Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-061/2011/0010
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne triedenie výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
úroky z úverov platené za trojmesačné obdobie pozadu neboli časovo rozlišované podľa účtovného obdobia, ktorého sa týkali
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
opravné položky k pohľadávkam neboli vytvorené v súlade s internou smernicou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
náklady na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku neboli zaradené do užívania spolu s týmto majetkom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
subjekt nevytvoril rezervu na nevyfakturované dodávky vodného a stočného za jedno odberné miesto
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v poznámkach účtovnej závierky boli nesprávne uvedené informácie o pohľadávkach po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne triedenie výdavku dodávky služby kultúrneho vystúpenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne triedenie výdavku za nájom pozemku, ktorý súvisel s obstaraním nového mostu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V programe Šport prekročenie čerpania výdavkov nájomného za prekrytie bazéna a službami spojenými s nájmom počas rekonštrukcie krytej plavárne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V programe Doprava prekročenie čerpania výdavkov za dopravné výkony vo verejnom záujme.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne triedenie splácania úverov ŠFRB vo výdavkových finančných operáciách.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Súvaha a výkaz ziskov a strát boli zostavené dňa 25.01.2011 a poznámky boli zostavené dňa 31.01.2011. Nebolo zrejmé, ktorý deň bola účtovná závierka v skutočnosti zostavená.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie tvorby opravnej položky z prevádzkovej činnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie výdavku za prenájom pozemku, ktorý súvisel s výstavbou mostu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto uzatvorilo dodatok k zmluve, predmetom ktorého bolo predĺženie platnosti zmluvy o dva kalendárne roky, ako aj určenie ceny elektrickej energie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto uzatvorilo k zmluve dodatok, ktorým sa menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
subjekt pri stanovení predpokladanej hodnoty nevychádzal z ceny, za ktorú sa obvykle predáva robvanký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení VO posielalo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto pred skončením zmluvy o dodávke elektriny , t.j. v roku 2011 nevyhlásilo nové verejné obstarávanie na dodávku elektriny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto od obchodnej spoločnosti nevyžiadalo plnenie uznesenia MsZ včas
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto uzatvorilo dva rôzne dodatky k zmluve o dodávke elektriny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Späť