Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-072/2012/1120
Názov:
Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu miest a obcí pre právnické osoby a fyzické osoby.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie zmluvných podmienok na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu miest a obcí. resp.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
20.03.2012 - 22.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vyzvalo dňa 18.11.2008 hokejový klub na doplnenie projektu v termíne do 25.11.2008. Hokejový klub požadované doklady mestu nepredložil. MsZ napriek tomu dňa 25.11.2008 schválilo uznesením č. 403/08 „Grantový program na podporu športu v meste v roku 2009“, v ktorom bola zahrnutá i finančná podpora pre hokejový klub vo výške 99 581,76 eur, čím mesto konalo v rozpore s ustanovením § 5 ods. 5 VZN č. 80/2005, podľa ktorého žiadosti na poskytnutie grantu z rozpočtu mesta na základe vyhláseného grantového programu sa hodnotia podľa podmienok vyhláseného grantového programu a vyhlásený grantový program môže určiť aj iné údaje ako prílohy, ktoré by mala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov obsahovať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluvy neobsahovali ustanovenia o zabezpečení publicity mesta ako podporovateľa akcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluvy neobsahovali ustanovenia o zabezpečení publicity mesta ako podporovateľa akcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Poskytnutím finančných prostriedkov neziskovej organizácii v roku 2011 napriek tomu, že v roku 2010 neboli mestu predložené účtovné doklady o zúčtovaní časti poskytnutých finančných prostriedkov, mesto nepostupovalo hospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
PO, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uznaním neoprávnených výdavkov mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď nebol dodržaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečoval len jeden zamestnanec mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečoval len jeden zamestnanec mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečoval len jeden zamestnanec mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečoval len jeden zamestnanec mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečil len jeden zamestnanec mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte na rok 2011 bol uvedený iný prijímateľ transferu ako schválený Mz
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predmetom zmlúv poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 80/2005 a bola zmluvne stanovená povinnosť zúčtovať použitie finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 80/2005, t. j. najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvy a ich dodatky boli v kontrolovanom období uzatvorené v rozpore s platnými VZN o poskytovaní finančných prostriedkov a dotácií z rozpočtu mesta, najmä čl. IV. bod 2 a čl. III. doplnku č. 2, v ktorých bola stanovená povinnosť vyúčtovať použitie transferu najneskôr do 15.01., resp. 28.02. nasledujúceho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyúčtovanie použitia III. časti finančných prostriedkov nebolo kontrolnej skupine predložené.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vyúčtovanie IV. časti finančných prostriedkov, poskytnutých mestom dňa 23.11.2010, v sume 4 268,02 eur bolo vykonané až dňa 10.01.2011.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolnej skupine nebolo predložené vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov, ktoré boli určené na vrátenie pôžičky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do konca roka 2010 s rozpočtom mesta.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do konca roka 2011 s rozpočtom mesta.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto poskytlo finančné prostriedky aj napriek tomu, že hokejový klub nepredložil výročnú správu o činnosti hokejového klubu za rok 2008, čím nepostupovalo v súlade s čl. III. Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 59/2009/TZ/2.5, podľa ktorého finančné prostriedky budú poskytnuté zmluvnej strane po doručení výročnej správy o činnosti a hospodárení za rok 2008.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto ako poskytovateľ finančných prostriedkov si neuplatnilo zmluvne dohodnuté sankcie v prípade použitia finančných prostriedkov na iný ako dohodnutý účel.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto ako poskytovateľ finančných prostriedkov si neuplatnilo zmluvne dohodnuté sankcie v prípade použitia finančných prostriedkov na iný ako dohodnutý účel.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej mestom bolo predložené po zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto pri porušení zmluvne stanovenej povinnosti zo strany neziskovej organizácie nevyužilo možnosť postupovať podľa ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a VZN č. 80/2005 v zmysle čl. V. ods. 2 Dohody o poskytnutí účelového príspevku č. 173/2010/TZ/2.5.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dokumentácia mesta neobsahovala účtovné doklady k vyúčtovaniu poskytnutých prostriedkov,fotokópie príslušných strán pokladničnej knihy, resp. fotokópie bankových výpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyúčtovanie neobsahovalo prílohu – pokladničné doklady deklarované vo vyúčtovaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vo viacerých prípadoch dokumentácia mesta z predloženého vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých v rokoch 2009 a 2010 neobsahovala fotokópie účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
K vyúčtovaniam I., II. a III. časti poskytnutých finančných prostriedkov neboli predložené fotokópie pokladničných dokladov a bankových výpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dokumentácia mesta z predloženého finančného vyúčtovania neobsahovala fotokópie dokladov, ktoré mali byť súčasťou vyúčtovania (fotokópie príslušných strán pokladničnej knihy, resp. fotokópie bankových výpisov).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

UNIPA spol. s r.o.

IČO
31579183
Sídlo
Košovská 1, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
20.03.2012 - 22.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výdavkové pokladničné doklady v niektorých prípadoch neobsahovali predpísané náležitosti (číslo účtovného dokladu, podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovalo), čím kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 10 ods. 1 písm. a),zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí okrem iného obsahovať aj číselné označenie účtovného dokladu, podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výdavkové pokladničné doklady v niektorých prípadoch neobsahovali predpísané náležitosti (číslo účtovného dokladu, podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovalo, čím kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí okrem iného obsahovať aj číselné označenie účtovného dokladu, podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výdavkové pokladničné doklady v niektorých prípadoch neobsahovali predpísané náležitosti (číslo účtovného dokladu, podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovalo), čím kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí okrem iného obsahovať aj číselné označenie účtovného dokladu, podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Do dňa vrátenia pôžičky UNIPA nevyužila možnosť uplatniť si úrok z omeškania v zmysle zmluvy o pôžičke.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť