Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2014/1070
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Krupina

IČO
00320056
Sídlo
Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
12.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Liptovský Hrádok

IČO
00315494
Sídlo
Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
2011-2013
Termín kontroly
14.05.2014 - 06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto zostavilo návrhy rozpočtov na rozpočtové obdobia rokov 2011 až 2013 ako viacročné rozpočty na príslušné tri rozpočtové roky podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 583/2004 Z. z.“) s uplatnením platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrhy rozpočtov boli pred schvaľovacím procesom zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonnej lehote
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V každom roku mesto zostavilo: - bežný rozpočet ako prebytkový (v roku 2011 v sume 313 522,00 eur, 2012 v sume 430 276,00 eur a 2013 v sume 515 752,00 eur), - kapitálový rozpočet ako schodkový (2011 v sume 3 777 838,00 eur, 2012 v sume 2 443 396,00 eur a 2013 v sume 1 119 096,00 eur), pričom schodok kapitálového rozpočtu bol v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. krytý prebytkom bežného rozpočtu a návratnými zdrojmi financovania prostredníctvom príjmových finančných operácií
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválené rozpočty obsahovali finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta – rozpočtované dotácie na verejnoprospešné služby a účely a rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta a príspevky príspevkovej organizácie mesta (zrušenej k 31.12.2012)
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválené rozpočty obsahovali finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta – rozpočtované dotácie na verejnoprospešné služby a účely a rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta a príspevky príspevkovej organizácie mesta (zrušenej k 31.12.2012)
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v priebehu kontrolovaného obdobia viedlo operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach (vrátane úprav rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vedených v osobitnej evidencii)
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Po skončení rozpočtového obdobia rokov 2011 až 2013 mesto údaje o rozpočtovom hospodárení spracovalo do záverečných účtov mesta (ďalej len „ZÚ“). Tie obsahovali údaje o vysporiadaní finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, k iným právnickým a fyzickým osobám ako aj k štátnemu rozpočtu. ZÚ obsahovali údaje podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. vrátane hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta ku všetkým trom rozpočtovým rokom
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V kontrolovanom období rokov 2011 až 2013 hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta upravovali Zásady hospodárenia s majetkom mesta (ďalej len „ZH“) schválené uznesením MsZ č. 45/2009 zo dňa 16.12.2009 s účinnosťou od 01.01.2010 v znení dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 58/20012 zo dňa 13.12.2012, účinného od 01.01.2013. Kontrolu ich obsahových náležitostí vykonal NKÚ SR a zistenia uviedol do protokolu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000, s ktorým bol oboznámený primátor mesta dňa 18.11.2013 a ktorý je zároveň zverejnený na webovej adrese NKÚ SR (ďalej len „kontrola“). Na základe zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly MsZ uznesením č. 51/2013 dňa 24.10.2013 schválilo dodatok č. 2 k ZH, ktorým bol doplnený: - postup mesta a spôsob schvaľovania prenechávania hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta do nájmu, resp. prenájmu, - spôsob nakladania s cennými papiermi, aukčný predaj a spôsob výkonu práv vyplývajúci z vlastníctva majetkových podielov na právnických osobách založených mestom, čím boli ZH dané do súladu s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Za kontrolované obdobie účtovná závierka mesta bola zostavená ako riadna ročná účtovná závierka (ďalej len „účtovná závierka“) podľa ustanovenia § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady účtovná jednotka aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Mesto zostavilo účtovnú závierku k 31.12. bežného roka, ktorú tvorili zákonom určené súčasti: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto inventarizovalo svoj majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov v každom účtovnom období, a to na základe príkazu primátora mesta. O vykonanej inventarizácii inventarizačná komisia vypracovala inventarizačný zápis. Inventarizačné zápisy ako aj inventúrne súpisy obsahovali všetky požadované náležitosti podľa ustanovenia § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. Peňažné prostriedky mesto inventarizovalo štyrikrát v každom účtovnom období
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto inventarizovalo svoj majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov v každom účtovnom období, a to na základe príkazu primátora mesta. O vykonanej inventarizácii inventarizačná komisia vypracovala inventarizačný zápis. Inventarizačné zápisy ako aj inventúrne súpisy obsahovali všetky požadované náležitosti podľa ustanovenia § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. Peňažné prostriedky mesto inventarizovalo štyrikrát v každom účtovnom období
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období malo zriadené vlastné webové sídlo, ktoré spolu s informačnou tabuľou predstavovalo základný komunikačný kanál medzi mestom a obyvateľmi. V súlade s ustanoveniami § 5 až § 6 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, mesto na webovom sídle zverejňovalo informácie o faktúrach, objednávkach a zmluvách
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období malo zriadené vlastné webové sídlo, ktoré spolu s informačnou tabuľou predstavovalo základný komunikačný kanál medzi mestom a obyvateľmi. V súlade s ustanoveniami § 5 až § 6 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, mesto na webovom sídle zverejňovalo informácie o faktúrach, objednávkach a zmluvách
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto ako správca informačných systémov verejnej správy malo povinnosť podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej len „koncepcia RIS“), teda dokument definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy v súlade so štandardmi. Táto povinnosť zo strany mesta v kontrolovanom období bola splnená vzhľadom na skutočnosť, že mesto malo koncepciu RIS spracovanú a v uvádzanom období platnú
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) mesto utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Mesto za týmto účelom vypracovalo v novembri 2010 ucelenú koncepciu Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2010 – 2014
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Okrem toho HK vypracúval stanoviská k návrhom rozpočtov mesta, záverečným účtom pred jeho schválením v MsZ a predkladal správy o kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. v zákonných lehotách. V kontrolovanom období HK v troch prípadoch preveroval dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. HK bol zamestnancom obce na plný pracovný úväzok
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Snina

IČO
00323560
Sídlo
Strojárska 2060/90, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
12.05.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Snina nebol aktualizovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov. Mesto z uvedeného dôvodu zároveň nemonitorovalo a nevyhodnocovalo jeho plnenie v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z.

Mesto Štúrovo

IČO
00309303
Sídlo
Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo
Kontrolované obdobie
2011-2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom mesta neupravovali všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nemonitorovalo a nevyhodnocovalo plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.

Obec Bajerovce

IČO
00326810
Sídlo
Bajerovce 114, 08273 Bajerovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
12.05.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neschválil rozpočty na roky 2011 až 2013 ako viacročné.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou rozpočtov na roky 2011 až 2013 neboli rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V schválenom rozpočte na rok 2011, 2012 a 2013 nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia pri kapitálových príjmoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas rozpočtového provizória nepostupovala v súlade so zákonom tým, že v mesiaci apríl a jún prekročila 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu boli v kontrolovanom období uskutočnené na návrh starostu obce a následne boli schválené ObZ, pričom žiadna zo zmien nebola vykonaná rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rokoch 2011 až 2013 bolo vyššie čerpanie bežných výdavkov ako bola uskutočnená zmena rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obec v roku 2011 a 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli v súlade s platným zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v roku 2012 nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Pri dokladovej inventúre zostatkov 19 účtov v roku 2013 nebol stav majetku a záväzkov porovnaný so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania neboli uvedené v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2013 nevyhotovila inventúrny súpis účtu 031 – Pozemky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V roku 2011 obec nevykonala inventarizáciu pokladničnej hotovosti a v roku 2012 len dvakrát za účtovné obdobie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nezverejňovala faktúry a objednávky na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Starosta obce v kontrolovanom období vydával oznámenia k ohláseniu drobných stavieb a stavebných úprav aj bez osobitného kvalifikačného predpokladu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec v rokoch 2011 a 2012 nevykonávala triedený zber papiera, plastov, skla a kovov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v roku 2011 a 2012 nezabezpečila najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočty obce na roky 2011 2013 neobsahovali zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať zo svojich výdavkov, t. j. neboli zostavené a prijaté ako programové rozpočty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala po schválení rozpočtov na roky 2011 až 2013 rozpis výdavkov na programy obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nevypracovala plán ochrany obyvateľstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Personálne obsadenie obce – starosta a administratívna pracovníčka s kumulovanými funkciami, ktoré boli priamo podriadené starostovi, neumožňovalo zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra nebolo vyhlásené najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredložila ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nevypracovala odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu na roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredložila ObZ obce žiadnu správu o výsledku kontroly ani záznam o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nevypracovala a nepredložila ObZ žiadne správy o kontrolnej činnosti za roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Banské

IČO
00332259
Sídlo
Banské 320, 09412 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2012 obec nesledovala vývoj rozpozpočtového hospodárenia a zmeny v rozpočte neupravila rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2011 až 2013 neviedla o vykonaných rozpočtových opatreniach operatívnu evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
'Obec nemala v kontrolovanom období rokov 2011 a 2012 prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce prijaté v roku 2013 neobsahovali náležitosti v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať dátový nosič s licencovaným softvérom ani fyzické uloženie druhej archivačnej zálohy v inom objekte,aby bolo minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v dôsledku požiaru, záplavy alebo inej živelnej pohromy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
'Obec prijímala ohlásenia a vydávala oznámenia samostatne, prostredníctvom zamestnancov obce, ktorí nespĺňali osobitný kvalifikačný predpoklad vymedzený zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
V rokoch 2011 a 2012 nemala obec schválené VZN v oblasti odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V roku 2013 nemala obec schválené VZN v oblasti odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Program odpadového hospodárstva na základe programu odpadového hospodárstva príslušného kraja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala a nehodnotila plnenie programového rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala členenie PHSR na analyticko-strategickú časť a programovú časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
'Obec nevykonávala monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia plánu PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je súlade s rozpočtom obce, uzatvorenými zmluvami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy z následných finančných kontrol neobsahovali náležitosti v zmysle zákona .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Plány kontrolnej činnosti v rokoch 2012 a 2013 neboli predmetom rokovaní ObZ raz za šesť mesiacov, teda ObZ neschválilo uvedené plány kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V rokoch 2012 a 2013 neboli správy o výsledkoch kontrol predložené na najbližšom rokovaní ObZ a neboli predmetom rokovania ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Bijacovce

IČO
00328961
Sídlo
Bijacovce 7, 05306 Bijacovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
12.05.2014 - 09.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec uskutočnila v roku 2011 úhradu bežného výdavku a v rokoch 2012 a 2013 kapitálového výdavku, pričom uvedené výdavky neboli kryté rozpočtom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obec v roku 2011 a 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty za roky 2011 až 2013 neobsahovali hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom neboli určené ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom neboli určené ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventarizačné zápisy z roku 2011 a 2013 neobsahovali porovnanie skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebol preukázaný stav hmotného majetku, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis z dokladovej inventúry nebol vôbec vyhotovený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starosta obce v kontrolovanom období vydával oznámenia k ohláseniu drobných stavieb a stavebných úprav aj bez osobitného kvalifikačného predpokladu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nakladanie s odpadmi na území obce nebolo v roku 2011 upravené všeobecne záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu správu v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty za roky 2011 až 2013 neobsahovali hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Komunitný plán sociálnych služieb obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Personálne obsadenie obce – starosta a dve administratívne pracovníčky s kumulovanými funkciami, ktoré boli priamo podriadené starostovi, neumožňovalo zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra nebolo vyhlásené najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti neboli predložené na zasadnutie ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Biskupová

IČO
00654825
Sídlo
Biskupová 62, 95607 Biskupová
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
12.05.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec čerapala výdavky vo vyššej sume, ako bola suma výdavkov, schválená v rozpočte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne vyčíslila rozdiel príjmov a výdavkov v záverečnom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec netrovila rezervný fond v predpísanej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala platné zásady hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nedala účtovnú závierku overiť audítorovi do konca nasledujúceho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo neprerokovalo plat starostu minimálne raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec nezverejňovala program zasadnutí obecného zastupiteľstva pred jeho konaním.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezálohovala údaje predpísaným spôsobom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Zamestnanci obce, vykonávajúce činnosti stavebného úradu nespĺňali osobitné kvalifikačné predpoklady.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Rozpočet výdavkov obce neobsahoval zámery a ciele obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemala dostatočnú organizačnú štruktúru na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a nemala zabezpečenú vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedäcich zamestnancov od právomoci zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Spôsob voľby hlavného kontrolóra neprebehol predpísaným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Návrhy plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neboli obecnému zastupiteľstvu predkladané v polročných intervaloch a neboli zverejňované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Výsledné materiály z kontrol, vykonaných hlavným kotnrolórom neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Bobrovník

IČO
00315125
Sídlo
Bobrovník 37, 03223 Liptovská Sielnica
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
14.05.2014 - 06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec na nasledujúce rozpočtové obdobia 2012 a 2013 nezostavila návrhy rozpočtov ako viacročné rozpočty podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K návrhom rozpočtu obce na roky 2011, 2012 a 2013 hlavný kontrolór obce (ďalej len „HK“) nevypracoval odborné stanoviská pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, čím nebolo dodržané ustanovenie § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého úlohou HK je vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Vo všetkých troch rozpočtových rokoch zostavila obec rozpočet ako prebytkový, v tom (kapitálový rozpočet a finančné operácie v rokoch 2011 a 2013 s nulovým stavom): - bežný rozpočet ako prebytkový (v roku 2011 v sume 8 770,00 eur, 2012 v sume 5 008,00 eur a 2013 v sume 5 116,00 eur), - kapitálový rozpočet v roku 2012 ako prebytkový v sume 189 190,00 eur. Rovnako vo všetkých troch rozpočtových rokoch schválené rozpočty obsahovali finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území obce
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu kontrolovaného obdobia neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rokov 2011 až 2013, a tým nepostupovala v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Po skončení rozpočtového obdobia rokov 2011 až 2013 obec údaje o rozpočtovom hospodárení spracovala do záverečných účtov obce (ďalej len „ZÚ“). Tie obsahovali údaje o vysporiadaní finančných vzťahov k iným právnickým a fyzickým osobám ako aj k štátnemu rozpočtu. ZÚ neobsahovali hodnotenie plnenia programov obce podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
HK nevypracoval v kontrolovanom období k žiadnemu ZÚ odborné stanovisko, čím z jeho strany nebolo dodržané ustanovenie § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého úlohou HK je vypracovávať odborné stanoviská k návrhu ZÚ obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec pred, počas ani po kontrolovanom období nemala nakladanie s majetkom upravené zásadami hospodárenia s majetkom obce (ďalej len „zásady“), čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zásady, ktoré určí ObZ (ustanovenie § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. podľa ktorého ObZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním), upravia najmä práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce, podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, postup prenechávania majetku do užívania, nakladanie s cennými papiermi, ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce, spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zostavené účtovné závierky obce k 31.12. bežného roka neboli ani v jednom prípade overené audítorom, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor v lehote do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole inventarizácie bolo obci preukázané, že inventarizovala len dlhodobý hmotný majetok: pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) so stavom k 15.12.2011 a k 18.12.2013, čím nedodržala lehotu inventarizácie hmotného majetku určenej v ustanovení § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Z vykonanej inventarizácie DHM obec predložila len inventúrne súpisy vypracované zamestnancom obecného úradu, v ktorých absentovalo: - meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, - meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm. e) a písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. Inventarizačný zápis podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v rokoch 2011 a 2013 vypracovaný nebol. Na základe uvedeného obec v kontrolovanom období nepostupovala v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorých: - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku, - peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole inventarizácie bolo obci preukázané, že inventarizovala len dlhodobý hmotný majetok: pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) so stavom k 15.12.2011 a k 18.12.2013, čím nedodržala lehotu inventarizácie hmotného majetku určenej v ustanovení § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Z vykonanej inventarizácie DHM obec predložila len inventúrne súpisy vypracované zamestnancom obecného úradu, v ktorých absentovalo: - meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, - meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm. e) a písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. Inventarizačný zápis podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v rokoch 2011 a 2013 vypracovaný nebol. Na základe uvedeného obec v kontrolovanom období nepostupovala v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorých: - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku, - peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole inventarizácie bolo obci preukázané, že inventarizovala len dlhodobý hmotný majetok: pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) so stavom k 15.12.2011 a k 18.12.2013, čím nedodržala lehotu inventarizácie hmotného majetku určenej v ustanovení § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Z vykonanej inventarizácie DHM obec predložila len inventúrne súpisy vypracované zamestnancom obecného úradu, v ktorých absentovalo: - meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, - meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm. e) a písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. Inventarizačný zápis podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v rokoch 2011 a 2013 vypracovaný nebol. Na základe uvedeného obec v kontrolovanom období nepostupovala v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorých: - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku, - peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole inventarizácie bolo obci preukázané, že inventarizovala len dlhodobý hmotný majetok: pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) so stavom k 15.12.2011 a k 18.12.2013, čím nedodržala lehotu inventarizácie hmotného majetku určenej v ustanovení § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Z vykonanej inventarizácie DHM obec predložila len inventúrne súpisy vypracované zamestnancom obecného úradu, v ktorých absentovalo: - meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, - meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm. e) a písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. Inventarizačný zápis podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v rokoch 2011 a 2013 vypracovaný nebol. Na základe uvedeného obec v kontrolovanom období nepostupovala v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorých: - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku, - peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole inventarizácie bolo obci preukázané, že inventarizovala len dlhodobý hmotný majetok: pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) so stavom k 15.12.2011 a k 18.12.2013, čím nedodržala lehotu inventarizácie hmotného majetku určenej v ustanovení § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Z vykonanej inventarizácie DHM obec predložila len inventúrne súpisy vypracované zamestnancom obecného úradu, v ktorých absentovalo: - meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, - meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm. e) a písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. Inventarizačný zápis podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v rokoch 2011 a 2013 vypracovaný nebol. Na základe uvedeného obec v kontrolovanom období nepostupovala v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorých: - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku, - peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole inventarizácie bolo obci preukázané, že inventarizovala len dlhodobý hmotný majetok: pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) so stavom k 15.12.2011 a k 18.12.2013, čím nedodržala lehotu inventarizácie hmotného majetku určenej v ustanovení § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Z vykonanej inventarizácie DHM obec predložila len inventúrne súpisy vypracované zamestnancom obecného úradu, v ktorých absentovalo: - meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, - meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm. e) a písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. Inventarizačný zápis podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v rokoch 2011 a 2013 vypracovaný nebol. Na základe uvedeného obec v kontrolovanom období nepostupovala v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorých: - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku, - peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starosta obce bol ako volený orgán v 0,39 % úväzku a počas preverovaných troch rokov si podľa ustanovenia § 13 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. neprehlboval vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec mala zriadené vlastné webové sídlo (pred kontrolovaným obdobím), ktoré bolo v rokoch 2011 – 2013 spravované súkromnou obchodnou spoločnosťou z Košíc. Ročné výdavky obce na správu a údržbu webovej stránky predstavovali 36,00 eur. Obec v kontrolovanom období na svojom webovom sídle nezverejnila ani v jednom prípade, povinne zverejňovanú zmluvu, objednávku, resp. faktúru, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec mala zriadené vlastné webové sídlo (pred kontrolovaným obdobím), ktoré bolo v rokoch 2011 – 2013 spravované súkromnou obchodnou spoločnosťou z Košíc. Ročné výdavky obce na správu a údržbu webovej stránky predstavovali 36,00 eur. Obec v kontrolovanom období na svojom webovom sídle nezverejnila ani v jednom prípade, povinne zverejňovanú zmluvu, objednávku, resp. faktúru, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
VZN č. 2/2005 nebolo v súlade s príslušným ustanovením § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.“), účinnom v období jeho schválenia, keďže upravovalo iba všeobecné povinnosti vlastníkov objektovpri nakladaní s komunálnym odpadom, pôvodcu odpadu, prepravcu odpadu a oprávnenie orgánov obce. Vo VZN absentovalo uvedenie podrobností o spôsobe zberu a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V kontrolovanom období obec nezabezpečovala najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín podľa ustanovenia § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Merateľné ukazovatele neboli stanovené ani kvalitatívne ani kvantitatívne, na základe čoho nebolo možné vykonať ich vyhodnocovanie zo strany obce. Programový rozpočet na rok 2011 tak nebol spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení jeho dodatkov. Obec v roku 2011 nemonitorovala ani nehodnotila plnenie programov obce, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec monitoruje a hodnotí plnenie programov obce. Na základe uvedeného hodnotiaca správa o plnení programov obce nebola súčasťou záverečného účtu obce podľa ustanovenia § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Merateľné ukazovatele neboli stanovené ani kvalitatívne ani kvantitatívne, na základe čoho nebolo možné vykonať ich vyhodnocovanie zo strany obce. Programový rozpočet na rok 2011 tak nebol spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení jeho dodatkov. Obec v roku 2011 nemonitorovala ani nehodnotila plnenie programov obce, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec monitoruje a hodnotí plnenie programov obce. Na základe uvedeného hodnotiaca správa o plnení programov obce nebola súčasťou záverečného účtu obce podľa ustanovenia § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválené rozpočty obce na rozpočtové obdobia 2012 a 2013 neobsahovali zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. a zároveň v nich neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pred, počas ani mimo kontrolovaného obdobia nemala vypracovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) ako strednodobý rozvojový dokument, ktorý mal byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a mal zohľadňovať ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a mal byť vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Obec za týmto účelom nemala vypracovanú ucelenú koncepciu, tzv. komunitný plán sociálnych služieb, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec ako správca informačných systémov verejnej správy mala povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov, teda dokument definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy v súlade so štandardmi. Obec predmetnú koncepciu nemala vypracovanú, čo nebolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Základné spôsoby, ciele a zásady vykonávania finančnej kontroly v obci neupravoval žiadny interný doklad obce. Predbežnú finančnú kontrolu vykonával v obci starosta obce. Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“) vykonáva predbežnú finančnú kontrolu vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Starosta obce ako volený orgán nemal oprávnenie vykonávať predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. Avšak ani tento zákon neposkytuje uspokojujúce riešenie takej situácie, keď obec má len jedného administratívneho pracovníka, ktorý v obci vykonával všetky administratívne činnosti v rámci jednotlivých kompetencií samosprávy. Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z., ale z praktického hľadiska v súlade so zákonom ani nemohla pri najlepšej vôli postupovať, keďže jej organizačná štruktúra nezabezpečovala naplnenie kritérií pre riadne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR zo strany obce, resp. HK nebol predložený žiadny doklad, na základe ktorého by bolo možné v kontrolovanom období uviesť plnenie úloh HK v oblasti: - výkonu kontrol v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb., - predkladania ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý mal byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, - predkladania správ o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí, - predkladania ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
NKÚ SR zo strany obce, resp. HK nebol predložený žiadny doklad, na základe ktorého by bolo možné v kontrolovanom období uviesť plnenie úloh HK v oblasti: - výkonu kontrol v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb., - predkladania ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý mal byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, - predkladania správ o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí, - predkladania ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
NKÚ SR zo strany obce, resp. HK nebol predložený žiadny doklad, na základe ktorého by bolo možné v kontrolovanom období uviesť plnenie úloh HK v oblasti: - výkonu kontrol v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb., - predkladania ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý mal byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, - predkladania správ o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí, - predkladania ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
NKÚ SR zo strany obce, resp. HK nebol predložený žiadny doklad, na základe ktorého by bolo možné v kontrolovanom období uviesť plnenie úloh HK v oblasti: - výkonu kontrol v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb., - predkladania ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý mal byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, - predkladania správ o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí, - predkladania ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zároveň nebol NKÚ SR predložený za obdobie rokov 2011 – 2013 žiadny doklad svedčiaci o výkone následnej finančnej kontroly podľa ustanovenia § 11 písm. a) až písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého následnou finančnou kontrolou sa overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov alebo s vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia, dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z.z., dodržanie postupu podľa § 10 tohto zákona pri výkone priebežnej finančnej kontroly a splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zároveň nebol NKÚ SR predložený za obdobie rokov 2011 – 2013 žiadny doklad svedčiaci o výkone následnej finančnej kontroly podľa ustanovenia § 11 písm. a) až písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého následnou finančnou kontrolou sa overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov alebo s vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia, dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z.z., dodržanie postupu podľa § 10 tohto zákona pri výkone priebežnej finančnej kontroly a splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK obce bol zvolený na zasadnutí ObZ konaného 30.12.2006. Pracovný pomer s HK bol uzatvorený na dobu určitú, t.j. od 01.01.2007 do 31.12.2012 s dohodnutým pracovným úväzkom 0,02. Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. platného v čase voľby HK malo ObZ určiť rozsah pracovného úväzku HK. Z dôvodu, že táto skutočnosť v uznesení ObZ z 30.12.2006 absentuje, nepostupovalo ObZ podľa ustanovenia§ 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pred uplynutím funkčného obdobia HK (pracovný pomer HK skončil 31.12.2012) malo ObZ podľa ustanovenia 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým vyhlásiť deň konania voľby HK najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v období od 01.01.2013 do 31.12.2013 nemala zvoleného HK, čím nebola zabezpečená kontinuita činnosti HK. Zároveň nebolo možné zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého kontrolnou činnosťou HK sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení ObZ, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V období od 01.01.2011 do 15.03.2011 hospodárila obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória neprekročili v danom období 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, čo bolo v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória boli zúčtované s rozpočtom obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom 16.03.2011 v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 citovaného zákona.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrh rozpočtu na rok 2011 bol pred jeho schvaľovacím procesom zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonnej lehote podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rovnako vo všetkých troch rozpočtových rokoch schválené rozpočty obsahovali finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území obce, čo bolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Za kontrolované obdobie účtovná závierka obce bola zostavená ako riadna ročná účtovná závierka (ďalej len „účtovnú závierka“) podľa ustanovenia § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady účtovná jednotka aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Obec zostavila účtovnú závierku k 31.12. každého bežného roka a tvorili ju zákonom určené súčasti: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

IČO
00312266
Sídlo
Trhová ulica 268/1, 91909 Bohdanovce nad Trnavou
Kontrolované obdobie
2011-2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bohdanovce nad Trnavou

IČO
00312266
Sídlo
Trhová ulica 268/1, 91909 Bohdanovce nad Trnavou
Kontrolované obdobie
2011-2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bohunice

IČO
34009035
Sídlo
Bohunice 48, 93505 Bohunice
Kontrolované obdobie
2011- 2013
Termín kontroly
20.05.2014 - 04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec do 13.06.2012 nemala prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Archivačné zálohy boli vytvárané štvrťročne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Archivačné zálohy boli uschovávané v uzamknutej miestnosti v tej istej budove
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Oznámenia o ohlásení stavieb vydávala obec po konzultácii s SOÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec nezabezpečovala najmenej dvakrát do roka zber zber a prepravu objemných odpadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období upravené všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nevypracovala komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonávala zamestnankyňa obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonávala zamestnankyňa obce, ktorá mala kumulatívnu funkciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nevyhlásilo voľby hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Borčany

IČO
31823050
Sídlo
Borčany 77, 95636 Borčany
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Chotín

IČO
00306461
Sídlo
Chotín 486, 94631 Chotín
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dedina Mládeže

IČO
00306428
Sídlo
Nám. 4. apríla 7/8, 94603 Dedina Mládeže
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dlhé Klčovo

IČO
00332356
Sídlo
Dlhá 173/84, 09413 Sačurov
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec prijímala ohlásenia a vydávala oznámenia prostredníctvom osôb bez osobitného kvalifikačného predpokladu vymedzeného zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec nevypracovala program odpadového hospodárstva na základe programu odpadového hospodárstva príslušného kraja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
'Obec nevykonávala monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nevykonala členenie PHSR na analyticko-strategickú časť a programovú časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nezabezpečila súlad PHSR v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
'Obec nemala v kontrolovanom období vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období rokov 2011 a 2012 vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
PFK vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. V danom prípade finančnú operáciu schvaľoval starosta obce a starosta obce je podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení vedúcim orgánom obce a nie jej vedúcim zamestnancom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Dobrohošť

IČO
00305359
Sídlo
Dobrohošť 99, 93031 Dobrohošť
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dobrá Voda

IČO
00312380
Sídlo
Dobrá Voda 121, 91954 Dobrá Voda
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v jednotlivých rokoch vytvárala len jednu kópiu archivačnej zálohy, namiesto povinných dvoch kópií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Nevytvorením druhej kópie archivačnej zálohy si obec nesplnila povinnosť zabezpečiť fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte, ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správ, ktorého údaje boli archivované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Predmetom zmluvy o zriadení SOÚ nebolo vydávanie oznámení o ohlásení podľa § 55 ods. 2 a § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ,,stavebný zákon“). Oznámenia o ohlásení boli vydávané v rámci kumulovanej funkcie zamestnancom obce, ktorý nespĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Vo VZN upravujúcom nakladanie s odpadmi neboli upravené podrobnosti o nakladaní, o spôsobe zberu a preprave komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočet obce v kontrolovanom období neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce neobsahoval inštitucionálne a finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec mala vypracovaný povodňový plán záchranných prác, no nemala prijaté VZN, na základe ktorého bol povodňový plán záchranných prác vypracovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach ObÚ upravoval interný predpis, ktorý nebol vypracovaný v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“), nakoľko nestanovili povinnosť vykonávať predbežnú finančnú kontrolu (ďalej len ,,PFK“) dvomi zamestnancami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly nebolo v internom predpise upravené v súlade s § 10 ods. 1 a 2 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec neoverila každú pripravovanú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou zákonom ustanoveným spôsobom (dvoma zamestnancami)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK obce si neplnil všetky povinnosti v rozsahu predpísanom zákonom o obecnom zriadení, a to nepredkladal návrh plánu kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov ObZ (2. polrok 2012 a 1. polrok 2013), nevypracoval odborné stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2013 pred jeho schválením v ObZ a nepredložil správy o kontrolnej činnosti za rok 2011 a 2012 ObZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Dolná Tižina

IČO
00321249
Sídlo
Dolná Tižina 333, 01304 Dolná Tižina
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
13.05.2014 - 06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu rozpočtových rokov nevykonávala zmenu rozpočtu formou rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec prekročila čerpanie rozpočtu výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
významné prekročenie čerpania výdavkov schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bol zistený rozdiel medzi údajmi schváleného rozpočtu za rok 2011 a údajmi uvedenými vo finančnom výkaze FIN 1-04 v časti výdavkových finančných operácií v sume 500,- Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
obec nevytvorila rezervný fond
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce, platné v roku 2011, neupravovali podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, nakladanie s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V rozpore s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. neobsahoval uvedenie cieľov rozpočtu (uvedené boli iba zámery) a tiež absentovalo uvedenie merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
PHSR neobsahoval uvedenie spôsobu monitorovania a hodnotenia PHSR v obci ani nemal zadefinované merateľné ukazovatele, Obec nepreukázala, žeby PHSR v období od jeho schválenia monitorovala alebo vyhodnocovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z.
Obec ako správca informačných systémov verejnej správy mala povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov, teda dokument definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy v súlade so štandardmi. Obec predmetnú koncepciu nemala vypracovanú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Obec za týmto účelom nevypracovala ucelenú koncepciu, tzv. komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly, účinná od 01.01.2013 v znení jej prílohy č. 1 upravovala procesy a postupy pre výkon finančnej kontroly v obci, ktoré neboli súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec mala zriadené vlastné webové sídlo, ktoré spolu s informačnou tabuľou predstavovalo základný komunikačný kanál medzi obcou a obyvateľmi v obci. V súlade s ustanoveniami § 5 až § 6 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec na webovom sídle zverejňovala informácie o faktúrach, objednávkach a zmluvách
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec mala zriadené vlastné webové sídlo, ktoré spolu s informačnou tabuľou predstavovalo základný komunikačný kanál medzi obcou a obyvateľmi v obci. V súlade s ustanoveniami § 5 až § 6 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec na webovom sídle zverejňovala informácie o faktúrach, objednávkach a zmluvách
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V čase výkonu kontroly obec mala spracovaný Program odpadového hospodárstva obce podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Dolné Obdokovce

IČO
00307891
Sídlo
Dolné Obdokovce 103, 95102 Dolné Obdokovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dolné Zahorany

IČO
00649643
Sídlo
Dolné Zahorany 96, 98542 Dolné Zahorany
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
19.05.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejňovala návrhy rozpočtov na roky 2011 až 2013 pred ich schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v rokoch 2011 až 2013 nezostavovala viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu v rokoch 2011 až 2013 boli vykonávané bez príslušného návrhu na zmenu rozpočtu a nie formou rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepredložila za roky 2011 až 2013 evidenciu o rozpočtových opatreniach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala dôsledne v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonala všetky zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala výročné správy, ktoré mali obsahovať ďalšie informácie o účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec k nepreukázala 31.12.2011, k 31.12.2012 a k 31.12.2013 vykonanie inventarizácie pohľadávok, inventarizácie finančných prostriedkov na účtoch v bankách a inventarizácie záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo obcenebolo preukázateľné, pretože účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu pohľadávok, finančných prostriedkov na účtoch v bankách a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnych súpisoch neboli uvedené mená členov inventarizačnej komisie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala z inventarizácie majetku za roky 2011 až 2013 inventarizačné zápisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Členom inventarizačbej komisie bol hlavný kontrolór obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v roku 2011 vykonala inventarizáciu finančných prostriedkov v hotovosti len trikrát.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pozemky vo vlastníctve obce neboli ocenené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že nemala ocené pozemky, neviedla celý svoj majetok v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala overené účtovné závierky za roky 2011 a 2012 audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Účtovná závierka obce nebola overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 a 2012 vydané a schválené všeobecne záväzné nariadenie, upravujúce odpadové hospodárstvo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočty obce na roky 2011 až 2013 neobsahovali zámery a ciele, ktoré by obec realizovala z výdavkov rozpočtu obce (programy obce).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 až 2013 spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala pre roky 2011 až 2013 vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Hlavný kontrolór obce predkladal ObZ návrh plánu kontrolnej činnosti raz ročne na celý rok, pričom nebola dodržaná 15 dňová lehota na zverejnenie návrhov plánov kontrolnej činnosti na roky 2012, 2013 a 2014 pred ich prerokovaním v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór v rokoch 2011, 2012 a 2013 nepredložil ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Drienov

IČO
00326984
Sídlo
Mierová 1, 08204 Drienov
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 01.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec uhradila v roku 2011 bežný výdavok a v rokoch 2012 a 2013 kapitálový výdavok z rozpočtu obce, pričom uvedené výdavky neboli kryté rozpočtom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obec v roku 2011 a 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom neboli upravené v zmysle zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starosta obce v kontrolovanom období vydával oznámenia k ohláseniu drobných stavieb a stavebných úprav aj bez osobitného kvalifikačného predpokladu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec nemala vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemonitorovala plnenie merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nevypracovala plán ochrany obyvateľstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Komunitný plán sociálnych služieb obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Personálne obsadenie obce – starosta a dve administratívne pracovníčky s kumulovanými funkciami, ktoré boli priamo podriadené starostovi, neumožňovalo zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledku kontroly neboli v roku 2011 a 2012 predložené ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavny kontrolór nepredložil 5 správ o výsledku kontroly v roku 2013 ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Dúbravica

IČO
00313408
Sídlo
Dúbravica 29, 97633 Poniky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Fričkovce

IČO
00321958
Sídlo
Fričkovce 103, 08642 Hertník
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 06.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neschválil rozpočty na roky 2011 až 2013 ako viacročné.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2012 obec uhradila kapitálový výdavok, ktorý nemala krytý rozpočtom a zmenu uskutočnila až v auguste 2012. Obdobne kontrolovaný subjekt postupoval aj v roku 2013, keď uhradil v marci a v apríli výdavky z rozpočtu a zmenu uskutočnil až v auguste 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu v kontrolovanom období neboli vykonané rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2011 bolo vyššie čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 ako uskutočnená zmena rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obec v roku 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli v súlade s platným zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventúrne súpisy majetku a záväzkov z fyzickej a dokladovej inventúry k 31.12. rokov 2011 až 2013 neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starosta obce v kontrolovanom období vydával oznámenia k ohláseniu drobných stavieb a stavebných úprav aj bez osobitného kvalifikačného predpokladu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nakladanie s odpadmi na území obce nebolo v kontrolovanom období upravené všeobecne záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočty obce na roky 2011 až 2013 neobsahovali zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať zo svojich výdavkov, t. j. neboli zostavené a prijaté ako programové rozpočty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala po schválení rozpočtov na roky 2011 až 2013 rozpis výdavkov na programy obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nevypracovala plán ochrany obyvateľstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nevypracovala komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Personálne obsadenie obce – starosta a administratívna pracovníčka s kumulovanými funkciami, ktoré boli priamo podriadené starostovi, neumožňovalo zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanoviská k návrhu rozpočtu za roky 2011 až 2013 pred jeho schválením v ObZ ako aj odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval a nepredložil ObZ žiadne správy o kontrolnej činnosti za roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Gemerská Poloma

IČO
00328227
Sídlo
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v rokoch 2012 a 2013 návrh záverečného účtu neprerokovala najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce v rokoch 2011 a 2012 neobsahovali náležitosti podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Účtovná jednotka neporovnala v každom roku kontrolovaného obdobia stav majetku záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania neuviedla inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevyhotovovala druhé kópie archivačného CD, ktoré mali byť uložené mimo budovy OcÚ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nezabezpečila ukladanie (evidenciu) stavebných povolení spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného povolenia, kolaudačné rozhodnutia a iné opatrenia týkajúce sa stavieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Záverečný účet obce za rok 2011 neobsahoval hodnotenie plnenia programov, cieľov a merateľných ukazovateľov podľa štruktúry zostaveného programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Pri hotovostných finančných operáciách predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce nevypracoval záznam alebo správu o vykonaní priebežnej finančnej kontroly všetkých finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredkladal ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, nepredkladal správy o výsledkoch kontroly ObZ na jeho zasadaniach, nepredkladal ObZ raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval ani z jednej vykonanej kontroly písomnú správu alebo záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Gribov

IČO
00330451
Sídlo
Gribov 36, 09022 Bukovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horná Mariková

IČO
00317276
Sídlo
Modlatín 357, 01803 Horná Mariková
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
21.05.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich nebolo uvedené nakladanie obce s cennými papiermi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich neboli uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na webovom sídle obce neboli zverejňované údaje o objednávkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala prijaté žiadne všeobecne záväzné nariadenie upravujúce nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (do 05.11.2011)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočty obce v kontrolovanom období neobsahovali zámery a ciele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
PHSR neobsahoval systém svojho monitorovania a hodnotenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Plnenie PHSR nebolo zo strany obce monitorované a vyhodnocované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Plán ochrany obyvateľstva na rok 2011 nebol vypracovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V zmysle prijatej smernice mal predbežnú finančnú kontrolu vykonávať starosta obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V súvislosti s uzatváraním zmlúv a dohôd o vykonávaní práce nebola v obci vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Horná Poruba

IČO
00317284
Sídlo
Horná Poruba 39, 01835 Horná Poruba
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horné Štitáre

IČO
00310450
Sídlo
Horné Štitáre 75, 95603 Horné Štitáre
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec prekročila v roku 2011 rozpočet v časti kapitálové výdavky o 289%, v časti bežné výdavky o 6% a v roku 2013 prekročila rozpočet v časti bežné výdavky o 6%.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec v roku 2011 nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec pri vydávaní oznámení o drobnej stavbe nevyužívala služby spoločného stavebného úradu a vydávala tieto oznámenia sama, napriek tomu, že nikto zo zamestnancov OcÚ nebol odborne spôsobilou osobou na úseku stavebného poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Rozpočet nebol zostavený ako programový, nakoľko neobsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec každoročne neanalyzovala, nehodnotila, nemonitoroval Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
obec nemal spracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
obec nemala vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
obec nemala vypracovaný Územný plán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
obec nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór nevypracovával správy o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Horňany

IČO
00311570
Sídlo
Horňany 21, 91324 Svinná
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
21.05.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výdavky obce boli v rokoch 2011 a 2012 čerpané nad rámec upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
V rokoch 2011 – 2013 neboli zmeny rozpočtu obce vykonávané rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že z vykonaných inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neboli vypracované inventarizačné zápisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich nebolo uvedené nakladanie obce s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
PHSR neobsahoval systém svojho monitorovania a hodnotenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Plnenie PHSR nebolo zo strany obce monitorované a vyhodnocované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V súvislosti s uzatváraním zmlúv a dohôd o vykonávaní práce nebola v obci vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Rozpočty obce v kontrolovanom období neboli zostavené ako viacročné rozpočty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Po skončení rozpočtového roka 2011 neboli údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrnne spracované do záverečného účtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočty obce v kontrolovanom období neobsahovali zámery a ciele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rokoch 2011 – 2013 nebola vedená operatívna evidencia o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich nebolo uvedené nakladanie obce s cennými papiermi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala do 01.10.2011 prijaté žiadne všeobecne záväzné nariadenie upravujúce nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V kontrolovanom období nebola v obci zabezpečená separácia papiera
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V zmysle prijatej smernice mal predbežnú finančnú kontrolu vykonávať starosta obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Výsledky kontrol boli hlavným kontrolórom spracované iba v polročných správach o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Výsledky kontrol vykonané hlavným kontrolórom obce neboli predkladané OcZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór vykonával v druhom polroku 2011 svoju kontrolnú činnosť bez schváleného plánu kontrolnej činnosti a v rokoch 2012 a 2013 vykonával svoju kontrolnú činnosť na základe ročných plánov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Hrašovík

IČO
00691232
Sídlo
Hrašovík 36, 04442 Rozhanovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hviezdoslavov

IČO
00305456
Sídlo
Hviezdoslavov 8, 93041 Hviezdoslavov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hôrky

IČO
00321303
Sídlo
Hôrky 111, 01004 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ihráč

IČO
00320684
Sídlo
Ihráč 57, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
05.05.2014 - 23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec zostavila rozpočet na rok 2012 ako jednoročný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemala v kontrolovanom období prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
inventúrne súpisy neobsahovali požadované náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v roku 2013 vykonala inventarizáciu peňažných prostriedkov v pokladni len tri krát
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec pri vytváraní archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy nepostupovala podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Činnosť stavebného úradu pri ohláseniach drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávala v kontrolovanom období obec prostredníctvom starostky, ktorá nespĺňala osobitný kvalifikačný predpoklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
obec nevypracovala program obce k rozpočtom na roky 2012 a 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
obec nevypracovala komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
obec nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
organizačný poriadok obce a smernica o vykonávaní finančnej kontroly neobsahovali v organizačnej štruktúre členenie pre zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór o kontrolných zisteniach z následnej finančnej kontroly nevypracoval správy resp. záznamy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór z vykonaných následných finančných kontrol nepredložil priamo ObZ správu o výsledkoch kontroly na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
v 2. polroku 2013 nevykonal hlavný kontrolór žiadnu kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór nevypracoval a ObZ nepredložil návrhy plánov kontrolnej činnosti na rok 2011 a na 2. polrok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór nevypracoval správu o kontrolnej činnosti za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Ivančiná

IČO
00316709
Sídlo
Ivančiná 35, 03845 Malý Čepčín
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
19.05.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevedenie pozemkov v majetkovej a účtovnej evidencii obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
neurčenie a neschválenie zásad hospodárenia s majetkom obce OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nearchivovanie ročných výkazov o komunálnom odpade za roky 2011 - 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
neupravenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce všeobecne záväzným nariadením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
nevypracovanie koncepcie rozvoja informačných systémov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
nedodržanie metodického výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy nezálohavaním dát z informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
nezálohovanie dát z informačných systémov výpočtovej techniky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
nevyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce po vzadní sa funkcie predchádzajúceho
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nezverejnenie návrhov rozpočtov na roky 2011 - 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
neurčenie a neschválenie zásad hospodárenia s majetkom obce OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nepredloženie návrhov rozpočtov na roky 2011 a 2012 na schválenie OcZ, resp. hospodárenie podľa rozpočtov neschválených OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
vykonanie zmien rozpočtov na roky 2012 a 2013 bez ich odsúhlasenia OcZ a bez splnomocnenia starostu na úpravu rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
neprehlbovanie si vedomostí potrebných na výkon funkcie starostu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
neuzatvorenie pracovnej zmluvy s hlavnou kontrolórkou obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nevypracovanie polročných plánov kontorlnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nevypracovanie odborných stanovísk hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtov obce na roky 2011 a 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nepredloženie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011 OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nearchivovanie všetkých zápisníc a uznesení OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
nevykonanie inventarizácie majektu, záväzkov a rozdielu majektu a záväzkov obce k 31.12.2011 a k 31.12.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka obce za roky 2011 - 2013 neposkytovala pravdivý a verný obraz o stave majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neocenenie pozemkov vo vlastníctve obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neinventarizovanie peňažných prostriedkov obce v hotovosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vypracovanie neúplných inventúrnych súpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Kluknava

IČO
00329274
Sídlo
Kluknava 177, 05351 Kluknava
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Matrikárka sa nezúčastnila povinných školení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 154/1994 Z.z.
Archivačné CD boli vyhotovené len v 1 exemplári a neboli uložené mimo budovy Obecného úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec po vecnej stránke nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie programov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredkladal obecnému zastupiteľstvu správy o výsledku kontrol, nepredložil správu o kontrolnej činnosti za všetky obdobia kontrolovaných rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór vypracoval zo všetkých kontrol správu, aj keď neboli zistené žiadne nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Kmeťovo

IČO
00309028
Sídlo
Kmeťovo 77, 94162 Kmeťovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2011 nebolo uzatvorené jedným zo zákonom predpísaných výrokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec zahrnula do vyčíslenia prebytku rozpočtu za rok 2012 pre účely tvorby RF aj finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky zákom predpísané oblasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemonitorovala a nevyhodnococvala plnenie PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nezabezpečila vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za účtovníctvo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu zákonom stanoveným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK vypracovávala zápisy z kontrol a nie správy alebo záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK predkladala ObZ návrhy plánov kontrolnej činnosti raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredkladala správy o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Organizačný poriadok Obecného úradu obsahoval neaktuálne informácie o postavení obecného úradu, postavení ObZ, starostu a jeho zástupcu ako aj HK obce vo vzťahu k ObÚ a o jeho organizácii.

Obec Krušinec

IČO
00330647
Sídlo
Krušinec 67, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 24.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu rokov 2011 - 2013 nehospodárila podľa schváleného rozpočtu a počasť roka nekontrolovala hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala v priebehu rozpočtových rokov 2011 - 2013 vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a vprípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec schválené rozpočty na rok 2011, 2012 a 2013 nečlenila na finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V kontrolovanom období starosta neabsolvoval žiadne školenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevytvárala prevádzkové zálohy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nevytvárala archivačné zálohy v dvoch kópiách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nezostavila programový rozpočet za kontrolované obdobie rokov 2011, 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
'Obec nemala vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v podmienkach obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
'V rokoch 2011 až 2013 nemala obec vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Objednávky a faktúry neboli zverejňované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Objednávky a faktúry neboli zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v sledovanom období nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Správa o výsledku NFK neobsahovala zistené nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené, označenie dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali miesto a čas vykonania NFK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK v rokoch 2012 – 2013 neboli skončené prerokovaním správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Po prerokovaní správ NFK v rokoch 2012 - 2013 neboli vypracované zápisníce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Personálne obsadenie obce neumožňovalo v plnom rozsahu zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Organizačná štruktúra obce nezodpovedala požiadavke na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorá je zabezpečená vedúcim zamestnancom, povereným zamestnacom vedúcim orgánu verejnej správy alebo zamestnancami zodpovednými za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK č. 1 – 3/2012 a správy o výsledkoch NFK č. 1 – 2/2013 neboli predložené priamo obecnému zastupiteľstvu, na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2012 nebola predložená ObZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Lada

IČO
00327336
Sídlo
Lada 240, 08212 Kapušany
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
15.05.2014 - 15.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročenie finančných limitov patriacich do kompetencie starostu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prekročenie finančných limitov patriacich do kompetencie starostu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Oneskorené predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy z vykonaných kontról neobsahovali všetky náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy z vykonaných kontról neobsahovali všetky náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
nevytváranie archivačných záloh
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
nevytváranie archivačných záloh
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 312/2010 Z.z.

Obec Lenka

IČO
00649601
Sídlo
Lenka 11, 98050 Včelince
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rozpočtoch na roky 2011 až 2013 nebola vždy uplatňovaná, resp. nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočty na roky 2011 až 2013 neboli vnútorne členené na bežný rozpočet, na kapitálový rozpočet a na finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu obsahovali nešpecifikovaný počet rozpočtových opatrení, bez príslušného návrhu na zmenu rozpočtu a nebol uvedený konkrétny druh rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 a 2012 zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neinventarizovala peňažné prostriedky v hotovosti najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec mala v rokoch 2011 až 2013 zostavený programový rozpočet, ktorý neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala realizovať z výdavkov svojho rozpočtu v príslušnom roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za uvedené roky neobsahoval hodnotenie plnenia programov (hodnotiacu správu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období administratívneho zamestnanca, väčšinu administratívnych prác vykonával starosta, ktorému pomáhala hlavná kontrolórka a zástupkyňa starostu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepredkladala písomné správy obecnému zastupiteľstvu o výsledkoch následných kontrol, ani o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Požadovať od SOÚ plnenie spoločnej zmluvy v časti hodnotenie činnosti, ktoré sa uskutoční najmenej jedenkrát štvrťročne a termín spoločného rokovania jedenkrát mesačne, alebo prehodnotiť uvedené termíny spoločného hodnotenia a rokovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Upraviť a aktualizovať platný organizačný poriadok tak, aby bola v ňom aj funkcia hlavný kontrolór.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K úlohám starostu doplniť, že vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce a informuje ObZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. Tieto kompetencie odobrať ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Komisie zriadené ObZ by mali aj zasadať a riešiť úlohy a problémy, inak ich zriadenie nemá opodstatnenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vykonávať samostatné kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, nie v rámci iných následných kontrol.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Lupoč

IČO
00316199
Sídlo
Lupoč 102, 98511 Halič
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vypracované inventúrne súpisy nemali uvedený zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v priebehu rozpočtového roka sledovať vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať zmeny vo svojom rozpočte tak, aby bola zabezpečená vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zvolávať zasadnutia ObZ najmenej raz za tri mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
v zápisnici zo zasadnutia ObZ uvádzať plat starostu odsúhlasený ObZ v presnej výške stanovenej v eurách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. :
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Pravidelne monitorovať a každoročne vyhodnocovať plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade s § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
starostka, predstaviteľ obce a najvyšší štatutárny orgán obce vykonával súčasne aj pokladníka obce, nebolo konané v súlade s § 8 písm. c) zákona č. 502/2001
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nebola vytváraná prevádzková záloha najmenej raz za týždeň, archivačná záloha najmenej raz za dva mesiace v dvoch kópiách, nepostupovala obec podľa § 38 písm. a) a b) výnosu MF SR č. 312/2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec mala podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi upravené Dodatkom č. 1 k VZN č. 5/2009 až od 28.12.2013. Mala mať upravené od 01.01.2013,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
kontrola súladu so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti a súčasne aj schvaľovanie realizácie finančnej operácie bola vykonávaná len starostkou obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
/ V súlade s § 18f ods. 1 písm. b), d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. zabezpečiť hlavným kontrolórom predkladanie obecnému zastupiteľstvu návrhy plánu kontrolnej činnosti, správy o výsledkoch kontroly a najmenej raz ročne správy o kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nebol dodržaný obsah názvov v článkoch a neboli uvedené všetky náležitosti a informácie v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2011 podľa § 1 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a prílohy č. 3.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súlade s § 18a ods. 5 a 7 zákona č.369/990 Zb. uzatvárať pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom nebola uzatvorená pracovná zmluva na obdobie šiestych rokov ale bola uzátváraná len každoročne dohoda o pracovnej činnosti na dobu jedného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Malachov

IČO
00620891
Sídlo
Ortútska 145, 97405 Malachov
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
26.05.2014 - 10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v niektorých prípadoch nedostatočne sledovala vývoj hospodárenia v priebehu roka tým, že včas nereagovala na potrebu vykonania zmien rozpočtu formou rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonávala v roku 2011 zmeny rozpočtu na základe predloženia celého schváleného rozpočtu do ObZ, pričom nebol uvedený druh rozpočtového opatrenia. V rokoch 2012 a 2013 boli rozpočtové opatrenia predkladané do ObZ už podľa druhu rozpočtového opatrenia, ale v niektorých prípadoch návrh na zmenu rozpočtu obsahoval viac rovnakých alebo rôznych rozpočtových opatrení, pričom nebolo možné identifikovať ich poč
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec mala vypracované hodnotiace správy k programovému rozpočtu za roky 2011 až 2013, ale záverečný účet obce za uvedené roky neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce. V časti hodnotenie programov obce obsahoval záverečný účet len prehľad čerpania výdavkov jednotlivých programov podľa rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v zásadách bližšie špecifikované, ktoré úkony organizácií zriadených alebo založených obcou podliehajú schváleniu orgánmi obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezabezpečila fyzické uskladnenie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte, ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Program odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
HK nepredkladala písomné správy ObZ o výsledkoch následných kontrol na najbližšom zasadnutí ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Organizačný poriadok obce obsahoval organizačnú štruktúru len volených orgánov obce (ObZ, HK a starostu)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala s druhou obcou, kde HK vykonáva kontrolnú činnosť, uzatvorenú zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOÚ nepredložil obci vyúčtovanie skutočných nákladov na jeho činnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ObZ podľa organizačného poriadku vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Malá Lehota

IČO
00320862
Sídlo
Malá Lehota 383, 96642 Malá Lehota
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
12.05.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako povinná osoba nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 4, písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Tým, že v kontrolovanom období obec vydávala oznámenia na drobné stavby osobou bez požadovanej kvalifikácie, nepostupovala v súlade s § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
V kontrolovanom období obec nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie PHSR, čím nepostupovala v súlade s § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec o. i. zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PHSR obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala pre roky 2011 až 2013 vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb, čo nebolo v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V rokoch 2011 až 2013 vykonávala predbežnú finančnú kontrolu starostka obce. Tým obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Marhaň

IČO
00322377
Sídlo
Marhaň 36, 08645 Marhaň
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 24.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu roka 2011 nehospodárila podľa schváleného rozpočtu a počasť roka nekontrolovala hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka 2011 vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a vprípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou príjmov a výdavkov schválených rozpočtov na roky 2011 – 2013 boli aj finančné operácie, čím došlo k ich nesprávnemu vyčísleniu príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtových rokov 2012 – 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválené rozpočty obce neobsahovali rozpočet príjmov a výdavkov základnej školy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 z Krajského školského úradu v Prešove a na rok 2013 z obvodného úradu v sídle kraja pre ZŠ a MŠ nebol vykonávaný vôbec, t. j. nedošlo k ich rozpísaniu formou rozpočtového opatrenia do 15 dní po doručení oznámenia z KŠÚ ani z obvodného úradu v sídle kraja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 z Krajského školského úradu v Prešove a na rok 2013 z obvodného úradu v sídle kraja pre ZŠ a MŠ nebol vykonávaný vôbec, t. j. nedošlo k ich úprave do 15 dní po doručení oznámenia z KŠÚ ani z obvodného úradu v sídle kraja na nový školský rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2011 poskytol dotácie v sume 6 981,82 eur a v roku 2012 v sume 3 634,65 eur bez úpravy podmienok ich poskytnutia VZN, bez uzatvorenia zmlúv o poskytnutí dotácií a bez predloženia ich zúčtovania s rozpočtom obce v príslušnom roku. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obce, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2011 poskytol dotácie v sume 6 981,82 eur a v roku 2012 v sume 3 634,65 eur bez úpravy podmienok ich poskytnutia VZN, bez uzatvorenia zmlúv o poskytnutí dotácií a bez predloženia ich zúčtovania s rozpočtom obce v príslušnom roku. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo aôebp trvalý pobyt na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obce poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2011 poskytol dotácie v sume 6 981,82 eur a v roku 2012 v sume 3 634,65 eur bez úpravy podmienok ich poskytnutia VZN, bez uzatvorenia zmlúv o poskytnutí dotácií a bez predloženia ich zúčtovania s rozpočtom obce v príslušnom roku. V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácie za roky 2011 až 2013 v celkovej sume 18 598,91 eur bez schválenia VZN upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce, bez uzatvorenia zmlúv o poskytnutí dotácií a bez predloženia vyúčtovania ich použitia, obec nezachovala povinnosť hospodárneho, efektívneho a účinného použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácie za roky 2011 až 2013 v celkovej sume 18 598,91 eur bez schválenia VZN upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce, bez uzatvorenia zmlúv o poskytnutí dotácií a bez predloženia vyúčtovania ich použitia, obec nezabezpečila, aby verejné prostriedky boli použité na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynaložením verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nevytvárala prevádzkové zálohy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nevytvárala archivačné zálohy v dvoch kópiách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
V roku 2011 vydala obec dva a v roku 2013 tri oznámenia samostatné prostredníctvom starostu obce, ktorý nespĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad, hoci pôsobnosť stavebného úradu mal zmluvne zabezpečenú SOÚ v inej obci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec nemala schválené VZN v oblasti odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nezostavila programový rozpočet za kontrolované obdobie rokov 2011, 2012 a 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v podmienkach obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala pre roky 2011 – 2013 vypracovaný a schválený program odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovaný plán ochrany obyvateľstva v podmienkach obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
V rokoch 2011 až 2013 nemala obec vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Objednávky neboli zverejňované na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v sledovanom období nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Správy o výsledku NFK neobsahovali zistené nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK za kontrolované obdobie neboli predložené priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené, označenie dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledkoch NFK neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Po prerokovaní správ NFK v rokoch 2011 - 2013 neboli vypracované zápisníce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Personálne obsadenie obce neumožňovalo v plnom rozsahu zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Organizačná štruktúra obce nezodpovedala požiadavke na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorá je zabezpečená vedúcim zamestnancom, povereným zamestnacom vedúcim orgánu verejnej správy alebo zamestnancami zodpovednými za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Markuška

IČO
00328499
Sídlo
Markuška 180, 04934 Markuška
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmena rozpočtu neboli v súlade s ustanovením – navýšenie výdavkov viac ako príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Bežný rozpočet bol schválený ako schodkový.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala peňažné prostriedky v hotovosti 4 krát ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Archivačné CD boli vyhotovené len v 1 exemplári a neboli uložené mimo budovy Obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nemala schválené VZN o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nepreukázala, že zabezpečila dva krát do roka zber a prepravu objemových odpadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala schválený programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet neobsahoval programy obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredkladal správy o výsledku kontroly, správu o kontrolnej činnosti, plán kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval z vykonaných kontrol písomný výstup.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Mirkovce

IČO
00327484
Sídlo
Mirkovce 65, 08206 Žehňa
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 01.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neschválil rozpočty na roky 2011 až 2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2011 obec prekročila počas rozpočtového provizória 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka a nezúčtovala príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom obce na príslušný rok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu rokov kontrolovaného obdobia nehospodárila podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu v kontrolovanom období neboli vykonané rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obec v roku 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli v súlade s platným zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starosta obce v kontrolovanom období vydával oznámenia k ohláseniu drobných stavieb a stavebných úprav aj bez osobitného kvalifikačného predpokladu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nakladanie s odpadmi na území obce nebolo v kontrolovanom období upravené všeobecne záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v sledovanom období nevykonávala triedený zber papiera a kovov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočty obce na roky 2011 až 2013 neobsahovali zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať zo svojich výdavkov, t. j. neboli zostavené a prijaté ako programové rozpočty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala po schválení rozpočtov na roky 2011 až 2013 rozpis výdavkov na programy obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný PHSR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 až 2013 vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nevypracovala komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Personálne obsadenie obce – starosta a dve administratívne pracovníčky s kumulovanými funkciami, ktoré boli priamo podriadené starostovi, neumožňovalo zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ tri správy o výsledku kontrol za roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval a nepredložil ObZ žiadne správy o kontrolnej činnosti za roky 2011 až 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Mlynky

IČO
00329371
Sídlo
Mlynky 324, 05376 Mlynky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Mojš

IČO
00321494
Sídlo
Mojš 147, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Mučín

IČO
00316245
Sídlo
Bernolákova 1, 98531 Rapovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
19.05.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala ocenené a neviedla v účtovníctve pozemky na LV č. 223 o celkovej výmere 9 495 m2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Niektoré pozemky (zistenie č.1) neboli ocenené a neboli v účtovníctve, čím účtovná jednotka neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vyplatila starostovi obce odmeny v mesiaci september 2011 a v rokoch 2012 a 2013 v mesiacoch máj a september celkom v sume 1 250,00 EUR, čím nepostupovala v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z., nakoľko novelou zákona bola od 01.06.2011 zrušená možnosť udelenia odmeny starostovi.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Vyplatenie odmien starostovi nad rámec oprávnenia došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevyypracovanie koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 až 2013 spracované monitorovacie správy programového rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie PHSR obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nevypracovala na roky 2011 až 2013 komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
HK obce nepredložila ObZ v roku 2011 polročný návrh plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracovala k záverečným účtom obce za roky 2011, 2012 a 2013 odborné stanoviská.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Nový Život

IČO
00305626
Sídlo
Eliášovce 55, 93038 Nový Život
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
05.05.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

bežný rozpočet nebol zostavený ako schodkový v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
o vysporiadaní schodku nerozhodlo ObZ pri prerokovaní ZÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v ZÚ nevyčíslila za rok 2012 schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v ZÚ nevyčíslila za rok 2013 prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v roku 2013 do výdavkov pri vykazovaní HV v rozpore zahrnula aj výdavkové finančné operácie,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zásady hospodárenia neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
inventúrne súpisy neobsahovali deň ku ktorému bola inventarizácia vykonaná, miesto uloženia majetku, meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
plat starostu odsúhlasený ObZ nebol v zápisnici zo zasadnutia ObZ uvedený v presnej výške stanovenej v eurách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
obec v jednotlivých rokoch vytvárala len jednu kópiu archivačnej zálohy namiesto povinných dvoch kópií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
obec nezabezpečila fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte, ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správy, ktorého údaje boli archivované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Oznámenia o ohlásení boli vydávané zamestnancom obce v rámci kumulovanej funkcie, ktorý nespĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
PHSR obce neobsahoval inštitucionálne a finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 503/2001 Z.z.
obec nemala prijaté VZN na základe ktorého by bol povodňový plán záchranných prác vypracovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
interný predpis, ktorý nebol vypracovaný v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 502/2001 Z. z - nestanovil povinnosť vykonávať predbežnú finančnú kontrolu dvomi zamestnancami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
vykonávanie priebežnej finančnej kontroly nebolo v zásadách o kontrole v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonávala zamestnankyňa obce zodpovedná za účtovníctvo a starosta obce, ako štatutárny orgán obce, čím nebola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomoci zamestnancov, zodpovedných za realizácie finančnej operácie a od právomoci zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec neoverila každú pripravovanú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec neoverila každú pripravovanú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK nepredkladal plány kontrolnej činnosti ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracúval po vykonaní následných finančných kontrol o kontrolných zisteniach záznamy ani správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK nepredkladal správy o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredkladal správy o kontrolnej činnosti najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Omastiná

IČO
00699306
Sídlo
Omastiná 90, 95642 Uhrovec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Oravská Polhora

IČO
00314749
Sídlo
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
28.05.2014 - 12.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Paňovce

IČO
00324591
Sídlo
Paňovce 95, 04471 Čečejovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 28.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období nemala rozpočet zostavený a schválený ako viacročný rozpočet.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výdavky uskutočnené v období do schválenia rozpočtu obec nesledovala a zároveň nezúčtovala príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom obce na príslušný rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventarizačné zápisy z inventarizácie peňažných prostriedkov v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala v rokoch 2011 a 2013 dokladovú inventarizáciu u majetku nehmotnej povahy, u záväzkov a u ostatných súvahových položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Hlavný kontrolór neinformoval ObZ o svojej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór neinformoval ObZ o svojej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec Paňovce nemala zabezpečené oddelenie rozhodovacích právomocí od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie, nakoľko zamestnávala iba jednu administratívnu pracovníčku, ktorá zabezpečovala celú administratívu obce. Z uvedeného dôvodu ani organizačná štruktúra nezodpovedala zákonnej požiadavke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevytváral prevádzkovú zálohu skupiny údajov a archivačnú zálohu vytváral len štyrikrát ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vytváral len jednu kópiu archivačnej zálohy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Druhá kópia archivačnej zálohy nebola uložená v inom objekte, ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.

Obec Pašková

IČO
00328626
Sídlo
Pašková 66, 04932 Štítnik
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmeny rozpočtu neboli schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia neobsahovali určené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala peňažné prostriedky v hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Archivačné CD boli vyhotovené len v 1 exemplári a neboli uložené mimo budovy Obecného úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nemala schválené VZN o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala schválený programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet neobsahoval programy obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredkladal správy o výsledku kontroly, správu o kontrolnej činnosti, plán kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval z vykonaných kontrol písomný výstup.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Plavecký Peter

IČO
00309800
Sídlo
Plavecký Peter 137, 90635 Plavecký Peter
Kontrolované obdobie
2011-2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Podbranč

IČO
00309818
Sídlo
Podbranč 219, 90641 Podbranč
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Porúbka

IČO
00325660
Sídlo
Porúbka 151, 07261 Porúbka
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
14.05.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

. Zásady hospodárenia s majetkom obce účinné od 25.06.2013 neupravovali postup prenechávania majetku do užívania, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí a nevymedzovali, ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 písm. e) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom obce v rozpore s § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala v zásadách určené dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv obce, čo bolo v rozpore s § 10 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že nezabezpečila aby správne poplatky na úseku stavebného poriadku boli príjmom rozpočtu obce porušila § 17 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z, o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
Zamestnanec obce, ktorý zabezpečoval činnosť stavebného úradu nespĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad, čo bolo v rozpore s § 117 ods. 3 stavebného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec v kontrolovanom období nevyrubovala pre svojich občanov miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozhodnutím, čím nepostupovala v súlade s § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce, konala v rozpore s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nehodnotením plnenia programov obce, ktoré malo byť súčasťou záverečných účtov za roky 2011 a 2012, konala obec v rozpore s § 16 ods. 5 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec porušila § 83 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, keď nemala v kontrolovanom období schválený komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Predbežnú kontrolu pri hotovostných finančných operáciách vykonávala zamestnankyňa zodpovedná za vedenie pokladne, ako aj za vykonávanie platieb. Tým nebola zo strany obce zabezpečená vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva, čo bolo v rozpore s § 8 ods. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Funkciu kontrolórky vykonávala spolu v 12 obciach, tie však v rozpore s § 18b zákona o obecnom zriadení nemali uzatvorenú zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Jeho prerokovanie neuzatvorili jedným z výrokov, že: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad alebo s výhradami, čím nekonali v súlade s § 16 ods. 10 zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Tým, že ObZ nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu konalo v rozpore s § 16 ods. 8 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
. Pri schválení záverečného účtu s výhradou ObZ bolo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Neprijatím opatrení na nápravu nedostatkov konala obec v rozpore s § 16 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že schválené rozpočty obce na roky 2011-2013 neobsahovali výdavky rozpočtovej organizácie konala obec v rozpore s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu rozpočtového roka v kontrolovanom období nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu, jeho zmeny s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu vykonala ku koncu rozpočtového roka, resp. nevykonala vôbec, čím konala v rozpore s § 12 ods. 3 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka funkciu vykonávala v 12 obciach, tie však v rozpore s § 18b zákona o obecnom zriadení nemali uzatvorenú zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Prašice

IČO
00310964
Sídlo
1. mája 142/142, 95622 Prašice
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nezabezpečila vyrovnanosť rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemala uzatvorenú zmluvu o spoločnom hlavnom kontrolórovi s ďalšími obcami pre ktoré HK vykonávala činnosť HK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Pribiš

IČO
00314811
Sídlo
Pribiš 141, 02741 Oravský Podzámok
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
28.05.2014 - 12.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Prietržka

IČO
00309877
Sídlo
Prietržka 57, 90849 Prietržka
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K návrhom rozpočtov obce nevypracoval hlavný kontrolór obce v roku 2011 odborné stanovisko.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec návrh rozpočtu na rok 2011 a 2012 nezverejnila pred jeho schválením spôsobom v obci obvyklým najmenej na 15 dní, ale až po jeho schválení ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neprerokovala návrh ZÚ za rok 2013 najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
ObZ uznesením č. 2 B-4/2012 zo dňa 07.05.2012, schválilo plat starostu obce. Podľa ustanovenia § 3 zákona o platových pomeroch je plat starostu súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a príslušný násobok, ktorý sa určuje podľa počtu obyvateľov v rozsahu ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o platových pomeroch. Z evidencie Štatistického úrad SR vyplývalo, že obec Prietržka mala 489 obyvateľov k 31.12.2011. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o platových pomeroch bol pre počet 489 obyvateľov určený 1,49 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. ObZ určilo pre výšku stanovenia platu starostu v spomenutom uznesení koeficient 1,65 (t.j. pre vyšší počet obyvateľov ako mala v tom čase obec Prietržka podľa údajov Štatistického úradu SR). Týmto postupom ObZ nesprávne stanovilo a schválilo výšku platu starostu (ObZ schválilo vyšší plat). Podobný nedostatok, to znamená schválenie platu starostu ObZ vo vyššej výške ako bolo zákonom stanovené, bol zistený aj v prípade uznesenia č. 1 B-6/2013 zo dňa 11.03.2013.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 253/1994 Z.z., 253/1994 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v jednotlivých rokoch vytvárala len jednu kópiu archivačnej zálohy, namiesto povinných dvoch kópií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Nevytvorením druhej kópie archivačnej zálohy si obec nesplnila povinnosť zabezpečiť fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte, ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správ, ktorého údaje boli archivované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Predmetom zmluvy o zriadení SOÚ nebolo vydávanie oznámení o ohlásení podľa ustanovení § 55 ods. 2 a § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ,,stavebný zákon“). Oznámenia o ohlásení boli vydávané v rámci kumulovanej funkcie zamestnancom obce, ktorý nespĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
V kontrolovanom období obec nemala upravené nakladanie s odpadmi všeobecným záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Rozpočet obce v kontrolovanom období neobsahoval ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v rozpočte v rámci programov formulované ciele ani vytvorené MU, nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty za kontrolované obdobie neobsahovali hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 503/2001 Z.z.
Obec mala vypracovaný povodňový plán záchranných prác, ale nemala prijaté všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého by bol povodňový plán záchranných prác vypracovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Obec nemala vypracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Organizačná štruktúra nezodpovedala požiadavke v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK nepredkladal ObZ návrhy Plánu kontrolnej činnosti (ďalej len ,,PKČ“), a pri výkone svojej činnosti nepostupoval podľa PKČ schváleného ObZ. HK nepredkladal ObZ najmenej raz ročne správy o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka a nepredkladal správy o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK po vykonaní následných finančných kontrol v rokoch 2011 – 2013 nevypracoval o výsledku kontroly záznamy, ale správy a to napriek tomu, že kontrolou nezistil nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Práznovce

IČO
35626526
Sídlo
M. Nešpora 146/4, 95501 Práznovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
20.05.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Predbežnú finančnú kontrolu vykonávali dve zamestnankyne obce podľa svojich pracovných kompetencí, PFK zmlúv vykonával starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbenú finančnú kontrolu vykonávali dve zamestnankyne obce podľa svojich pracovných kompetencií, PFK zmlúv vykonával starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Radnovce

IČO
00318981
Sídlo
Radnovce 81, 98042 Rimavská Seč
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec počas rozpočtového provizória v roku 2011 prekročila zákonom povolenú výšku mesačného čerpania výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec dôsledne nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu, keď bežný rozpočet dosiahol za rok 2011 schodok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu boli vykonávané bez príslušného návrhu na zmenu rozpočtu a nebol uvedený konkrétny druh rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala prijaté zásady hospodárenia a nakladania s majetkom do 31.03.2011, pričom v zásadách účinných od 01.04.2011 nebolo upravené nakladanie s cennými papiermi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V zásadách hospodárenia s majetkom obce účinných od 01.04.2011 neboli presne špecifikované dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri vykonávaní inventarizácie v kontrolovanom období nevypracovala obec k inventúrnym súpisom inventarizačné zápisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali pozemky, zásoby, pohľadávky, ceniny, bankové účty, záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykazovala celý svoj majetok v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky obce neobsahovali všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala za rok 2011 zostavené poznámky k účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 až 2013 zostavený viacročný rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 až 2013 zostavený programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala za rok 2011 zostavený záverečný účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredkladal písomné správy obecnému zastupiteľstvu o výsledkoch následných kontrol
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezabezpečila najmenej dva krát do roka zber a prepravu objemových odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nemala vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
K úlohám starostu v organizačnom poriadku doplniť, že vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce a informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. Tieto kompetencie odobrať ObZ. Dať do súladu organizačný poriadok so skutočným počtom zamestnancov a ich funkciami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zvážiť opodstatnenosť komisií ObZ pokiaľ nebudú zasadať, rokovať a riešiť vzniknuté problémy obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uzatvoriť s inými obcami, kde HK vykonáva kontrolnú činnosť, zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Riečka

IČO
00649651
Sídlo
Riečka 57, 98045 Štrkovec
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poslanci ObZ vykonávali zmeny rozpočtu vyjadrením, že schvaľujú upravený rozpočet na príslušný kvartál roka bez uvedenia príslušného rozpočtového opatrenia, čím obec nekonala v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a viazanie rozpočtovaných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neobsahovali potrebné náležitosti, čím obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 uvedeného zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v ktorom sú definované náležitosti, ktoré majú schválené zásady hospodárenia s majetkom obce upravovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Účtovníctvo obce bolo nepreukázateľné, nakoľko tým, že obec za roky 2012 a 2013 nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, nekonala v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou boli zistené nezrovnalosti v Organizačnom poriadku obce ohľadom orgánov obce, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou boli zsitené nezrovnalosti ohľadom neplnenia povinností starostu, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého ObZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezálohovala údaje zo svojho informačného systému v súlade s § 38 a 39 výnosu MF SR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, nepostupovala v súlade s uvedeným výnosom a tým aj s § 3 ods. 4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 275/2006 Z. z.“), podľa ktorého je obec ako povinná osoba podľa tohto zákona zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Oznámenia na ohlásenia drobných stavieb vydávala obec samostatne bez využitia činnosti stavebného úradu, čím obec nepostupovala v súlade s § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ktorého zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec neupravila nakladanie obce s odpadmi vo VZN, čím nepostupovala v súlade s §39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.“), podľa ktorého obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 1 tohto zákona podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nezabezpečila zber a prepravu objemných odpadov, nepostupovala v súlade s § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z., podľa ktorého je obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Schválené rozpočty v kontrolovanom období neobsahovali zámery a ciele, čím obec nekonala v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (program obce)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný plán ochrany obyvateľstva, čím nekonala v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec vypracúva plán ochrany obyvateľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov, čím nekonala v súlade s § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z., podľa ktorého obec ako povinná osoba bola povinná vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb, čím nekonala v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nekonala v súlade s § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, keď PHSR pravidelne nemonitorovala a každoročne nevyhodnocovala jeho plnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce, čím obec nekonala v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého PFK vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK v rokoch 2011, 2012 a 2013 nepredkladal plány kontrolnej činnosti ObZ raz za šesť mesiacov, nevypracovával odborné stanoviská k návrhom záverečného účtu a nepredkladal správy o kontrolnej činnosti ObZ, čím nepostupoval podľa § 18f ods. 1 písm. b), c), a e) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého HK predkladá ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracováva odborné stanoviská k návrhom rozpočtu obce a k návrhom záverečného účtu obce a predkladá ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Rohožník

IČO
00309923
Sídlo
Školské námestie 406/1, 90638 Rohožník
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
24.04.2014 - 07.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nedodržala zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože nezahrnula v kontrolovanom období do plánovaných celkových príjmov bežného rozpočtu obce finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu zriadenej rozpočtovej organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne určená hodnota výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré boli výsledkom prerokovania záverečného účtu, neobsahovali číselný údaj o výške prebytku rozpočtu a rozhodnutie o jeho použití prebytku v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec nevytvárala archivačnú kópiu najmenej raz za dva mesiace na zálohovanie dát, nekonala v súlade s výnosom MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Nevypracovaním komunitného plánu sociálnych služieb obec nedodržala zákon o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu zákonom stanoveným spôsobom, čím nedodržala zákon o finančnej kontrola a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Roztoky

IČO
00330949
Sídlo
Roztoky 84, 09011 Vyšný Orlík
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 24.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala schválený viacročný rozpočet na rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uzatvorenie zmlúv o pôžičke z 25.03.2011 a z 11.04.2011 v celkovej sume 24 156,90 eur nebolo schválené ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec o prijatých pôžičkách na základe zmlúv z 25.03.2011 a zo 14.10.2011 neúčtovala na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci v celkovej sume 71 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec o prijatých pôžičkách na základe zmlúv z 25.03.2011 a zo 14.10.2011 neúčtovala na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na základe zmluvy o pôžičke zo 14.10.2011 pred ich prijatím nebolo overené hlavným kontrolórom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec o schválených úpravách rozpočtu v kontrolovanom období neviedla operatívnu evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracované Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevytvárala prevádzkové zálohy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec vytvárala iba štyri archivačné zálohy v dvoch kópiách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty obce neobsahovali hodnotenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia nemonitorovala a nevyhodnocovala plnenie program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
'V rokoch 2011 až 2013 nemala obec vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Objednávky a faktúry neboli zverejňované na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Objednávky a faktúry neboli zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v sledovanom období nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Záznamy z NFK neobsahovali kontrolované obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy z NFK neobsahovali úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené, označenie dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy o NFK neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy o NFK neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy o následných finančných kontrolách neobsahovali dátum vypracovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy o výsledkoch NFK neobsahovali písomné potvrdenie o prevzatí správy/záznamu kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Personálne obsadenie obce neumožňovalo v plnom rozsahu zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Organizačná štruktúra obce nezodpovedala požiadavke na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorá je zabezpečená vedúcim zamestnancom, povereným zamestnacom vedúcim orgánu verejnej správy alebo zamestnancami zodpovednými za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 bola vypracovaná 17.01.2012 a schválená uznesením ObZ č. 1/2/2012 z 30.03.2012 a nie do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Rudinka

IČO
00314269
Sídlo
Rudinka 118, 02331 Rudinka
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
13.05.2014 - 06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce, platné v rokoch 2011 až 2013 neupravovali nakladanie s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Vo VZN o odpadoch absentovalo uvedenie podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Novelizáciou zákona č. 223/2001 Z. z. sa povinnosti obcí vzhľadom k odpadom precizovali a rozšírili aj na biologicky rozložiteľný odpad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec spoľahlivo nepreukázala, žeby PHSR v období jeho platnosti monitorovala a hodnotila, napríklad vypracovaním monitorovacej správy, alebo inou formou hodnotenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec ako správca informačných systémov verejnej správy mala povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov, teda dokument definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy v súlade so štandardmi. Predmetná koncepcia mala byť schválená ObZ. Obec koncepciu nemala vypracovanú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Základné spôsoby, ciele a zásady vykonávania finančnej kontroly v obci upravovala Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Rudinka zo dňa 15.02.2005, ku ktorej bol 01.09.2008 vypracovaný jeden dodatok. Podľa čl. 7 tejto smernice vykonával predbežnú kontrolu v obci starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nemala zriadené vlastné webové sídlo, a teda informačná tabuľa obce predstavovala základný komunikačný kanál medzi obcou a obyvateľmi v obci. V súlade s ustanoveniami § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec zverejňovala v Obchodnom vestníku informácie o zmluvách. Informácie o faktúrach a objednávkach obec nezverejňovala z dôvodu absencie vlastného webového sídla.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Ruskovce

IČO
00325741
Sídlo
Ruskovce 47, 07242 Úbrež
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
13.05.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poslanci obce na svojom zasadnutí 15.06.2012 schválili záverečný účet za rok 2011, pričom nerozhodli o použití prebytku rozpočtu a prerokovanie záverečného účtu neuzavreli jedným z výrokov: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad alebo celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami, čím konali v rozpore s § 16 ods. 8 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu, obec nevykonala, čím konala v rozpore s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zmeny rozpočtov obce v rokoch 2012 a 2013 boli ObZ vykonané rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória obec nezúčtovala s rozpočtom obce po jeho schválení, čím konala v rozpore s § 11 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec prijala v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré boli platné a účinné až od 10.10.2013. Do uvedeného dňa obec postupovala v rozpore s uvedeným ustanovením zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom obce v rozpore s § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že nevykonala inventarizáciu v uvedených rokoch nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením povinnosti poslancov, vyplývajúcej zo zákona, prerokovať plat starostky opätovne raz ročne bolo zistené, že v roku 2011 ObZ plat starostky neprerokovalo, čím konalo v rozpore § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V roku 2013 poslanci ObZ neuviedli v zápisnici z riadneho zasadnutia ObZ plat starostky obce v presnej výške stanovenej v eurách, čím konali v rozpore s § 4 ods. 9 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec tým, že nezabezpečila aby príjmy na úseku stavebného poriadku boli príjmom rozpočtu obce porušila § 17 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vydával samostatne oznámenia o ohlásení podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona. Správne poplatky za uvedené oznámenia boli príjmom obce. Zamestnanec obce, ktorý zabezpečoval činnosť stavebného úradu nespĺňal osobitný kvalifikačný predpoklad, čo bolo v rozpore s § 117 ods. 3 stavebného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec tým, že v kontrolovanom období nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce konala v rozpore s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala hodnotenie plnenia programov obce, z čoho vyplýva, že hodnotenie plnenia programov obce neobsahujú ani záverečné účty obce za roky 2011 až 2013. Nehodnotením plnenia programov obce, ktoré malo byť súčasťou záverečného účtu za roky 2011 a 2012, konala obec v rozpore s § 16 ods. 5 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec porušila § 83 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov keď nemala v kontrolovanom období schválený komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zo strany obce nebola zabezpečená vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva, čo bolo v rozpore s § 8 ods. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Rybník

IČO
00649813
Sídlo
Rybník 20, 98264 Rybník
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
11.05.2014 - 14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V návrhu rozpočtu obce neboli zahrnuté každoročne poskytované transfery zo štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebola vedená operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zvolávať zasadnutia ObZ najmenej raz za tri mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nebola vypracovaná koncepcia rozvoja informačných systémov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Nebol vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Nebolo pravidelne monitorované a každoročne vyhodnocované plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade s § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V zásadách hospodárenia s majetkom obce bol uvedený dátum ich účinnosti zhodný s dátumom ich schválenia v ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
pozemky vo vlastníctve obce neboli ocenené a evidované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pozemky vo vlastníctve obce neboli evidované v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neocenením pozemkov nebola splnená povinnosť oceňovať majetok ku dňu zostavenia účtovnej závierky v zmysle § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého účtovná joceňovať majetok ku dňu zostavenia účtovnej závierkyednotka je povinná oceňovať majetok ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedeným konaním obec nepostupovala podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého Neevidovaním pozomkov v účtovníctve nebola splnená povinnosť obce viesť majetok v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventúrne súpisy nemali požadované náležitosti -nebol v nich uvedený deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebol vypracovaný inventarizačný zápis z inventarizácie majetku k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesplnením si povinnosti vykonať riadnu inventarizáciu majetku podľa § 29 a 30, nebolo účtovníctvo obce správne,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola vykonaná inventarizácia majetku v roku 2012 a ani v 2013,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec mala zriadenú vlastnú webovú stránku od 01.12.2012, pričom zverejňovať informácie, zmluvy, objednávky a faktúry začala až od 07.12.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec zálohovala svoje dáta len v počítači a to dvanásť krát v roku a nevytvárala žiadnu archivačnú zálohu, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 38 písm. a) a b) výnosu MF SR č. 312/2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Vo "VZN č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadom “, bol uvedený dátum účinnosti zhodný s dátumom schválenia v ObZ,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nebol zabezpečovaný zber a preprava objemných odpadov, čím nepostupovala v súlade s § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Nebolo vypracované stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013, nepostupoval HK v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V zápisnici zo zasadnutia ObZ nebol uvádzaný plat starostu odsúhlasený ObZ v presnej výške stanovenej v eurách .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.

Obec Sečovská Polianka

IČO
00332828
Sídlo
Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
06.05.2014 - 16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce neboli aktualizované v zmysle uvedeného paragrafu, ktorý určuje obciam povinnosť upraviť v zásadách hospodárenia s majetkom obce spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala v kontrolovanom období schválené VZN v oblasti odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období rokov 2011 a 2013 neprávne vykonávala triedený zber komunálneho odpadu. Obec je povinná zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
'Obec nemala vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Plán ochrany obyvateľstva obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
'Obec nemala v kontrolovanom období rokov 2011 a 2013 vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec kontrolovanom období 2011 a 2012 neoverovala súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom obce, uzatvorenými zmluvami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolné orgány vypracujú správu. Kontrolovaný subjekt nepredložil správy z vykonaných NFK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Ak kontrolný orgán nezistí pri vykonávaní NFK nedostatky vypracuje záznam. Kontrolovaný subjekt nepredložil záznamy z vykonaných NFK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Skalka nad Váhom

IČO
00311961
Sídlo
Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
21.05.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočty obce v rokoch 2011 a 2012 neboli zostavené ako viacročné rozpočty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kapitálové výdavky obce v roku 2011 boli čerpané nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu neboli vykonávané rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výdavky boli čerpané nad rámec schváleného rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení pred samotným použitím finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečné účty obce za roky 2011 a 2012 neboli prerokované na zasadnutiach OcZ v zmysle ustanovení zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Účtovné závierky a rozpočtové hospodárenie obce za roky 2011 a 2012 neboli overené audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Rozpočty obce neboli zostavené správne v programovej štruktúre, pretože neobsahovali zámery a ciele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce v zmesle ustanovení zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo v dvoch prípadoch v kontrolovanom období nezasadalo najmenej raz za tri mesiace.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2013 nebol predložený na rokovanie OcZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V obci nebola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. každého roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich nebolo uvedené nakladanie obce s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
OcZ neprerokovalo raz ročne plat starostu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
V roku 2011 neboli na webovom sídle obce zverejňované údaje o faktúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V roku 2011 neboli na webovom sídle obce zverejňované údaje o objednávkach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2011 a 2013 schválené všeobecne záväzné nariadenie v oblasti nakladania s odpadmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovaný program odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
PHSR neobsahoval systém svojho monitorovania a hodnotenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Plnenie PHSR nebolo zo strany obce monitorované a vyhodnocované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Neúplné zaznamenanie výkonu predbežnej finančnej kontroly na faktúrach a pokladničných dokladoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach a pokladničných dokladoch vykonával starosta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V súvislosti s uzatváraním zmlúv a dohôd o vykonávaní práce nebola v obci vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Sklabiňa

IČO
00316881
Sídlo
Sklabiňa 108, 03803 Sklabiňa
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
19.05.2014 - 29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slavoška

IČO
00595179
Sídlo
Slavoška 27, 04934 Markuška
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
08.05.2014 - 19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec po schválení rozpočtu nezúčtovala rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória v rokoch 2011, 2012 a 2013 s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Účtovná jednotka ani v jednom z kontrolovaných období neinventarizovala účty pohľadávok a účty záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec v rokoch 2011, 2012 a 2013 nevypracovala programový rozpočet, nestanovila zámery, ciele a merateľné ukazovatele podľa programov, resp. podprogramov, ktoré obec mala realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov, cieľov a merateľných ukazovateľov v každom kontrolovanom roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec predbežnú finančnú kontrolu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov nevykonávala v zákonom stanovenom rozsahu a neuviedla, čo bolo predbežnou finančnou kontrolou overené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredkladal ObZ správy o výsledkoch kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval ani z jednej vykonanej kontroly písomnú správu alebo záznam o vykonaní následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Slovenské Krivé

IČO
00323543
Sídlo
Slovenské Krivé 52, 06713 Rokytov pri Humennom
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
27.05.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce na rok 2011 a 2012 nebol zostavený a schválený ako viacročný rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezabezpečila vyrovnanosť hospodárenia bežného rozpočtu a neupravila rozpočet pred čerpaním výdavkov počas rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nemala prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré by boli schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie neobsahovala údaje a náležitosti inventarizačného zápisu v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2011 a 2012 nevykonal inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ku kontrole neboli predložené poznámky z účtovnej závierky za rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka obce za rok 2011 a 2012 nebola overená audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vytvárala jednu archivačnú zálohu skupiny údajov iba raz štvrťročne a prevádzkovú zálohu nevytvárala vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z., 312/2010 Z.z.
Dátový nosič s licencovaným softvérom ani fyzické uloženie druhej archivačnej zálohy v inom objekte kontrolovaný subjekt nevedel preukázať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 312/2010 Z.z.
Obec nezabezpečila najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z., 223/2001 Z.z.
obec vykázala nesprávne údaje o rozpočte obce za oblasť odpadového hospodárstva vo finančnom výkaze FIN 1-04, resp. FIN 1-12
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
rozpočet obce nebol zostavený ako programový rozpočet. Jednotlivé schválené rozpočty neobsahovali zámery a ciele. Obec nevykonávala ani monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný PHSR obce v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 01. 01. 2009. Obec zároveň nevykonávala monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovaný Povodňový plán záchranných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Obec nemala vypracovanú Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Personálne obsadenie obce neumožňovalo zabezpečiť vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva. Zároveň personálne obsadenie obce nezodpovedalo požiadavkám stanoveným pre vykonávanie PFK v zmysle uvedeného zákona. Pre naplnenie zákonných kritérií obec nemala potrebné ľudské ani finančné zdroje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevypísal voľbu hlavného kontrolóra a obecné zastupiteľstvo v kontrolovanom období rokov 2011 a 2012 nezvolilo HK. Obecné zastupiteľstvo nezvolilo kontrolóra obce zákonným spôsobom. Podľa zápisnice zo zasadnutia „ObZ prejednalo a schválilo pracovný úväzok kontrolóra obce aj na ďalšie volebné obdobie“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Kontrolnej skupine neboli predložené doklady preukazujúce vykonávanie úloh hlavného kontrolóra vyplývajúce z ustanovenia § 18f zákona o obecnom zriadení v rokoch 2011 a 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Snakov

IČO
00322580
Sídlo
Snakov 44, 08606 Malcov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Somotor

IČO
00331945
Sídlo
Obchodná 39/7, 07635 Somotor
Kontrolované obdobie
2011 - 2013
Termín kontroly
13.05.2014 - 28.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce v roku 2011 nebol zostavený a schválený ako viacročný rozpočet, nebol zostavený na roky 2011-2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia zostavila svoj rozpočet bez rozpočtu rozpočtových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ObZ rozpočet na rok 2011 neschválilo do 31. decembra bežného roka, ale až v príslušnom roku, t.j. do schválenia rozpočtu mala obec hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Výdavky uskutočnené v období do schválenia rozpočtu obec nesledovala a zároveň nezúčtovala príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom obce na príslušný rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za roky 2011 a 2012 preukázal kladný výsledok hospodárenia obce, ktorý ObZ schválilo bez výhrad, pričom príslušné uznesenia, ktoré boli výsledkom prerokovania záverečného účtu, neobsahovali číselný údaj o výške prebytku rozpočtu a rozhodnutie o jeho použití.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt návrhy záverečných účtov obce neprerokoval najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Účtovná závierka v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia neposkytla verný a pravdivý obraz o stave majetku (pohľadávky) obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevenovala dostatočnú starostlivosť hospodáreniu s pohľadávkami, t.j. hospodáreniu s majetkom obce, nepoužila všetky právne prostriedky na jeho ochranu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec vykonala inventarizáciu hmotného majetku k 31.12.2012, ale nevyhotovila inventarizačné zápisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia nevykonal dokladovú inventúru u majetku nehmotnej povahy, u záväzkov a u ostatných súvahových položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonala inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia len raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z inventarizácií peňažných prostr