Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2020/1032
Názov:
Verejné prostriedky a majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť, či Ministerstvo vnútra SR používa verejné prostriedky a nakla
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
28.07.2020 - 10.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K faktúre č. 38501707 na plnenie zmluvy OVO2-2017/000387-008 bol predložený nepreukazný výkaz odpracovaných hodín, ktorý nepokrýval celú fakturovanú sumu, čím faktúra nespĺňala náležitosti účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Faktúra nespĺňala obsah preukázateľného účtovného záznamu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorým sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MV SR uhradilo a zaúčtovalo faktúru na základe neúplných a nepreukázateľných účtovných dokladov, nekonalo v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MV SR základnou finančnou kontrolou odsúhlasilo k úhrade účtovné doklady obsahujúce neúplné a nepreukázateľné údaje. Táto finančná kontrola bola vykonaná iba formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Uchádzač sa zúčastnil EA a vyhral ju v čase, keď bol podľa neho znalecký posudok platný, t. j.pochybenie bolo na strane MV SR, lebo elektronickú aukciu realizovalo po uplynutí platnosti znaleckého posudku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MV SR neuzavrelo s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľného majetku a neopodstatnene zrušilo temer ukončený proces predaja, konalo v rozpore s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého bol správca majetku štátu povinný naložiť s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MV SR nevydalo na prebytočný nehnuteľný majetok rozhodnutie o jeho prebytočnosti, čím konalo v rozpore s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie prebytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MV SR za obdobie siedmich rokov nenaložilo s nevyužívaným nehnuteľným majetkom štátu, čím konalo v rozpore s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého bol správca majetku štátu povinný naložiť s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Pri riadnych inventarizáciách majetku MV SR nezaradilo prebytočnýnehnuteľný majetok do zoznamu prebytočného majetku, čím nekonalo v súlade s vlastným nariadením MV SR č. 77/2015 o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (čl. 10 ods. 1 písm. e)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MV SR zaradilo rozostavanú stavbu na účet 021, t. j. do užívania, čím konalo v rozpore s ustanovením § 28 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania. To znamená, rozostavaná stavba mala zostať evidovaná na účte 042.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MV SR nepokračovalo v procese nakladania s prebytočným majetkom zákonným spôsobom, keď po prejavenom a mestským zastupiteľstvom schválenom záujme o majetok nezaslalo mestu návrh darovacej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MV SR temer rok v procese nakladania s prebytočným nehnuteľným majetkom žiadnym postupom nepokračovalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť