Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-078/2015/1140
Názov:
Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Brezno

IČO
00313319
Sídlo
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Viacročný rozpočet mesta neobsahoval programy na nasledujúce dva roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nedodržalo VZN o dotáciách a tým porušilo finančnú disciplínu pri poskytovaní dotácií zo svojho rozpočtu. Išlo o prípady, keď akceptovalo výdavky príjemcu na občerstvenie, na ktoré sa dotácia neposkytovala a keď akceptovalo pri vyúčtovaní dotácie účtovné doklady, ktoré riadne nepreukazovali použitie dotácie na schválený účel a ktoré zahŕňali služby nad rozsah stanový v účele poskytnutej dotácie v zmysle žiadosti o poskytnutie dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu, keď výdavky za uprgrade aplikačného sotvéru a za nákup nových modulov uhradilo z bežných výdavkov napriek tomu, že išlo technické zhodnotenie softvéru; výdavky za osobné konzultácie a školenie zatriedilo na podpoložku 635009 Rutinná a štandardná údržba sofvéru; výdavky za opravu dlažby zatriedilo na podpoložku 637004 Všeobecné služby a výdavky uhradené na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme a dohody o príspevku na úhradu časti vzniknutej straty zatriedilo na podpoložku 637004 Všeobecné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto porušilo finančnú disciplínu, keď nevykonalo potrebné zmeny rozpočtu a uvoľnilo k úhrade verejné prostriedky na nákup počítačov a prostriedky na mzdy, ktoré neboli kryté rozpočtom v rámci príslušného poprogramu a funkčnej klasifikácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto neodstránilo všetko, čo by moho viesť k vzniku rozporov keď nezabezpečilo, aby v zmluve o poskytnutí audítorských služieb boli špecifikované všetky oblasti, ktoré majú byť audítorom overené podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto časovo nerozlišovalo úroky z úverov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu, keď splátky dodávateľských úverov triedilo ako bežné výdavky. Správne mali byť tieto výdavky triedené ako finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto akceptovalo a uhradilo faktúru, ktorá nebola preukázateľná podľa zákona o účtovníctve. Faktúra bola dodávateľom vystavená na celkovú cenu diela, neobsahovala rozsah ani ocenenie jednotlivých položiek skutočne vykonaných prác v súlade s výzvou na predloženie cenových ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 502/2001 Z.z.
Mesto nedodržalo § 6 ods. 1 písm. a) a c) postupov účtovania, keď zaúčtovalo nákladovú faktúru vo významnej sume týkajúcu sa predchádzajúcich účtovných období do nákladov roku 2014 a nie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto nezvýšilo hodnotu dlhodobého nehmotného majetku o technické zhodnotenie, čím nepostupovalo v súlade s § 22 ods. 2 postupov účtovania a nesprávne zaúčtovalo vyfakturované služby za osobné konzultácie a školenia na účet 511 Opravy a údržiavanie, čím nepostupovalo v súlade s § 58 ods. 2 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto zaúčtovalo faktúru za položenie dlažby na ťarchu účtu 518 Ostatné služby, čím nepostupovalo podľa § 58 ods. 5 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto zaúčtovalo poskytnutý transfer dopravnej spoločnosti na úhradu straty na ťarchu účtu 518 Ostatné služby, čím nepostupovalo podľa § 58 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účtoch tejto skupiny účtujú prvotné náklady za externé služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto nepostupovalo podľa § 28 ods. 1 postupov účtovania, keď oneskorene zaradilo do užívania rekonštrukciu vstupných schodov do mestského domu kultúry, keď kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 20.01.2014 a rekonštrukcia bola prevedená z účtu 042 až 25.04.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto prenajalo majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý riadne nezdôvovodnilo, stanovilo výšku ročného nájmu v sume nižšej ako ročný odpis a ako investíciu pre započítanie nájmu uznalo aj opravy hotela v rozpore so zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Mesto uzatvorilo zmluvu na prenájom pozemkov s iným uchádzačom ako s tým, ktorého vybrala komisia na vyhodnotenie ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto dalo do výpožičky nebytový preistor na účel zriadenia skúšobne pre hudobnú skupinu, pričom tento priestor nebol vyhlásený za prebytočný ani neupotrebiteľný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nemalo k dispozícii a nepredložilo v čase výkonu kontroly dve faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Bytča

IČO
00321192
Sídlo
Námestie SR 1, 01438 Bytča
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
03.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neaktualizácia Štatútu mesta vzhľadom na novelizáciu zákona č. 369/1990
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
nesúlad údajov upraveného rozpočtu vo finančných výkazoch so schválenou skutočnosťou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
poskytnutie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
poskytnutie preddavku bez zmluvného dohodnutia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nesprávna aplikácia postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
nepreukázateľný účtovný doklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
bezhotovostné platby nad 5 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 394/2012 Z.z.
neuvedenie podmienok účtovania drobného majetku do OTE, resp. na podsúvahové účty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neocenenie pozemkov, t.j. ich neevidovanie v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
evidencia identického majetku na dvoch rôznych účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
vykonanie fyzickej inventúry zásob v janurái nasledujúceho účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neupravenie spôsobu výkonu práv v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nerealizovanie dohody o zápočte dodatkom k nájomnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
nedohodnutie valorizácie ročného nájomného v nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedohodnutie sankcií za omeškania s plnením peňažného dlhu v nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuplatňovanie dohodnutej sankcie za oneskorené úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
návrh na vklad vlastníckeho práva pred zverejnení zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absencia preukázateľného dokladu o zaplatení správnych poplatkov kupujúci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
nezrovnalosti pri obchodnej verejnej súťaži so VZN
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesúlad protokolov o prevzatí techniky na likvidáciu so správami likvidačnej komisie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nestanovenie kompetencie orgánu mesta na odpustenie daňových pohľadávok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nezverejnenie zmlúv a faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejnenie informácie pri fa, či suma plnenia je vrátane DPH alebo bez
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Mesto Kežmarok

IČO
00326283
Sídlo
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 07.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vykonalo celkom šesť zmien rozpočtu, ktoré boli schválené MsZ. Kontrolou všetkých zmien rozpočtu bolo zistené, že neobsahovali údaj o aké rozpočtového opatrenia išlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v januári a februári roku 2014 poskytlo školám nevyčerpané účelovo určené prostriedky z roku 2013 v sume 60 676,76 eur pred uskutočnením rozpočtového opatrenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v ôsmich prípadoch čerpalo vyššie bežné výdavky v celkovej sume 90 112,31 eur a v dvoch prípadoch vyššie kapitálové výdavky v celkovej sume 231 376,02 eur oproti upravenému rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto neuplatnilo rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení prijatého transferu - dotácie z projektov PRINED (12 prípadov).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v záverečnom z dôvodu netriedenia príjatého transferu dotácie z projektov PRINED nevykázalo správne údaje o plnení rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neuvedením správnych údajov o plnení rozpočtu v záverečnom účte došlo k nesprávnemu vyčísleniu prebytku rozpočtového hospodárenia .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 nebol financovaný predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v jednom prípade nesprávne zatriedilo splátku istiny zo ŠFRB v sume 838,44 eur na podpoložku 651003, namiesto podpoložky 821007 (účet 479 2 10 29 42).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v dvoch prípadoch nesprávne financovalo kapitálové výdavky z bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto zaúčtovalo technické zhodnotenie v dvoch prípadoch do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezúčtovalo poskytnutie dvoch preddavkov v celkovej sume 5 319,36 eur prevádzkovateľom distribučných sieti do konca rozpočtového roka 2014. Zároveň tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto v dvoch prípadoch nesprávne účtovalo o zálohových faktúra na str. MD účtu 052 10 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok a na str. D účtu 321 20 - Investiční dodávatelia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neuzatvorili na práce naviac v sume 910,08 eur dodatok k zmluve o dielo, predmetom ktorej bola úprava komunikácie medzi garážami ulica Severná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuzatvorilo dodatok k zmluve o dielo, ktorým by došlo k predlženiu termínu realizácie diela "obnova Reduty".
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako budúci kupujúci neuzatvoril zmluvu o výpožičke s budúcim predavajúcim, ktorej predmetom malo byť užívanie pozemky za účelom zabezpečenia výstavby technickej vybavenosti k bytovému domu. Pričom pozemok bol budúcim predávajúcim užívaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto neuzatvorilo zmluvu o výpožike na pozemky, ktoré užíval budúci predávajúci (obchodná spoločnosť).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezverejnilo dodatok č. 2 k zmluve o dielo z 28.01.2014, ktorým sa zývšila cena za práce naviac na stavebných úpravach Meteskej školy na ulici Kuzmányho.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Mesto v piatich prípadoch zúčtovalo poskytnuté dotácie v sume 10 324,00 eur dňa 28.11.2014, pričom posledná časť dotácie bola poskytnutá pred uvedeným termínom zúčtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neúčtovalo o finančných prostriedkoch rezervného fondu na samostatnom analytickom účte, ale prostredníctvom podsúvahového účtu 778 10 00 00 01 - Rezervný fond.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Náklady alebo transfery, súvisiace s úhradou výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave dopravcovi v celkovej sume 21 966,09 eur boli nesprávne účtované na účte 518 – Ostatné služby namiesto účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce (v 15 prípadoch).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávne triedilo výdavky na trasfery súvisiace s úhradou výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na podpoložke 634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch neobolo o vyradení odpredaných osobných automobilov účtované v deň účtovného prípadu (v deň ich odovzdania kupujúcemu), ale k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dvoch prípadoch oneskorených úhrad kúpnej ceny si mesto neuplatnilo nárok na úroky z omeškania v súlade s uzatvorenými kúpnymi zmluvami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odberateľské faktúry za nájom neboli vystavované v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch oneskorených nájomného si mesto neuplatnilo nárok na úroky z omeškania v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto k 31.12.2014 evidovalo na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v siedmich prípadoch ukončené investície v celkovej sume 1 681 860,73 eur, ktoré sa požívali v priebehu kontrolovaného obdobia. Neboli uvedené do užívania priebežne podľa preberacích protokolov na príslušné majetkové účty 021 - Stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Analytická evidencia pozemkov v hlavnej knihe bola vedená na siedmich analytických účtoch podľa katastrálneho územia, bez analytickej evidencie podľa druhu pozemku z dôvodu ich rozdielnej ceny. Stavby boli vedené na dvoch analytických účtoch, a to MsÚ Kežmarok Budovy, haly a stavby a MPBH Budovy, haly a stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Mesto nevysporiadalo inventarizačný rozdiel v sume 180,00 eur na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových prímov, ktorý vznikol chybným predpisom pohľadávok za opatrovateľskú službu do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overovalo stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nevykonávalo predbežnú finančnú kontrolu prijímových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov a dodávateľských faktúr predpísaným spôsobom (396 prípadov). Predbežná finančná kontrola kúpnych zmlúv bola vykonávaná odtlačku pečiatky s uvedením dátumu jej vykonania a ustanovenia, že zmluva je v súlade so schváleným rozpočtom a podpisom zodpovednej osoby (24 prípadov). Predbežná finančná kontrola nájomných zmlúv bola vykonávaná odtlačku pečiatky s uvedením dátumu jej vykonania a ustanovenia, že zmluva je v súlade so schváleným rozpočtom a podpisom zodpovednej osoby (17 prípadov).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 vypracovaná 09.01.2015 nebola predložená MsZ, čím došlo k porušeniu § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Levoča

IČO
00329321
Sídlo
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
06.09.2015 - 01.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh rozpočtu neobsahoval aj zámery a ciele - rozpočet výdavkov podľa programov mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nemonitorovalo a nehodnotilo plnenie programov mesta v rámci programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtové opatrenia schvaľované MsZ neobsahovali aj zmeny jednotlivých programov v rámci programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
MsZ nepotvrdilo spôsob vysporiadania schodku uznesením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nesledovalo v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia a nevykonalo všetky potrebné zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie v 21 prípadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto neúčtovalo o účtovnom prípade v deň jeho vzniku.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávne účtovalo v 9 prípadoch na nákladových účtoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady boli v 5 prípadoch nepreukázateľné.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto v účtovníctve neevidovalo stavbu vedenú na liste vlastníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezaradilo stavby a technické zhodnotenie do majetku v 3 prípadoch.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto nehospodárne použilo finančné prostriedky na vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorú nevyužilo.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v 2 prípadoch predčasne zaradilo majetok a technické zhodnotenie do majetku ešte pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb., 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola na zmluvách bola vykonávaná len jedným zamestnancom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola v 6 prípadoch bola vykonaná až po podpise zmlúv.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola v 3 prípadoch nebola vykonaná vôbec.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto nesprávne uviedlo výšku úveru prijatého na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
23.08.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nevyúčtovalo dotáciu v sume 5 070,35 eur v súlade so zmluvnými podmienkami, čím došlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto pri vymáhaní vyúčtovania dotácií k 31.12.2014 v sume 5 070,35 eur neuplatnilo právo vymáhania penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia. Súčasne nekonalo v súlade s § 13 ods. 1 VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt inventarizačné rozdiely nezaúčtoval do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím nepostupoval v súlade s § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve, zároveň nekonal v súlade s § 13 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto pri zaúčtovaní faktúry za spotrebu elektrickej energie v sume 6 832,69 eur za predchádzajúce účtovné obdobie a za dodávku software v sume 19,20 eur nepostupovalo v súlade s postupmi účtovania v znení neskorších predpisov, čím porušilo § 4 ods. 2 a § 8 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto vo svojom účtovníctve účtovalo o 12 faktúrach v celkovej sume 4 800,00 eur za právne služby formou paušálnej odmeny za výkon práce právnika mesta bez ich špecifikácie a doloženia súpisu vykonaných prác, čím nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné podľa § 32 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona, t. z. za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch na krycích listoch k dodávateľským faktúram vykonal predbežnú finančnú kontrolu (PFK) skôr, ako bola faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr, v troch prípadoch bola PFK vykonaná až po úhrade faktúry.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt k 31.12.2015 nevrátil predmet výpožičky, čím nepostupoval v súlade s § 7 zákona o majetku obcí, zmluvnými podmienkami a zásadami hospodárenia mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
08.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

jedna zmena rozpočtu bola vykonaná primátorom nad rámec oprávnenia, ktoré mu určilo mestské zastupiteľstvo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
mesto tým, že uhradilo správne poplatky za kupujúceho, použilo finančné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu prostriedkov mesta a tým k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto nehospodárne vynaložilo finančné prostriedky na úhradu kolkov za zrýchlený vklad do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto tým, že nevyužilo možnosť úhrady správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v sume 66,00 eur porušilo finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto vyplatilo zálohu bez zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto tým, že poskytlo zálohu bez vopred uzatvorenej zmluvy, porušilo finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku (vzniknutá škoda nebola riešená škodovou komisiou)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto pri poskytovaní dotácií nedodržalo podmienky a pravidlá ustanovené vo VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto tým, že pri poskytovaní dotácií nedodržalo podmienky a pravidlá ustanovené vo VZN o dotáciách, porušilo finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
