Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2023/1181
Názov:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie legislatívy pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
35778458
Sídlo
Letisko M.R.Štefánika 0, 82307 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Termín kontroly
07.03.2023 - 28.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Zmluva o poskytovaní právnych služieb neobsahovala maximálny finančný limit za poskytovanie právnych služieb. Zmluva o výpožičke neobsahovala informácie kto, kedy a kde predmet výpožičky prevezme a komu, kedy a kde bude predmet výpožičky vrátený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Na likvidačnom liste k faktúre bola vykonaná oprava bez uvedenia dátumu, mena a podpisu zodpovednej osoby, ktorá opravu vykonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Traja zamestnanci LPS SR po uskutočnení ZPC nevrátili do pokladne nevyúčtované preddavky v zákone stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Nedostatočne vykonanou kontrolou dvoch protokolov odpracovaných hodín k dohode o vykonaní práce LPS SR priznali a vyplatili zamestnancovi vyššiu mzdu, ako mu prináležala za vykázané odpracované hodiny , čím nehospodárne vynaložili finančné prostriedky za neodpracované hodiny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Zmluvy k prevodu vlastníctva motorových vozidiel neboli zverejnené v CRZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
LPS SR nezabezpečili preukázateľnosť účtovných dokladov, keď nepredložili protokoly o odovzdaní 5 motorových vozidiel, k vyúčtovaniu cestovných náhrad nebola 2x predložená žiadosť predsedu dozornej rady a 3x neboli predložené doklady preukazujúce činnosť v súvislosti s výkonom funkcie predsedu dozornej rady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
LPS SR neoprávnene vystavovali faktúry MDV SR za poskytovanie leteckých navigačných služieb letom oslobodeným od odplát.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri účtovaní pohľadávok LPS SR nepostupovali podľa postupov účtovania pre podnikateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92
Pri rozpustení opravných položiek a odpise pohľadávok LPS SR nepostupovali podľa postupov účtovania pre podnikateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92
LPS SR nepostupovali podľa postupov účtovania pre podnikateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
LPS SR nevykonali inventarizáciu peňažných prostriedkov k 31.12., niektoré inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy nemali náležitosti podľa zákona, nebola vykonaná inventarizácia všetkých účtov, ktoré vykázali zostatky k 31.12., k vykonaniu dokladovej inventarizácie nebola zriadená čiastková inventarizačná komisia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
LPS SR nevykonali inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
LPS SR nemali v organizačnom poriadku jednoznačne určené povinnosti organizačných útvarov pri výkone kompletnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebol dodržaný termín vypracovania súhrnnej ročnej správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za roky 2019 a 2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Člen dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami štátneho podniku, bol v dvoch trojmesačných obdobiach zároveň zakladateľom poverený vykonávať funkciu riaditeľa štátneho podniku bez výberového konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Intervaly zasadnutí dozornej rady určené v jej rokovacom poriadku neboli dodržané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznamy zo zasadnutí dozornej rady nevypracoval člen dozornej rady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť