Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2016/1015
Názov:
Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údaj
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
10.10.2016 - 07.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe písomného vyjadrenia z 12.10.2016 kontrolovaný subjekt Mesto Galanta v čase výkonu kontroly nemal vypracovaný a schválený štatút Mesta Galanta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Predložený Organizačný poriadok Mesta Galanta v čase výkonu kontroly nebol v súlade s definovanými pracovnými pozíciami v organizačnej štruktúre Mesta Galanta platnej k 01.08.2016.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou IKT majetku Mesta Galanta bolo zistené, že kontrolovaný majetok nemal uvedených zodpovedných zamestnancov na inventúrnych súpisoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolnou skupinou bolo zistené, že privilegované účty „Administrátorov“ boli vytvorené ako „ivan“ a „roman“. Prihlasovanie do systému na bežnú prácu ako používateľ bol využívaný rovnaký používateľský účet „roman“, ktorý bol zadefinovaný ako privilegovaný účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
Bolo zistené, že v systéme Windows SBS Console sa vyskytovali vytvorené používateľské účty menom osoby ale prihlásenie do systému bolo pod inou osobou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z., 122/2013 Z.z.
Bolo zistené, že v systéme sa nachádzali aj používateľské účty, ktoré nezodpovedajú mennému zoznamu zamestnancov a nachádzali sa v systéme účty už aj nepracujúcich (bývalých) zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V systéme skupiny privilegovaných účtov „Domain Admins“ sa nachádzal aj používateľský účet osoby, ktorá nepracuje na pozícii správcu systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina ďalej zistila, že nebolo zabezpečené vykonávanie formalizovaného postupu realizácie pri zriaďovaní, zmene a zrušení používateľského účtu písomnou požiadavkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolnou skupinou bolo zistené, že zmluva o poskytovaní služieb č. 2013_06_07_JF_006 neobsahovala bezpečnostné požiadavky na tieto služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolná skupina vykonala kontrolu v privilegovaných skupinách účtov v Domain Admins, kde boli okrem iného zaradené aj aktívne kontá „geoinfos“ a „cron“. Kontrolnej skupine nebola predložená zmluva o poskytovaní služieb pre prístup do IS Mesta Galanta pre predmetné kontá v privilegovanej skupine.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z., 55/2014 Z.z.
Okná v serverovni boli plastové a boli dostupné z ulice za pomoci rebríka. V priestore serverovne sa nachádzal radiátor a trubky vedenia radiátorov. Serverovňa nebola vybavená zátopovým ani pohybovým senzorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V priestore serverovne sa nachádzali horľavé materiály v podobe papierových kartónových krabíc, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť informačného systému Mesta Galanta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolovaný subjekt Mesto Galanta nemal na základe písomného vyjadrenia zo dňa 30.11.2016 vypracované a implementované pravidlá pre prácu v zabezpečenom priestore.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Preverením prostredníctvom Centrálneho metainformačného systému verejnej správy SR (MetaIS) bolo zistené, že v MetaIS sa nenachádzajú žiadne elektronické služby Mesta Galanta alebo informácie o elektronických službách, ktoré plánuje poskytovať, ako ani informácie o IS prevádzkovaných Mestom Galanta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Predložené evidenčné listy neboli vypracované v zmysle vzoru evidencie zverejneného Úradom na ochranu osobných údajov SR, v evidenčných listoch v právnom základe spracúvania osobných údajov bol okrem iného uvádzaný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bol zrušený zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v jednom prípade bol zistený nesúlad medzi názvom IS v evidenčnom liste a názvom uvedeným v Bezpečnostnom projekte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
V dvoch prípadoch na vybranej vzorke poučení oprávnených osôb nebolo zadefinované, v ktorých informačných systémoch Mesta Galanta spracúvajú osobné údaje, ale iba všeobecná časť ďalšie oprávnenia prístupu k osobným údajom a povolené činnosti s nimi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
Kontrolovaný subjekt Mesto Galanta mal formálne upravený proces prideľovania a zrušenia prístupových práv do IS v Prílohe č. 9 Bezpečnostnej smernice Mesta Galanta, avšak kontrolnou skupinou bolo na vybranej vzorke troch tlačív (Mgr. LG, Ing. BK a Ing. RM) zistené, že ani na jednom tlačive nebolo uvedené a podpísané v bode E. Stanovisko vedúceho oddelenia/nadriadeného a v bode F. Stanovisko prednostu MsÚ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počas výkonu kontroly na kontrolovanom subjekte Mesto Galanta, bolo zistené, že oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci za Mesto Galanta má primátor Mesta Galanta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolnej skupine bolo predložené Vyhlásenie primátora mesta Galanta zo dňa 12.10.2016, že Mesto Galanta nemá ku dňu 13.10.2016 na MsÚ v Galante osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kontrolovaný subjekt Mesto Galanta predložil Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní/zániku poverenia zodpovednej osoby v zmysle § 26 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré bolo zo dňa 30.06.2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
11.10.2016 - 13.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný majetok nemal uvedené podpisy na inventárnych súpisoch zodpovedných zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola zabezpečená realizácia a dodržiavanie schválenej bezpečnostnej politiky povinnej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Nebolo realizované zrušenie používateľských účtov požiadavkou o zrušenie používateľského účtu v súlade so zavedeným procesom zriadenie/zrušenie/zmenu používateľských účtov v Smernici o prístupe do IS a používaní IS pre interných používateľov (BP_06).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V jednom prípade v záznamoch IT/ZMENOVÝ LIST bolo zistené, že nebola realizovaná zmena priezviska používateľa v IS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V priestore serverovne sa nachádzali materiály, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť informačného systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolovaný subjekt Mesto Hlohovec nepredložil vypracované pravidlá pre prácu v zabezpečenom priestore.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Mesto Hlohovec ako povinná osoba bezodkladne nesprístupňovala informácie o ISVS prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy, ktoré prevádzkuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Bolo zistené neimplementovanie opatrenia „Pravidelne meniť heslá a používať pravidlá hesiel (Password Policy)“ vyplývajúceho z analýzy bezpečnosti kontrolovaného subjektu Mesta Hlohovec, ktoré bolo súčasťou Bezpečnostného projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
Na základe písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu Mesto Hlohovec, občania Mesta Hlohovec ku dňu 29.11.2016 nevyužívajú žiadne elektronické služby poskytované Mestom Hlohovec. Mesto Hlohovec plánuje poskytovať elektronické služby občanom prostredníctvom portálu elektronických služieb (portál eGov).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V systéme „Default Domain Policy“ v politike hesiel „Password Policy“ neboli všetky parametre hesla nastavené v súlade so Smernicou o prístupe do IS a používaní IS pre interných používateľov (BP_06), ktorá upresňuje a aplikuje bezpečnostné opatrenia (bolo napr. nastavené maximálna životnosť hesla na 0 dní, minimálna životnosť hesla na 0 dní, dĺžka hesla na 0 znakov, zložitosť hesla vypnutá).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z., 55/2014 Z.z.
V systéme používateľských účtov v Active Directory bolo zistené nastavenie, aby používateľ nemohol meniť heslo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V dokumente Zabezpečenie serverovne zo dňa 01.05.2016 Vypracované v súlade s Bezpečnostnou smernicou mesta 12/2016, bol zistený nesúlad medzi prideleným vstupom do serverovne zamestnanca a nástupom tohto zamestnanca do pracovného pomeru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Holíč

IČO
00309541
Sídlo
Bratislavská 5, 90851 Holíč
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
12.10.2016 - 24.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V inventúrnych súpisoch sa nachádzal nejednoznačne špecifikovaný názov majetku, napr. na účte 013 – Software bola uvedená položka Softvér v obstarávacej cene 35 476,76 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neexistovala papierová a ani elektronická evidencia požiadaviek na pridelenie a zrušenie používateľských kont/oprávnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Používatelia mali na pracovných staniciach lokálne nastavené administrátorské práva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V Active Directory sa nachádzali aktívne používateľské kontá osôb, s ktorými už Mesto Holíč ukončilo pracovný pomer resp. boli na materskej dovolenke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Požiadavky na používanie hesiel ustanovené v Interných dokumentoch neboli aplikované v Domain Policy a neboli ani nastavené na úrovni jednotlivých doménových používateľských kont.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Používateľské kontá a používateľské konto s privilegovanými oprávneniami mali v Active Directory nastavené, že heslo nikdy nevyprší. Zároveň bolo zistené, že jedno používateľské konto malo okrem vyššie uvedeného nastavené, že používateľ nemôže zmeniť heslo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V informačnom systéme CG ISS – Informačný systém samosprávy neboli aplikované bezpečnostné opatrenia pre používanie hesiel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Serverovňa nebola dostatočne chránená pred fyzickým prístupom nepovolaných osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V serverovni sa nachádzali materiály, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť informačného systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Mesto Holíč nemalo vypracované pravidlá pre prácu v zabezpečenom priestore.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Mesto Holíč nemalo vypracovanú stratégiu zálohovania dát a ani procedúru na zálohovanie a obnovu informačných systémov Mesta Holíč. Taktiež Mesto Holíč nemalo vypracované protokoly o obnove dát zo zálohy. Kontrolovaný subjekt mal záložný server, ktorý sa nachádzal v tej istej lokalite ako hlavný server.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V MetaIS sa nenachádzali žiadne elektronické služby poskytované Mestom Holíč, ako ani informácie o informačných systémoch prevádzkovaných Mestom Holíč.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Mesto Holíč nezabezpečilo, aby jeho informačný systém bol v súlade so štandardami pre ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vytvorenú e-mailovú adresu v tvare „info“ pred deliacim znakom @holic.sk slúžiacu na poskytovanie informácií osobám zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolovaný subjekt mal vypracovanú a schválenú Bezpečnostnú politiku zo dňa 10.12.2014, avšak manažér informačnej bezpečnosti bol menovaný až v priebehu výkonu kontroly, t. j. dňa 15.11.2016. Tým, že do 14.11.2016 kontrolovaný subjekt nemal určeného zamestnanca za riadenie a koordináciu informačnej bezpečnosti, nekonal v súlade so štandardmi pre ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Mesto Holíč nemalo vykonaný bezpečnostný audit informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 76 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, nakoľko nezabezpečil súlad informačného systému Mesta Holíč do 9 mesiacov od jeho účinnosti, t. j. do 31.03.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
Kontrolnej skupine neboli predložené evidenčné listy ku všetkým informačným systémom identifikovaných Bezpečnostným projektom ako informačné systémy, v ktorých sú spracované osobné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
Evidenčný list kamerového systému kontrolnej skupine nebol predložený, a taktiež ani záznamy o poučení oprávnených osôb na používanie a nakladanie s kamerovým systémom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
Vypracované poučenia oprávnených osôb, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, neobsahovali všetky náležitosti poučenia ako napr. názov informačného systému a rozsah oprávnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z., 122/2013 Z.z.
Mesto Holíč malo v zmysle schválenej KRIS zriadený portál elektronických služieb (portál eGov). Na základe písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu Mesta Holíč, občania Mesta Holíč ku dňu 07.11.2016 nevyužívajú žiadne elektronické služby poskytované Mestom Holíč a zároveň žiaden občan Mesta Holíč nemal zriadený prístup do privátnej časti na portáli eGov CORA GEO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počas výkonu kontroly na kontrolovanom subjekte, bolo zistené, že oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci za Mesto Holíč mali nasledovný zamestnanci Mestského úradu Holíč a to správca IT; zamestnankyňa matriky a zamestnankyňa oddelenia právne a správy majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
10.10.2016 - 07.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný majetok nemal uvedených zodpovedných zamestnancov na inventárnych súpisoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neboli všetky parametre hesla nastavené v súlade s Bezpečnostnou smernicou Mesta Piešťany.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na používateľskom účte bola nastavená platnosť hesla nikdy nevyprší.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zrušenie prístupových práv do informačného systému nebolo realizované požiadavkou o zrušenie prístupových práv do informačného systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V skupine privilegovaných účtov v „Domain Admins“ sa nachádzali aj zaradené používateľské účty nie správcov systému, dodávateľskej firmy a používateľský účet bývalého zamestnanca, ktorý už nebol zamestnancom Mesta Piešťany.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z., 122/2013 Z.z.
Jeden používateľský účet bol používateľský účet bývalého zamestnanca, ktorý v čase výkonu kontroly už nebol zamestnancom mesta Piešťany. Predmetný používateľský účet nebol zablokovaný, bol zaradený do privilegovanej skupiny „Domain Admins“ a bolo na účte nastavené, aby platnosť hesla nikdy nevypršala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z., 55/2014 Z.z.
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2-FRA2016-019 neobsahovala bezpečnostné požiadavky na tieto služby v súlade s § 43 písm. b) výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Hardvérové zariadenie, na ktorom bol inštalovaný produkt KERBER aj s modulmi, bolo v čase výkonu kontroly dňa 30.11.2016 umiestnené na podlahe kancelárie č. 44, kde pracujú p. JF a Ing. DV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jedna časť serverov a aktívnych prvkov siete bola umiestnená v kancelárskych priestoroch, kde sa nachádzal radiátor napojený na ústredné kúrenie, nebolo v miestnosti zátopové čidlo, servery boli umiestnené na podlahe, kde boli bežne dostupné počas pohybu po miestnosti a mohlo dôjsť k zakopnutiu o server, v miestnosti boli horľavé materiály ako napr. papiere, dvere do priestoru neboli bezpečnostné ani žiaruvzdorné, miestnosť mala presklené okná, RACK nebol uzavretý ani uzamknutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolovaný subjekt Mesto Piešťany nemal dostatočne vypracované pravidlá pre prácu v zabezpečenom priestore (serverovňa) nakoľko kontrolnej skupine neboli predložené pravidlá pre prácu v zabezpečenom priestore, ale iba popis prostredia serverovne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V čase výkonu kontroly sa v MetaIS nenachádzali žiadne elektronické služby poskytované Mestom Piešťany, ako ani informácie o informačných systémoch prevádzkovaných Mestom Piešťany.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých prípadoch ISVS Mesta Piešťany nebol v súlade s výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Vyhodnotenie stavu informačnej bezpečnosti za kalendárny rok 2015 kontrolnej skupine nebolo predložené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vytvorenú e-mailovú adresu v tvare „info“ pred deliacim znakom @piestany.sk slúžiacu na poskytovanie informácií osobám zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Bezpečnostný projekt bol vypracovaný v októbri 2015 ale kontrolnej skupine bola predložená Bezpečnostná smernica mesta Piešťany číslo 4/2014, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.04.2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nakoľko v zmysle Organizačného poriadku príjem a odosielanie všetkých písomností Mesta Piešťany zabezpečovalo Oddelenie právnych a klientskych služieb, kontrolná skupina NKÚ SR odporúča, aby bol za účelom prístupu k elektronickým správam zriadený prístup a disponovanie s elektronickou schránkou Mesta Piešťany zamestnancovi Oddelenia právnych a klientskych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmysle zmluvy č. 2-FRA2016-019 bol kontrolovaný subjekt Mesto Piešťany ako Objednávateľ povinný zabezpečiť vzdialený prístup Poskytovateľovi SOMI Systems a.s. do svojej siete za účelom riadneho plnenia služieb bližšie špecifikovaných v bode 2.1 predmetnej zmluvy, je odporúčané kontrolnou skupinou prístup zamestnancom externej organizácie zriadiť v súlade s Čl. 31 Zamestnanci externej organizácie Bezpečnostnej smernice Mesta Piešťany.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Piešťany malo pracovné stanice s operačným systémom Windows XP a s operačným systémom Windows Vista.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Sládkovičovo

IČO
00306177
Sídlo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
11.10.2016 - 24.01.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť