Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2023/1140
Názov:
Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či obce a mestá spravujú elektronické úradné dokumenty (napríklad v daňovom konaní) v súla
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
14.02.2023 - 23.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Bytča

IČO
00321192
Sídlo
Námestie SR 1, 01438 Bytča
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
12.02.2023 - 18.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plnohodnotné využívanie IS DCOM bolo podmienené úspešnou migráciou dát z IS KORWIN do IS DCOM. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu migrácia dát neprebehla korektne ani pri opakovaných pokusoch, čoho dôsledkom bolo, že oba IS neboli vzájomne prepojené. Mesto tak malo v správe dva IS, ktoré slúžili na zabezpečenie EÚD v oblasti miestnych daní a poplatkov, pričom informácie medzi IS boli prenášané manuálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
IS v správe mesta umožňovali tlač listinného rovnopisu EÚD. Táto možnosť nebola zamestnancami využívaná, pretože: • neboli do IS DCOM zmigrované všetky dáta, a tak u časti daňovníkov nie je možné generovať doložku o autorizácii, • v agende miestnych daní a poplatkov z dôvodu vyšších výdavkov a prácnosti (tlač rozhodnutí bola dlhodobo realizovaná v jednotnom vzore vo forme obálky, atypického rozmeru s predtlačenou doručenkou), • v agende preneseného výkonu štátnej správy nemali zodpovední zamestnanci vedomosť o povinnosti vytvárať listinný rovnopis EÚD.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto ako orgán verejnej moci v rámci prenesených kompetencií nezabezpečilo autorizáciu EÚD kvalifikovaným mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V praxi mesto takmer celé kontrolované obdobie EÚD autorizovalo výlučne certifikátom pre kvalifikovanú pečať a tým nevytvorilo predpoklad autorizovať v súlade s legislatívou aj EÚD určený na použitie do zahraničia, alebo ak mesto z dôvodu použitia v zahraničí požiadala o vydanie takéhoto dokumentu iná dotknutá osoba.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vytvorilo od 01.01.2021 pre riaditeľov predškolských zariadení čiastočne adekvátne podmienky pre výkon verejnej moci elektronicky, keď zabezpečilo vytvorenie osobitných elektronických schránok, ale zabezpečilo certifikáty pre autorizáciu EÚD až v roku 2022.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Riaditelia predškolských zariadení bez právnej subjektivity uplatnili, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, v kontrolovanom období výnimku podľa ustanovenia §17 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z.. Uplatnenie predmetnej výnimky sa javilo ako neopodstatnené, nakoľko neexistovali technické dôvody na nevykonávanie verejnej moci elektronicky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevytváralo listinný rovnopis EÚD pri rozhodnutiach o miestnych daniach a poplatkoch v prípade ak elektronická schránka FO - daňovníka, resp. poplatníka nebola aktivovaná, čo nebolo v súlade s ustanovením § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. Náležitosti listinného rovnopisu upravovala vyhláška č. 85/2018 Z. z. Mesto nevytváralo listinný rovnopis EÚD pri rozhodnutiach v agende stavebného poriadku a to v prípade ak elektronická schránka FO nebola aktivovaná, čo nebolo v súlade s ustanovením § 31a zákona č. 305/2013 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto nevykonalo úpravu registratúrneho poriadku v zmysle ustanovenia § 25a vyhlášky č. 410/2015 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. Registratúrny poriadok mesta tak neupravoval použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej elektronickej pečate a časovej pečiatky; nereflektoval aktuálne platnú legislatívu a používanie časovej pečiatky neupravoval vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Tým, že mesto vôbec neuplatňovalo výkon verejnej moci elektronicky v agende životného prostredia pri osobách s neaktivovanou elektronickou schránkou, nepostupovalo v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č 305/2013 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Mesto Ilava

IČO
00317331
Sídlo
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
31.01.2023 - 29.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri rozhodnutiach o vyrubení miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad neboli vytvárané listinné rovnopisy, čím nebolo dodržané ustanovenie § 31a ods. 2 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 25.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Krupina

IČO
00320056
Sídlo
Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
13.02.2023 - 17.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Levoča

IČO
00329321
Sídlo
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
01.02.2023 - 28.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že vôbec neuplatňovalo výkon verejnej moci elektronicky od 01.01.2017 do 30.06.2019 nepostupovalo v súlade s § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto neuplatňovaním výkonu verejnej moci elektronicky v agende stavebného poriadku a životného prostredia v rokoch 2017 – 2022 s výnimkou obdobia od júla 2019 do marca 2020, nepostupovalo v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri zverejňovaní na CÚET nedodržal platné štandardy pre textové súbory. Z deviatich zverejnených dokumentov za obdobie od 06.03.2023 do 04.05.2023 bolo sedem dokumentov len skenovaným obrázkom obsahujúcim textové informácie. Tým mesto nedodržalo ustanovenie § 18 písm. d) bod 1 vyhlášky o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a zároveň obmedzilo prístupnosť takýchto údajov, napríklad pre osoby s poruchou zraku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 78/2020

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
09.02.2023 - 14.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Elektronické formuláre mesta pre elektronické podania neboli prístupné z ÚPVS, čím mesto nepostupovalo v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z., podľa ktorého OVM v súlade so štandardmi sú povinné umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto službu elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu. Tým nebola zabezpečená kontinuita poskytovania elektronickej služby prostredníctvom ÚPVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto nezverejňovalo EÚD na CUET, čo nebolo v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z., podľa ktorého OVM zverejní EÚD, ktorý je totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli verejnou vyhláškou, na webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto vytváralo rozhodnutia o miestnych daniach a poplatku v IS ako EÚD. Mesto však pre fyzické osoby bez aktivovanej elektronickej schránky fyzicky neodosielalo tieto EÚD formou listinného rovnopisu, vrátane doložky autorizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto nevytváralo listinný rovnopis EÚD pri rozhodnutiach o miestnych daniach a poplatkoch v prípade, ak elektronická schránka právnickej, resp. fyzickej osoby – daňovníka (poplatníka) nebola aktivovaná, čo nebolo v súlade s ustanovením § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. Podľa vyjadrenia mesta to bolo spôsobené tým, že dodržanie zákona by mestu spôsobilo vyššie výdavky a neprimerane zvýšilo prácnosť pri zabezpečovaní agendy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Tým, že mesto vôbec neuplatňovalo výkon verejnej moci elektronicky v agende stavebného poriadku a v agende životného prostredia, nepostupovalo v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
02.02.2023 - 03.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto v individuálnych prípadoch nevytváralo EÚD v listinnej podobe ako listinný rovnopis s doložkou o autorizácií, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 31a zákona č. 305/2013 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
mesto Piešťany doručovalo rozhodnutia účastníkovi konania, ktorý nemal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie poštou v listinnej forme, autorizované fyzickým podpisom primátora a pečiatkou mesta. Tým kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 31a zákona č. 305/2013 Z. z., podľa ktorého, ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, orgán verejnej moci zabezpečí doručenie v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku vo forme listinného rovnopisu EÚD.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Mesto Rajecké Teplice

IČO
00321591
Sídlo
Nám. SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
08.02.2023 - 18.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto spravovalo v kontrolovanom období rozhodnutia v agende miestnych daní a poplatkov ako EÚD len pre právnické osoby. Pre fyzické osoby mesto tieto rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatkov nevytváralo ako EÚD a nedoručovalo tieto rozhodnutia formou listinného rovnopisu, vrátane doložky autorizácie. Rozhodnutia vytváralo v IS URBIS, ktoré boli vytlačené a fyzicky autorizované a opečiatkované. Právoplatnosť a vykonateľnosť bola vyznačovaná fyzicky priamo na listinnej forme rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
rozhodnutia v rámci preneseného výkonu štátnej správy boli mestom doručované do elektronickej schránky len právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré upozornili mesto, že majú aktivovanú elektronickú schránku. Mesto nepreverovalo koľko fyzických osôb má aktivovanú elektronickú schránku, resp. vôbec neoverovalo stav elektronickej schránky u fyzických osôb. Rozhodnutia vytváralo v IS, ktoré boli vytlačené a fyzicky autorizované a opečiatkované. Právoplatnosť a vykonateľnosť bola vyznačovaná fyzicky priamo na listinnej forme rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto nevytváralo listinný rovnopis EÚD pri rozhodnutiach o miestnych daniach a poplatkoch v prípade ak elektronická schránka fyzickej osoby - daňovníka, resp. poplatníka nebola aktivovaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto ako OVM malo vykonať zverejnenie EÚD na CUET v rovnaký deň, ako zverejnilo elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto ako OVM malo vykonať zverejnenie EÚD na CUET v rovnaký deň, ako zverejnilo elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Pri zverejňovaní na úradnej tabuli mesta v rámci jeho webového sídla neboli dodržané platné štandardy pre textové súbory. Zverejnené súbory boli len skenovaným obrázkom obsahujúcim textové informácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 78/2020
: Mesto nezabezpečilo zriadenie a aktiváciu samostatnej elektronickej schránky pre materskú školu, ako jeho organizačnú zložku bez právnej subjektivity na účely elektronického doručovania a kvalifikovaný certifikát za účelom výkonu verejnej moci elektronicky, pričom riaditelia materských škôl mali povinnosť vykonávať verejnú moc od 01.01.2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto nevykonalo úpravu registratúrneho poriadku v zmysle legislatívy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 410/2015 Z.z.

Mesto Snina

IČO
00323560
Sídlo
Strojárska 2060/90, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
06.02.2023 - 25.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto celé kontrolované obdobie autorizovalo EÚD výlučne certifikátom pre kvalifikovanú pečať a tým nevytvorilo predpoklad autorizovať v súlade s legislatívou aj EÚD určené na použitie do zahraničia, alebo ak mesto z dôvodu použitia v zahraničí požiada o vydanie takéhoto dokumentu iná dotknutá osoba.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Keďže mesto nevydávalo kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia reklamných, propagačných a informačných zariadení, ani rozhodnutia v rámci priestupkového konania vo forme EÚD, ale v listinnej podobe, nepostupovalo v súlade s §17 ods. 1 zákona o e-Governmente, podľa ktorého orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto ako orgán verejnej moci tým, že nevyznačoval na EÚD v agende miestnych daní a poplatkov právoplatnosť a vykonateľnosť stanoveným spôsobom nepostupoval v súlade s §3 písm. k) zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
V kontrolovanom období mesto nevytváralo listinný rovnopis EÚD pri rozhodnutiach k miestnym daniam a poplatkom v prípade, ak elektronická schránka daňovníka, resp. poplatníka nebola aktivovaná, čo nebolo v súlade s ustanovením §31a ods. 2 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Tým, že mesto neuplatňovalo výkon verejnej moci v agende daňovo exekučného konania pri osobách s neaktívnou elektronickou schránkou nepostupovalo v súlade s ustanovením §17 ods.1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na ustanovenie §3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Mesto Sobrance

IČO
00325791
Sídlo
Štefánikova 23, 07301 Sobrance
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
08.02.2023 - 17.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dokumentácie súvisiacej s IS URBIS bolo zistené, že mestom využívaná verzia 15.03. sa v čase výkonu kontroly NKÚ SR nenachádzala vo verejne prístupnom zozname certifikátov vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky jednotlivým informačným systémom na správu registratúry, pre ich zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2021 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neposkytlo (nezverejnilo) svojim občanom základné a zrozumiteľné informácie o výkone verejnej moci elektronicky, najmä o povinnosti doručovať EÚD (najmä rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov) do ich osobných elektronických schránok – ak si ich aktivujú, alebo o doručovaní listinných rovnopisov, ak si svoje schránky neaktivujú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v kontrolovanom období nezverejňovalo EÚD ani iné elektronické dokumenty na CUET. Kontrolou zverejňovania na úradnej tabuly mesta - na webovom sídle mesta bolo zistené, že mesto malo zverejnené úradné dokumenty formou verejnej vyhlášky, a jednalo sa o oskenované dokumenty vydané listinnou formou, ktoré boli väčšinou overené klasicky - otlačkom úradnej pečiatky a verifikované vlastnoručným podpisom, alebo neboli verifikované vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevykonalo aktualizáciu (novelizáciu) svojho registratúrneho poriadku v zmysle v tej dobe platného ustanovenia § 25a vyhlášky o správe registratúry v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. d) zákona o archívoch a registratúrach v dôsledku čoho registratúrny poriadok mesta neupravoval výhradné použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej elektronickej pečate a časovej pečiatky (tzn. bez nezaručeného elektronického podpisu alebo elektronickej parafy), čim nereflektovalo na legislatívu platnú v kontrolovanom období.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto tým, že neuplatňovalo výkon verejnej moci elektronicky pri všetkých svojich úradných úkonoch, ktoré malo vo svojej kompetencii, nedodržalo povinnosť uloženú obciam a mestám v § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto tým, že nearchivovalo doklady o zabezpečení kvalifikovaných certifikátov (zmluvy, preberacie protokoly, faktúry) používaných v období od 01.01.2017 do 07.09.2021, nevedelo preukázať, že autorizovalo EÚD platným certifikátom a najmä porušilo § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o účtovníctve a tiež § 14 ods. 3 vyhlášky o správe registratúry, účinnej od 01.03.2019, podľa ktorej sa certifikáty vydané akreditovanou certifikačnou autoritou evidujú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 410/2015 Z.z., 431/2002 Z.z.

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
25.01.2023 - 22.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Zlaté Moravce

IČO
00308676
Sídlo
1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
05.02.2023 - 16.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vo vybraných prípadoch neuplatňovalo výkon verejnej moci elektronicky, ale vytváralo a následne doručovalo rozhodnutí v listinnej podobe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.
Rozhodnutia boli po vygenerovaní ako listinné dokumenty zapísané do registratúrnej knihy MEMPHIS a naskenované vo formáte PDF (následne, po zadaní prístupových kódov prišlo k ich odoslaniu z podateľne MsÚ cez www.slovensko.sk v takomto formáte priamo do ES adresáta).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Z kontroly vzorky rozhodnutí z oblasti miestnych daní a poplatkov, ktoré mesto vytvorilo v roku 2019 a zaslalo PO vyplynulo, že osem rozhodnutí a šesť platobných výmerov bolo vytvorených ako EÚD, neboli však autorizované elektronickou pečaťou mesta, resp. mandátnym certifikátom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Z kontroly predloženej vzorky rozhodnutí za oblasť výrubu drevín a stavebného konania vyplynulo, že rozhodnutia doručované FO-obyvateľom mali podobu listu s vlastnoručným podpisom a pečiatkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
06.02.2023 - 30.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto spravovalo rozhodnutia u vlastných kompetencií v agende miestnych daní a poplatkov ako EÚD. Mesto však pre fyzické osoby bez aktivovanej elektronickej schránky fyzicky nedoručovalo tieto rozhodnutia formou listinného rovnopisu, vrátane doložky autorizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
rozhodnutia v rámci preneseného výkonu štátnej správy boli v niektorých prípadoch autorizované fyzickým podpísaním a opečiatkovaním listinnej formy rozhodnutia. Dokumenty boli vytvárané v IS mesta elektronicky, ale neboli spravované ako EÚD a tak mesto nevykonávalo v tejto agende výkon verejnej moci elektronicky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
od 14.10.2022 neboli elektronické formuláre mesta pre elektronické podania prístupné z ústredného portálu verejnej správy. Tým došlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. podľa ktorého malo byť umožnené využívanie elektronickej služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takáto služba je elektronicky poskytovaná aj prostredníctvom špecializovaného portálu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Mesto pri zverejňovaní na CUET nedodržalo platné štandardy pre textové súbory. Viaceré zverejnené súbory boli len skenovaným obrázkom obsahujúcim textové informácie. Tým mesto nedodržalo ustanovenie § 18 písm. d) bod 1. vyhlášky č. 78/2020 Z. z. a zároveň obmedzilo prístupnosť takýchto údajov, napríklad pre osoby s poruchou zraku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 78/2020
mesto nevykonalo úpravu registratúrneho poriadku v zmysle ustanovenia § 25a vyhlášky č. 410/2015 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. Registratúrny poriadok mesta tak neupravoval použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej elektronickej pečate a časovej pečiatky; nereflektoval aktuálne platnú legislatívu a používanie časovej pečiatky neupravoval vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 395/2002 Z.z.

Obec Gaboltov

IČO
00321966
Sídlo
Gaboltov 87, 08602 Gaboltov
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
23.01.2023 - 25.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že v rokoch 2017 – 2022 resp. aj v čase výkonu kontroly vôbec neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky nepostupovala v súlade s § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente. Obec neuplatňovala podľa zákona o e-Governmente elektronický výkon verejnej moci a vo vzťahu k EÚD: · nevytvárala EÚD podľa § 3 písm. k) uvedeného zákona, · nevykonávala autorizáciu EÚD podľa § 23 uvedeného zákona, · nerealizovala EÚD podľa § 26 uvedeného zákona, · nevyhotovovala listinné rovnopisy EÚD podľa § 31a) uvedeného zákona, · nezverejňovala EÚD na CÚET podľa § 34 ods. 2 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Geča

IČO
00690236
Sídlo
Geča 382, 04410 Geča
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
08.02.2023 - 01.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plnohodnotné využívanie IS DCOM bolo podmienené migráciou dát z IS KOKRWIN do IS DCOM. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu migrácia dát doposiaľ neprebehla, čoho dôsledkom bolo, že oba IS neboli vzájomne prepojené. Obec tak mala v správe dva IS, ktoré slúžili na zabezpečenie EÚD v oblasti miestnych daní a poplatkov, pričom informácie medzi IS boli prenášané manuálne.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec tým, že neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky pri všetkých úkonoch verejnej moci, ktoré mala vo svojej kompetencii, nedodržala povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 zákona č 305/2013 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie §3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec nevytvárala listinný rovnopis EÚD pri rozhodnutiach o miestnych daniach a poplatkoch v prípade ak elektronická schránka fyzickej osoby - daňovníka, resp. poplatníka nebola aktivovaná, čo nebolo v súlade s ustanovením § 31a ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Lopušné Pažite

IČO
00314111
Sídlo
Lopušné Pažite 102, 02336 Lopušné Pažite
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
22.02.2023 - 18.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec len čiastočne zabezpečovala výkon verejnej moci elektronicky a vo vzťahu k úradným dokumentom výkon verejnej moci nezabezpečovala vôbec. Obec mala k dispozícii IS pre podporu práce s elektronickými dokumentami ale tento systém nevyužívala aj napriek skutočnosti, že za jeho používanie uhrádzala poplatok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Všetky úradné dokumenty (rozhodnutia), ktoré obec vydávala neboli vyhotovované ako EÚD. Úradné dokumenty boli vydávané a autorizované listinne. Uvedené sa týkalo rozhodnutí v rámci vlastných i prenesených kompetencií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala vytvorený funkčný systém pre správu EÚD
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala v období od 24.03.2020 do 27.09.2020 zabezpečené podmienky pre autorizáciu EÚD a tým nebola zabezpečená kontinuita pre prípadnú autorizáciu EÚD.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Takmer celé kontrolované obdobie mala obec zabezpečené kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať, ktoré obec nepoužívala. Mandátny certifikát bol štatutárovi obce vydaný v roku 2022. Tým obec nevytvorila predpoklad autorizovať v súlade s legislatívou aj EÚD určené na použitie do zahraničia, alebo ak obec z dôvodu použitia v zahraničí požiadala o vydanie takéhoto dokumentu iná dotknutá osoba.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že obec neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky v prenesenom výkone štátnej správy, ani v rámci vlastných kompetencií nepostupovala v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Malá Lodina

IČO
00324434
Sídlo
Malá Lodina 0, 04481 Malá Lodina
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
07.02.2023 - 29.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky nedodržala povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente, podľa ktorého: „Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona...“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Medzany

IČO
17149002
Sídlo
Medzany 0, 08221 Medzany
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
- 29.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Obec tým, že počas kontrolovaného obdobia neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky nepostupovala v súlade s § 17 ods.1 zákona o e-Governmente, podľa ktorého orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec neuplatňovala elektronicky výkon verejnej moci vo vzťahu k EÚD, keďže nevytvárala EÚD podľa § 3 písm. k) zákona o e-Governmente, ďalej nevykonávala autorizáciu EÚD podľa § 23 zákona o e-Governmente a nerealizovala EÚD podľa § 26 zákona o e-Governmente
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec ako OVM počas celého kontrolovaného obdobia nevyhotovovala listinné rovnopisy EÚD pri rozhodnutiach o miestnych daniach a poplatkoch v prípade, ak elektronická schránka daňovníka, resp. poplatníka nebola aktivovaná, ale občanom doručovala rozhodnutia vytvorené v textovom procesore vlastnoručne podpísané a opečiatkované, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 31a ods. 2 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia nezverejňoval EÚD na CÚET, čím OVM nepostupoval v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že registratúrny poriadok upravoval síce prijímanie elektronických podaní, ale neupravoval podpisovanie elektronických záznamov prostredníctvom použitia KEPe alebo KEP s mandátnym certifikátom a časovej pečiatky; nereflektoval aktuálne platnú legislatívu a používanie časovej pečiatky neupravoval vôbec, čo nebolo v súlade s § 25a vyhlášky č. 410/2015 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. d) zákona o archívoch a registratúrach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 410/2015 Z.z., 395/2002 Z.z.

Obec Opatovce

IČO
00311901
Sídlo
Opatovce 73, 91311 Opatovce
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
22.01.2023 - 18.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výkon verejnej moci v preverovaných agendách v období od roku 2017 do marca 2022 nebol uskutočňovaný elektronicky, čím bolo porušené ustanovenie § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.
Elektronické úradné dokumenty v období od roku 2017 do marca 2022 neboli zverejňované na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, čím bolo porušené ustanovenie § 34 ods. 2 písm. a) zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Pliešovce

IČO
00320170
Sídlo
Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
13.02.2023 - 27.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v prípade adresátov - FO a PO bez aktívnej elektronickej schránky u rozhodnutí o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO nevytvárala rozhodnutia ako EÚD v miniDCOM+. Rozhodnutia boli z IS URBIS vytlačené, opečiatkované, podpísané starostom obce a zaslané poštou. Takto zasielané rozhodnutia neobsahovali doložku o autorizácii, to znamená, že obec ich nedoručovala ako listinný rovnopis EÚD. Tým, že obec nevytvárala všetky svoje rozhodnutia ako EÚD, nepostupovala v súlade s § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na § 3 písm. k) tohto zákona, podľa ktorého je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Podhradie

IČO
00800023
Sídlo
Podhradie 91, 95501 Podhradie
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
07.02.2023 - 27.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky: - nedodržala povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente, podľa ktorého: „orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona“ - nevytvárala EÚD podľa § 3 písm. k) zákona o e-Governmente - nevykonávala autorizáciu EÚD podľa § 23 zákona o e-Governmente, - nerealizovala EÚD podľa § 26 zákona o e-Governmente, - nevyhotovovala listinné rovnopisy EÚD podľa § 31a) zákona o e-Governmente, - nezverejňovala EÚD na CUET podľa § 34 ods. 2 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec nemala vytvorený funkčný systém pre správu EÚD, v dôsledku čoho nezabezpečovala výkon verejnej moci elektronicky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec nevykonala úpravu registratúrneho poriadku v zmysle ustanovenia § 25a vyhlášky č. 410/2015 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. Registratúrny poriadok obce tak neupravoval použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej elektronickej pečate a časovej pečiatky; nereflektoval aktuálne platnú legislatívu a používanie časovej pečiatky neupravoval vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 410/2015 Z.z., 395/2002 Z.z.

Obec Prečín

IČO
00317691
Sídlo
Prečín 304, 01815 Prečín
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
02.02.2023 - 29.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri rozhodnutiach o vyrubení miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad a pri rozhodnutiach súvisiacich so stavebným konaním a životným prostredím neboli vytvárané listinné rovnopisy a tým nebolo dodržané ustanovenie § 31a ods. 2 zákona o e-Governmente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.

Obec Veľké Zálužie

IČO
00308595
Sídlo
Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
08.02.2023 - 10.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky, nepostupovala v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č 305/2013 Z. z. Rozhodnutia neboli vytvárané ako EUD, autorizované elektronicky a neboli doručované do elektronických úradných schránok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec pri zverejňovaní dokumentov nedodržala platné štandardy pre textové súbory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 78/2020

Obec Štefanová

IČO
00305111
Sídlo
Štefanová 100, 90086 Štefanová
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2022
Termín kontroly
02.02.2023 - 27.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Obec neuplatňovala výkon verejnej moci elektronicky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
2. Obec nevytvárala v kontrolovanom období rozhodnutia ako elektronické úradné dokumenty (EÚD)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
3. Obec nevytvárala listinný rovnopis EÚD
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
4. Obec pri zverejňovaní na CUET nedodržala platné štandardy pre textové súbory. Viaceré zverejnené súbory boli len skenovaným obrázkom obsahujúcim textové informácie. Tým obec nedodržala ustanovenie § 18 písm. d) bod 1. vyhlášky č. 78/2020 Z. z. a zároveň obmedzila prístupnosť takýchto údajov (čítať nahlas), napríklad pre osoby s poruchou zraku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 78/2020
5. Obec neaktualizovala registratúrny poriadok obce v súlade s platnou legislatívou, najmä vo veci doplnenia evidovania záznamov a spisov s využitím elektronického systému správy registratúry na podmienky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 410/2015 Z.z.
Späť