návrh na poskytnutie mimoriadnej odmeny nebol písomne odôvodnený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
prednosta mestskému úradu navrhol priznanie odmeny zamestnancovi, ktorého priamo neriadil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
mesto nedodržalo postupy účtovania pri účtovaní o poskytnutom preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nesprávne účtovalo o poskytnutom preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
tým, že údaje o poskytnutých prácach uvedené vo 2 faktúrach neboli totožné s údajmi uvedenými v prílohách jednotlivých faktúr a niektoré údaje uvádzané v prílohách faktúr boli technicky nevykonateľné, účtovné záznamy neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
tým, že údaje o poskytnutých prácach uvedené vo 2 faktúrach neboli totožné s údajmi uvedenými v prílohách jednotlivých faktúr a niektoré údaje uvádzané v prílohách faktúr boli technicky nevykonateľné, účtovné záznamy boli nepreukazné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nesprávne ocenilo pozemok (v nižšej cene), ktorý nadobudlo zámenou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nedodržalo postupy účtovania pri vyradení predaného bytu z majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nedodržalo postupy účtovania, keď vyradilo z majetku mesta predaný byt prostredníctvom odpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
mesto porušilo zákon o NKÚ SR tým, že nepredložilo správu o splnení opatrení v lehote určenej NKÚ SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
pred uskutočnením niektorých finančných operácií nebola predbežná finančná kontrola vykonaná vôbec, ako napr. pred uzatvorením zmlúv, resp. nebola vykonaná vo väčšine prípadov, ako napr. pri vystavovaní objednávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predbežná finančná kontrola vykonávaná v kontrolovanom subjekte nebola v niektorých prípadoch účinná, čoho dôkazom sú aj kontrolné zistenia uvedené v protokole o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci nepredkladali v lehote určenej hlavným kontrolórom vyžiadané doklady a vyjadrenia, nevytvorili podmienky na vykonanie následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevytvoril účinný systém kontroly a vhodné personálne podmienky na jej nezávislý výkon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Pezinok

IČO
00305022
Sídlo
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 12.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pričom nevyradilo majetok predaný v roku 2014 z účtovnej evidencie. Mesto evidovalo v účtovníctve uvedené nehnuteľnosti aj napriek tomu, že už nebolo ich vlastníkom, čím nekonalo v súlade so zákonom o majetku obcí ako aj zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nevyradilo vyradené majetky z účtovníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa účtovného rozvrhu a hlavnej knihy k 31.12.2014 mesto nevytvorilo analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých úverov v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa účtovného rozvrhu a hlavnej knihy k 31.12.2014 mesto nevytvorilo analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých úverov v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Mesto Poprad

IČO
00326470
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
06.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne triedenie výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Mesto Poprad nad rámec osobitného predpisu uhradilo v roku 2014 na základe objednávok a vystavených faktúr obchodnou spoločnosťou, prevádzkujúcou mestskú hromadnú dopravu, dodávku a aktiváciu mestských čipových kariet pre obyvateľov mesta celkom v sume 2 253,09 eur. V prípade zúčtovaných transferov v sume 2 253,09 eur neboli dodržané postupy v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čo bolo porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nedodržanie platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny súpis neobsahoval zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť zverejnenia obstarania dvoch zákazok v štvrťročnej správe zverejnenej v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V siedmich prípadoch neboli finančné transakcie celkom v sume 64 198,36 eur overené predbežnou finančnou kontrolou v súlade s uvedeným zákonom, podobne aj vykonanie predbežnej finančnej kontroly v štyroch prípadoch dotácií, poskytnutých právnickým osobám na verejnoprospešné účely bolo formálne - nedostatky sa týkali dotácií celkom v sume 36 468,65 eur, zároveň interná smernica nebola v súlade s uvedeným zákonom, pričom nebola upravená ani v prípade legislatívnej zmeny, účinnej od 01.11.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V štyroch prípadoch nebol prenájom pozemkov na dobu neurčitú zapísaný do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto v troch prípadoch nevyúčtovalo úroky z omeškania v prípade uhradených odberateľských faktúr po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávne vykázanie úveru na r. 8 finančného výkazu o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 so stavom k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Považská Bystrica

IČO
00317667
Sídlo
Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
20.08.2015 - 01.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto realizovalo úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemalo v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
24 faktúr za právne služby od dvoch poskytovateľov bolo bez konkrétneho rozpísania služieb za jednotlivé mesiace, čím neboli faktúry preukazateľné, nebola zachovaná hospodárnosť použitia finančných prostriedkov a tým bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
12 faktúr za pracovné zdravotné služby boli bez konkrétneho rozpísania služieb za jednotilivé mesiace.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou preddavkových faktúr bolo zistené, že v siedmich prípadoch boli preddavky poskytnuté bez uzatvorenia zmlúv.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Pri šiestich preddavkových faktúrach bol uveden ako odberateľ, čiže účastník účtovného prípadu mestský úrad a nebolo uvedené mesto.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na faktúrach z bežných výdavkov bolo zistené, že na krycích listoch bola oprava účtovných dokladov v siedmich prípadoch vykonaná tak, že bol uvedený podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala príslušnú opravu a obsah opravovaného pčtovného záznamu pred opravou a po oprave a nebol uvedený deň vykonania opravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Práce na stavbe ihriska boli realizované bez právoplatného stavebného povolenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
K štyrom dohodám o hmotnej zodpovednosti nebola vykonaná inventarizácia pri ich uzatvorení a pri dvoch dohodácj pri ich zániku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Mesto vystavilo jednu objednávku bez vykonania predbežnej finančnej kontroly a pri jednej objednávke bola predbežná finančná kontrola vykonaná päť dní po jej vystavení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V štyroch prípadoch pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v súvislosti so zmluvami bol uvedený len dátum a podpis zodpovednej osoby ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu a nebolo uvedené či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s rozpočtom, zmluvami ...
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór mesta vypracoval stanoviská k návratným zdrojom financovania za roky 2012 a 2013 až po ich prijatí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V jednom prípade na účtovnom doklade k výdavkovému pokladničnému dokladu nebol uvedený podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov na ktorých bol účtovný prípad zaúčtovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
02.09.2015 - 03.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v návrhu rozpočtu rozpočtovalo vo výdavkových finančných operáciách výdavky, ktoré nie sú podľa zákona výdavkovými finančnými operáciami, na úhradu straty PO, ktorej bolo zakladateľom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
v 11 programoch programového rozpočtu mesto nedodržalo hierarchiu číselného označenia podprogramov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto realizovalo úhradu niektorých svojich výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto vo viacerých prípadoch realizovalo úhrady výdavkov, ktoré nemalo schválené v rozpočte,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto v roku 2014 v mesiacoch apríl až december postupne uhrádzalo z rozpočtu mesta z výdavkových finančných operácií výdavky na úhradu časti straty PO, ktorej bolo zakladateľom v celkovej výške 731 000,00 eur, pričom štyri úhrady v mesiacoch apríl a máj v celkovej výške 260 000,00 eur boli z rozpočtu mesta realizované ešte pred predložením výsledkov hospodárenia PO za rok 2013 MsZ .
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
čerpanie výdavkov v celkovej výške 731 000,00 eur u rozpočtu mesta ako výdavkové finančné operácie na úhradu časti straty PO, ktorej bolo mesto zakladateľom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z., 523/2004 Z.z., 513/1991 Zb., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto v roku 2013 uhradilo z rozpočtu mesta vykázanú stratu PO za rok 2012 v celej výške 1 398 547,03 eur , nielen jej časť, t.j. vrátane odpisov a finančného leasingu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z., 523/2004 Z.z., 513/1991 Zb., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto v roku 2013 uhradilo z rozpočtu mesta vykázanú stratu PO za rok 2012 v celej výške 1 398 547,03 eur , nielen jej časť, t.j. vrátane odpisov a finančného leasingu, ktoré boli vo výške 897 748,80 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
mesto tvorilo RF vo výške 54 701,24 eur zo zostatku finančných operácií , pričom VH podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z.583/2004 bola strata.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto poskytlo dotáciu vo výške 491 000,00 eur právnickej osobe, ktorej bolo zakladateľom, na mzdové prostriedky a nie na konkrétnu úlohu a akciu vo verejnom záujme....
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto v jednom prípade poskytlo inej obci dotáciu 19 916,00 eur na základe zmluvy o úprave vzťahov a nie zmluvy o poskytnutí dotácie, bez povinnosti zúčtovať predmetnú dotáciu, pričom obec nezabezpečovala niektoré úlohy pre mesto a ani nešlo o pomoc pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti .
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
vo viacerých prípadoch nesprávne uplatňovanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie -nesprávne zatriedenie výdavkov v sume 1091416,46 a príjmov - 2 úverov (návratných zdrojov financovania ) vo výške 2 147 311,25...spolu 3 238 727,71 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Mesto v troch prípadoch v roku 2014 poskytlo preddavky na obdobie dlhšie ako tri mesiace
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
nepreukázateľnosť 12 účtovných dokladov - neobsahovali súpis vykonaných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
predbežná finančná kontrola faktúr bola vykonaná len jedným zamestnancom a na zmluvách a rozhodnutiach chýbalo aj vyjadrenie, či finančná operácia alebo jej časť je/nie je v súlade s príslušným dokumentom alebo predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto v súvahe k 31.12.2014 nevykázalo na riadku 175 ako bežný bankový úver splátku istiny na rok 2015 v sume 503 429,06 eur- išlo o časť dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, ako krátkodobé záväzky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
23 inventúrnych súpisov týkajúcich sa dlhodobého hmotného majetku a záväzkov neobsahovalo meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. V 13 prípadoch inventúrne súpisy neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku mesta vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi pri vymáhaní pohľadávok v dvoch prípadoch,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami tým, že mesto za 200 000 eur kúpilo od PO pozemok, ktorý rok predtým tej istej PO odpredalo za 200 000 eur, pričom mesto za predmetný pozemok eviduje pohľadávku voči tej istej POvo výške 160 000,00 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
neúčtovanie o viacerých pohľadávkach a pozemkoch v účtovníctve a porušenie povinnosti účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
VZN o hospodárení s majetkom nebolo v súlade so zákonom o majetku obcí - neobsahovalo všetky náležitosti a v niektorých prípadoch nájmov majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa ustanovených vo VZN bola rozhodovacia právomoc daná primátorovi mesta v rozpore s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
VZN o hospodárení s majetkom stanovilo kompetenciu MsZ a v určitých prípadoch primátorovi mesta, rozhodovať o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku mesta, čo pri predajoch majetku nebolo deklarované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade nebola v nájomnej zmluve dodržaná doba nájmu stanovená vo VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
smernica o finančnej kontrole nebola vypracovaná v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedostatky pri vykonávaní následnej finančnej kontroly hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
neprehľadnosť predmetu nájmu z dôvodu uzatvorenia 40 dodatkov k nájomnej zmluve medzi mestom ako prenajímateľom a PO, ktorej bolo zakladateľom, ako nájomcom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytnutie dotácie neinvestičnému fondu (NF) ako n.o. mesta,pričom rozdelenie finančných prostriedkov poskytnutých mestom NF pre jednotlivých prijímateľov dotácií schvaľovalo MsZ.Jednotliví príjemcovia dotácií predkladali vyúčtovania dotácií NF, nie mestu, čím mesto nemalo priamy dosah na preverenie napr. dodržania účelu poskytnutých dotácií ako aj ostatných pravidiel a podmienok poskytnutých dotácií v nadväznosti na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
odvolávky na neplatné ustanovenia zákona o cestnej doprave v dodatkoch k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave, uzatvorenej medzi mestom a obchodnou spoločnosťou ako dopravcom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Sobrance

IČO
00325791
Sídlo
Štefánikova 23, 07301 Sobrance
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
13.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepoužil prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu efektívne a účinne.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Multifunkčné ihrisko malo zničené oplotenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Konanie v rozpore s uznesením o stanovení ceny diela.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevedel zdokladovať predpokladanú cenu diela.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V správe z VO nebola uvedená identifikácia vybratých záujemcov a nebol odôvodnený ich výber, okrem úspešného uchádzača.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Účtovanie na nesprávnych účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poskytnutie preddavku vopred bez písomného dojednania
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Účtovný prípad nebol doložený preukázateľnými účtovnými dokladmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Financovanie autobusovej prepravy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vykonávanie opráv na nemocničných objektoch v rozpore so zmluvou
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Poskytnutie dotácie bez uvedenia účelu jej použitia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nákup alkoholických nápojov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vydanie vyššej zálohy ako 5 000,00 eur z pokladnice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 394/2012 Z.z.
Nezúčtovaný preddavok z pokladnice
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nevykonávalo dostatočne kontrolu poskytnutých dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Poskytnutie dotácie z bežných výdavkov na výstavbu tenisového kurtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Priame zadanie zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržiavanie povinností pri zverejňovaní objednávok a faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Účtovanie do obdobia s ktorým účtovný prípad nesúvisel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovanie na nesprávnych účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie o niektorých položkách nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt neuplatnil všetky právne prostriedky na ochranu hnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nechránilo majetok pred poškodením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto povolilo užívanie parcely bez zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prenájom futbalového štadióna za 0,03 eur, neboli zohľadnené odpisy a poistenie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevyužil všetky právne kroky na vymoženie daňových pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nevymáhanie vkladu do obchodnej spoločnosti, ktorá nebola založená
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Premlčanie pohľadávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Primátor mesta nezabezpečil vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal za vedúceho zamestnanca a za odborného zamestnanca jeden a ten istý zamestnanec
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná v niektorých prípadoch formálne, nevykonávaná pred právnym úkonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnou finančnou kontrolou nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom mesta, s uzavretými zmluvami, príp. objednávkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy o vykonaných kontrolách neobsahovali oboznámenia s jeho obsahom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór vykonal kontrolu mimo plánu kontrolnej činnosti a bez požiadania MZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Turčianske Teplice

IČO
00317004
Sídlo
Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 30.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa zásad hospodárenia s finančným prostriedkami bolo ekonomické oddelenie oprávnené vykonávať zmeny rozpočtu na úrovni podpoložiek presunutím finančnej čiastky z inej podpoložky a to tak, aby sa nezmenil schválený rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a v priebehu rozpočtového roka bolo možné vykonávať zmeny schváleného rozpočtu, pričom takéto rozpočtové opatrenie sa neschvaľovalo mestským zastupiteľstvom, ale poslancami bolo vzaté na vedomie na najbližšom mestskom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Mesto uhradilo dodávateľskú faktúru za dodávku a montáž verejného osvetlenia vystavenú na základe zmuvy o dielo zo dňa 12.11.2014, pričom výdavok nebol v rozpočte mesta na rok 2014 rozpočtovaný.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V zmluve o dielo č. 297/2014 bola účinnosť zmluvy stanovená dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Výdavky za uhradenie dodávateľských faktúr neboli zatriedené na správnu podpoložku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Výdavky za uhradenie dodávateľských faktúr neboli zaúčtované v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Výdavky za uhradenie dodávateľských faktúr neboli zatriedené na správnu podpoložku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto obstaranie materiálu účtovalo priamo do spotreby, pričom nemalo prijatú vnútornú smernicu o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
nesprávnym zaúčtovaním výdavku za úhradu troch dodávateľských faktúr a nesprávnym zaúčtovaním obstaraného materiálu priamo do spotreby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto uhradilo dodávateľské faktúry na základe účtovných dokladov, ktorých obsah priamo alebo nepriamo nedostatočne preukazoval fakturovanú skutočnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
v troch prípadoch dotácia bola poskytnutá fyzickej osobe – nepodnikateľovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V šiestich prípadoch dotácia bola poskytnutá bez predloženia žiadosti, alebo žiadosť nebola predložená na predpísanom tlačive.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zúčtovanie poskytnutých dotácií nebolo v štyroch prípadoch predložené na predpísanom tlačive
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch zúčtovania poskytnutých dotácií obsahovali účtovné doklady, ktoré nedostatočne preukazovali použitie dotácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pri poskytovaní dotácií mesto Turčianske Teplice v 16 prípadoch nedodržalo ustanovenia VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto malo na liste vlastníctva zapísaný pozemok o výmere 1 899 m2, ktorý nebol vedený v účtovnej evidencii od jeho nadobudnutia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Na majetkovom účte 032 – Umelecké diela a zbierky mesto neevidovalo žiaden majetok, pričom vlastnilo 120 kusov umeleckých diel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Nezaradením umeleckých diel do účtovnej evidencie majetku mesta účtovná závierka k 31.12.2014 v časti dlhodobý hmotný majetok neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zámer predať majetok formou obchodnej verejnej súťaže mesto nezverejnilo v regionálnej tlači
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri predaji priľahlej plochy k zastavanému pozemku, ktorý bol vo vlastníctve nadobúdateľa, mesto nezvolilo správny postup predaja
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zámer prenajať majetok mesta formou obchodnej verejnej súťaže mesto v piatich prípadoch nezverejnilo v regionálnej tlači
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V piatich prípadoch prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený mestským zastupiteľstvom bez toho, aby bol zámer zverejnený 15 dní pred jeho schvaľovaním.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebol v jednom prípade schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Tvrdošín

IČO
00314901
Sídlo
Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
02.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Chybne zaúčtované výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zverejnené objednávky neobsahovali zákonné náležitosti (hodnotu objednaného plnenia alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, IČO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávne zatriedenie splácania úrokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Zásady hospodárenia s majetkom mesta neobsahovali oblasť nakladania s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Spôsob prevodu vlastníctva nebol schválený mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
17.09.2015 - 08.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Do prebytku rozpočtu boli započítané aj finančné operácie v sume 226 446,00
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto evidovalo na účte 474 finančné zábezpeky za nájomné byty od nájomcov bytov v sume 28 765,97 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto v roku 2014 nepoužívalo pri splátkach úveru poskytnutého na základe úverovej zmluvy č. 405/661/1996 zo dňa 04.03.1997 správnu rozpočtovú klasifikáciu na splátku istiny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
K faktúre nebol priložený rozpis poskytnutých služieb, čím nebola dodržaná preukázateľnosti účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Faktúra za predplatné za odbornú literatúru na rok 2015 bola zaúčtovaná na účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto nemalo overený súlad výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval porovnanie za všetky účty, ktoré boli uvedené v súvahe účtovnej jednotky, resp. na ktorých bolo účtované. Konkrétne neobsahoval údaje za účty 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 710 - Účet výsledku hospodárenia, 09 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku, 391 - Opravná položka k pohľadávkam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V účtovnej jednotke bol zaznamenaný inventarizačný rozdiel na účte 112 - Materiál na sklade v sume 79,46 eur, o ktorom nebolo v účtovnom období roku 2014 účtované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K viacerým účtom uvedeným v inventarizačnom zápise, ktoré boli inventarizované, neboli vypracované inventúrne súpisy, napr. k účtom 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ku ktorému bol vypracovaný iba tabuľkový zoznam s priloženým prehľadom obratov účtu z hlavnej knihy, k účtu 221 - Bankové účty, 355 - Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a vyššieho územného celku, 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtovaných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom, 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov, k účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, k účtu 461 - Bankové úvery, k účtu 710 - Účet výsledku hospodárenia, atď.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neviedlo analytickú evidenciu k majetku, konkrétne k účtu 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Nedodržanie správnej doby odpisovania (30 rokov) u nájomných domov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nesprávna evidencia a členenie opravných položiek k nedaňovým a daňovým pohľadávkam .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nedodržanie postupov účtovania o zrealizovanom nepeňažnom vklade do obchodnej spoločnosti mesta na záväzkovom účte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Mesto poskytovaním skrytých dotácií na športové aktivity nedodržalo zákonne stanovený postup na ich poskytnutie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neuvedenie nájomných vzťahov v trvaní dlhšom ako 5 rokov na listoch vlastníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Uzatvorenie dohôd o vykonaní práce v deň začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Neuvedenie miesta skončenia pracovnej cesty a neurčenie spôsobu dopravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Nepredloženie písomných dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad do 10-tich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.

Mesto Žarnovica

IČO
00321117
Sídlo
Nám. SNP 33, 96681 Žarnovica
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
08.09.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Primátor mesta rozpočtovým opatrením číslo desať z 31.12.2014 vykonal úpravy rozpočtu do výšky skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, ako aj s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán mesta vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri kontrole obsahu ZÚ za rok 2014 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo zistené, že ZÚ neposkytoval úplné a dostatočné informácie o vývoji dlhu, pretože prehľad o stave a vývoji dlhu mesta okrem výšky dlhu k 31.12.2014 neobsahoval výšku dlhu minimálne za jedno predchádzajúce účtovné obdobie t. j. za rok 2013. Kontrolovaný subjekt v uvedenom prípade nepostupoval v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého by ZÚ mal obsahovať prehľad o stave a vývoji dlhu. V záverečnom účte v časti VI. Prehľad o poskytnutých dotáciách nebolo uvedených šesť dotácií v celkovej sume 536,00 eur, ktoré mesto poskytlo bytovým spoločenstvám na údržbu zelene. Podľa vyjadrenia mesta zo dňa 29.10.2015 neboli predmetné dotácie uvedené v záverečnom účte nedopatrením. Tým, že ZÚ neposkytoval úplné a dostatočné informácie o poskytnutých dotáciách, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodržanie podmienok pre prijatie NZF nebolo preverené hlavnou kontrolórkou mesta. Podľa vyjadrenia mesta z dôvodu, že išlo o úver zo ŠFRB, ktorý sa do celkového dlhu nezapočítava. Uvedený úver sa nezapočítava do celkového dlhu mesta vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Nepreverením dodržania podmienok pre prijatie NZF, nekonalo mesto v súlade s § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého dodržanie podmienok na prijatie NZF preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
a) Kúpa bytového domu – 35 b. j. Uznesením č. 115/2012 z 14.08.2012 MsZ schválilo spolu so zámerom predať pozemok stavebnej firme aj spôsob realizácie bytového domu formou kúpy bytového domu, tzn. že výstavba bytového domu bude realizovaná na náklady investora, pričom mesto podá žiadosť o dotáciu a úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu. V prípade získania dotácie, mesto v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy odkúpi bytový dom od investora. Dňa 04.12.2012 uzatvorilo mesto so stavebnou firmou kúpnu zmluvu ZP2012/01-KZ ktorej súčasťou bola: - zmluva o zriadení predkupného práva na predmet kúpnej zmluvy, uzavretá podľa ustanovenia §§ 602 až 606 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „ObZ“), - zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predmet kúpnej zmluvy, uzavretá podľa ustanovenia § 50a a nasl. ObZ, - zmluva o zriadení záložného práva na predmet kúpnej zmluvy, ustanovenia § 151a a nasl. ObZ. V predmetnej zmluve v čl. II, bod 4 sa stavebná firma zaviazala, že na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31.12.2013 zrealizuje výstavbu nájomného bytového domu - 35 b. j. pre mesto Žarnovica. Uznesením č. 22/2014 z 18.02.2014 schválilo MsZ kúpu bytového domu – 35 b. j. v sume 1 448 486,78 eur a technickej vybavenosti v sume 124 200,00 eur. Dňa 21.02.2014 uzatvorilo mesto so stavebnou firmou kúpnu zmluvu č. 1/2014, ktorej účelom bolo uplatnenie predkupného práva na kúpu bytového domu – 35 b. j. v zmysle kúpnej zmluvy č. ZP2012/01-KZ zo dňa 04.12.2012 v sume 1 448 486,78 eur a technickej vybavenosti bytovky v sume 124 200,00 eur. V súlade s uznesením MsZ č. 106/2014 z 25.06.2014 uhradilo mesto dňa 07.10.2014 stavebnej firme faktúru za pripojovací poplatok za pripojenie bytového domu – 35 b. j. do distribučnej siete SSE, a.s. v sume 7 663,19 eur. Na základe vyššie uvedeného bolo zistené, že zámerom mesta bolo získať byty pre svojich obyvateľov, pričom z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní išlo o zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Mesto pri obstarávaní bytového domu – 35 b. j. vrátane jeho technickej vybavenosti v celkovej sume 1 580 349,97 eur (1 448 486,78 + 124 200,00 + 7 663,19) nevybralo dodávateľa stavebných prác verejným obstarávaním. V zmysle § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, pričom pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Tým, že mesto pri zadávaní vyššie uvedenej zákazky nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, nezabezpečilo maximálnu hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nezabezpečením maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 1 580 349,97 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
b) Opravy miestnych komunikácií. V rozpočte na rok 2014 bola schválená suma 62 000,00 eur na rutinnú a štandardnú údržbu ciest a chodníkov, pričom v priebehu roka došlo k jej navýšeniu na 103 620,00 eur. Čerpanie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu ciest a chodníkov bolo vykázané v sume 102 084,65 eur. Stavebnej spoločnosti, s ktorou mesto v roku 2014 uzatvorilo 15 zákaziek na opravu miestnych komunikácií bolo uhradené 77 862,65 eur. Prehľad zákaziek je uvedený v tabuľke č. 5. Tabuľka č. 5 Prehľad 15 – tich zákaziek na opravu miestnych komunikácií v meste Žarnovica Faktúra č. Predmet Suma (v eur) 583/2014 Oprava Kľakovskej cesty vedľa BD 11 733,28 582/2014 Oprava Februárovej ulice 11 146,00 476/2014 Vyspravenie výtlkov metódou Pneumotrysk 9 384,00 617/2014 Oprava ulice Obrancov mieru 6 813,60 616/2014 Vyspravenie menších cestných rozpadov, rozkopávok a prepadnutých úsekov 6 209,26 581/2014 Oprava miestnej komunikácie pred ZŠ na ulici Fraňa Kráľa 5 930,04 780/2014 Vyspravenie povrchov miestnych komunikácií – Pneumotrysk 5 630,40 579/2014 Oprava komunikácie pred domom smútku 3 935,76 578/2014 Oprava parkoviska pred bytovými domami s.č. 866 a 867 3 595,44 618/2014 Oprava komunikácie na Gremenici 3 556,80 863/2014 Oprava a odvodnenie miestnej komunikácie, plocha pri okresnom úrade 2 815,61 580/2014 Oprava komunikácie – ulica Bystrická pred Jednotou 2 736,96 626/2014 Oprava časti mestskej komunikácie v časti Rev. Podzámčie 2 280,00 864/2014 Oprava komunikácie – ulica Mierová 1 197,59 865/2014 Oprava komunikácie – vjazd ku garážam pod Kalváriou 897,91 Spolu 77 862,65 Zdroj: podklady od subjektu Podľa predložených dokladov mesto zadávalo zákazku na opravu každej miestnej komunikácie zvlášť podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. V uvedenom prípade však malo mesto obstarávať správu a údržbu miestnych komunikácií postupom podlimitnej zákazky, nakoľko vychádzajúc zo schváleného rozpočtu mesta na rok 2014, bola predpokladaná hodnota zákazky v sume 49 600,00 eur (62 000,00 eur vrátane DPH).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
c) Stravovacie služby. Dňa 19.08.2010 uzatvorilo mesto so spoločnosťou podnikajúcou v oblasti stravovania zmluvu na poskytovanie stravovania fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dosiahli vek 65 rokov a sú poberateľmi starobného dôchodku. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. Mesto od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2014 uhradilo spoločnosti za poskytované stravovacie služby sumu 96 667,18 eur s DPH. Podľa vyjadrenia mesta boli stravovacie služby obstarávané prieskumom trhu (pričom zápis z prieskumu mesto už nemá k dispozícii), nakoľko „predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na cca 2 000,00 eur ročne, čo bola očakávaná platba za stavovanie dôchodcov z rozpočtu mesta“. Na základe vyššie uvedeného bolo zistené, že zámerom mesta bolo zabezpečiť stravovacie služby pre svojich obyvateľov, pričom z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní išlo o zadanie zákazky na uskutočnenie služieb s poukazom na § 5 ods. 9 písmeno b) predmetného zákona išlo o podlimitnú zákazku . Tým, že mesto pri zadávaní vyššie uvedenej zákazky nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, nezabezpečilo maximálnu hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nezabezpečením maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 96 667,18 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
d) Záhradnícke práce. Kontrolou bolo zistené, že mesto uzatvorilo dňa 03.04.2014 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola „Rekonštrukcia a revitalizácia parku pri kultúrnom dome na Dolnej ulici v Žarnovici“. Celková cena za vykonanie prác bola v zmluve o dielo stanovená v sume 10 000,00 eur. Na základe vyššie uvedenej zmluvy mesto uhradilo dve dodávateľské faktúry v sume 5 830,00 eur a 3 450,00 eur. Ku obidvom faktúram bol doložený súpis vykonaných prác, ktorý obsahoval vykonané množstvo práce a cenu za mernú jednotu. Správnosť fakturovanej sumy na základe priloženého súpisu vykonaných prác nebolo možné overiť so znením uzatvorenej zmluvy, nakoľko v predmetnej zmluve nebol presne špecifikovaný požadovaný rozsah prác ani jednotkové ceny. Tým, že mesto uzavrelo zmluvu o dielo, na základe ktorej nebolo možné overiť oprávnenosť rozsahu fakturovaných položiek, nekonalo v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Na audítorské overenie ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie rokov 2011 – 2014 mesto uzatvorilo 21.12.2010 zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“). Preverením bolo zistené, že v uvedenej zmluve neboli vymedzené všetky oblasti v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa poslednej novelizácie uvedeného zákona, ktoré bol v zmysle tohto zákona povinný audítor overiť. Tým, že mesto nezabezpečilo aby boli v zmluve o poskytnutí služieb špecifikované všetky oblasti, ktoré majú byť audítorom overené, nekonalo v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Vykonanou inventarizáciou k 31.12.2014 bola zistená obstarávacia cena celkom za účet 021 1 – Budovy: 5 030 697,44 eur, za účet 021 2 – Stavby: 7 586 585,40 eur, spolu suma 12 617 282,84 eur, ktorá bola vykázaná v súvahe na účte 021, aj v hlavnej knihe. V inventúrnom súpise na účtoch 021 1 – Budovy (od poradového čísla 24 do 51) a 021 2 – Stavby (od poradového čísla 52 do 210) neboli inventarizované budovy a stavby identifikované podľa čísla listu vlastníctva (ďalej len „LV“) ani podľa parcely, na ktorej sa nachádzali. V 28 prípadoch bolo v poznámke uvedené nečitateľné číslo parcely. Tým, že inventarizované stavby a budovy neboli identifikované podľa LV a parcely, na ktorej sa nachádzali, inventúrny súpis účtu 021 ako účtovný záznam nezabezpečoval preukázateľnosť účtovníctva v zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné podľa § 32 zákona o účtovníctve. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) citovaného zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predložená analytická evidencia dlhodobého hmotného majetku u budov a stavieb: „Karta majetku v evidencii“ (ďalej len „karta majetku“) obstaraného v roku 2014 neobsahovala číslo LV a jemu zodpovedajúce parcelné číslo na identifikáciu predmetnej budovy a stavby, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 02, sumy odpisov za účtovné obdobie. Vedením neprehľadnej analytickej evidencie o budovách a stavbách na kartách majetku mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, keď nedodržalo § 25 ods. 4 Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien (ďalej len „postupy účtovania“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole zmlúv o prenájme pozemkov bolo zistené, že mesto v roku 2014 prenajalo poľnohospodárske pozemky zmluvami o nájme pozemkov na dobu neurčitú. Jednalo sa o zmluvu č. 2014/01 z 30.01.2014, zmluvu č. 2014/02 z 20.03.2014 a zmluvu č. 2014/11 zo 16.05.2014. Mesto nezabezpečilo zápis údajov o nájomných právach k pozemkom, ktoré podľa predmetných zmlúv majú trvať neurčitú dobu, do katastra nehnuteľností, čo nebolo v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“), podľa ktorého práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín. V písomnom vyjadrení z 13.11.2015 mesto uviedlo, že zápis údajov o nájomných právach k pozemkom, ktoré podľa zmlúv o nájme majú trvať neurčitú dobu (alebo na dobu určitú dlhšiu ako päť rokov) zabezpečuje do katastra nehnuteľností iba v tom prípade, ak o to nájomca požiadal, v prípade uvedených zmlúv to tak nebolo. Zmluvy uzavreté na dobu neurčitú, pokiaľ to nájomca nepožaduje alebo sa na tom mesto priamo zmluvne nedohodne, nedáva „automaticky“ na zápis do katastra nehnuteľností. Podľa § 20 ods. 1 katastrálneho zákona, obce sú povinné zasielať okresným úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žarnovica, vydané 19.02.2013 (ďalej len „Zásady“) schválilo MsZ na svojom zasadnutí konanom 19.02.2013 uznesením č. 27/2013 s platnosťou od 01.03.2013. V priebehu roka 2014 nedošlo k ich zmene, zmena č. 1 bola vykonaná s účinnosťou od 01.05.2015. Zásady neupravovali podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nakladanie s cennými papiermi. Neupravovali ani spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom podľa § 9 ods. 1 písm. f) predmetného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou spisového materiálu a evidencie miestneho poplatku u poplatníkov, ktorí k 31.12.2014 nezaplatili miestny poplatok bolo zistené, že mesto ako správca dane nevymáhalo nedoplatok miestneho poplatku evidovaný k 31.12.2014 v celkovej sume: - 1 745,99 eur, ktorý začal vznikať od roku 2003. Mesto poplatníkovi poslalo spolu 15 výziev na zaplatenie, ktoré neboli účinné, iné daňové konania od roku 2003 neboli vykonané. - 1 215,53 eur, ktorý začal vznikať od roku 2005. Mesto poslalo poplatníkovi spolu šesť výziev na zaplatenie, ktoré neboli účinné, iné daňové konania od roku 2005 neboli vykonané. Správca dane podľa § 88 ods. 4 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) nezisťoval, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania. Podľa § 88 ods. 2 daňového poriadku správca dane nevyužil možnosť zabezpečiť vymáhanie uvedených nedoplatkov miestneho poplatku súdnym exekútorom. Mesto predložilo 22.10.2015 potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že obidvaja poplatníci poberajú pomoc v hmotnej núdzi. Podľa písomného vyjadrenia mesta zo 04.11.2015 sú poplatníci evidovaní na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie od roku 2000 a poberajú dávky v hmotnej núdzi, nevlastnia žiadne nehnuteľnosti, čo mesto zisťuje v katastri nehnuteľností. Predložený spisový materiál poplatníkov nepreukazoval, či správca dane uvedené skutočnosti zisťoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Podľa opatrenia č. 1 malo mesto v termíne do 28.02.2010 spracovať dodatky k zriaďovacím listinám rozpočtových organizácií, v ktorých bude priamo finančne a vecne vymedzený majetok im daný do správy. Kontrolou skutočného stavu plnenia opatrenia bolo zistené, že v zriaďovacích listinách (ďalej len „ZL“) troch rozpočtových organizácií mesta a v ich dodatkoch z 25.01.2010 nebol priamo finančne a vecne vymedzený majetok im daný do správy. Bolo v nich uvedené, že škola spravuje majetok v zmysle inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2009 a inventarizačný zápis je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Kontrolou bolo zistené, že inventarizačný zápis k 31.12.2009 nebol ich neoddeliteľnou súčasťou, bol predložený dodatočne ako samostatný dokument na základe vyžiadania. V dvoch dodatkoch z 25.01.2010 k ZL, ktoré súviseli so štvrtou rozpočtovou organizáciou mesta nebol priamo finančne a vecne vymedzený majetok v zmysle prijatého opatrenia. Príloha č. 1 – inventarizácia ku dňu 31.12.2009 netvorila ich neoddeliteľnú súčasť, ale bola predložená na základe vyžiadania ako samostatný dokument. Ďalším dodatkom z 22.11.2011 k ZL, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2012, sa nahradili doterajšie ZL v znení ich dodatkov. Bolo v ňom uvedené, že škola spravuje majetok v zmysle inventarizácie vykonanej k 31.12. príslušného roka na základe vykonanej inventarizácie, neobsahoval žiadnu prílohu. Ku kontrole bola predložená ZL z 13.12.2011, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2012. Vo vecnom a finančnom vymedzení majetku bolo uvedené, že škola spravuje majetok v zmysle inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2011 a bude sa aktuálne upravovať k 31.12. príslušného roka na základe vykonanej inventarizácie. Ďalej v nej bolo uvedené, že obsahuje dve prílohy: Príloha č. 1 Písomná zmluva o stave majetku, Príloha č. 2 Inventarizácia ku dňu 31.12.2011, ktoré netvorili jej neoddeliteľnú súčasť. Kontrolou bolo zistené, že v ZL štvrtej rozpočtovej organizácie, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2012 nebol priamo ani nepriamo finančne a vecne vymedzený majetok daný do správy, pretože jej prílohy neboli ešte vypracované. Zmluva o správe majetku mesta bola uzatvorená 25.03.2012. Inventarizačné zápisy z riadnej inventarizácie k 31.12.2011 boli vypracované 13.01.2012. Predmetná ZL neobsahovala podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri úhrade faktúry za pripojenie bytovky do distribučnej siete SSE, a.s. v sume 7 663,19 eur vykonal PFK, ktorá vykazovala znaky formálnosti. V uvedenom prípade nemohlo byť PFK overené, či pripravovaná finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou nakoľko zmluva nebola uzatvorená. Na základe uvedeného mesto nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
08.09.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet mesta na roky 2014 až 2016 neobsahoval schválený rozpočet na rok 2013, očakávanú skutočnosť za rok 2013 a skutočnosť za roky 2012 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Kontrolou rozpočtovania príjmov a výdavkov podľa ich priebežného vykazovania v roku 2014 vo štvťročných finančných výkazoch FIN 1-12 bolo zistené, že niektoré príjmy a výdavky mesta neboli rozpočtované, resp. neboli vykonávané priebežné zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Na základe rozhodnutia primátora mesta boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov v rámci jednotlivých programov mesta, ale neboli vykonané formou rozpočtového opatrenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nezahrnulo do výsledku hospodárenia za rok 2014 nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rokoch v sume 26 707,54 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté mestu v roku 2014 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v sume 26 707,54 eur, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú na účely tvorby peňažných fondov, mesto nepreviedlo koncom roka 2014 na osobitný účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v zmluve o audítorskej činnosti nezabezpečilo, aby bol špecifikovaný jej úplný predmet, tzn. aj kontrola podľa príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Prijatie záväzkov , ktoré pri svojom vzniku neboli vôbec kryté alebo boli len čiastočne kryté rozpočtom na rok 2014, ale nezaťažili rozpočet na rok 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záväzok vyplývajúci z mestom vystavených objednávok nebol krytý rozpočtom na rok 2014 a nadväzne zaťažil aj rozpočet na rok 2015.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto uvoľňovalo k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne triedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov pri búracích prácach v rámci investičného projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obstaranie majetku bolo telefonické, tzn. že nemalo písomnú formu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nesprávne uplatnilo ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri úhrade výdavku za stráženie areálu. Uvedený výdavok zaradilo na rozpočtovú podpoložku 637004 Všeobecné služby namiesto podpoložky 637 005 Špeciálne služby dodávateľským spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto uzatvorilo koncesnú zmluvu, ktorá sa nedá prakticky 20 rokov zrušiť a po celú túto dobu musí zálohovo financovať prevádzkové náklady koncesionára, je značne nevyvážená, keď viaceré jej ďalšie ustanovenia sú formulované výrazne v jeho neprospech.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neprerokovanie koncesnej zmluvy v MsZ vzhľadom k možnému zvyšovaniu miestnych poplatkov za komunálny odpad, či prípadným sankciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
"V súvislosti s výkonom predmetu koncesnej zmluvy poskytlo mesto koncesionárovi od 01.03.2010 do 31.12.2013 (s každoročným obnovovaním zmluvy o výpožičke) do bezodplatného užívania vozidlá a všetky zariadenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti nakladania s odpadom."
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto z predmetu zmluvy o nájme malo vedomosť, že si najíma majetok na dobu neurčitú od osoby, ktorá na to nemá oprávnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Na dotácie poskytnuté právnickým osobám založeným mestom na prevádzku futbalového štadióna, krytej plavárne a plážového kúpaliska bola v schválenom rozpočte na rok 2014 nesprávne uplatnená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, keď tieto boli rozpočtované na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám namiesto na položke 644 Transfery nefinančným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dotácie na činnosť právnickej osoby mesta – športového klubu boli rozpočtované v rámci programového rozpočtu v programe 5 – Športové aktivity, a to bez stanovenia konkrétnej akcie, úlohy alebo účelu použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutie dotácie právnickej osobe založenej mestom nad rámec zmluvy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v zmluvách o poskytnutí dotácie právnickej osobe založenej mestom - športovému klubu bližšie nešpecifikovalo pojem „zabezpečenie materiálno-technických potrieb“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu podľa § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom nebolo jeho zakladateľom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutie dotácie na prevádzku zimného štadióna aj právnickej osobe nezaloženej mestom a nad rámec podmienok stanovených vo VZN.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prevádzkové náklady právnickej osoby nezaloženej mestom – spoločnosti s ručením obmedzeným  boli o 1 860,41 eur nižšie ako bola poskytnutá dotácia. Nevyčerpanú dotáciu spoločnosť nevrátila mestu a mesto ju nevyzvalo na jej vrátenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto zostavilo rámcovú účtovú osnovu, ktorá obsahovala len analytické účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V účtovom rozvrhu mesta platnom na rok 2014 neboli uvedené syntetické účty, ale len analytické a podsúvahové účty. Účtový rozvrh obsahoval aj analytické účty, ktoré neboli potrebné na zaúčtovanie účtovných prípadov bežného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neúčtovalo v roku 2014 na účte 383 - Výdavky budúcich období, tzn. že časovo nerozlišovalo a tým účtovalo záväzky voči dodávateľom už v roku 2014 ešte pred vystavením dodávateľskej faktúry v roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto netvorilo opravné položky ku všetkým pohľadávkam voči dlžníkom za poplatok za komunálny odpad v zmysle zásad pre tvorbu opravných položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uhradenie nákladov za nájomcu na služby súvisiace s prenájmom majetku.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v zmluvách neupravilo jasne a jednoznačne spôsob úhrady prevádzkových nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto, v rámci kontrolovanej vzorky, nevykonalo predbežnú FK na žiadnej objednávke a na viacerých zmluvách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto, v rámci kontrolovanej vzorky, nedostatočne, resp. len formálne overilo, či pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom, či s uzatvorenou zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepredkladala správy o výsledku kontroly priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredkladala správy o kontrolnej činnosti MsZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť