Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2017/1032
Názov:
Implementácia Programu ESO
Účel kontrolnej akcie:
Kontrolná akcia je zameraná na preverenie efektívnosti a účinnosti použitie finančných prostriedkov
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2016
Termín kontroly
27.03.2017 - 12.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z predložených interných a externých dokumentov bolo zistené, že pred spustením realizácie Programu ESO nebola dostatočne spracovaná štúdia uskutočniteľnosti a analýza dopadov. Hĺbkové analytické výstupy boli vytvorené až počas realizácie Programu ESO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu boli pre roky 2013 - 2016 schválené rozpočty, v ktorých celkové navrhované úspory dosiahli výšku 1 067,9 mil. eur, avšak v sledovanom období MV SR nevykonalo analýzu ich skutočného dopadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Chýbajúce školenia k zákonom, e-governmentu, metodike a k informačným systémom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Chýbajúce prístupy k niektorým informačným systémom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prílohy elektronických podaní bývajú vo väčšine prípadov nepodpísané elektronickým podpisom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zložité posudzovanie bezúhonnosti na základe výpisu z registra trestov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Diskutabilné poskytovanie služieb inteligentnej podateľne odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na KC zamestnancami odboru živnostenského podnikania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Duplicita v elektronickom a papierovom archivovaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zložitá a neprehľadná poplatková štruktúra
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neodôvodnené povinnosti predkladať prílohy, ku ktorým má úrad prístup
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Diskutabilný výkon kompetencií rybárskej stráže
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Elektronická komunikácia úradu s občanom je nedostatočná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neefektivita odborných zamestnancov na KC
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezohľadňovanie regionálnych rozdielov v počte zamestnancov na jednotlivých oddeleniach OŽP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevybavenosť terénnych pracovníkov príslušnými ochrannými pomôckami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade dovezených vozidiel prakticky celú agendu realizuje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – až po vystavenie osvedčenia o evidencii vozidla časť II. bez uvedeného mena vlastníka vozidla a udeleného EČV. Osvedčenie o evidencii vozidla časť II. je potrebné občanom postúpiť na odbor dopravného inšpektorátu, ktorý doň doplní meno majiteľa a pridelené EČV
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pracovníci KC nevyužívajú pri výkone svojej práce v dostatočnej miere prostriedky elektronického prijímania podaní a vydávania rozhodnutí. V mnohých prípadoch zamestnanci KC nedisponujú mandátnymi certifikátmi na podpisovanie úradných rozhodnutí, využívaním elektronickej komunikácie s občanom by bolo možné zefektívniť vykonávanie procesov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Časť B. žiadosti o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu je svojim veľkým rozsahom mätúca pre občanov a v mnohých prípadoch je uvedená časť ponechaná bez vypĺňania a všetky obsahové náležitosti sú pracovníkom odboru zaznamenávané priamo do informačného systému. Skrátením časti B. by sa výrazne znížil počet strán uvedenej žiadosti, čo by v konečnom dôsledku znamenalo menší nápor na priestory archívov a na rýchlosť vyplnenia žiadosti občanom a jej následné spracovanie pracovníkom odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zápis ťažného zariadenia pre tieto automobily je len formálnym úkonom, podmieneným predložením dokumentov o certifikovanej kvalite zariadenia a následnej odbornej montáži. Tieto dve kľúčové informácie je možné dokladovať priamo (cestnej kontrole a pri STK) predložením dotyčných dokumentov, podobne ako je to v prípade fólií na sklá či dodatočne namontovaných LED denných svietidiel (ktoré majú homologizačnú značku priamo na sebe)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zápis pneumatík/diskov je po predložení odpovedajúcich dokumentov len formálnym úkonom. Vhodnosť pneumatík/diskov je možné dokladovať priamo hliadke pri cestnej kontrole a samozrejme pri STK tými istými dokumentmi, ako dnes pri evidenčnom úkone
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Procesy evidencie vozidiel generujú obrovské množstvo papierových dokumentov, ktoré sa prakticky všetky fyzicky archivujú v lokálnych archívoch. Navrhujeme uprednostňovať elektronickú archiváciu pred fyzickou z dôvodu minimalizovania priestorovej náročnosti fyzických archívov. Poprípade zaviesť pracovné miesta civilných archivárov, ktorí by sa venovali len agende archívu. Civilný archivár by odbremenil drahších a skúsenejších zamestnancov, ktorí by sa mohli venovať klientom a nie manipulácii s archívom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V súčasnosti je skúšobným komisárom pri vodičských skúškach policajt z dopravného inšpektorátu. Neexistuje racionálny základ a argumenty na obhajobu tejto kompetencie. Navrhujeme delegovať kompetenciu skúšobného komisára na súkromný sektor. Zmena v kompetenciách by priniesla najmä možnosť využívať zamestnancov policajného zboru k úkonom, na ktoré sú predurčení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zaúčtovaním nesprávnych obstarávacích cien nehnuteľného majetku konal kontrolovaný subjekt v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním konal v rozpore s ustanovením § 22 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa na príslušných účtoch dlhodobého majetku účtuje dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reprodukčnou cenou alebo vlastnými nákladmi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa § 22 ods. 5 sa dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri prevode správy oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve a ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie ustanovenia § 2 ods. 1 postupov účtovania o dátume uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Rozpory s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu o neodkladnom hospodárnom naložení majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Porušenie ustanovenia § 2 ods. b) a § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nedodržanie ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka keď neboli v zmluve odstránené rozpory
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt pri nakladaní s prebytočným majetkom nevyužíval ustanovenie § 8a ods. 10 zákona o správe majetku štátu, ktorý po vykonaní neúspešných ponukových a osobitných ponukových konaniach umožňuje previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku do vlastníctva obcí, resp. VÚC
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nedodržanie ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o dani z príjmov o tvorbe daňových odpisy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Nedodržanie ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o účtovníctve o tvorbe účtovných odpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Rozpor s ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu pri uzatváraní nájomných zmlúv, resp. povolené užívanie nehnuteľného majetku bez zmluvného vzťahu. (nerešpektovanie súdneho rozhodnutia)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Zistenia vyplývajúce zo sociologického výskumu UCM v Trnave
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kvantitatívna analýza počtu úkonov vykonaných zamestnancami na vybraných odboroch KC poukazuje na neproporcionálne rozdelenie ľudských zdrojov vzhľadom na početnosť daných úkonov na jednotlivých KC. Najrizikovejšia situácia bola zaznamená na dopravnom inšpektoráte na KC v Bratislave kde na jedného zamestnanca na deň bolo realizovaných 87 úkonov, čo predstavovalo 691% rozdiel oproti celoslovenskému priemeru. Podľa vyjadrenia MV SR k 691% rozdielu v počte realizovaných úkonov na KC v Bratislave v porovnaní s inými KC došlo najmä z dôvodu zefektívnenia práce zamestnancov. Išlo predovšetkým o úpravu priestorových možností, kde sa služby občanov poskytujú, odstránením duplicity vykonávanej práce v porovnaní so situáciou ešte pred zriadením a fungovaním KC a v konečnom dôsledku navýšením počtu zamestnancov pracujúcich na pracoviskách/priehradkách. V tejto súvislosti kontrolná skupina odporúča prehodnotenie aktuálneho stavu počtu tabuľkových miest na KC, aby sa dosiahlo celoplošne rovnomerné zaťaženie pracovníkov KC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pracovníci KC nevyužívajú pri výkone svojej práce v dostatočnej miere prostriedky elektronickej komunikácie s občanom. V mnohých prípadoch zamestnanci KC nedisponujú mandátnymi certifikátmi na podpisovanie úradných rozhodnutí. Zákon o e-governmente nariaďuje od 01.11.2016 vytvárať a doručovať elektronické rozhodnutia. Primárnym využívaním elektronickej komunikácie s občanom by bolo možné znížiť prevádzkové náklady na rozsiahlu archiváciu a znížiť mzdové náklady odstránením nadbytočných a duplicitných papierových procesov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bezpečnostné zložky štátu vykonávajú administratívu a papierovú evidenciu, ktorá nesúvisí s ich primárnym poslaním. Odborní zamestnanci jednotlivých odborov KC nevyužívajú svoj čas efektívne na výkon odborných činností, ale v mnohých prípadoch veľkú časť svojho pracovného fondu trávia administratívnymi činnosťami, archiváciou a poskytovaním často neproduktívneho poradenstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Chýba všeobecná prepojenosť v rámci existujúcich informačných systémov štátnej správy. Zamestnanci KC by pri výkone svojej agendy využili prístup do katastra použiteľný na právne úkony, do registra konkurzov z dôvodu neskorého plnenia si povinností súdov, registra sociálnej poisťovne a ďalších.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Poplatková štruktúra viacerých odborov je zložitá a neprehľadná. Jej zjednodušením a sprehľadnením by sa prispelo k zníženiu chybovosti zo strany občanov pri komunikácií s úradmi. Podľa vyjadrenia MV SR k zefektívneniu výberu správnych poplatkov dlhodobejšie prebiehajú pracovné rokovania s príslušnými gestorskými orgánmi štátnej správy s Ministerstvom financií SR. To znamená, že nejde o poplatkovú štruktúru jednotlivých odborov okresných úradov. V zmysle prieskumu MV SR zistilo, že granularita poplatkov je vysoká a požiadavka na jeho zjednodušenie z hľadiska používateľského komfortu a jednoduchosti je opodstatnená. MV SR má za to, že manažérskymi opatreniami by sa podarilo zabezpečiť v spolupráci MF SR s gestorskými orgánmi štátnej správy efektívny výber poplatkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odbory, ktoré v rámci reformného Programu ESO prešli pod MV SR z iných ústredných orgánov štátnej správy pociťujú klesajúcu tendenciu v školeniach, odborných seminároch a v metodickom riadení od ministerstiev, pod ktoré metodicky spadajú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Súčasné rozdelenie nezohľadňuje najviac exponované KC podľa množstva vykonaných úkonov a na niektorých odboroch KC s minimálnou obsadenosťou jedným pracovníkom existuje riziko v rámci zastupiteľnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť