Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2020/1140
Názov:
Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Kontrolou bude preverené, či bola v rámci aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve dosiahn
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Bytča

IČO
00321192
Sídlo
Námestie SR 1, 01438 Bytča
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
18.02.2020 - 28.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Dolný Kubín

IČO
00314463
Sídlo
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
16.02.2020 - 13.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že mesto požadovalo od žiadateľa dotácie predloženie výpisu z ORSR porušilo ustanovenie §1 ods.2 zákona 177/2018 Z. z.. Zároveň žiadalo predloženie výpisu nie staršieho ako tri mesiace. Podľa ustanovenia § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z., ak mesto žiadalo predloženie výpisu nemohlo byť staršie ako 30dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyžiadanie kópie dokladu za účelom preukázania oprávnenia uskutočňovať stavebné práce nebolo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona číslo 343/2015 Z. z.. Uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z ISVS. Verejný obstarávateľ neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov ISVS nemuseli predkladať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Zaručená konverzia bola vykonaná v roku 2019 podľa zrušenej vyhlášky č. 275/2014 Z. z. S účinnosťou od 01.01.2019 bola platná vyhláška č. 331/2018 Z. z. UPVII vydal dňa 15.01.2019 Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1. To usmernilo, že osoby vykonávajúce zaručenú konverziu mohli používať formuláre osvedčovacej doložky zverejnené v úložisku elektronických formulárov (formulár podľa zrušenej vyhlášky) do času vydania nových formulárov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že mesto publikovalo predmetnú informáciu až v roku 2020, nezabezpečilo informovanie občanov a podnikateľov včas. Mesto nesplnilo kritériá kontroly. V priebehu výkonu kontroly bol tento nedostatok odstránený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly žiadny z dotknutých formulárov, žiadostí a tlačív nebol upravený. Mesto nesplnilo kritériá kontroly. Počas výkonu kontroly však mesto na základe zistení NKÚ SR všetky dotknuté tlačivá upravilo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa vyjadrenia mesta systematické školenia vo vzťahu k uplatňovania zákona o byrokracii pre zamestnancov nebolo realizované. Zamestnanci mali možnosť individuálneho vzdelávania prostredníctvom materiálov dostupných na stránke www.stopbyrokracii.sk .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výpis z registra trestov FO mohol získavať iba jeden zamestnanec referátu personalistiky, ktorý bol ale vo svojej funkcii nezastupiteľný. Výpis z registra trestov PO mohol získavať tiež iba jeden zamestnanec odboru školstva, kultúry mládeže a športu. V rámci odboru pracovalo viacero zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo VZN mesta bola povinnosť predkladať výpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO
00317209
Sídlo
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
12.02.2020 - 15.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie 1: Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v prípade výberového konania vyhláseného na post riaditeľa technických služieb mesta v roku 2019 v zmysle § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, mesto od uchádzačov okrem iných dokladov požadovalo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Uvedený postup mesta nebol v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy v nadväznosti na ods. 3 písm. c) uvedeného paragrafu, podľa ktorého informačným systémom verejnej správy na účely tohto zákona je register trestov. Mesto v uvedenom prípade malo vyžiadať len údaje v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) zákona o registri trestov potrebné pre overenie bezúhonnosti uchádzača v informačnom systéme verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Kontrolou zverejnených tlačív bolo zistené, že viaceré tlačivá obsahovali informáciu, že spolu s týmito tlačivami je potrebné predložiť napríklad list vlastníctva, kópiu alebo originál katastrálnej mapy, výpis s OR či ŽR a iné doklady. V čase výkonu kontroly mesto nemalo upravené nasledovné formuláre, žiadosti a tlačivá: - žiadosť o stavebné povolenie, - žiadosť o súhlas na zriadenie studne, - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, - žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku, resp. príležitostnom trhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Kontrolou bolo zistené, že vo VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach bolo uvedené, že povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktorej prílohou je aj kópia oprávnenia na podnikanie, resp. výpis z OR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018

Mesto Handlová

IČO
00318094
Sídlo
Námestie Baníkov 7, 97251 Handlová
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
11.02.2020 - 02.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že bezdôvodne vyžadovalo vo vyhlásenom výberovom konaní preukázanie bezúhonnosti výpisom z RT, nekonalo v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme a § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018, 552/2003 Z.z.
Mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z IS verejnej správy. Verejný obstarávateľ tiež v týchto prípadoch neuviedol v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z IS verejnej správy nemali predložiť. Povinnosť predkladať príslušné výpisy z registra (OR, ŽR) bola uvedená v smernici č. 1/2019 o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Nedošlo k odbúraniu administratívnej záťaže študentov, pretože naďalej existovalo písomné potvrdenie o ubytovaní, ktoré študent musel doložiť k žiadosti o zníženie, resp. odpustenie poplatku a ktoré spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Mesto nevykonalo úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte na jednotlivých oddeleniach. Mesto nevyvinulo v tomto smere aktivitu (nezabezpečilo efektívnosť) a nesplnilo v plnom rozsahu kritériá kontroly. Doplňujúce informácie boli poskytované len pri osobnom kontakte.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pracovný poriadok zamestnancov mesta obsahoval podmienku, že prijímaný zamestnanec bol povinný predložiť odpis z RT. Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu nebola v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Modra

IČO
00304956
Sídlo
Dukelská 38, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
24.02.2020 - 19.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vyžiadanie údajov o odbornej spôsobilosti nebolo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z IS verejnej správy. Verejný obstarávateľ tiež v tomto prípade neuviedol v oznámení použitom ako výzva, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z IS verejnej správy nemali predložiť (priamo ich žiadal predložiť). Zároveň boli vo viacerých prípadoch predložené kópie ŽL a výpisov z OR staršie ako 3 mesiace, viaceré staršie aj niekoľko rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
K zníženiu administratívnej záťaže študenta nedošlo, nakoľko mesto vyžadovalo potvrdenie o ubytovaní študenta študujúceho na území Slovenskej republiky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zaručená konverzia bola vykonávaná podľa formulára zrušenej vyhlášky č. 275/2014 Z. z. S účinnosťou od 01.01.2019 bola platná vyhláška č. 331/2018 Z. z. ÚPVII vydal 15.01.2019 Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1, podľa ktorého „osoby vykonávajúce zaručenú konverziu mohli používať formuláre osvedčovacej doložky zverejnené v úložisku elektronických formulárov (formulár podľa zrušenej vyhlášky) do času vydania nových formulárov“. V niektorých spisoch preverenej úradnej agendy mesta sa nachádzali len informatívne výpisy – predložené občanom alebo získané zamestnancom mesta, nepoužiteľné na právne účely. Princípom odbúrania byrokracie však o. i. bolo aj znižovať náklady nielen na strane občana, ale aj verejnej správy ako takej. Funkcionalita IS oversi.gov.sk umožňovala prístup aj k historickým údajom, t. j. informácie kto, kedy a aký výpis overil. Predkladanie informatívnych výpisov občanom, resp. ich vyžadovanie alebo tlač mestom, nebola v súlade s ideou boja proti byrokracii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nesplnilo kritéria kontroly, keď nezabezpečilo včasné informovanie občanov a podnikateľov o zozname potvrdení a výpisov, ktoré by občania a podnikatelia nemuseli mestu pri konaniach predkladať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO
00324451
Sídlo
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
18.02.2020 - 25.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že prostredníctvom oficiálneho predtlačeného tlačiva registračná a oznamovacia povinnosť - registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, žiadalo v roku 2018 a 2019 a aj reálne prevzalo od žiadateľov také doklady (výpis zo ŽR a LV), ktoré mohlo získať z informačných systémov verejnej správy, postupovalo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Mesto tým, že prostredníctvom oficiálne predtlačeného tlačiva žiadosti o povolenie na zriadenie trhového miesta žiadalo, a aj reálne prevzalo od žiadateľa taký doklad (fotokópiu živnostenského listu), ktorý mohlo získať z ISVS, postupovalo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii v nadväznosti na § 32 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Mesto tým, že prostredníctvom predtlačeného tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu dokončenej stavby žiadala a aj reálne prevzala od žiadateľov také doklady (LV a KKM), ktoré mohlo získať z ISVS, postupovalo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, § 32 ods. 2 zákona o správnom konaní v nadväznosti na § 140 stavebného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
VZN č. 110 bolo schválené v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto nemalo k 01.09.2018 zabezpečenú konzumáciu údajov z ISVS, zabezpečilo ju až 09.10.2018, teda až po účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z.. Počas tohto obdobia mesto nemohlo postupovať v zmysle zákona proti byrokracii a teda muselo požadovať predloženie originálov výpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 160/1996 Z.z.

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
16.02.2020 - 05.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Požadovanie výpisov z OR/ŽR v informácii o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, ktoré boli súčasťou štyroch spisov nebolo v súlade so zákonom proti byrokracii, podľa ktorého OVM sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v IS VS a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto v jednom prípade akceptovalo výpis starší ako 30 dní. Mesto nekonalo v súlade so zákonom proti byrokracii, podľa ktorého ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z IS VSv rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, OVM sú oprávnené požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Vo viacerých spisoch sa nachádzal originál KM. Mesto malo od 01.09.2018 zabezpečený prístup do portálu oversi.gov.sk, a to aj pre výpis – kópia z KM, avšak v oblasti spojenej so stavebným poriadkom nebola táto služba prístupná pre konkrétnych zamestnancov, ktorí pracovali s dotknutou agendou.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Tým že mesto v období pred výkonom kontroly primerane upravilo menšiu časť tlačív (neodstránilo z tlačív požiadavku na predloženie výpisu) bolo v tejto oblasti čiastočne účinné a efektívne. Vzhľadom na pomer upravených a neupravených tlačív boli kritériá kontroly čiastočne splnené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Individuálne vzdelávanie zamestnancov nebolo možné považovať za úplne dostačujúce. Mesto kritériá kontroly pre zabezpečenie školenia zamestnancov nesplnilo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek tomu, že bol platný a účinný zákon proti byrokracii, interné predpisy mesta – Smernica č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome Senior v znení dodatkov č. 1 – 3 a Smernica č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou v znení dodatkov č. 1 – 3 naďalej zaväzovali k predkladaniu výpisov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vo VZN č. 8/1998 o prevádzkovom poriadku pešej zóny v znení dodatku č. 1 – 7 a VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta v znení dodatkov č. 1 – 11 bola uvedená požiadavka na predkladanie LV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Väčšina podaní bola vybavená pri zabezpečení princípu jedenkrát a dosť (nevyžadoval sa originál výpisu). Pri aplikácii tohto princípu sa objavili prechodné procesno-technické problémy, ktoré boli spojené s postupným zavádzaním oversi.gov.sk, ako aj s tým, že časť zamestnancov nemala prístup k výpisu z KM.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Pezinok

IČO
00305022
Sídlo
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
16.02.2020 - 03.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že bezdôvodne vyžadovalo preukázanie bezúhonnosti odpisom z RT, porušilo ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a v konečnom dôsledku aj neprimerane byrokraticky zaťažilo uchádzača o zamestnanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z ISVS. Verejný obstarávateľ tiež v tomto prípade neuviedol v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z ISVS nemali preložiť (priamo ich žiadal predložiť).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Akceptovaním výpisu, ktorý bol starší ako 30 dní, mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 177/2018
Nedošlo k odbúraniu administratívnej záťaže študentov, pretože naďalej existovalo písomné potvrdenie, ktoré študent musel doložiť k žiadosti o zníženie resp. odpustenie poplatku a ktoré spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát). Tá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ktorý bol OVM. Mesto nevedelo zdôvodniť stanovenie kritéria 60 km pre určenie povinnosti predložiť potvrdenie o ubytovaní
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zaručená konverzia bola vykonaná v roku 2019 podľa zrušenej vyhlášky č. 275/2014 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezabezpečilo informovanie občanov a podnikateľov včas
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nevykonalo úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte v klientskom centre. Mesto nevyvinulo v tomto smere aktivitu (nezabezpečilo efektívnosť) a nesplnilo kritériá kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
individuálne vzdelávanie zamestnancov nebolo možné považovať za úplne dostačujúce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu nebola v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pracovný poriadok mesta a smernica o postupe a podrobnostiach pri výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca obsahovali podmienku, že prijímaný zamestnanec bol povinný predložiť výpis z RT
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vo VZN 7/2019 o miestnych daniach účinnom od 01.01.2020 v čl. 3 bod 7 písm. f) – Daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb bolo uvedené, že pri oznámení zámeru osobitného užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, je daňovník povinný správcovi dane predložiť všetky potrebné doklady, ktoré od neho správca dane vyžaduje v zmysle príslušných zákonov napr. ŽL VZN 7/2019 bolo schválené v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonmi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
vo VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií v § 8 „Náležitosti poskytnutej dotácie“ bolo uvedené, že súčasťou žiadosti sú v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby, fyzickej osoby –podnikateľa (napr. stanovy apod.), výpis z príslušného registra pri právnickej osobe (OR) a výpis z príslušného registra pri fyzickej osobe –podnikateľa (ŽL) nie starší ako 3 mesiace a výpis z RT nie starší ako 3 mesiace v súvislosti s §4 ods.5 tohto VZN týkajúci sa právnickej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K 01.09.2018 mesto nemalo zabezpečenú konzumáciu údajov z ISVS, zabezpečilo ju až v priebehu jedného týždňa po účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z.. Počas tohto obdobia mesto nemohlo postupovať v zmysle zákona proti byrokracii a teda muselo požadovať predloženie originálov výpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Väčšina podaní bola vybavená pri zabezpečení princípu jedenkrát a dosť (nevyžadoval sa originál výpisu), avšak boli identifikované procesné problémy pri aplikácii tohto princípu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Sliač

IČO
00320277
Sídlo
Letecká ulica 1, 96231 Sliač
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
12.02.2020 - 25.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nepostupovalo v súlade s § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii, podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, keď vo vyhlásených VO požadovalo od uchádzačov predložiť výpis z OR, resp. ŽR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto vo výzvach na predloženie ponuky neuviedlo, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú, čím nepostupovalo v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto v dvoch prípadoch výberových konaní na riaditeľov škôl požadovalo od uchádzačov predloženie výpisu z RT, čím nepostupovalo v súlade s § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto nesplnilo jedno z kritérií kontroly, keď nezabezpečilo dostatočné informovanie občanov a podnikateľov ohľadne zákona proti byrokraci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Stará Turá

IČO
00312002
Sídlo
SNP 1/2, 91601 Stará Turá
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
12.02.2020 - 17.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie 1: Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v prípade troch výberových konaní vyhlásených v roku 2019 v zmysle § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, mesto od uchádzačov okrem iných dokladov požadovalo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Uvedený postup mesta nebol v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy v nadväznosti na ods. 3 písm. c) uvedeného paragrafu, podľa ktorého informačným systémom verejnej správy na účely tohto zákona je register trestov. Mesto v uvedených prípadoch malo vyžiadať len údaje v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) zákona o registri trestov potrebné pre overenie bezúhonnosti uchádzača v informačnom systéme verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Kontrolné zistenie 2: Jednou z agend, ktoré vyššie uvedené oddelenie zastrešuje, je vydávanie súhlasu k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v zmysle príslušného VZN, resp. zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Kontrolou boli preverené jednotlivé konania v rámci vydaných povolení na predaj výrobkov v kontrolovanom období. Mesto malo vzor žiadosti uverejnené na svojom webovom sídle. V zmysle uvedeného VZN a zverejneného vzoru žiadosti boli mestom požadované ako prílohy kópie oprávnení na podnikanie, resp. výpisov z obchodného registra. Uvedený zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach stanovuje, že trhové miesto zriaďuje mesto na základe zákona o obecnom zriadení a tiež upresňuje doklady, ktoré je potrebné pre vydanie povolenia predložiť. Mesto v zmysle zákona o obecnom zriadení rozhoduje v správnom konaní o udelení povolenia postupom podľa zákona o správnom konaní. Postup mesta, keď pri príprave podkladov pre udelenie povolenia vyžadovalo vyššie uvedené doklady, nebol v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy v nadväznosti na ods. 3 písm. a) uvedeného paragrafu, podľa ktorého informačným systémom verejnej správy na účely tohto zákona je register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Zároveň nepostupovalo v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 zákona o správnom konaní, podľa ktorého údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 71/1967 Zb., 177/2018
Kontrolné zistenie 3: Problematika umiestnenia prevádzky obchodu a služieb na území mesta bola upravená formou VZN o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb. Overované boli konania v rámci kontrolovaného obdobia a preukázané bolo, že mesto ako prílohu požadovalo kópiu živnostenského oprávnenia, resp. výpisu z obchodného registra. Uvedený postup mesta nebol v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy v nadväznosti na ods. 3 písm. a) uvedeného paragrafu, podľa ktorého informačným systémom verejnej správy na účely tohto zákona je register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Zistené tiež bolo, že napriek informovaniu občanov o skutočnosti, v ktorých prípadoch nie je potrebné predkladať predmetné tlačivá, v zmysle tejto informácie a zákona proti byrokracii, neboli vzory jednotlivých tlačív upravené.Za účelom prijímania a vybavovania žiadostí v úradnom konaní boli využívané formuláre, žiadosti a tlačivá v členení podľa agend jednotlivých oddelení a útvarov publikované na webovom sídle. Kontrolou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly mesto neupravilo formuláre, žiadosti a tlačivá: - Oddelenie výstavby a územného plánu a životného prostredia - žiadosť o stavebné povolenie, žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby, žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 26 vodného zákona, žiadosť o zmenu v spôsobe užívania vody, žiadosť o ohlásenie reklamnej stavby, žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín, ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, - Oddelenie vnútornej správy - oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkarni.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
V rámci kontrolovaného obdobia boli preverené interné smernice mesta, ktoré upravovali predovšetkým vnútorné procesy a pravidlá so vzťahom na zamestnancov alebo orgány mesta. Kontrolou boli preverené len tie interné dokumenty mesta, u ktorých bol predpoklad, že na ich základe by mohli zamestnanci vyžadovať predloženie výpisov alebo údajov potrebných pre príslušné konanie. Kontrolou bolo zistené, že podľa pracovného poriadku mesta bol uchádzač o zamestnanie povinný predložiť odpis z registra trestov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Mesto vo veciach výkonu územnej samosprávy vydalo VZN, ktoré boli ako právna norma všeobecne záväzné pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území mesta. Kontrolou bolo preverené, či v súvislosti s prijatím zákona proti byrokracii nastala potreba úprav platných VZN v meste a či takáto primeraná úprava bola vykonaná. Kontrolou bolo zistené, že: - vo VZN o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb bolo uvedené, že podnikateľ k oznámeniu o prevádzkovom čase v prevádzkarni predloží doklady nie staršie ako šesť mesiacov, napr. oprávnenie na podnikanie, - vo VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok bolo uvedené, že povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktorej prílohou je aj kópia oprávnenia na podnikanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018

Mesto Stará Ľubovňa

IČO
00330167
Sídlo
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
04.08.2020 - 28.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že vyžadovalo predloženie výpisov a potvrdení o nedoplatkoch od uchádzačov o poskytnutie dotácie, nepostupovalo v súlade s § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého, uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z ISVS. Verejný obstarávateľ tiež v tomto prípade neuviedol v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z ISVS nemali predložiť (priamo ich žiadal predložiť).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Mesto tým, že od víťaza výberového konania vyžadovalo predloženie výpisu z RT na preukázanie jeho bezúhonnosti, nekonalo v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Tým, že mesto neupravilo platné VZN (vypustením povinnosti predkladať potvrdenie o návšteve školy), nepostupovalo v súlade s ustanovením § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesplnil kritéria kontroly, keďže žiadnym spôsobom neinformoval dotknuté osoby o zákone proti byrokracii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Tým, že mesto uvedené formuláre a žiadosti neupravilo v zmysle zákona proti byrokracii nesplnilo kritéria kontroly (nezabezpečilo efektívnosť)
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Mesto nezabezpečilo školenia zodpovedných zamestnancov v preverovanej oblasti v dostatočnej miere, čím nenaplnilo kritéria kontroly.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto neupravilo prílohu smernice o VO v prípade výzvy na zákazku s nízkou hodnotou, keď podľa predmetnej smernice, mali zodpovední zamestnanci žiadať aj doklad o oprávnení podnikať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VZN č. 44 v kontrolovanom období zaväzovalo dotknuté osoby predkladať viaceré potvrdenia, ktoré mesto mohlo získať z IS VS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto zabezpečilo konzumáciu údajov z ISVS, až v priebehu jedného týždňa po účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z.. Počas tohto obdobia mesto nemohlo postupovať v zmysle zákona proti byrokracii a teda muselo požadovať predloženie originálov výpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
13.02.2020 - 08.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1: Mesto nesplnilo kritériá kontroly stanovené NKÚ SR, keďže nezabezpečilo informovanie občanov a podnikateľov včas.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 2: Mesto nevykonalo úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte v klientskom centre. Kontrolovaný subjekt nevyvinul v tomto smere aktivitu (nezabezpečil efektívnosť) a nesplnil kritériá kontroly stanovené NKÚ SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 3: NKÚ SR skontroloval platné a účinné VZN mesta v súvislosti s dodržiavaním zákona proti byrokracii. V prípade VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu mesto aj napriek tomu, že bol platný a účinný zákon proti byrokracii, zaviazalo uchádzača k predloženiu ŽL. Predmetné VZN bolo schválené 25.06.2019, a to v rozpore s ust. § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonmi. Ďalej NKÚ SR zistil, že ustanovenia VZN č. 468 o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom, týkajúce sa zákona proti byrokracii, neboli aktualizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Turčianske Teplice

IČO
00317004
Sídlo
Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
19.02.2020 - 21.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K zníženiu administratívnej záťaže študenta nedošlo. Mesto naďalej vyžadovalo predloženie originál dokladu - potvrdenie o ubytovaní na internáte. Toto potvrdenie bolo spravidla vydávané školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ktorým bol orgánom verejnej moci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaručená konverzia bola vykonaná v roku 2019 podľa zrušenej vyhlášky č. 275/2014 Z. z. S účinnosťou od 01.01.2019 bola platná vyhláška č. 331/2018 Z. z. UPVII vydal 15.01.2019 Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1. To usmernilo, že osoby vykonávajúce zaručenú konverziu mohli používať formuláre osvedčovacej doložky zverejnené v úložisku elektronických formulárov (formulár podľa zrušenej vyhlášky) do času vydania nových formulárov. V niektorých spisoch preverenej úradnej agendy mesta sa nachádzali len informatívne výpisy – predložené občanom alebo získané zamestnancom mesta, nepoužiteľné na právne účely. Princípom odbúrania byrokracie však o. i. bolo aj znižovať náklady nielen na strane občana, ale aj verejnej správy ako takej. Funkcionalita IS oversi.gov.sk umožňovala prístup aj k historickým údajom, t. j. informácie kto, kedy a aký výpis overil. Predkladanie informatívnych výpisov občanom, resp. ich vyžadovanie alebo tlač mestom, nebola v súlade s ideou boja proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto publikovalo podrobné informácie na svojom webovom sídle týkajúce sa evidencie obyvateľov. V tejto písomnej informácii bolo uvedené, že: • občan bol povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, • pri hlásení prechodného pobytu bol občan povinný predložiť doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti. Mesto v tejto časti ďalej publikovalo informáciu, že v rámci konania o pridelenie súpisného a orientačného čísla alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla je žiadateľ povinný predložiť doklad o vlastníctve budovy. To bolo v súlade so zákonom proti byrokracii, nakoľko osobitný predpis na predloženie dokladu o vlastníctve nebol upravený. Mesto v priebehu mesiaca marec 2020 publikovalo na svojom webovom sídle informáciu o zákone proti byrokracii. Uvedená informácia predstavovala zoznam potvrdení a výpisov, ktoré občan nemusel pri konaniach mestu predkladať. Tým, že mesto publikovalo Predmetnú informáciu až v roku 2020, nezabezpečilo informovanie občanov a podnikateľov včas. Mesto nesplnilo kritériá kontroly. Publikovaná informácia v čase výkonu kontroly nebola priamo prístupná z domovskej - hlavnej stránky mesta ale bola vnorená v rámci "noviniek".
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V čase výkonu kontroly mesto neupravilo formuláre, žiadosti a tlačivá: • nezabezpečilo odstránenie povinnosti predkladania príloh (výpisov), • nedoplnilo údaje potrebné pre vyžiadanie výpisov za žiadateľa, • neposkytlo písomnou formou informáciu, že výpisy uvedené vo formulároch, žiadostiach a tlačivách nie je potrebné k úradnému konaniu predkladať. Konkrétne išlo o formuláre, žiadosti a tlačivá úradných konaní, ktoré neboli upravené: • v rámci stavebného konania (napr. povolenie na odstránenie stavby, ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, zmena v užívaní stavby, žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia) – LV, • žiadosti o zápis samostatne hospodáriaceho roľníka – LV, • žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta - LV, výpis OR alebo ŽR, • žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny – LV, • oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti – LV, • žiadosť o pridelenie dotácie - doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa - výpis OR alebo ŽR. V čase výkonu kontroly žiadny z dotknutých formulárov, žiadostí a tlačív v online prostredí nebol upravený. Mesto nesplnilo kritériá kontroly. Aj napriek tomu však mesto predloženie výpisov nevyžadovalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Systematické školenia vo vzťahu k uplatňovaniu zákona č. 177/2018 Z. z. pre zamestnancov neboli realizované. Zamestnanci mali možnosť individuálneho vzdelávania prostredníctvom materiálov dostupných na stránke www.stopbyrokracii.sk. Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie poskytované vyššie uvedeným portálom neboli úplné (najmä v prípade osobitných predpisov, bod 1.1.3 tohto záznamu), individuálne vzdelávanie zamestnancov nebolo možné považovať za úplne dostačujúce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci sa vo viacerých častiach vyskytovali požiadavky na preukázanie statusu žiaka, a to v týchto prípadoch: • čl. 5 bod 7 písm. c) – poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci – potvrdenie o návšteve školy, • čl. 8 bod 3 – jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – potvrdenie o nástupe na školskú dochádzku dieťaťa, • čl. 9 bod 4 – finančný príspevok na stravu pre deti – potvrdenie o návšteve základnej školy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Čierna nad Tisou

IČO
00331465
Sídlo
Námestie pionierov 1, 07643 Čierna nad Tisou
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
17.02.2020 - 16.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto na základe výzvy spisovej značky 2018/7722-02 SÚ-156 zo dňa 05.11.2018 žiadalo od žiadateľa také doklady (LV), ktoré bolo povinné získať z IS verejnej správy, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii a v rozpore s § 32 ods. 2 zákona o správnom konaní v nadväznosti na § 140 stavebného zákona, podľa ktorého ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018, 71/1967 Zb., 50/1976 Zb.
Preverovaním procesu vybavovania žiadosti o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre študenta bolo zistené, že mesto požadovalo predloženie potvrdenia o návšteve školy na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinného od 01.01.2020, ktoré aj reálne fyzicky preberalo od žiadateľov (študentov), čo bolo v rozpore s § 1 zákona proti byrokracii, pretože štatút študenta žiadateľa, bolo mesto povinné preveriť z IS verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto pri verejnom obstarávaní prác pri zákazke na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu - Čierna nad Tisou žiadalo, a aj prevzalo od uchádzačov také doklady, ktoré bolo povinné získať z IS verejnej správy, čo bolo v rozpore s § 1 zákona proti byrokracii a v rozpore s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z IS verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018, 343/2015 Z.z.
Mesto pri troch výberových konaniach na funkcie riaditeľov školských zariadení, vyhlásených 24.04.2019, postupovalo v rozpore s § 3 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v rozpore s § 1 zákona proti byrokracii, pretože požadovalo a aj prevzalo od uchádzačov výpis z registra trestov, tzn. také doklady, ktoré bolo povinné získať z IS verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018, 552/2003 Z.z.
Ustanovenie druhej odrážky čl. 7 ods. 1 písm. a) VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2020, nebolo v súlade s § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Mesto tým, že k 1. januáru zdaňovacieho obdobia rokov 2018 a 2019 (kontrolované obdobie) neustanovilo schválením VZN sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku, porušilo § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku podľa ktorého: „Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.“ Zároveň došlo aj k porušeniu § 11 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené podľa písm. e) ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Mesto v deň začatia výkonu kontroly NKÚ SR ani počas jej trvania nemalo publikované na svojom webovom sídle informáciu o zákone proti byrokracii. Táto informácia mala predstavovať zoznam potvrdení a výpisov, ktoré by občan nemusel pri konaniach mestu predkladať. Preverovaním na mieste bolo zistené, že predmetná informácia bola zverejnená na viditeľnom mieste v priestoroch mestského úradu. Mesto čiastočne splnilo kritériá kontroly, keďže včas nezabezpečilo informovanie občanov a podnikateľov na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevykonalo úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných (ako prílohy ku VZN) na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte v klientskom centre. Mesto nevyvinulo v tomto smere aktivitu (nezabezpečilo efektívnosť) a nesplnilo kritériá kontroly. Doplňujúce informácie boli poskytované len pri osobnom kontakte.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pracovný poriadok mesta v konaní na obsadenie miesta na výkon práce vo verejnom záujme obsahoval podmienku, že prijímaný zamestnanec bol povinný predložiť výpis z registra trestov. Uvedené ustanovenie nebolo po 01.01.2019 v súlade s § 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
VZN mesta č. 5/2019 bolo schválené v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Väčšina podaní bola vybavená pri zabezpečení princípu jedenkrát a dosť (nevyžadoval sa originál výpisu), avšak boli identifikované procesné problémy pri aplikácii tohto princípu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Šurany

IČO
00309311
Sídlo
Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
17.02.2020 - 06.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že bezdôvodne vyžadovalo preukázanie bezúhonnosti odpisom z RT, porušilo ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a v konečnom dôsledku aj neprimerane byrokraticky zaťažilo uchádzača o zamestnanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nekonalo v súlade so zákonom proti byrokracii, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z ISVS, keď vo výzve na predkladanie ponúk vyžadovalo predložiť doklady za účelom preukázania osobného postavenia uchádzača v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V porovnaní s VZN, platným do 31.12.2018 mesto v súlade s ustanovením § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO nevyžadovalo predloženie potvrdenia o návšteve školy s účinnosťou od 01.01.2020, avšak v skutočnosti nedošlo k odbúraniu administratívnej záťaže študentov, nakoľko naďalej existovalo písomné potvrdenie, ktoré študent musel doložiť k žiadosti o zníženie poplatku a ktoré spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nedostatočne informovalo obyvateľov / dotknuté osoby o tom, že v zmysle zákona o byrokracii nemusia predkladať výpisy, ktoré k výkonu úradnej činnosti zabezpečí prostredníctvom ISVS a týmto spôsobom nezabezpečila informovanie občanov a podnikateľov včas. Princíp jeden krát a dosť a kritéria kontroly boli čiastočne splnené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevykonalo úpravu niektorých formulárov a tlačív v častiach týkajúcich sa predkladania výpisov, ktoré mesto mohlo získať v zmysle zákona proti byrokracii prostredníctvom agend prístupných cez portál oversi.gov.sk. Kontrolovaný subjekt bol čiastočne účinný a efektívny. Kritériá kontroly boli čiastočne splnené. Doplňujúce informácie boli poskytované len pri osobnom kontakte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prijatím novej Smernice č. 1/2019 o verejnom obstarávaní v meste Šurany pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, v ktorej mesto zakomponovalo povinnosť predkladania dokladu podľa § 32 ods.1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a to oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, mesto uchádzačov vo verejnom obstarávaní neprimerane zaťažilo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Trhový poriadok „Šurianskeho jarmoku“ a „Vianočných trhov“ v meste Šurany bolo schválené cca 18 rokov pred účinnosťou zákona proti byrokracii a je v súčasnosti v rozpore .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Bajerov

IČO
00326801
Sídlo
Bajerov 0, 08241 Bajerov
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
14.07.2020 - 18.02.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že vyžadovala predloženie výpisu z RT ako povinnej prílohy k prihláške do výberového konania, nekonala v súlade s § 18a ods.2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého, súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT. Obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie GP SR na vydanie výpisu z RT
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Akceptovaním výpisu, ktorý bol starší ako 30 dní, obec nekonala v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Obec tým, že neupravila platné VZN (vypustením povinnosti predkladať potvrdenie o návšteve školy), nepostupovala v súlade s ustanovením § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesplnil kritéria kontroly, keďže žiadnym spôsobom neinformoval dotknuté osoby o zákone proti byrokracii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Tým, že obec neupravila žiadny formulár alebo tlačivo v zmysle zákona proti byrokracii nesplnila kritéria kontroly (nezabezpečila efektívnosť).
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nezabezpečila školenia zodpovedného zamestnanca v preverovanej oblasti v dostatočnej miere, čím nenaplnila kritéria kontroly
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec neupravila smernicu o VO v prípade výzvy na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky, keď podľa predmetnej smernice, súčasťou predloženej ponuky, mal byť aj doklad o oprávnení podnikať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Pracovný poriadok obce obsahoval podmienku, že prijímaný zamestnanec bol povinný predložiť odpis z RT.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Obec nezabezpečila konzumáciu údajov z ISVS, keďže o prístup do portálovej služby oversi.gov.sk požiadala až v čase výkonu kontroly. Počas kontrolovaného obdobia obec nemohla postupovať v zmysle zákona proti byrokracii a teda musela požadovať predloženie originálov výpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018

Obec Budiš

IČO
00316598
Sídlo
Budiš 0, 03823 Budiš
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
24.02.2020 - 21.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec porušila ustanovenie § 32 ods.3 zákona číslo 343/2015 Z. z., tým že žiadala od uchádzačov predložiť doklad preukazujúci osobné postavenie (doklad o oprávnenie podnikať na daný predmet zákazky).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VZN bližšie nešpecifikovalo akým dokladom sa mal študent preukázať za účelom zníženia/odpustenia poplatku..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na webovom sídle nebola publikovaná informácia, ktoré výpisy, resp. údaje nie je občan povinný predkladať na základe zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súvislosti so zákonom proti byrokracii obec neupravila tlačivá a formuláre, podľa ktorých mal žiadateľ dokladovať prílohy (napr. výpis z LV) v listinnej podobe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade VZN č. 5/2015 bolo zistené, že obec mohla vydať povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovania služieb a to na základe predloženého dokladu na oprávnenie podnikať (výpis zo ŽR alebo OR) a zároveň na základe preukázania vlastníctva pôdy (výpis z LV)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Dolný Vadičov

IČO
00314005
Sídlo
Dolný Vadičov 123, 02345 Dolný Vadičov
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
28.06.2020 - 24.02.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec podmienila účasť vo verejnom obstarávaní preložením dokladu, ktorým mal uchádzač preukázať osobné postavenie vo vzťahu k predmetu zákazky, obec nekonala v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z IS VS. Obec neuviedla v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z IS VS nepredkladajú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec nepublikovala informáciu pre dotknuté osoby, že neboli povinné dokladovať výpisy v listinnej podobe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neupravila takmer všetky tlačivá a žiadosti týkajúce sa výkonu stavebnej agendy, tiež povoľovania výrubu drevín a kritériá kontroly v tejto časti splnila čiastočne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V smernici o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou (účinná od 01.01.2018) bolo v 3. časti uvedené, že osobné postavenie uchádzača sa overuje predložením dokladu – postačovalo overenie na stránke orsr.sk alebo zrsr.sk a v Pracovnom poriadku obce – účinný od 01.09.2014, bol v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 uchádzač o pracovné miesto povinný predložiť výpis z RT.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala zabezpečenú konzumáciu údajov z IS VS od 01.09.2018 ani v priebehu celého roka 2019. Tým obec nesplnila kritériá kontroly pre oblasť informačnej podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Jaslovské Bohunice

IČO
00312614
Sídlo
Námestie sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
11.02.2020 - 22.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1: NKÚ SR zistil, že nedošlo k odbúraniu administratívnej záťaže študentov, pretože naďalej existovalo písomné potvrdenie, ktoré študent musel doložiť k žiadosti o odpustenie poplatku. Dané potvrdenie spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát), ktorá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku, ktorý bol OVM.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 2: Vo všetkých troch prípadoch išlo o platné a účinné VZN v čase výkonu kontroly. V prípade VZN č. 127 z roku 2019 obec aj napriek tomu, že bol platný a účinný zákon proti byrokracii zaviazalo daňovníka k predloženiu LV. V prípade VZN č. 121 z roku 2019 obec k jednorazovej dávke v hmotnej núdzi žiadala potvrdenie o návšteve školy. Predmetné VZN boli schválené v roku 2019, a to v rozpore s ust. § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Jasov

IČO
00324264
Sídlo
Jasov 217, 04423 Jasov
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
18.02.2020 - 25.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec prostredníctvom predtlačeného tlačiva žiadosti o stavebné povolenie a tlačiva ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác, žiadala a aj reálne prevzala od žiadateľov také doklady (LV a KKM), ktoré mohla získať z informačných systémov verejnej správy, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii a v rozpore s § 32 ods. 2 zákona o správnom konaní v nadväznosti na § 140 stavebného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Obec pri žiadostiach / ohláseniach evidovaných pod spisovými značkami: 243/2019/OCUJAS, 272/2019/OCUJAS, 319/2019/OCUJAS, 379/2019/OCUJAS, 150/2019OCUJAS prevzala od občanov / ohlasovateľov spolu s ich ohláseniami také doklady (LV a KKM), ktoré mohla získať z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Obec pri ohláseniach a žiadostiach evidovaných pod spisovými značkami: 127/2019/OCUJAS, 142/2019/OCUJAS, 193/2019/OCUJAS, 305/2019/OCUJAS, 143/2019/OCUJAS, 278/2019/OCUJAS, žiadala prostredníctvom predtlačeného tlačiva ohlásenia a žiadosti predložiť LV a kópie mapy katastrálneho územia, ktoré aj reálne prevzala, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii a § 32 ods. 2 zákona o správnom konaní v nadväznosti na § 140 stavebného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Obec prostredníctvom oficiálneho predtlačeného tlačiva žiadosti o povolenie na zriadenie trhového miesta, žiadala taký doklad (výpis z OR), ktorý mohla získať z informačných systémov verejnej správy, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Obec k ohláseniu výmeny telekomunikačného zariadenia evidovaného v spise značky 176/2019/OCUJAS, žiadala svojím rozhodnutím č. 534/2019 zo dňa 03.04.2019 predloženie LV a ja ho reálne prevzala, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, pretože sa jednalo o doklad ktorý mohla získať z informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Obec žiadala, a aj prevzala od uchádzačov také doklady, ktoré bola povinná získať z informačných systémov verejnej správy, čo bolo v rozpore s § 1 zákona proti byrokracii a v rozpore s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Obec oznámením / vyhlásením voľby hlavného kontrolóra obce dňa 28.08.2019, žiadala od uchádzačov predložiť okrem iného aj výpis z RT nie starší ako tri mesiace t.j. taký doklad, ktorý mohla získať z informačných systémov verejnej správy. Obec uvedený doklad aj reálne prevzala, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018

Obec Komjatice

IČO
00308994
Sídlo
Nádražná 97/344, 94106 Komjatice
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
17.02.2020 - 09.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že nedostatočne informovala dotknuté osoby o zákone proti byrokracii, dotknuté osoby v niektorých úradných konaniach zbytočne predkladali výpisy, ktoré obec na základe uvedeného zákona mala zabezpečovať priamo z portálu oversi.gov.sk, neprimerane zaťažovala dotknuté osoby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Obec nedostatočne informovala obyvateľov / dotknuté osoby o tom, že v zmysle zákona o byrokracii nemusia predkladať výpisy, ktoré k výkonu úradnej činnosti zabezpečí prostredníctvom ISVS a týmto spôsobom nezabezpečila informovanie občanov a podnikateľov včas. Princíp jeden krát a dosť a kritéria kontroly neboli splnené.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Obec pri zabezpečovaní úradnej agendy osobnou a listinnou formou v kontrolovanom období do 11.03.2020 nevykonala úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle. Niektoré dostupné formuláre a žiadosti neboli upravené. Doplňujúce informácie boli poskytované len pri osobnom kontakte v priestoroch obecného úradu. Obec čiastočne splnila kritériá kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN č. 4/2015 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v obci Komjatice bolo schválené cca 3 roky pred účinnosťou zákona proti byrokracii a aj v súčasnom období z neho vyplýva požiadavka na predloženia potvrdenia o návšteve školy, ktoré obec mala zabezpečovať od 01.01.2020 priamo z oversi.gov.sk.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nemala v roku 2018 a 2019 zabezpečenú konzumáciu údajov z IS VS. Obcou získavané údaje a výpisy neboli použiteľné na právne účely. Obec nesplnila kritériá kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Väčšina podaní bola vybavená pri zabezpečení princípu jedenkrát a dosť (nevyžadoval sa originál výpisu), avšak boli identifikované procesné problémy pri aplikácii tohto princípu. V prípade aplikácie odporúčaní NKÚ SR je možné predpokladať zlepšenie pri aplikácii princípu jedenkrát a dosť v podmienkach obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Králiky

IČO
00313548
Sídlo
Králiky 129, 97634 Králiky
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
17.02.2020 - 14.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dôsledku toho, že v zistených desiatich prípadoch si obec nezabezpečila sama doklady / výpisy z IS verejnej správy s prepojením na štátne registre, konanie obce nebolo v súlade s § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
V troch zistených prípadoch išlo o konanie, ktoré nebolo v súlade s § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z., podľa ktorého listinná podoba výpisov nesmie byť staršia ako 30 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Dotknuté osoby nedisponovali žiadnym zoznamom potvrdení, resp. výpisov / dokladov, ktoré už nemuseli pri úradných konaniach obci predkladať v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ a v dôsledku tohto nekonania zo strany obce neboli splnené ani nastavené kritériá kontroly.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 177/2018
Obec neupravila publikované postupy, formuláre, žiadosti a tlačivá v súlade s uplatnením princípu „jedenkrát a dosť“ v zmysle zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 177/2018

Obec Malé Chyndice

IČO
00399434
Sídlo
Malé Chyndice 41, 95154 Malé Chyndice
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
16.02.2020 - 24.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K žiadosti doručenej 09.01.2019 (č. spisu 8/2019) bola priložená kópia výpisu z OR z 28.03.2018, pričom akceptovanie uvedeného výpisu zo strany obce nebolo v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii, podľa ktorého listinná podoba výpisu nemohla byť staršia ako 30 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
K žiadosti doručenej 13.01.2020 (č. spisu 4/2020) bola priložená kópia výpisu z OR z 17.01.2017, k žiadosti doručenej 08.01.2020 (č. spisu 12/2020) bola priložená kópia výpisu z OR z 28.03.2018, pričom akceptovanie uvedených výpisov zo strany obce nebolo v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona proti byrokracii, podľa ktorého listinná podoba výpisu nemohla byť staršia ako 30 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Pri ohlasovaní drobnej stavby mali ohlasovatelia v zmysle príslušného tlačiva predkladať doklad o vlastníctve pozemku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Požiadavka na predloženie výpisu z OR alebo výpisu zo ŽR nebolo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z IS verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Potvrdenie o ubytovaní sa podľa VZN č. 1/2019 mohlo vzťahovať aj na študentov školy. V porovnaní s predtým platným VZN tak obec nevyžadovala predloženie potvrdenia o návšteve školy, na druhej strane však nemuselo dôjsť k odbúraniu administratívnej záťaže študentov, pretože naďalej existovalo písomné potvrdenie, ktoré študent musel doložiť k žiadosti a ktoré spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec informovala obyvateľov o tom, že nemusia predkladať výpisy, ale toto informovanie sa vzťahovalo iba na komunikačné kanály, ktoré sa nedajú považovať za významné. Pokiaľ ide o významné komunikačné kanály – obce nepublikovala informáciu o tom, aké výpisy alebo potvrdenia nemusia občania/dotknuté strany predkladať a týmto spôsobom nezabezpečila informovanie občanov a podnikateľov včas. Kritéria kontroly boli čiastočne splnené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nevykonala úpravu niektorých formulárov a tlačív v tých častiach, ktoré sa týkali predloženia výpisov (poskytovaných pri osobnom kontakte v listinnej podobe alebo publikovaných na svojom webovom sídle). Obec nevyvinula v tomto smere (pred začiatkom výkonu kontroly) primeranú aktivitu. Kontrolovaný subjekt bol čiastočne účinný a efektívny. Kritériá kontroly boli čiastočne splnené. Doplňujúce informácie boli poskytované len pri osobnom kontakte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Do zásad poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa obec nedoplnila údaje potrebné pre vyžiadanie výpisov za žiadateľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Do 11.02.2020 obec nemohla postupovať v zmysle zákona proti byrokracii, keďže nemala zriadený prístup do portálu oversi.gov.sk a teda musela požadovať predloženie výpisov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Väčšina podaní bola vybavená pri zabezpečení princípu jedenkrát a dosť (nevyžadoval sa originál výpisu), avšak boli identifikované procesné problémy pri aplikácii tohto princípu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Malé Raškovce

IČO
00325473
Sídlo
Malé Raškovce 57, 07217 Malé Raškovce
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
27.02.2020 - 16.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v procese verejného obstarávania prác na rekonštrukciu a modernizáciu budovy domu smútku, vykonanom v máji 2019, žiadala a aj reálne prevzala od uchádzačov také doklady, ktoré bola povinná získať z IS verejnej správy, čo bolo v rozpore s § 1 zákona proti byrokracii a v rozpore s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z IS verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018, 343/2015 Z.z.
Obec tým, že k 1. januáru zdaňovacieho obdobia rokov 2018, 2019 a 2020 (kontrolované obdobie) neustanovila schválením VZN sadzby poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a podmienky vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku, porušila § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, podľa ktorého: „Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.“ Zároveň došlo aj k porušeniu § 11 ods. 4 písm. d) a písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: podľa písm. d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a podľa písm. e) ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec v čase výkonu kontroly nepublikovala na svojom webovom sídle informáciu o zákone proti byrokracii. Táto informácia mala predstavovať zoznam úradných dokladov, potvrdení a výpisov, ktoré by občan alebo podnikateľ nemusel pri konaniach predkladať. Obec neinformovala o zákone proti byrokracii ani písomnou formou, napríklad zverejnením informácie na úradnej verejnej tabuli v obci, alebo viditeľnom mieste v priestoroch obecného úradu. Obec tým, že nezverejnila informáciu o účinnosti zákona proti byrokracii, nesplnila kritérium kontroly zabezpečenia informovanosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec zabezpečovala výkon svojich kompetencií formou osobného kontaktu s klientom, listinnou formou aj v elektronickom prostredí. Žiadosť poskytnutá pri osobnom kontakte klienta v tlačovej forme nebola upravená ani doplnená o informácie potrebné za účelom vyžiadania výpisov za občana. Obec nevykonala úpravu žiadosti publikovanej na svojom webovom sídle, alebo v tlačovej podobe, poskytnutej pri osobnom kontakte. Obec nesplnila kritériá kontroly, pretože nevyvinula v tomto smere aktivitu - nezabezpečila efektívnosť.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Systematické školenia vo vzťahu k uplatňovania zákona proti byrokracii pre referentku obce neboli realizované. Referentka mala možnosť individuálneho vzdelávania prostredníctvom materiálov dostupných na stránke www.stopbyrokracii.sk. Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie poskytované vyššie uvedeným portálom neboli úplné (najmä v prípade osobitných predpisov, uvedených vyššie v bode 1.1.3), individuálne vzdelávanie referentky nebolo možné považovať za úplne dostačujúce. Obec kritériá kontroly pre zabezpečenie školenia zodpovedných zamestnancov obce nesplnilo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ustanovenie VZN č. 1/2014 a ustanovenie čl. 5 ods. 7 Smernice č. 5 z roku 2014, ktoré neboli ku dňu účinnosti zákona proti byrokracii novelizované a ktoré v kontrolovanom období ukladali povinnosť predložiť obci výpis z obchodného alebo živnostenského registra, neboli v súlade s ustanovením § 1 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Väčšina podaní bola vybavená pri zabezpečení princípu jedenkrát a dosť (nevyžadoval sa originál výpisu), avšak boli identifikované procesné problémy pri aplikácii tohto princípu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Modrová

IČO
00311782
Sídlo
Modrová 187, 91635 Modrová
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
11.02.2020 - 15.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nekonala v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii, keď akceptovala výpisy z OR a ŽR, ktoré boli staršie ako 30 dní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018
Obec nesplnila kritériá kontroly, keďže nezabezpečila informovanie občanov a podnikateľov o zákone proti byrokracii včas, t. j. v priebehu účinnosti príslušného zákona.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nevykonala úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte na obecnom úrade. Doplňujúce informácie že výpis alebo údaj nie je potrebné predkladať, boli poskytované pri osobnom kontakte a čiastočne na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vzdelávanie zamestnancov obce nebolo možné považovať za úplne dostačujúce. Obec kritériá kontroly pre zabezpečenie školenia zamestnancov nesplnila v plnom rozsahu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pracovný poriadok zamestnancov obce a pracovný poriadku pre zamestnancov MŠ obce Modrová obsahovali podmienku, že prijímaný zamestnanec bol povinný predložiť výpis z RT. Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu nebola v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
K 01.09.2018 obec nemala zabezpečené sprístupnenie k údajom z IS verejnej správy, zabezpečila ho až v priebehu prvej dekády po účinnosti zákona proti byrokracii. Počas tohto obdobia obec nemohla postupovať v zmysle uvedeného zákona a teda musela požadovať predloženie originálov výpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 177/2018

Obec Pečeňady

IČO
00312878
Sídlo
Pečeňady 93, 92207 Pečeňady
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
11.02.2020 - 22.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1: VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií bolo schválené v rozpore s ust. § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Píla

IČO
00305031
Sídlo
Hlavná 68, 90089 Píla
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
24.02.2020 - 17.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec len minimálne využívala možnosti, ktoré ponúkal IS DCOM a využívala na overovanie iné dostupné portály, ktorých výpisy boli nepoužiteľné na právne úkony
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K zníženiu administratívnej záťaže študenta nedošlo, nakoľko obec od študenta, resp. žiaka vyžadovala predloženie dokladu, ktorý bol spravidla vydaný zriaďovateľom študentského domova alebo internátu, teda najčastejšie školským zariadením, obcou alebo VÚC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec informovala o zákone č. 177/2018 Z. z. až od roku 2020 na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, čím nezabezpečila včasné informovanie občanov a podnikateľov o zozname potvrdení a výpisov, ktoré by občania a podnikatelia nemuseli obci pri konaniach predkladať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Systematické školenie vo vzťahu k uplatňovaniu zákona č. 177/2018 Z. z. pre zamestnancov obce neboli realizované. Prístup do DCOM mal v kontrolovanom období zriadený starosta obce a jeden zamestnanec, ktorý sa nemohol do IS prihlásiť. Zamestnanec na stavebnú agendu nemal zriadený prístup do IS DCOM.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Zavar

IČO
00313203
Sídlo
Viktorínova 14, 91926 Zavar
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
11.02.2020 - 22.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1: Obec nepostupovala v súlade s ust. § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z ISVS podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z ISVS nepredkladajú (priamo ich žiadala predložiť).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolné zistenie č. 2: Obec tým, že vyžadovala predloženie výpisu z RT nepostupovala v zmysle ust. § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého súčasťou prihlášky sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT. Údaje obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z RT. Obec v konečnom dôsledku aj neprimerane byrokraticky zaťažila kandidáta na HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolné zistenie č. 3: NKÚ SR zistil, že nedošlo k odbúraniu administratívnej záťaže študentov, pretože obec naďalej požadovala písomné potvrdenie, ktoré študent musel doložiť k žiadosti o odpustenie poplatku. Dané potvrdenie spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát), ktorá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku, ktorý bol OVM.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 4: Obec nevykonala úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte v klientskom centre. Kontrolovaný subjekt nevyvinul v tomto smere aktivitu (nezabezpečil efektívnosť) a nesplnil kritériá kontroly stanovené NKÚ SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 5: S ohľadom na účinnosť zákona proti byrokracii obec nezabezpečila systematické školenie zamestnancov obce. Individuálne vzdelávanie zamestnancov nebolo možné považovať za úplne dostačujúce. Obec kritériá kontroly pre zabezpečenie školenia zamestnancov nesplnila.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 6: Pracovný poriadok obce pri vzniku pracovného vzťahu ukladal povinnosť predložiť výpis z RT nie starší ako tri mesiace.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 7: VZN č. 02/2019 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok obce bolo schválené v rozpore s ust. § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nesmú však byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolné zistenie č. 8: K 01.09.2018 obec nemala zabezpečenú konzumáciu údajov z ISVS, zabezpečila ju až 13.11.2018 t. j. po účinnosti zákona proti byrokracii. Ďalej bolo kontrolou zistené nedodržanie termínov prístupu k jednotlivým agendám. Niektoré agendy nemala obec sprístupnené vôbec. Obec tým nemohla postupovať v zmysle zákona proti byrokracii a teda musela požadovať predloženie originálov výpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Čierny Balog

IČO
00313343
Sídlo
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
16.02.2020 - 13.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V piatich zistených prípadoch (dve stavebné konania R2018/6588 z 01.10.2018 a R2018/7510 z 11.12.2018, dve žiadosti na povolenie výrubu drevín R2018/6752 z 10.10.2018 a R2018/6860 z 19.10.2018 a jedna žiadosť o povolenie stavby MZZO R2018/6888 z 22.10.2018) občania predložili spolu s podanou žiadosťou aj výpis z LV a kópiu katastrálnej mapy. V dôsledku toho, že v uvedených prípadoch si obec nezabezpečila sama doklady / výpisy z IS verejnej správy s prepojením na štátne registre, konanie obce nebolo v súlade s § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Pri dvoch stavebných konaniach (R2018/6588 z 01.10.2018 a R2018/7510 z 11.12.2018) občan predložil výpis z LV a kópiu katastrálnej mapy s dátumom vyhotovenia 04.06.2018, pri jednej žiadosti o povolenie na výrub drevín (R2018/6860 z 19.10.2018) občan predložil výpis z LV z 27.06.2018 a kópiu katastrálnej mapy z 28.06.2018 a pri jednej žiadosti o povolenie stavby MZZO (R2018/6888 z 22.10.2018) občan predložil výpis z LV a kópiu katastrálnej mapy s dátumom vyhotovenia 04.06.2018, čo znamenalo, že vo všetkých štyroch uvedených prípadoch boli výpisy / doklady staršie ako 30 dní a táto skutočnosť nebola v súlade s § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
V šiestich zistených prípadoch (dve stavebné konania R2019/0112 zo 14.01.2019 a R2019/0761 zo 06.03.2019 a štyri žiadosti na povolenie výrubu drevín R2019/0062 z 10.01.2019, R2019/0136 z 15.01.2019, R2019/0939 z 18.03.2019 a R2019/3540 zo 06.05.2019) občania predložili spolu s podanou žiadosťou aj výpis z LV a kópiu katastrálnej mapy. V dôsledku toho, že v uvedených prípadoch si obec nezabezpečila sama doklady / výpisy z IS verejnej správy s prepojením na štátne registre, konanie obce nebolo v súlade s § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Pri dvoch výberových konaniach (R2019/3380 z 03.05.2019 na riaditeľa materskej školy a R2019/4753 z 02.05.2019 na riaditeľa základnej školy) uchádzači splnili kvalifikačné predpoklady a predložili všetky požadované doklady, medzi ktorými bol aj výpis z registra trestov fyzických osôb. V dôsledku toho, že v oboch prípadoch si obec nezabezpečila sama výpis z registra trestov z IS verejnej správy s prepojením na štátne registre, konanie obce nebolo v súlade s § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii a rovnako ani v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o prácach vo verejnom záujme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Pri stavebnom konaní (R2019/0761 zo 06.03.2019) občan predložil výpis z LV, ktorý bol vyhotovený 30.08.2018 a kópiu katastrálnej mapy zo dňa 28.03.2017, čo znamenalo, že vo tomto prípade boli výpisy / doklady staršie ako 30 dní a táto skutočnosť nebola v súlade s § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
Dotknuté osoby nedisponovali žiadnym zoznamom potvrdení, resp. výpisov / dokladov, ktoré už nemuseli pri úradných konaniach obci predkladať v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ a v dôsledku tohto nekonania zo strany obce neboli splnené ani nastavené kritériá kontroly.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 177/2018
Obec neupravila publikované postupy, formuláre, žiadosti, tlačivá a rovnako ani platné VZN (č. 1/2015 a č. 3/2007) v súlade s uplatnením princípu „jedenkrát a dosť“ v zmysle zákona proti byrokracii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 177/2018

Obec Ľubotice

IČO
00690538
Sídlo
Ľubotice 0, 08006 Ľubotice
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
13.02.2020 - 16.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že vo vyhlásení o výberovom konaní požadovala preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov, nepostupovala v súlade s § 3 ods. 6 zákona o výkone prác vo verejnom záujme, podľa ktorého pri preukazovaní bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, nie samotný výpis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Obec Ľubotice ako verejný obstarávateľ nepostupovala v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ bol oprávnený použiť údaje z ISVS. Verejný obstarávateľ tiež vo vyššie uvedených prípadoch neuviedol v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z ISVS nemali predložiť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Akceptovaním výpisu, ktorý bol starší ako 30 dní obec nekonala v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 177/2018
VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obsahovalo povinnosť predložiť v prípade ubytovania potvrdenia, ktoré spravidla vydávala organizácia napojená na verejné rozpočty (škola alebo školský internát), čím nedošlo k odbúraniu administratívnej záťaže študentov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec splnila kritériá kontroly čiastočne, keď síce publikovala krátku informáciu o nepredkladaní LV a katastrálnej mapy, uvedené však nepokrývalo celú agendu a dokumentáciu, ktorá v zmysle zákona proti byrokracii nemusela byť predkladaná. Zároveň uvedené oznámenie neobsahovalo informáciu o samotnom zákone proti byrokracii, odôvodnení uvedeného postupu ako aj o aktuálnom spôsobe overovania informácií obcou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonala komplexnú úpravu formulárov, tlačív a žiadostí publikovaných na webovom sídle, alebo poskytovaných pri osobnom kontakte z hľadiska rozsahu ako aj spôsobu informovania. Na základe uvedeného splnila kritériá kontroly iba čiastočne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vzhľadom na komplexnosť zákona proti byrokracii ako aj problematické oblasti, ktoré boli identifikované v súvislosti s jeho aplikáciou nebolo možné považovať individuálne vzdelávanie zamestnancov za plne postačujúce. Kritériá kontroly pre zabezpečenie školenia zamestnancov neboli dosiahnuté v plnej miere.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Šenkvice

IČO
00305103
Sídlo
Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
13.05.2020 - 22.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K zníženiu administratívnej záťaže študenta došlo až od roku 2020. Dovtedy obec vyžadovala potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o úhrade poplatku v mieste, kde študent školu navštevuje. Obec upravila VZN v zmysle zákona č.177/2018 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zaručená konverzia bola vykonávaná podľa zrušenej vyhlášky č. 275/2014 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec informovala o zákone č. 177/2018 Z. z. na svojom webovom sídle až od roku 2020, čím nezabezpečila včasné informovanie občanov a podnikateľov o zozname potvrdení a výpisov, ktoré by občania a podnikatelia nemuseli obci pri konaniach predkladať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií boli dotknuté osoby povinné predkladať výpisy z RT a výpisy zo živnostenského registra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

IČO
50349287
Sídlo
Štefánikova 15, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
roky 2018, 2019 a 2020
Termín kontroly
04.03.2020 - 18.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Jedno „rýchle víťazstvo“ predstavovalo súbor (legislatívnych) procesov, ktoré sa realizovali približne jeden rok. Úprava legislatívneho prostredia vo vzťahu k jedenkrát a dosť teda predpokladá viacročný proces.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolované samosprávy deklarovali problémy s používaním oversi.gov.sk. Problémy neboli obcami bližšie špecifikované, s najväčšou pravdepodobnosťou boli spôsobené pripojením cez dynamickú IP adresu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OVM aj napriek existencii zákona č. 177/2018 Z. z. usmerňovali priamo alebo nepriamo v rámci nimi riadených agend VS, že: ? je potrebné predkladať výpisy (neupravením vzorov používaných formulárov), ? je možné uplatniť výnimky zo zákona č. 177/2018 Z. z. aj v prípade, že by došlo k zvýšeniu záťaže zamestnanca OVM.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Naďalej existujú agendy, ktoré predstavujú pre občana a podnikateľa v samospráve mimoriadnu záťaž. Príkladom je konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb., kde je potrebná celková zmena koncepcie a procesov, ako aj adekvátna podpora IS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
termínované úlohy NKIVS v oblasti jedenkrát a dosť sa neplnili. Informácia o plnení NKIVS nedefinovala priority a nedostatky, nedostatočne vysvetľovala dosiahnutý pokrok a vôbec neanalyzovala plnenie termínov určených v NKIVS. Podľa vyjadrenia UPVII, pri určovaní cieľov bol podcenený najmä faktor verejného obstarávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
realizačný plán pre zavedenie princípu jedenkrát a dosť a jeho spustenie nebol vypracovaný (kedy budú aké služby fungovať v režime jedenkrát a dosť tzn. plán odstraňovania povinností); existovali len čiastkové plány a riešenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plán vyhlasovania referenčných údajov na roky 2017 a 2018 nebol vypracovaný. Tiež nebola vypracovaná metodika dátovej kvality a na úrovni inštitúcií VS zavedený manažment kvality údajov - do roku 2017. UPVII ako orgán vedenia nemal v kompetencii riešenie údajov, ktoré boli v správe subjektov VS, vo vzťahu k ich vyhláseniu za referenčné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
špecifickosť a rozdrobenosť MÚS a jej autonómne postavenie; ústredné orgány štátnej správy nemali v kompetencii priamo riadiť MÚS. Strategický dokument určujúci smerovanie informatizácie MÚS vo vysokej miere potvrdzoval súlad cieľov a priorít s NKIVS. Avšak niektoré kontrolované samosprávy zabezpečili konzumáciu údajov a postup podľa zákona č. 177/2018 Z. z. až na základe kontrol NKU SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť