Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2022/1032
Názov:
Využívanie systému eHealth
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Využívanie systému eZdravie.pdf (1201688)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 12.07.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

MZ SR nemalo vypracovanú platnú stratégiu v oblasti elektronického zdravotníctva. Za strategické riadenie slovenského zdravotníctva je zodpovedné MZ SR, ktoré podľa Zákona o organizácii činnosti vlády a schváleného Štatútu MZ SR, čl. 3, písm. a) bod 1 „vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky“. Podľa čl. 4, bod 1 f) „plní iné úlohy pri zabezpečovaní informatizácie a elektronizácie zdravotníctva, rozvoji informačných a komunikačných technológií v rezorte zdravotníctva a vývoja NZIS a jeho jednotlivých komponentov“. Strategické dokumenty sú kľúčovým nástrojom strategického riadenia rezortu. Oblasť strategického plánovania v rámci elektronizácie zdravotníctva nie je pokrytá aktuálnymi stratégiami, pričom posledné komplexné strategické materiály boli prijaté v roku 2008 a 2009.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Tým, že MZ SR v rokoch 2020 a 2021 nevykonalo žiaden dozor nad dodržiavaním povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. l) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, tak nepostupovalo v súlade s ustanovením § 81 ods.1 písm. a) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Tým, že v období od 1.12.2018 v organizačnom poriadku MZ SR nebol stanovený rozsah oprávnení a zodpovedností za plnenie metodického a koncepčného riadenia NCZI, organizačný poriadok nebol v súlade s § 45 písm. aa) Zákona o zdravotnej starostlivosti v oblasti výkonu štátnej správy, kde MZ SR je zriaďovateľom NCZI, ktoré metodicky a koncepčne riadi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 576/2004 Z.z.
Záverečné kontrolné dni v zmysle uzatvoreného kontraktu medzi MZ SR a NCZI, podľa Čl. VI. SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA kontraktu sa za roky 2018, 2019, 2020 a 2021 nerealizovali. Kontrakty teda neboli vyhodnotené v súlade s postupom, ktoré si samo určilo MZ SR ako zriaďovateľ NCZI. MZ SR nevykonalo žiadny kontrolný deň, ani neprejavilo záujem vyhodnotiť činnosť NCZI. V roku 2020 vyhodnotilo MZ SR plnenie úloh z kontraktu, na základe výročnej správy NCZI, ktorá nebola schválená MZ SR. Finálna verzia bola zaslaná na schválenie až v roku 2022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MZ SR ako zriaďovateľ nezabezpečil dostatočný počet členov dozorného orgánu, tým pádom sa dozorný orgán stal nefunkčným. Dozorný orgán v kontrolovanom období nevykonával svoju činnosť v súlade ustanoveniami Zriaďovateľskej listiny, podľa ktorej sa dozorný orgán schádza podľa potreby, najmenej však raz za kalendárny štvrťrok. V období od 06.09.2021 do 30.11.2021 mal dozorný orgán NCZI len jedného člena a nebol uznášaniaschopný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovený zámer, cieľ a následne nastavené merateľné ukazovatele monitoringu rozpočtového programovania neposkytujú komplexný nástroj na monitorovanie a hodnotenie stanovených cieľov, MZ SR nepostupovalo v súlade s Metodickým pokynom MF SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, čl. 2 body f) a g).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
Spracovanie ročnej monitorovacej správy je upravené v metodickom pokyne na usmernenie programového rozpočtovania, podľa ktorého má byť spracovaná v RISe do 28. februára nasledujúceho roka. Kontrolou bolo zistené, že monitorovacia správa za roky 2011 až 2019 nebola spracovaná v RISe vôbec a za roky 2020, 2021 nebol dodržaný termín 28.februára nasledujúceho roka (v roku 2020 to bolo 19.4.2021, v roku 2021 27.4.2022).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
MZ SR v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb so spoločnosťou Allexis, s. r.o. vynaložilo neefektívne finančné prostriedky v objeme 16 650,00 eur. Porušilo tak Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 19 ods. 6, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) keďže došlo k nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov. Kontrolná skupina konštatuje, že MZ SR neprijalo žiadne opatrenie v súvislosti so zisteniami predchádzajúcej kontroly NKÚ SR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Nemocnica Modra, n.o. - Domov sociálnych služieb

IČO
36077054
Sídlo
Vajanského 1, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
20.04.2022 - 28.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Národné centrum zdravotníckych informácií

IČO
00165387
Sídlo
Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 27.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1 Kontrolná skupina zistila, že štatutárny orgán počas kontrolného obdobia nikdy nepredložil na schválenie MZ SR návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie, plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok a plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok. Zároveň zo zápisníc dozornej rady vyplývalo, že štatutárny orgán nikdy neinformoval dozornú radu, o tom že by niektorý z týchto materiálov predložil zriaďovateľovi na schválenie resp. neinformoval o dôvodoch neplnenia uvedených povinností. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil čl. II bod 2 písm. m) a n) Zriaďovateľskej listiny, v zmysle ktorej je stanovená povinnosť vyššie uvedené dokumenty predkladať na schválenie. Zriaďovateľská listina v predmetnom bode je uvedená vyššie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolné zistenie č. 2 Zároveň kontrolou predložených výročných správ kontrolovaného subjektu bolo zistené, že výročné správy NCZI boli za roky 2017, 2018 a 2019 predkladané MZ SR včas a následne boli zverejnené na webovej stránke kontrolovaného subjektu. Výročná správa za rok 2020 nebola predložená MZ SR a nebola ani zverejnená na webovej stránke kontrolovaného subjektu. K predloženiu na MZ SR došlo až s ročným omeškaním dňa 04.05.2022. K zverejneniu na webovej stránke kontrolovaného subjektu k 31.05.2022 nedošlo (ani rok po uplynutí povinnosti). Kontrolovaný subjekt v tomto prípade konal v rozpore s čl. II bod 2 písm. m) Zriaďovateľskej listiny, v zmysle ktorej je stanovená povinnosť predložiť MZ SR na schválenie výročnú správu, čo sa v danom prípade nestalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolné zistenie č. 3 Kontrolná skupina z podkladov za rok 2018 zistila, že štatutárny orgán NCZI zaslal oneskorene na MZ SR žiadosť o zmenu organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platnej od 01.03.2018. Žiadosť bola na MZ SR doručená 08.03.2018. NCZI bolo zo strany MZ SR vyzvané na zapracovanie zmien, odstránenia nesúladu so zriaďovateľskou listinou, doplnenie organizačného poriadku atď. Keďže však nedošlo k odstráneniu uvedených nedostatkov, žiadosť nebola schválená MZ SR. Zároveň bolo zistené, že obdobná situácia sa zopakoval aj o rok, keď štatutárny orgán NCZI, zaslal oneskorene na MZ SR žiadosť o zmenu organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platnej od 01.06.2019. Žiadosť bola na MZ SR doručená až 24.10.2019. NCZI bolo zo strany MZ SR vyzvané na zapracovanie zmien a doplnenie žiadosti, ktoré však NCZI nezrealizovalo. Keďže nedošlo k odstráneniu uvedených nedostatkov, žiadosť nebola schválená MZ SR. Kontrolovaný subjekt v uvedenom prípade v roku 2018 konal v rozpore s čl. I bod 3 písm. m) Zriaďovateľskej listiny, v zmysle ktorého je stanovená povinnosť predkladať zriaďovateľovi na schválenie návrh organizačnej štruktúry a zároveň kontrolovaný subjekt porušil čl. I bod 3 písm. n) Zriaďovateľskej listiny, podľa ktorého informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi, čo sa v danom prípade nestalo. Zároveň v roku 2019 konal v rozpore čl. II bod 2 písm. m) Zriaďovateľskej listiny, v zmysle ktorého je stanovená povinnosť predkladať zriaďovateľovi na schválenie návrh organizačnej štruktúry a zároveň porušil čl. II bod 2 písm. n) Zriaďovateľskej listiny, podľa ktorého informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi, čo sa v danom prípade nestalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolné zistenie č. 4 Kontrolou bolo zistené, že aj napriek tomu, že opatrenie vykázal kontrolovaný subjekt ako plnené, opatrenie sa plnilo len v roku 2019, ale s nástupom pandémie COVID sa komunikačné aktivity v danej oblasti utlmili až zastavili. Uvedené bolo potvrdené aj v časti 2.5 protokolu. Zároveň bolo potvrdené, že dané opatrenie bolo neefektívne, pretože neprinieslo žiaden efekt v náraste počtu občanov využívajúcich služieb eZdravia vrátane EZK. Z uvedeného dôvodu nemožno opatrenie vyhodnotiť ako plnené. Kontrolou bolo zistené, že opatrenie sa čiastočne plní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Národný ústav detských chorôb

IČO
00607231
Sídlo
Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
20.04.2022 - 27.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

IČO
35971126
Sídlo
Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
21.04.2022 - 28.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

IČO
30801397
Sídlo
Malacká cesta 63, 90218 Pezinok
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
19.04.2022 - 26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

IČO
44570783
Sídlo
Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
19.04.2022 - 26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Univerzitná nemocnica Bratislava

IČO
31813861
Sídlo
Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
19.04.2022 - 26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť