Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2013/1030
Názov:
Kontrola úrovne zabezpečovania Horskej záchrannej služby.
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri zabezpečovaní č
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Horská záchranná služba

IČO
37879693
Sídlo
Horný Smokovec 52, 06201 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
2010-2012,1.polrok 2013
Termín kontroly
08.08.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Akceptovanie víťaznej ponuky uchádzača, ktorá neobsahovala čestné prehlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neuplatnil správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky v troch prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uhradil úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktoré nebolo dohodnuté v uzatvorených dohodách v 8 prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uhradil úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktoré nebolo dohodnuté v uzatvorených dohodách v 8 prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt na dohodách uzatvorených s dobrovoľnými záchranármi nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v 4 prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie termínu predloženia účtovných a finančných výkazov a poznámok k 31.12.2010 v písomnej podobe na MV SR v zmysle Opatrenia MF SR v 1 prípade
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výkazoch Súvaha a Výkaz ziskov a strát nebola úvodná strana identifikujúca organizáciu spracovaná podľa vzoru uvedeného v Opatrení MF SR v prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výkazoch Súvaha a Výkaz ziskov a strát nebola úvodná strana identifikujúca organizáciu spracovaná podľa vzoru uvedeného v Opatrení MF SR v 3 prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2012,1.polrok 2013
Termín kontroly
22.08.2013 - 30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

HZS zaslala účtovné a finančné výkazy na MV SR, kde boli doručené dňa 15.02.2011. Tým, že riadna účtovná závierka sa mala predložiť na MV SR do 01.02.2011 nedodržala HZS termín zaslania podľa ustanovenia § 1 ods. 5 Opatrenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri kontrole Súvahy k 31.12.2010 kontrolná skupina zistila, že HZS nepostupovala pri zostavení súvahy podľa ustanovenia § 1 ods. 2 Opatrenia a to tým, že v súvahe nebola úvodná strana identifikujúca organizáciu spracovaná podľa vzoru, a súvaha bola zostavená z tlačových zostáv a nebola spracovaná podľa vzoru, ktorý je súčasťou daného opatrenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri kontrole Výkazov ziskov a strát kontrolná skupina zistila, že HZS taktiež nepostupovala pri zostavení výkazov ziskov a strát podľa ustanovenia § 1 ods. 3 Opatrenia a to tým, že vo Výkaze ziskov a strát nebola úvodná strana identifikujúca organizáciu spracovaná podľa vzoru, a výkaz ziskov a strát bol zostavený taktiež z tlačových zostáv a nebol spracovaný podľa vzoru, ktorý je súčasťou daného opatrenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že informácia o uzavretí zmluvy nebola zaslaná na ÚVO v zákonom stanovenej lehote resp. vôbec nebola zaslaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt stanovil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iné podmienky súťaže ako boli stanovené v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oznámenia o vylúčení jednotlivých uchádzačov neboli zaslané uchádzačom v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva s víťaznou firmou bola podpísaná až po uplynutí lehoty viazanosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že oznámenia o vyhodnotení ponúk neboli odoslané v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zábezpeky neboli vrátené v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť