hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
dohodnutie neobvykle vysokej ceny stavebného dozoru, keď náklady na obstaranie zákazky neminimalizoval v súvislosti s dĺžkou trvania diela a situácie na trhu. Suma 23 770,00 eur (3,03 % z ceny diela) na obdobie necelých 4 mesiacov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuplatnenie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov pri obstaraní propagačných a reprezentačných predmetov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevykonanie úpravy ocenenia majetku v obstaraní u nevyužiteľnej projektovej dokumentácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
písomne uzavretá nájomná zmluva nebola zmenená písomným dodatkom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
neuplatnenie úrokov z omeškania a paušálnych náhrad spojených s vymáhaním pohľadávky pri oneskorených úhradách pohľadávok za nájomné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
nevykonanie PFK pred uzavretím kúpnej zmluvy a pred poskytnutím transferu - dotácie pre právnickú osobu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
riziko predpojatosti a ohrozenia nezávislosti vykonávania vnútorného auditu, nedostatočné personálne zabezpečenie verejného obstarávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
finančné riziko z pozastavenia platieb pre projekt elektronizácie služieb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vyúčtovanie dotácií na činnosti regionálneho rozvoja bez špecifikácie nákladov, vykonávanie projektového manažmentu bez jasného postupu ocenenia prác a služieb neziskovou organizáciou založenou KSK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neplnenie povinnosti spoločníka do troch mesiacov po odvolaní pôvodného konateľa z funkcie ustanoviť nového konateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
nemal osobitne upravenú evidenciu reprezentačných a propagačných predmetov, ani nakladanie s týmito predmetmi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
08.02.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne účtovanie v dvoch prípadoch došlých faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,00 eur raz štvrťročne vo svojom profile.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Oneskorené zaslanie informácií o uzatvorení zmlúv Úradu pre verejné obstarávanie v prípadoch podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržanie stanovenej lehoty na vyhotovenie elektronického dokumentu "referencia".
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Oneskorené zverenie majetku do správy organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Z dôvodu evidencie veľkého počtu nerealizovaných investícií prehodnotiť plánované investície a nepoužiteľné investície odpísať ako zmarené.
Z dôvodu evidencie veľkého počtu zastaraných projektových dokumentácií a iných činností, zaviesť evidenciu plánovaných investičných projektov a prijať interný predpis, ktorý by upravil povinnosť pravidelne plánované investície prehodnocovať z hľadiska ich realizovateľnosti.
Neponúknutie prebytočného majetku NSK na predaj, konkrétne stavieb od roku 2011, ktoré NSK nevyužíval na žiadnu činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Nedodržanie zákona o účtovníctve nezaradením zrealizovaných investícií do používania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neupravenie zásad hospodárenia o spôsobe výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených NSK alebo v ktorých má NSK postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Drobný hmotný majetok nebol pred jeho prenájmom vyhlásený za prebytočný, resp. neupotrebiteľný v zmysle zásad hospodárenia s majetkom NSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Z dôvodu nájomných zmlúv z rokov 1979, 1992, 1999, 1999, ktoré nespĺňali náležitosti pre súčasné nájomné zmluvy, vypracovať a uzatvoriť s nájomcami nové nájomné zmluvy.
Nedodržanie zásad hospodárenia neschválením nájmu nehnuteľného majetku na dobu dlhšiu ako jeden rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Neuvedenie práv k nehnuteľnostiam vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na listoch vlastníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Neuplatnenie vyššej ceny nájmu v zmysle dodatku k zmluve za obdobie 2012 - 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Z dôvodu prenájmu majetku organizáciám pre NSK ekonomicky nevýhodne, prehodnotiť niektoré nájomné zmluvy za účelom pokrytia nákladov NSK, vynaložených na prenajatý majetok, výnosmi z nájmu.
Nevyhlásenie majetku prenechaného do výpožičky za neupotrebiteľný, resp. prebytočný, čo nebolo v súlade so zásadami hospodárenia NSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 05.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zaplatenie faktúry za občerstvenie o 40 eur vyššej sume ako bolo skutočné plnenie a zaplatenie faktúry za nevykonané práce pri čistení okien v sume 129,68 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie faktúry za pohostenie na účet 518 - ostatné služby.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zaradenie diela "Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia budovy PSK" do užívania bez vykonania vykurovacej skúšky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Predčasné zaradenie úsekov ciest do majetku bez účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Oneskorené zaradenie úsekov ciest, virtualizačných serverov,licencií a budovy NBS do majetku.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 446/2001 Z.z., 419/2007 Z.z.
Účtovanie o pohybe majetku v priebehu mesiaca jedným účtovným dokladom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
14 objednávok a 41 faktúr neobsahovalo popis objednaného plnenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby a miesto podnikania FO alebo sídlo PO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezverejňovanie faktúr a objednávok na webovom sídle PSK od apríla 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri vyhodnocovaní ponúk pri zákazke na opravu vitráže neuplatňoval princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Rozdelením predmetu zákazky sa PSK vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky pri oprave kancelárskych priestorov v útvare hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Správa o zákazke v dvoch prípadoch neobsahovala hodnotu zákazky a použitý postup zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zverejňovanie referencií po zákonom stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V štyroch prípadoch nebola uchovaná dokumentácia k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zákazka za obstaranie motorového vozidla nebola zverejnená v súhrnnej správe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uzatvorená zmluva o nájme neobsahovala okrem neuhradenia nájomného ďalšie dôvody na odstúpenie od zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch na základe dohody č. 13 a dohody č. 14 neboli zamestnanci prihlásení do sociálnej poisťovne do registra poistencov pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a tým nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov zamestnanca pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Zároveň bolo kontrolou zistené, že v piatich prípadoch (krycí list k dodávateľskej faktúre, dve dohody o vykonaní práce a dva výkazy práce) nebola správne vykonaná oprava účtovného dokladu, a to pri prečiarknutí pôvodných údajov a napísaní správnych údajov nebol uvedený dátum opravy, resp. osoba, ktorá vykonala opravu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 34 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa musí oprava vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hodnota zákazky bola určená v sume istiny úveru bez započítania poplatkov, provízie, úrokov, ktorých sumy boli k dispozícii na základe vykonaného prieskumu trhu. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky nebol vykonaný správne, a tým nebolo dodržané ustanovenie § 5 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby zahrnú aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien, ak ide o bankové služby a iné finančné služby. Nesprávny výpočet predpokladanej hodnoty zákazky nemal vplyv na zvolený postup verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že zápisnica o vyhodnotení ponúk, zápisnica z otvárania ponúk a ponuka uchádzača neboli zverejnené v profile verejného obstarávateľa bezodkladne ale viac ako 8 kalendárnych mesiacov po uzatvorení zmluvy, čím bolo porušené ustanovenie § 9 ods. 6 písm. b) c) a d) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy posiela úradu kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk a kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že štyri zmluvy uzatvorené po skončení procesu verejného obstarávania boli zverejnené viac ako 10 dní po ich podpísaní, t. j. neboli zverejnené bezodkladne, čím bolo porušené ustanovenie § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo zistené, že inventúrne súpisy dlhodobého nehmotného majetku, účtov oprávok, opravných položiek a majetku vo výpožičke vedenom na podsúvahových účtoch neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, keď v nich chýbal deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osoby zodpovednej za skutočný stav majetku, čím nebolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 2 písm. b), e) a i) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať deň začatia, deň skončenia inventúry a deň ku ktorému bola inventúra vykonaná, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osôb zo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením povinnosti zverejniť bezodkladne uzatvorené zmluvy na webovom sídle kontrolovaného subjektu bolo zistené, že zmluva č. 2014/0344 bola zverejnená 13 dní po jej podpise zmluvnými stranami, t. j. nie bezodkladne, čím bolo porušené ustanovenie § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V jednom prípade po vykonaní následnej finančnej kontroly nebola uložená povinnosť prijať opatrenia napriek tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, čím bolo porušené ustanovenie § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého je kontrolný orgán povinný o prerokovaní správy vypracovať zápisnicu, ktorá okrem iného obsahuje uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
03.02.2015 - 21.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PFK bola vykonaná iba formálne - TTSK overil pripravovanú finančnú operáciu formálne - po jej realizácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
monitoring plnenia programov neobsahoval porovnanie dosiahnutých výstupov a výsledkov vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkov, obsahoval iba údaje o finančnom čerpaní jednotlivých programov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
poskytnutie finančného príspevku v rozpore s pravidlami stanovenými smernicou TTSK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne zatriedenie na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania - nedodržanie povinnosti účtovať a vykazovať účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
ÚD neobsahoval údaj o druhu faktúry a dátum odoslania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
súpis vykonaných prác, ktorý bol prílohou faktúry nebol overený pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby zhotoviteľa ani písomne potvrdený technickým dozorom objednávateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TTSK nevrátil neúplné faktúry, ktoré mali vecné a formálne nedostatky, zhotoviteľovi na doplnenie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pri vykonávaní PFK chýbalo vyjadrenie, že pripravovaná finančná operácia je v súlade s uzatvorenými zmluvami, alebo v súlade s osobitnými predpismi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
nedodržanie pravidiel a podmienok stanovených vo výzvach a v zmluve pri poskytovaní prostriedkov na dotácie,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
na krycích listoch k návrhom zmlúv nebolo vyznačené vyjadrenie, či PFO je/nie je v súlade s rozpočtom a VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
TTSK nezverejnil na svojom webovom sídle niektoré faktúry a objednávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
TTSK nezverejnil vo viacerých prípadoch na svojom webovom sídle o faktúre dátum jeje doručenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
oneskorené zverejňovanie informácií na profile verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
neevidovanie všetkých dokladov a dokumentov z použitého postupu verejného obstarávania a porušenie povinnosti uchovávať ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak ide o podlimitnú zákazku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
likvidáciou vyraďovaný majetok nebol predložený komisii na predpísanom tlačive
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
protokol o vyradení majetku nebol podpísaný a odsúhlasený predsedom VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie povinnosti pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
TTSK si riadne a včas neplnil svoje povinnosti ako správca pohľadávky a nevyužil všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 06.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne triedenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasiafikáice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 690/2004 Z.z.
nesprávne triedenie podľa platnej štatistickej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 195/2003 Z.z., 523/2004 Z.z.
akcpetovanie úhrady fa v rámci dotácie, ktorej predmetom bol nákup tovaru v rozpore s VZN, zároveň išlo o porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neurčenie lehoty na podanie námietky neúspešným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
uzavretie szmluvy v rozpore so súťažnými podkladmi (termíny plnenia)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy za s.r.o. spoločníkom a nie konateľom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nežiadanie od uchádzačov predloženie dokladov preukazujúce splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neudelenie sankcie za oneskorené plnenie zo starany kupujúcich
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
absentovanie ustanvenia o možnosti zmeny výšky nájomného v zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., 446/2001 Z.z.
stanovenie výšky nájomného za nájom nehnuteľnosti a za nájom hnuteľného majetku v jednej sume
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepotvrdenie PFK podpsom príslušných zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť