Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-059/2014/1080
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

IČO
00632414
Sídlo
Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
17.06.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaným subjektom - poskytovateľom sociálnej služby neboli vedené individuálne rozvojové plány pri všetkých klientoch a vedené individuálne rozvojové plány neobsahovali program sociálnej rehabilitácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie a fyzickou kontrolou ubytovacích zariadení v Dolnom Lieskove a Stupnom bolo zistené, že uvedené zariadenia nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o sociálnych službách a súvisiacich predpisov, keď 26 izieb, resp. ubytovacích buniek nespĺňalo požiadavky na plochu izby, resp. počet ubytovaných na izbe alebo v ubytovacej bunke. Ďalej bolo zistené, že ubytovacie zariadenie v Dolnom Lieskove a v Stupnom nespĺňalo požiadavky na vybavenie zariadenia na osobnú hygienu, keď počet sanitárnych zariadení (umývadlá, sprchy, záchodové misy, pisoáre) nepostačoval na počet ubytovaných.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z., 355/2007 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolovaným subjektom ako poskytovateľom sociálnej služby nebol vedený register telesných a netelesných obmedzení .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V označení miesta poskytovania sociálnej služby nebolo uvedené obchodné meno alebo názov poskytovateľa sociálnej služby, nebol vyznačený druh a forma poskytovanej sociálnej služby a adresa miesta poskytovania sociálnej služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Pred uzatvorením zmlúv nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zákazku „Havária stravovacej prevádzky“ v sume 10 500,60 eur kontrolovaný subjekt realizoval postupom v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, pričom nezverejnil zadávanie tejto zákazky vo svojom profile.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN)

IČO
00632406
Sídlo
Slávnica 68, 01854 Slavnica
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
17.06.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nemal interným predpisom upravené postupy a pravidlá na vypracovanie a hodnotenie individuálneho rozvojového plánu klienta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
64 izieb, resp. ubytovacích buniek nespĺňalo požiadavky na plochu izby, resp. počet ubytovaných na izbe alebo v ubytovacej bunke. Ďalej bolo zistené, že ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky na vybavenie zariadenia na osobnú hygienu, keď počet sanitárnych zariadení (umývadlá, sprchy, záchodové misy, pisoáre) nepostačoval na počet ubytovaných.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z., 355/2007 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolovaným subjektom ako poskytovateľom sociálnej služby nebol vedený register telesných a netelesných obmedzení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Miesto poskytovania sociálnej služby bolo označené obchodným menom, resp. názvom poskytovateľa sociálnej služby, nebol vyznačený druh a forma poskytovanej sociálnej služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Na šiestich účtovných dokladoch bol nesprávne uvedený názov účastníka účtovného prípadu (SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Pred uzatvorením zmlúv nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Centrum zborovej diakonie Kanaán

IČO
45019266
Sídlo
Lazovná 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
24.06.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine chýbal predmet činnosti, ktorú zariadenie vykonávalo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zariadenie v kontrolovanom období nerealizovalo supervíziu svojich zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Niektoré interné predpisy neboli aktualizované v zmysle zriaďovacej listiy a platných právnych predpisov, štatút zariadenia obsahoval ustanovenie, že klient je povinný uhradiť pred nástupom do zariadenia vstupný poplatok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zariadenie nedodržalo postupy účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené na účel podnikania tým, že nesprávne zaúčtovalo príjem a použitie darov a príspevok z podielu zaplatenej dane, tzv. 2 %, nakúpený dlhodobý hmotný majetok nazaúčtovalo na príslušné účty účtovej triedy 0
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zariadenie nevypracovalo pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov inventúrne súpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI HESTIA

IČO
31105246
Sídlo
Jesenského 12, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
29.10.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Dom sv. Martina, n.o.

IČO
36149730
Sídlo
Priehradka 692/6, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
24.06.2014 - 22.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Domov dôchodcov

IČO
00226840
Sídlo
Pažítková 2, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
15.06.2014 - 25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zriaďovacej listiny zariadenia bolo zistené, že neobsahovala druh a formu poskytovanej sociálnej činnosti v zmysle § 9 ods. 9 zákona o sociálnych službách, účinného od 01.01.2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že zariadenie nemalo v kontrolovanom období vypracovaný a ani neuskutočňovalo program supervízie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte. Kontrolovaný subjekt tak nekonal v súlade s § 9 ods. 10 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov dôchodcov

IČO
37830571
Sídlo
Štúrova 838/33, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
25.06.2014 - 02.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina neobsahovala druh poskytovanej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Preverené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli podmienené peňažným plnením, keď jednou zo zmluvných podmienok bola povinnosť prijímateľa sociálnej služby uhradiť pri nástupe do zariadenia jednorazový príspevok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt odoberal prijímateľom sociálnej služby občianske preukazy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 224/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nerealizoval supervíziu svojich zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri zadávaní zákazky nepoužil správny postup v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky, keď pri podprahovej zákazke vykonal prieskum trhu. S víťaznými uchádzačmi uzatvoril kúpne zmluvy (rámcové) na dobu neurčitú už pred vykonaním verejného obstarávania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt evidoval vo svojom účtovníctve pohľadávku, ktorú už nebolo možné ďalej vymáhať nakoľko dedičské konanie, do ktorého bola pohľadávka prihlásená bolo ukončené. Poručiteľ nemal žiadny majetok, resp. mal majetok nepatrnej hodnoty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nemal vnútorným predpisom upravené postupy a pravidlá pre hodnotenie zamestancov a právilá evidencie a spôsoby použitia finančných darov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov - Gerium

IČO
31755534
Sídlo
Pri trati 47, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
12.06.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že zamestnanec, konkrétne kultúrno-sociálny pracovník v roku 2013 nespĺňal kvalifikačné požiadavky podľa § 84 zákona o sociálnych službách, nakoľko mal ukončené len stredoškolské vzdelanie s maturitou a prácu sociálneho pracovníka vykonával bez absolvovania akreditovaného vzdelávacieho kurzu v rozsahu najmenej 150 hodín.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov dôchodcov Rača

IČO
30804191
Sídlo
Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
29.10.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Označenie miesta poskytovania sociálnych služieb neobsahovalo označenie formy poskytovanej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zariadenie nevytvorilo opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že zariadenie nevytvorilo opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti, účtovná závierka k 31.12.2013 neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Zariadenie uvedeným neviedlo účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť záznamov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevypovedal zmluvu, uzatvorenú s fyzickou osobou dňa 07.06.2012, pri ktorej nedošlo k plneniu predmetu zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci predchádzania a zamedzenia vzniku možných nezrovnalostí špecifikovať v zmluve uzatvorenej s fyzickou osobou 18.06.2012 rozsah plnenia zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V súčinnosti s BSK naďalej riešiť problematiku registrácie asociácie na adrese zariadenia DSS a ZPS Rača tak, aby boli dodržané zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

IČO
00648493
Sídlo
Krivec 785, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
07.07.2014 - 07.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevykonával supervízie svojich zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
DD a DSS Hriňová nepoužil postup pre zadávanie podprahových zákaziek v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
- Kontrolovaný subjekt nemal vydaný vnútorný predpis za účelom stanovenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

IČO
00648523
Sídlo
Partizánska 24/2, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
01.07.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

DD a DSS Krupina nerealizoval v kontrolovanom období supervíziu svojich zamestnancov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
DD a DSS Krupina pri inventarizácii pohľadávok riadne neoveril, či evidovaná pohľadávka skutočne existuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
DD a DSS Krupina v rokoch 2009 až 2013 nezaúčtoval pohľadávky voči klientom, ktorým nepostačoval dôchodok na úhradu za služby a nemali blízkych rodinných príslušníkov, ktorí by im chýbajúcu časť úhrady doplatili, na príslušný účet pohľadávok a s ňou súvisiaci výnos na príslušný účet výnosov v období, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
DD a DSS Krupina nevykonal verejné obstarávanie na dodávku potravín, resp. skupín potravín.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

IČO
00648132
Sídlo
Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
06.11.2014 - 15.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď

IČO
30996678
Sídlo
Dolnočepenská 1620/27, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
06.11.2014 - 02.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina neobsahovala formu poskytovanej sociálnej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol organizácii zverený pri jej zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjket nevypracoval plán supervízie na rok 2013 a v tomto roku nevykonal žiadnu supervíziu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči

IČO
00596299
Sídlo
Kátovská 21, 90851 Holíč
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
15.06.2014 - 06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

schválený kapitálový výdavok nebol zatriedený na správnu položku ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovný doklad neobsahoval náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve -faktúra neobsahovala údaj o cene za mernú jednotku s vyjadrením množstva za poskytnutú prepravu, tak ako bolo dolhodnuté pri objednaní služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjket nezverejnil informáciu o zadaní zákazky v profile na svojom webovom sídle najmenej tri pracovné dni pred jeje zadaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
jedna izba v domove dôchodcov nespĺňala požiadavku na obytnú plochu na jedného ubytovaného 6m 2 v zmysle príílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na bytynižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
zariadenie nesplĺňalo požiadavku na maximálny počet príjimateľov na jedného zamestnanca v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách. Lehota na splnnei požiadavky v zmysle prechodného ustanovenia § 110a ods. 2 uplynie 31.12.2015
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov jesene života

IČO
00490873
Sídlo
Hanulova 7/a, 84401 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
11.06.2014 - 10.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. • § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. • § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. • § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. • § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov pri kríži

IČO
00641405
Sídlo
Pri kríži 26, 84102 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
11.06.2014 - 04.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• súčasťou individuálnych rozvojových plánov mal byť aj program sociálnej rehabilitácie, ktorý v spisovej dokumentácii chýbal, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
• zariadenie nemalo v kontrolovanom období vypracovaný a ani neuskutočňovalo program supervízie podľa § 9 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby vypracovať a realizovať ho, čo bolo v rozpore s uvedeným ustanovením citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov seniorov ARCHA

IČO
30779278
Sídlo
Rozvodná 25, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
10.06.2014 - 17.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt uzatvoril päť zmlúv bez dodržania postupov verejného obstarávania, čím nedodržal § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezahrnul do predpokladanej hodnoty zákaziek na poskytnutie piatich služieb celkovú cenu plnenia počas platnosti zmluvy, resp. nezahrnul 48-násobok mesačnej platby v súlade s § 5 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., nezabezpečil princíp hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov podľa § 9 ods. 4 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
DS ARCHA neevidoval dokumentáciu z verejného obstarávania na zákazku o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby, čím porušil § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Domov seniorov Lamač

IČO
00896276
Sídlo
Na barine 5, 84103 Bratislava-Lamač
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
05.11.2014 - 17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie § 9 ods. 10 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18

IČO
30798281
Sídlo
Plavecké Podhradie 18, 90636 Plavecké Podhradie
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
17.06.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zariadenie nemalo označenie druhu a formy poskytovanej sociálnej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
zariadenie nerealizovalo za kontrolované obdobie supervíziu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

IČO
31770398
Sídlo
Hrnčiarska 37, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
10.08.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

domový poriadok obsahoval ustanovenia nad rámec zákona o sociálnych službách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
nesplnené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

IČO
00364193
Sídlo
Hlavná 13, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
29.06.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Klienti nedisponovali svojimi občianskymi preukazmi, ale tieto doklady sa nachádzali mimo ich lôžka, mimo ich obytnú miestnosť, nachádzali sa v úschovni. Uvedeným konaním prišlo k porušeniu § 11 ods. 2 zákona o občinaskych preukazoch, podľa ktorého sa občiansky preukaz nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 224/2006 Z.z.
Počas výkonu kontroly boli zaznamenané prípady, kedy fyzické osoby porušili zákaz používania tabakových výrobkov v miestnostiach, ktoré podliehajú zákazu fajčenia. Uvedeným konaním bol porušený § 8 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov a súčasne § 6 ods. 5 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 377/2004 Z.z.
Počas výkonu kontroly boli zaznamenané prípady, kedy fyzické osoby porušili zákaz používania tabakových výrobkov v miestnostiach, ktoré podliehajú zákazu fajčenia. Uvedeným konaním bol porušený § 8 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov a súčasne § 6 ods. 5 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 124/2006 Z.z.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA

IČO
00654795
Sídlo
Pri starom mlyne -, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
29.10.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre dospelých

IČO
00654787
Sídlo
SNP 38, 90084 Báhoň
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
29.10.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou označenia miesta poskytovania sociálnej služby bolo zistené, že neobsahovalo druh a formu poskytovanej sociálnej služby, čo bolo v rozpore s ustanovením § 67 ods. 2 zákona o sociálnych službách. V priebehu výkonu kontroly bol nedostatok odstránený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že zariadenie uschováva občianske preukazy v osobných spisoch klientov pozbavených spôsobilosti na právne úkony, ktoré sa nachádzali na úseku sociálno – terapeutickom, čím bolo porušené ustanovenie § 11 ods. 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch z dôvodu, že občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 224/2006 Z.z.
Uvedené ustanovenia domáceho poriadku boli v rozpore s ustanovením § 6 ods.3 písm. c) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb má právo aj podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Dotknutá časť domáceho poriadku je okrem zákona o sociálnych službách v rozpore aj s Ústavou SR čl. 2 ods. 3, podľa ktorého „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Ustanovenia vnútorných predpisov nemôžu byť v rozpore s obsahom všeobecne právne záväzných predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 460/1992 Zb.
Uvedené ustanovenia domáceho poriadku boli v rozpore s ustanovením § 6 ods.3 písm. c) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb má právo aj podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Dotknutá časť domáceho poriadku je okrem zákona o sociálnych službách v rozpore aj s Ústavou SR čl. 2 ods. 3, podľa ktorého „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Ustanovenia vnútorných predpisov nemôžu byť v rozpore s obsahom všeobecne právne záväzných predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zariadenie realizovalo v roku 2013 zákazku s nízkou hodnotou na dodávku a montáž schodiskovej plošiny v sume 16 500,00 eur. Zariadenie uzavrelo s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo 20.09.2013. Spisová dokumentácia k verejnému obstarávaniu neobsahovala žiadnu formu vyrozumenia pre úspešného uchádzača o výsledku prieskumu trhu. Podľa stanoviska zariadenia uchádzači prieskumu trhu boli o vyhodnotení cenových ponúk informovaní telefonicky. Uvedený postup bol v rozpore s ustanovením § 44 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa ktorého verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC

IČO
31750761
Sídlo
Furmanská 4, 84103 Bratislava-Lamač
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
29.06.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zariadenie nedisponovalo označením miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67 zákona o sociálnych službách, ktorý definuje, že miesto poskytovania sociálnej služby musí byť označené na vhodnom a trvale viditeľnom mieste. Samotné označenie musí obsahovať názov zariadenia, druh a formu poskytovanej sociálnej služby a adresu miesta poskytovania sociálnej služby. Konkrétne bolo zariadenie označené názvom, ktorý nekorešpondoval s názvom zariadenia uvedenom v zriaďovacej listine a registračnej karte. Uvedeným konaním prišlo k porušeniu vyššie uvedeného právneho predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.

IČO
45741093
Sídlo
Závod 419, 90872 Závod
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
16.06.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zariadenie požadovalo zloženie depozitu pri prijímaní klienta do zariadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
kontrolovaný subjekt porušil v jednom prípade, že klientka nepredložila právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
tým, že zariadenie k 30.06.2014 nemalo vypracované individuálne plány klienta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
v zariadení sa neviedla evidencia o odborných činnostiach, nakoľko takéto činnosti sa nevykonávali
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
zariadenie nemalo vypracovaný program supervízie a supervíziu neuskutočňovalo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
zariadenie nemalo vyčlenenú miestnosť, určenú na bezpečný pobyt pri použití prostriedkov telesného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
zariadenie nerealizovalo odborné vzdelávanie svojich zamestnancov, príloha č. 3
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
tým, že bol zistený rozdiel medzi sumou vedenou v účtovníctve a sumou uvedenou na viacerých príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
tým, že zariadenie bez zbytočného odkladu nevyhotovovalo účtovné doklady ako preukázateľné účtovné záznamy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
tým, že zariadenie predložilo pracovný poriadok z 01.01.2014, ktorý neobsahoval písomný doklad o oboznámení sa pracovníkov s týmto pracovným poriadkom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
v zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 13.01.2014, predmetom ktorej bolo zabezpečenie stravy pre klientov tým, že dodávateľ dodával stravu aj zamestnancom a realizoval aj dodávky vybavenia bez vypracovania písomného dodatku k zmluve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 01.07.2013 medzi zakladateľom ako prenajímateľom a zariadením tým, že táto neobsaovala klauzulu o možnosti ďalšieho podnájmu ani klauzulu o možnosti vykonávať stavebné práce a úpravy len na základe predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, hoci tieto činnosti vykonávala
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov vďaky

IČO
17066034
Sídlo
Námestie A. Škrábika 38/3, 01501 Rajec
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
03.07.2014 - 30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením osobnej dokumentácie prijímateľov bolo zistené, že v dvoch prípadoch k žiadostiam o uzatvorenie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby uzatvorených v roku 2013 boli priložené rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, avšak bez vyznačenia doložky jeho právoplatnosti, čo nebolo v súlade s ustanovením § 74 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzických osôb, ktorých sa to netýka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V roku 2013 zariadenie uzatvorilo štyri zmluvy o poskytnutí sociálnej služby. Ich preverením bolo zistené, že všetky štyri zmluvy obsahovali v čl. VIII písm. c) ods. 2 ustanovenie, ktorým sa podmieňovalo ich uzatvorenie peňažným plnením 332,00 eurna úhradu časti nákladov na zabezpečenie pohrebu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 74 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným alebo nepeňažným plnením. Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že v danom prípade ide o zmluvy, na základe ktorých zariadenie poskytuje sociálnu službu. Do jej poskytovania nepatrí zabezpečenie pohrebných aktivít a úhrad časti nákladov na zabezpečenie pohrebu. Preverením obsahových náležitostí 29 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby podľa ustanovenia § 74 ods. 7 písm. a) až j) zákona č. 448/2008 Z. z. nebol zistený nesúlad so zákonom č. 448/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovania sociálnej služby zariadenie malo zo zákona povinnosť vypracovať a uskutočňovať program supervízie. Kontrolovaný subjekt nesplnil uvedenú povinnosť, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2013
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trenčianske Teplice

IČO
00312088
Sídlo
M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice
Kontrolované obdobie
2012-2013
Stav kontroly
Ukončená

Nemocnica Modra, n.o. - Domov sociálnych služieb

IČO
36077054
Sídlo
Vajanského 1, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
10.06.2014 - 09.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica Modra, n. o. vykonávala pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb fyzickou osobou, ktorá nebola odborne spôsobilá na výkon týchto činností, čím porušila § 84 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého činnosti v oblasti sociálnych služieb podľa tohto zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a odborne spôsobilá na výkon tejto činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako poskytovateľ sociálnej služby nerealizoval program supervízie, čím porušil § 9 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Obec Budmerice

IČO
00304697
Sídlo
Budmerice 534, 90086 Budmerice
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
29.10.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- zákona o sociálnych službách: § 8 ods. 4 písm. c), § 65 ods. 4, § 67 ods. 2, zariadenie nemalo označené miesto poskytovania sociálnej služby, neviedlo poradovník čakateľov o poskytovanie sociálnej služby
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neoznámil zmenu názvu svojho sídla VÚC
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zariadenie uschovávalo občianske preukazy v trezore zariadenia u imobilných a niektorých čiastočne imobilných klientov na žiadosť rodinných príslušníkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z.
právna forma právnickej osoby uvedená v zriaďovacej listine CSS nebola zosúladená s jej reálnym spôsobom hospodárenia, čím obec konala v rozpore s ustanovením § 21 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Dolná Súča

IČO
00311502
Sídlo
Dolná Súča 2, 91332 Dolná Súča
Kontrolované obdobie
2012-2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Makov

IČO
00314129
Sídlo
Makov 60, 02356 Makov
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
23.06.2014 - 20.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

0bec prekročila rozpočet bežných výdavkov bez náležitej úpravy čerpania rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
0bec prekročila rozpočet bežných výdavkov bez náležitej úpravy čerpania rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne zatrieďovala a účtovala výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne zatrieďovala a účtovala výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zatrieďovala a účtovala výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec neúčtovala na účtoch účtovej triedy 1 – Zásoby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V izbách klientov neboli dodržané minimálne obytné plochy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
V izbách klientov neboli dodržané minimálne obytné plochy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 259/2008 Z.z.

Obec Petrovice

IČO
00321541
Sídlo
Petrovice 80, 01353 Petrovice
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
23.06.2014 - 20.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

0bec prekročila rozpočet bežných výdavkov bez náležitej úpravy čerpania rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
0bec prekročila rozpočet bežných výdavkov bez náležitej úpravy čerpania rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval zákonom vymedzené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neúčtovala na účtoch účtovej triedy 1 – Zásoby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Evidencia sťažností nespĺňala zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2010 Z.z.
Jedna zmluva nebola obcou zverejnená na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neúčtovala na účtoch účtovej triedy 1 – Zásoby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Petržalský domov seniorov

IČO
30775205
Sídlo
Rusovská 58, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
05.11.2014 - 30.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie § 9 ods. 10 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Seniorcentrum Staré Mesto

IČO
42133661
Sídlo
Podjavorinskej 6, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
12.06.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- povinnosť klientov pri nástupe do zariadenia odovzdať platný občiansky preukaz
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 224/2006 Z.z.
- povinnosť klientov pri nástupe do zariadenia odovzdať zdravotnú dokumentáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 353/2005 Z.z.
Ukončenie... na základe žiadosti poberateľa sociálnej služby..“, čo nebolo v súlade s ustanovením § 74 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
- povinnosť klientov „zabezpečiť si dostatok vhodných hygienických pomôcok a prostriedkov, čím bolo porušené ustanovenie § 35 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje osobné vybavenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
- v časti „zdravotná starostlivosť, opatrovanie, obyvateľstvo“ bolo ustanovené: „Na vyšetrenie k odborným lekárom, resp. pri zhoršení zdravotného stavu počas prítomnosti občana v zariadení sprievodcu zabezpečuje rodina. Uvedené ustanovenie bolo v rozpore s § 35 ods. 2 písm. a) bod 1 v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého v zariadení pre seniorov sa ako jedna z odborných činností poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
- zariadenie v kontrolovanom období nemalo vypracované dokumenty „Individuálna práca s klientom“. Uvedený stav bol v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že u deviatich klientov prijatých v roku 2013 neboli priložené právoplatné rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, čo bolo v rozpore s § 74 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku 2 písm. c) a d) fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu okrem fyzickej osoby uvedenej v § 35 ods. 1 písm. b).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v siedmich izbách nebola dodržaná požiadavka na plochu izby v m2 na jedného ubytovaného, čo bolo v rozpore s ustanovením prílohy č. 5 k vyhláške č. 259/2008 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
Kontrolou účtovnej závierky za rok 2013 bolo zistené, že vo výkaze „Poznámky Uč ROPO SFOV 1-01“ na strane č. 20 čl. V – Informácie o výnosoch a nákladoch na položkách: mimoriadne výnosy, výnosy z transferov a ostatné výnosy boli uvedené chybné finančné údaje, ktoré nenadväzovali na údaje vo výkaze ziskov a strát. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
b) „Zmluvu o poskytovaní právnych služieb č. 02“, ktorou sa advokátska kancelária zaviazala poskytovať klientovi právne služby, spočívajúce v zastupovaní klienta v súdnych a mimosúdnych konaniach týkajúcich sa najmä vymáhania pohľadávok. Zmluvné strany sa dohodli, že advokátska kancelária nie je povinná klientovi mesačne predkladať súpis vykonaných prác s výnimkou fakturácie, resp. keď ho o to klient písomne požiada. Zmluva č.2 nebola zverejnená spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom od uzavretia zmluvy uplynuli už viac ako tri mesiace, na základe čoho dňa 20.09.2013 stratila platnosť, čiže k jej uzavretiu nedošlo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti pracovnej terapie bolo zistené, že ergoterapeutka je absolventka Vysokej školy sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor masmediálna komunikácia, ktorá nemala absolvovaný akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín, čo bolo v rozpore s § 84 ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého „činnosť pracovnej terapie môže podľa tohto zákona vykonávať fyzická osoba, ktorá získala stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia, a ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
- povinnosť klientov v rámci svojich možností dodržiavať osobnú hygienu,... Uvedené ustanovenie bolo v rozpore s Ústavou SR čl. 2 ods. 3, podľa ktorého „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 460/1992 Zb.

VITALITA n.o. LEHNICE

IČO
36084328
Sídlo
Lehnice 113, 93037 Lehnice
Kontrolované obdobie
2012-2013
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov

IČO
30228271
Sídlo
Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
16.06.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dvojlôžkové izby určené k ubytovaniu seniorov nespĺňali legislatívne stanovenú minimálnu plochu 8 m2/osobu v ubytovacom zariadení s časovo neobmedzeným ubytovaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z., 355/2007 Z.z.
V zmluvách o poskytovaní sociálnych služieb s klientami boli nesprávne stanovené podmienky vrátenia zaplatených úhrad za nevyčerpanú stravu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Nevykonávanie individuálnych plánov poskytovania sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb klienta a tým aj ich nevyhodnocovanie za účasti klienta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Predloženie prijatých opatrení k šetrenej sťažnosti po stanovenom termíne a nepredloženie správy o plnení, splnení opatrení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Neoprávnené použitie príspevku zo ŠR za 53 neobsadených dní a neodvedenie nepoužitého príspevku v stanovenej lehote
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepresne vyznačený predmet v zmluve o obchodných a dodacích podmienkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
V kúpnej zmluve a v zmluve o obchodných a dodacích podmienkach bola nesprávne stanovená účinnosť zmluvy dňom podpisu a nie dňom zverejnenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na dvoch zmluvách o obchodných a dodacích podmienkach a jednej kúpnej zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zriaďovacia listina z povinných náležitostí neobsahovala formu poskytovanej sociálnej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Zariadenie pre seniorov

IČO
00611913
Sídlo
Kostolecká 110/2, 92221 Moravany nad Váhom
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
22.06.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov

IČO
42292468
Sídlo
Pod hájkom 2824/36A, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2013
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

IČO
00611948
Sídlo
Križovany nad Dudváhom 54, 91924 Križovany nad Dudváhom
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
09.07.2014 - 09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením označenia miesta poskytovania sociálnej služby bolo zistené, že zariadenie nemalo označené miesto poskytovania sociálnej služby druhom a formou poskytovanej sociálnej služby, čo nebolo v súlade s § 67 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt z dôvodu nesprávneho vykázania skutočného stavu pohľadávky klienta nevykonal inventarizáciu riadne pohľadávok k 31.12.2013, čím nepostupoval v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výber dodávateľa na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiaceho materiálu a hygienických potrieb realizoval kontrolovaný subjekt postupmi zadávania zákazky v zmysle § 102 zákona o verejnom obstarávaní prieskumom trhu. Na základe výzvy oslovil štyroch dodávateľov na predloženie cenových ponúk na dodanie požadovaného tovaru. Na základe ponúk bol vybraný uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou. Kúpna zmluva bola s víťazným uchádzačom uzatvorená dňa 23.04.2012 na dobu neurčitú. Kontrolou bolo zistené, že celkový objem dodávok čistiacich a dezinfekčných prostriedkov od tohto dodávateľa do dňa ukončenia zmluvy predstavoval vo finančnom vyjadrení 20 514,74 eur s DPH a presiahol finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou. ZpS ako verejný obstarávateľ nesprávne stanovil predpokladanú hodnotu zákazky a nepostupoval pri zadávaní zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 5 a § 9 ods. 1 uvedeného zákona. V uvedenom prípade bol povinný kontrolovaný subjekt vzhľadom na finančný objem obstarávaného tovaru postupovať podľa § 99 – § 101 zákona o verejnom obstarávaní, formou podprahovej zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zriaďovacej listiny bolo zistené, že neobsahovala formu poskytovanej sociálnej služby, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 9 zákona o sociálnych službách. V zriaďovacej listine bolo tiež uvedené, že podrobnosti o zriadenej organizácii a jej činnosti upravoval štatút ZpS schválený zriaďovateľom, ktorý nebol ku kontrole predložený. Podľa vyjadrenia riaditeľky zariadenia nebol štatút vypracovaný, čo nebolo v súlade so zriaďovacou listinou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V zariadení bolo k 31.12.2013 evidovaných 37 zamestnancov, pričom na zdravotnom úseku pracovalo 19 zamestnancov a 18 zamestnancov pracovalo ako obslužný personál. V rámci kontroly bolo preverené dodržiavanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Poskytovateľ sociálnej služby je podľa uvedeného ustanovenia povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k uvedeného zákona. Túto povinnosť je poskytovateľ sociálnych služieb povinný splniť v zmysle prechodného ustanovenia § 110a ods. 2 zákona o sociálnych službách do 31.12.2015. Zariadenie pre seniorov bolo v sledovanom období zariadením s celoročnou pobytovou formou, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV až VI bol viac ako 50 %. Podľa prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách bol stanovený pre uvedený druh zariadenia maximálny počet dvaja prijímatelia sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov vo výške 52 %. Na základe analýzy stavu a štruktúry zamestnancov bolo zistené, že zariadenie sa v sledovanom období snažilo upraviť personálne zabezpečenie tak, aby splnilo podmienky stanovené zákonom, či už v dosiahnutí normovaného počtu zamestnancov alebo skutočného podielu odborných zamestnancov na ich celkovom počte. Od roku 2011 sa počet zamestnancov zvýšil a v roku 2013 v zariadení pracovalo 37 zamestnancov. Pri počte 77 klientov zariadeniu chýbalo 1,5 zamestnanca, tak aby spĺňalo stanovený počet zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Zariadenie pre seniorov Panda, n.o.

IČO
45738670
Sídlo
Horná Mariková 276, 01803 Horná Mariková
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
16.06.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neuskutočňovanie supervízie a absencia programu supervízie za účelom zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Rozporuplnosť s klientmi uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu neaktualizácie s platnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Absencia legislatívne predpísaných náležitostí zmlúv o poskytovaní sociálnej služby s klientmi - deň začatia a miesto posytovania sociálnej služby, neurčenie sumy za poskytované sociálne služby v členení podľa druhu poskytovanej sociálnej služby, neuvedenie sumy nezaplatenej úhrady za sociálnu službu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Nevypracovanie individuálnych plánov rozvoja klienta a následne ich nevyhodnocovanie za účasti klienta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Neodovzdanie povinného štatistického výkazu Soc 1 - 01 za rok 2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Neúplnosť účtovnej závierky - nevypracované poznámky k účtovnej závierke za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne otvorenie počiatočného stavu v hlavnej knihe účtu 336 Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie auditu účtovnej závierky za rok 2013 pri poskytnutí verejných prostriedkov nad sumu 33193 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Neodvedenie nespotrebovaného príspevku na prevádzku za neobsadené dni v správnej sume a stanovenej lehote do ŠR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Účtovné doklady o rozúčtovaní miezd za rok 2013 neobsahovali predpísané náležitosti - dátum vyhotovenia účtovného dokladu a podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uzatvorenie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku platnej v roku 2013 bez odplaty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Neúčtovanie predpisu tržieb v súlade s podpísanými zmluvami o poskytovaní sociálnych služieb s klientmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Zariadenie pre seniorov Skalica

IČO
00596469
Sídlo
Pod hájkom 36, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
15.06.2014 - 02.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo viacerých prípadoch vyhlásenia o majetku FO síce obsahovali podpis prijímateľa soc. služby, tento však nebol osvedčený v súlade so zákonom o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Predmetom dohôd o hmotnej zodpovednosti bolo aj prevzatie zodpovednosti zamestnanca za majetok (budovy, zariadenie, ap. ) za ktorý túto zodpovednosť nemohol prevziať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Zariadenie pre seniorov nevypracovalo a neuskutočňovalo program supervízie, čím nepostupovalo v súlade so zákonom o sociálnych službách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V zmluve uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách bolo uvedené, že pohľadávkou v konaní o dedičstve je aj úhrada za vymaľovanie bytovej jednotky v prípade smrti prijímateľa, čo nebolo v súlade s Občianskym zákonníkom a uznesením Najvyššieho súdu SR z 08.augusta 2012, sp. zn. 6M Cdo 12/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 141/1950 Zb.
kontrolovaný subjekt zverejnil výzvu na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke a nepreukázal jej následné zaslanie trom vybraným záujemcom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal zaslanie vypracovanej zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevylúčil zo súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dodatok k zmluve o dodávke mäsa a mäsových výrobkov v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
ZpS Skalica ako verejný obstarávateľ nezverejňoval zadávanie zákaziek realizovaných podľa § 9 ods. 9 na svojom profile (webovej stránke)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Celkové vyhodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb ZpS Skalica bolo v hraničnom pásme dobrej a veľmi dobrej úrovne. Vzhľadom na vyplnené dotazníky a vykonanú kontrolu NKÚ SR možno vyhodnotiť plnenie podmienok kvality na veľmi dobrej úrovni.
Na základe preverenia predloženej dokumentácie, zisťovania spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov bolo možné poskytovanie sociálnych služieb v ZpS Skalica v kontrolovanom období vyhodnotiť ako účinné.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

IČO
00632511
Sídlo
Ľ. Štúra 1210, 02404 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
01.07.2014 - 27.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročenie stanovenej kapacity miest v Zps a ŠZ zariadenie neoznámilo svojmu zriaďovateľovi, čím nepostupovalo podľa ustanovenia § 65 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého bol kontrolovaný subjekt povinný oznámiť do ôsmich dní vyššiemu územnému celku zmeny v naplnenosti svojich kapacít. Oznámením tejto zmeny by zriaďovateľ vykonal v registri predmetnú zmenu a tým by stanovená kapacita uvedená registračnej karte bola v súlade so skutočnosťou. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam zariadenie neprekročilo celkovú stanovenú kapacitu miest zariadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Preverením osobnej dokumentácie 32 prijímateľov prijatých do zariadenia v kontrolovanom období bolo zistené, že v štyroch prípadoch k žiadostiam o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli priložené rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu bez vyznačenia doložky jeho právoplatnosti, čo nebolo v súlade s ustanovením § 74 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzických osôb, ktorých sa to netýka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca

IČO
00632503
Sídlo
M.R.Štefánika 2533, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
01.07.2014 - 02.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou domáceho poriadku účinného v kontrolovanom období bolo zistené, že podľa článku 6 ods. 12) domáceho poriadku, občiansky preukaz sa uloží v inšpekčnej miestnosti sestier na požiadanie prijímateľa sociálnej služby. Na základe tohto ustanovenia zariadenie uložilo v kontrolovanom období 38 občianskych preukazov, čo nebolo v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 224/2006 Z. z.“), podľa ktorého občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 224/2006 Z.z.
Domáci poriadok podmieňoval ukončenie pobytu zo strany prijímateľa sociálnej služby vlastnou žiadosťou, čo nebolo v súlade s ustanovením § 74 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Zariadenie pre seniorov v Trnave

IČO
00611972
Sídlo
Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
15.06.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením vybraných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby bolo zistené, že podľa čl. XII, bod 12sa prijímateľ sociálnej služby zaväzuje zabezpečovať si doprovod do zdravotníckych zariadení na odborné vyšetrenia z radov svojich príbuzných príp. známych. Uvedené nebolo v súlade s §35 ods.2 písm. a) bod1 v nadväznosti na § 16 ods.1 písm. c) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého v zariadení pre seniorov sa ako jedna z odborných činností poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Preverením výdavkov a príslušných účtovných dokladov za mesiac október 2013 bolo zistené, že preddavok vo výške 529,20 eur za dodanie služieb spojených s prevádzkou informačných a telekomunikačných systémov na základe zálohovej faktúry bol zúčtovaný priamo na nákladový účet triedy 5 (518 - ostatné služby). Kontrolovaný subjekt v uvedenom prípade nepostupoval v súlade s ustanovením § 43 ods. 4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa sa účtujú na účte 314- poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením účtovania a vykazovania účtovných prípadov z hľadiska vecnosti, včasnosti, správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti v zmysle zákona o účtovníctve boli preverené faktúry za mesiac október 2013. Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých prípadoch súčasťou faktúr za vykonané práce neboli súpisy vykonaných prác a ani samotné účtovné doklady - faktúry neboli rozpísané tak, aby preukazovali množstvo a cenu jednotlivo vykonaných prác. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. a), b) uvedeného zákona, podľa ktorého účtovný záznam sa považuje za preukázateľný, ak jeho obsah priamo dokazuje skutočnosti, alebo skutočnosť preukazuje nepriamo obsahom iných preukázateľných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zariadenie evidovalo k 31.12.2013 pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 22 384,90 eur. Tvorili ich pohľadávky voči 31 klientom za poskytnutú sociálnu službu. Všetky pohľadávky boli po lehote splatnosti, z toho pohľadávky so splatnosťou viac ako jeden rok (rok 2012) boli vo výške 5 447,63 eur. Najväčšiu časť pohľadávok zariadenia tvorili pohľadávky klientov, ktorých príjem nepostačoval na pokrytie plnej výšky úhrady za poskytovanú službu alebo jej časti a povinnosť platiť nevznikla ani inej osobe v zmysle osobitných predpisov(Zákon o rodine). Väčšina klientov nedisponovala žiadnym majetkom a preto boli tieto pohľadávky zväčša nevymožiteľné alebo ich vymáhanie bolo neefektívne. Pri vymáhaní takýchto pohľadávok zariadenie postupovalo v zmysle § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách a uplatňovalo takúto pohľadávku po úmrtí klienta najneskôr v konaní o dedičstve. V zmysle § 6 ods. 6 internej smernice „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“, ak je pohľadávka prechodne alebo trvale nevymožiteľná, je ZpS oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa takáto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. V zmysle § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať. Spôsob vymáhania pohľadávok bol preverený na vzorke šiestich klientov, u ktorých boli evidované pohľadávky s najvyššou hodnotou a pohľadávky vzniknuté v roku 2012. Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch po úmrtí klienta zariadenie zabezpečilo vymáhanie pohľadávky v dedičskom konaní. V prípade žijúcich klientov sa v spisoch nenachádzali doklady, ktoré by preukazovali zabezpečenie nepremlčania pohľadávky. Premlčacia doba v zmysle Občianskeho zákonníka ešte neuplynula.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zariadenie malo vypracovaný organizačný poriadok a organizačnú štruktúru s účinnosťou od 1.9.2008. Kontrolou organizačného poriadku bolo zistené, že nezodpovedal skutočnému stavu. Zmeny sa týkali názvu zariadenia a procesu prijímania klientov do zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zariadení bolo k 31.12.2013 evidovaných 71 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov pracovalo na ekonomickom, zdravotnom a stravovacom úseku 40 odborných zamestnancov a 31 zamestnancov, ktorí vykonávali obslužné činnosti. V rámci kontroly bolo preverené dodržiavanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k citovanému zákonu. Túto povinnosť je poskytovateľ sociálnych služieb povinný splniť v zmysle prechodného ustanovenia § 110a ods. 2 zákona o soc. službách do 31.12.2015. Normovaný počet zamestnancov bol prekročený len v roku 2011 o 3,6 zamestnanca, v ďalších dvoch rokoch nebol tento ukazovateľ splnený. Zariadenie nemalo dostatočný počet zamestnancov, tak aby spĺňalo podmienku maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách. Pri počte 150 poberateľov sociálnej služby by bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov o päť, aby zariadenie zabezpečilo plnenie uvedenej podmienky v zmysle citovaného zákona.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Späť