Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2017/1100
Názov:
Elektronické trhovisko vo verejnej správe
Účel kontrolnej akcie:
Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na preverenie cieľa Elektronického kontraktačného systému (E
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Brusnica

IČO
00330345
Sídlo
Brusnica 0, 09031 Brusnica
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
06.07.2017 - 16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce nebol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia a v prípade potreby nevykonala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obecné zastupiteľstvo nezasadalo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec zvolila nesprávny postup verejného obstarávania, čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.

Obec Hostovice

IČO
00322971
Sídlo
Hostovice 0, 06735 Hostovice
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
05.07.2017 - 16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce nebol v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov členený na kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nezasadalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t. j. podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec pri obstaraní stavebných prác zákazky ,,Separácia odpadov v obci Hostovice " cez EKS, ktoré svojou povahou a charakterom neboli bežne dostupné na trhu, zvolila nesprávny postup verejného obstarávania, čím konala v rozpore s § 108 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Kolbovce

IČO
00330558
Sídlo
Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
06.07.2017 - 16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vnútorne nečlenila rozpočet na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie čim obec nepostupovala podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec na obdobie rokov 2016 - 2018 nezostavila viacročný rozpočet, ktorého súčasťou mal byť rozpočet na príslušný rok 2016 ako záväzný, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nezasadalo minimálne raz za tri mesiace či nebola naplnená požiadavka § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľovalo program zasadnutia pre žiadne zo zasadnutí uskutočnených v roku 2016 čo nebolo v súlade s § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet základnej školy nebol zahrnutý v schválenom rozpočte čím obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala rozpis rozpočtu na základnú školu čím nepostupovala v súlade s § 12 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu, a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V súvislosti s obstaraním zákazky „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami“ prostredníctvom EKS obec nevykonala základnú finančnú kontrolu, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec mala vypracovanú projektovú dokumentáciu na uskutočnenie stavebných prác, ktorá bola svojou povahou a svojim charakterom jedinečná a nie bežne dostupná na trhu. Tým, že obec postupovala podľa § 109 až § 112 zákona o verejnom obstarávaní, konala v rozpore s § 108 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne obec konala v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti, pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.

Obec Korunková

IČO
00330574
Sídlo
Korunková 0, 09031 Korunková
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
06.07.2017 - 26.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou návrhu rozpočtu nebol viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2016 nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala jeho zmeny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala zvoleného hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Obec nevykonala v súvislosti s obstaraním zákazky č. Z201630370 základnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec obstarávala stavebné práce na zákazke "Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami" cez elektronické trhovisko napriek tomu, že stavebné práce neboli bežne dostupné na trhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.

Obec Kružlová

IČO
00330655
Sídlo
Kružlová 8, 09002 Kružlová
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
06.07.2017 - 16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezostavila viacročný rozpočet na rok 2016 – 2018 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Pri zadávaní zákazky na obstaranie stavebných prác postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď na podlimitnú zákazku na obstaranie stavebných prác, ktoré svojou povahou a svojim charakterom boli jedinečné a nie bežne dostupné na trhu, použila elektronický kontraktačný systém.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z., 213/2009 Z.z.

Obec Mičakovce

IČO
00322385
Sídlo
Mičakovce 36, 08701 Mičakovce
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
05.07.2017 - 16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obecné zastupiteľstvo nezasadalo najmenej raz za tri mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nevykonala ZFK pri zákazke "protipovodňové opatrenia"
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
obec zvolila nesprávny postup verejného obstarávania čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.

Obec Nižný Žipov

IČO
00331775
Sídlo
Hlavná 177/5, 07617 Nižný Žipov
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
05.07.2017 - 15.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a audite, keď obec nemohla zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami a nevytvorila podmienky na zabezpečenie výkonu základe finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec pri obstaraní stavebných prác zákazky ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka" cez EKS, ktoré svojou povahou a charakterom neboli bežne dostupné na trhu, zvolila nesprávny postup verejného obstarávania, čím konala v rozpore s § 108 ods. 1 písma) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Ruská Bystrá

IČO
00325724
Sídlo
Ruská Bystrá 7, 07264 Ruská Bystrá
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
05.07.2017 - 15.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pri obstarávaní stavebných prác zákazky ,,Vybudovanie protipovodňových opatrení" cez EKS, ktoré svojou povahou a charakterom neboli bežne dostupné na trhu, zvolila nesprávny postup verejného obstarávania, čím konala v rozpore s § 108 ods. 1 písm. a.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Vagrinec

IČO
00331112
Sídlo
Vagrinec 0, 09003 Vagrinec
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
06.07.2017 - 16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vytvorený účinný systém kontroly, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 3 písm. e) a § 30a zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v súvislosti s obstarávaním zákazky „Protipovodňové opatrenia“ prostredníctvom EKS nevykonala základnú finančnú kontrolu uzatvorených zmlúv o dielo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
Vypracovaná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác „Protipovodňové opatrenia“, bola svojou povahou a svojim charakterom jedinečná a nie bežne dostupná na trhu. Tým, že obec postupovala podľa § 109 až § 112 zákona o verejnom obstarávaní, konala v rozpore s § 108 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne obec konala v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti, pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Späť