Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-058/2013/1100
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Súhrnná správa_KA-058/2013/1100.pdf (797559)

Subjekty

Mesto Leopoldov

IČO
00312703
Sídlo
Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
27.08.2013 - 06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet mesta neobsahoval všetky náležitosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej nsamosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď vo svojom rozpočte na rok 2012 vo výdavkovej časti neuplatnilo rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemonitorovalo plnenie programov rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Prebytok rozpočtu mesta bol nesprávne vyčíslený
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto poskytlo dotáciu fyzickej osobe v rozpore s týmto zákonom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nesprávne zaúčtovalo predpis dodávateľskej faktúry.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, keď zriaďovacia listina materskej školy neobsahovala náležitosti podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o obecnom zriadení tým, že vydalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo v jednom bode v rozpore s ustanovením tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavná kontrolórka v jednom prípade nekonala v súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu na zmluvách a rozhodnutiach o dani z nehnuteľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach vykonával iba jeden zamestnanec
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Súlad finančnej operácie mesto nevyznačovalo v zmysle tohto zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Liptovský Hrádok

IČO
00315494
Sídlo
Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
02.09.2013 - 17.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezverejnenie štvrťročnej súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neupravenie spôsobu výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majektových podielov na právnických osobách v zásadách hospodárenia mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
určenie termínu na predkladanie návrhov do OVS bez rozhodntuia MsZ a nestanovenie lehoty na oznámenie vybraného návrhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neposúdenie prípadov hodných osobitného zreteľa pri prenájme majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoplnenie adries a identifikačného čísla mesta na svojich LV
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nariadenie mesta v rozpore so zákonom (582/2004, zavedenie rôzneho príplatku za podlažie podľa druhu stavieb a nie podľa miestnych podmienok)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonanie kontroly nad rámec oprávnenia hlavného kotnrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absentácia označenia účastníkov účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absentácia údajov o prírastkoch a úbytkoch majetku za obdobie od 01.01.2013 do 25.01.2013 na inventúrnych súpisoch pri inventúre k 31.12.2012 (vykonanie inventúry v dňoch 11.01. - 25.01.2013)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správa o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovala kontrolované obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vypracovanie správy z kontroly a nie záznamu, keďže neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neurčenie lehoty, do ktorej možno podávať návrhy do OVS (3x); neurčenie lehoty na oznámenie vybraného návrhu (2x)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie miestneho zisťovania za účelom zistenia skutočného využívania priznaných stavieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zasielanie výzvy na úhradu daňových nedoplatkov len obyčajnou zásielkou, nie do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie formy podania odvolania v rozhodnutí o zriadení záložného práva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyrubenie úroku z omeškania za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zavedenie rôznych príplatkov za podlažie podľa druhov stavieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie spôsobu označenia platby vyrubenej dane z nehnuteľnosti vo VZN o miestnych daniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie IČA žiadateľa (1x) a rozsahu požadovanej dotácie (5x)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neobsahovanie účtovných dokladov, ktoré by presne preukázali výšku a účel použitej dotácie na základe príslušných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absentácia súhlasu zo strany mesta s posunom časového použitia dotácie, čím došlo k prekročeniu lehoty na použitie dotácie; prijímateľovi tak mohli byť vyrubené penále podľa VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absentácia listu podpísaného štatutárom s finančným vyčíslením zúčtovávaných nákladov pri vyúčtovaní dotácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neupravenie rozdelenia kompetencií orgánov mesta pri dlhodobom prenájme majetku mesta v jeho priamej správe
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dodatočné nepredloženie rozpočtových opatrení zo strany primátora MsZ (nesúlad so Zásadami schvaľovania rozpočtu mesta)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad Zásad schvaľovania rozočtu mesta so štatútom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nešpecifikovanie spôsobu účtovania a evidovania hmotného majetku s obstarávacou cenou nižšou ako 17,00 eur a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedostatočné identifikovanie prenajímaných priestorov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie pohľadávok voči zamestnancom na účte 335, ale na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne evidovanie hasičských striekačiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie obrazov ako umeleckých diel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie výdavku na jednorázovú sociálnu výpomoc ako externej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie služby ako výdavok za materiál
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Podolínec

IČO
00330132
Sídlo
Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
26.08.2013 - 20.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet nebol zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Kontrolovaný subjekt nevedel jednoznačne preukázať splnenie tejto zákonnej povinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pred schválením záverečného účtu nebola splnená zákonná povinnosť jeho 15 dňového zverejnenia, keď kontrolovaný subjekt nevedel jednoznačne preukázať túto skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nemalo v kontrolovanom období vypracovaný organizačný poriadok mestského úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepreukázal vykonanie všetkých plánovaných kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nebol vybracovaný raz za šesť mesiacov a nebol zverejnený v zmysle uvedeného ustanovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Do zastupiteľstva neboli predložené všetky správy z vykonaných kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 nebola predložená zastupiteľstvu v zákonom stanovenej lehote, tzn. do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil rozpočet, ktorého súčasťou by bol aj rozpočet základnej a materskej školy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správne triedenie výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytlo dodátcie z rozpočtu mesta subjektom, ktoré neboli zriadené obcou a nemali právnu subjektivitu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nerozpočtoval dotácie športovým združeniam na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezostavilo programový rozpočet na tri rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v rozpočte nerozpísalo v rámci jednotlivých programov kapitálové výdavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte, ako aj pri troch zmenách rozpočtu na rok 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nesprávne určilo výsledok hospodárenia tým, že do jeho vyčíslenia zarátalo aj finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt realizoval úhrady niektorých výdavkov pred ich schválením v rozpočte. V jednom prípade išlo o úhradu finančných prostriedkov, ktoré mesto nemalo schválené v rozpočte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nevykonalo rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neviedlo operatívnu evidenciu o rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt vyhotovil záverečný účet, ktorý neobsahoval všetky zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v rámci prerokovania záverečného účtu nerozhodlo o použití prebytku hospodárenia, keďže táto informácia nebola súčasťou záverečného účtu ani uznesenia ktorým bol schválený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Celoročné hospodárenie mesta nebolo uzatvorené jedným so zákonom stanovených výrokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte, ako aj pri troch zmenách rozpočtu na rok 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správne triedenie výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt realizoval úhrady niektorých výdavkov pred ich schválením v rozpočte, a tým nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zakúpilo alkoholické nápoje s nepreukázaním potreby ich nákupu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto uhradilo preddavok za dodávku materiálu, ktorý nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto uhradilo výdavky v rozpore so zmluvou o dielo, pričom došlo k porušeniu finančnej disciplíny - bezdôvodnému obohateniu v celkovej sume 635,90 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto zakúpilo alkoholické nápoje s nepreukázaním potreby ich nákupu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto porušilo finančnú disciplínu uhradením preddavku, ktorý nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto nedodržanlo zmluvne dohodnuté podmienky, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny, keďže neboli dodržané pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. Zmeny nastali v 9 položkách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto ako zriaďovateľ ZŠ nepreukázalo vykonanie rozpisu určených normatívnych finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezaslal výšku rozpísaných finančných prostriedkov Krajskému školskému úradu v Prešove do 15 dní po rozpise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nestanovilo predpokladanú hodnotu zákazky. V jednom prípade bola nesprávne vyčíslená predpokladaná hodnota zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vybralo dodávateľa bez verejného obstarávania. Z toho v jednom prípade bola zmluva uzatvorená s dodávateľom, ktorý sa verejného obstarávania vôbec nezúčastnil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo dodatok k zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo dodatok k zmluve o dielo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako kritérium pri výbere uchádzača pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodávku a montáž okien a dverí stanovilo kvalitu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nedodržalo povinnosť zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, s cenami vyššími ako 1000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade neúčtovalo o vzniku záväzku v deň jeho vzniku a v 14 prípadoch neúčtovalo o úhrade faktúr v deň ich úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nepostupovalo v zmysle platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezabezpečilo vykonanie inventarizácie v zmysle § 29 a § 30 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezabezpečilo preukázateľnosť výdavkov tým, že súčasťou účtovných dokladov neboli prezenčné listiny alebo zoznamy, pre koho bolo občerstvenie obstarané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezabezpečilo trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výročná správa mesta za konsolidovaný celok neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výročná správa mesta za konsolidovaný celok neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo napríklad inventarizáciu účtov 042, 311 predpísaným spôsobom, nevyhotovilo inventúrne súpisy. Zároveň neupravilo stav majektu o prírastky a úbytky za obdobie mesiaca december.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo napríklad inventarizáciu účtov 042, 311 predpísaným spôsobom, nevyhotovilo inventúrne súpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K prevereniu dotácie neboli predložené originály dokladov, ale kópie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neschválilo spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje o nájomnom práve k pozemku mesta, ak trvá alebo má trvať najmenej päť rokov, neboli zapísané do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 27 prípadoch nebola finančná kontrola vykonaná správne a v 29 prípadoch nebola vykonaná vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finannčú kontrolu pred uzatvorením kúpnych zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výsledné materiály z kontrol neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, ako napr .kontrolované obdobie, miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly, zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam, písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepreukázal, že kontrolovaný subjekt bol oboznámený s výsledkom kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli vyhotovované zápisnice o prerokovaní správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako správca dane vyrubilo daň rozdielne, ako bolo uvedené v daňovom priznaní (konkrétne údaj týkajúci sa počtu nadzemných a podzemných podlaží okrem prvého nadzemného podlažia) a nevyzvalo daňový subjekt, aby sa k nim vyjadril.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako správca dane nedoručil rozhodnutia daňovníkom do vlastných rúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správne triedenie výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte, ako aj pri troch zmenách rozpočtu na rok 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto účtovalo o vzniku resp. úhrade záväzku neskôr, ako bol deň ich skutočného vzniku, resp. skutočnej úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklad za pohonné hmoty bol nesprávne účtovaný na účet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto oneskorene zaradilo interiérové vybavenie do majetku mesta na príslušný majetkový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklad za výkon stavebného dozoru bol účtovaný nesprávne na účet 518 – Ostatné služby a nie na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne účtovalo náklady súvisiace s montážou bleskozvodu nesprávne na účet 501.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto drobný hmotný majetok resp. materiál účtovalo priamo do spotreby bez jeho účtovania na sklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo materiál priamo do spotreby na účet 501 – Spotreba materiálu bez toho, aby takéto účtovanie malo upravené v internom predpise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne účtovalo o preddavku na účet 501 - Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt náklady na opravy neúčtoval na účet 511– Opravy a udržiavanie, ale na účet 501 – Spotreba materiálu, resp. na účet 518 – Ostatné služby. Ďalej výdavky súvisiace s kúpou ohňostroja a kúpou reprezentačných predmetov boli nesprávne účtované na účet 501.V jednom prípade náklad za aktualizáciu softvéru bol nesprávne účtovaný na účet 501.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezabzepečil uchovanie originálnych dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevybralo dodávateľa na vykonanie prác prostredníctvom verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil objem vodozádržných opatrení, podľa štrúkturovaného rozpočtu, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuzatvorilo dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z dôvodu zmeny štruktúry výdavkov nad stanovené %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo úkohy v zmysle smernice, o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, keďže nevyhotovilo záznam o vykonaní prieskumu trhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Primátorka mesta nevydala poverenie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Sadzby za prenájom majetku mesta neboli upravené v zmysle zásad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedená smernica nebola aktualizovaná v nadväznosti na prijaté novely zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Tlmače

IČO
00307581
Sídlo
Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
03.09.2013 - 14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prijaté rozpočtové opatrenia neboli vedené v operatívnej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyššie skutočné čerpanie rozpočtu, ako bol rozpočet po zmenách (úhrady výdavkov realizované bez krytia v rozpočte)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrady výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu t.j. bez krytia v rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zmeny rozpočtu obce neschválilo mestské zastupiteľstvo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mestské zastupiteľstvo neschválilo zmenu rozpočtu a nekontrolovalo jeho čerpanie v prípadoch prečerpania rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chybné usporiadanie dosiahnutého prebytku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zatriedenie výdavku na nesprávnej podpoložke rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chybne zaúčtovaná faktúra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
niektoré faktúry neobsahovali doklady, ktoré by preukazovali uvedenú skutočnosť, čím nebola dodržaná ich preukázateľnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
finančné prostriedky boli použité na nákup alkoholických nápojov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
zákazky s nízkou hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR neboli v troch prípadoch zverejnené na webovom sídle mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN do 15.12. rozpočtového roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebolo zrealizované ročné zúčtovanie s rozpočtom mesta pri poskytnutých dotáciách z jeho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta na dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie inventarizácie účtov oprávok k dlhodobému majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nájomné zmluvy neobsahovali sankcie za oneskorené platby nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neaktualizovanie nájomného každoročne o mieru inflácie v zmysle nájomných zmlúv
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nájom majetku mesta za 1,00 EUR bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva ako o prípade osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nájom pozemkov a budov vo vlastníctve mesta bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva a bez dodržania postupov pri prenechávaní majetku mesta do nájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie hospodárnosti pri prenájme majetku mesta - výška nájomného nepokrývala výšku odpisov prenajatého majetku (pozemky,budovy)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
porušenie finančnej disciplíny pri nájme majetku mesta (pozemky, budovy)
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
výberom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bola poverená obchodná spoločnosť mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
súčasťou rozpočtu mesta neboli poplatky od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie pohľadávky z nedaňových príjmov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyznačenie vykonania predbežnej finančnej kontroly bez zabezpečeného krytia v rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Trstená

IČO
00314897
Sídlo
Bernolákova 96, 02801 Trstená
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
10.09.2013 - 13.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zostavenom záverečnom účte za rok 2012 bol nesprávne vyčíslený výsledok hospodárenia, čím mesto nepostupovalo v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a zákonom č. 523/2004 Z. z.. Nesprávne vyčíslenie prebytku rozpočtu mesta malo vplyv na tvorbu rezervného fondu, čím mesto nepostupovalo v súlade so záko nom č. 583/2004 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávna tvorba rezervného fondu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Osem prípadov nesprávneho zatriedenia podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Osem prípadov nesprávneho zatriedenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Osem prípadov nesprávneho zaúčtovania výdavkov mesta
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Osem prípadov nesprávneho zaúčtovania výdavkov mesta
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neupravenie spôsobou výkonu práv v obchodných spoločnostiach mesta a nevymedzenie úkonov organizácií mesta podliehajúcich schváleniu orgánmi mesta v zásadách hospodáreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa článku II. ods. 7 písm. b) zásad hospodárenia bolo možné majetok mesta dať do správy aj iným subjektom (mesto môže majetok dať do správy len rozpočtovým a príspevkovým organizáciám)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prevode majetku nebolo rozhodnuté MsZ ó spôsobe predaja (zámeru) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V štyroch prípadoch mesto rozhodlo o spôsobe prenájmu svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa s jeho zdôvodnením súčasne s odsúhlasením samotného prenájmu, pričom zámer prenajať svoj majetok mesto zverejnilo pred schvaľovaním tohto zámeru v MsZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch nájomných zmlúv bol zámer zverejnený len 14 dní a nie najmenej 15
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V šiestich nájomných zmluvách neboli dohodnuté žiadne sankcie za porušenie zmluvných podmienok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štyri správy výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou, nestanovovali lehotu na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a chýbalo písomné potvrdenie o prevzatí správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O prerokovaní štyroch správ nebola vypracovaná zápisnica
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Žiadna zo skontrolovaných zmlúv o prevode majetku a nájomných zmlúv nebola overená predbežnou finančnou kontrolou,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Vráble

IČO
00308641
Sídlo
Hlavná 1221/22, 95216 Vráble
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
08.09.2013 - 19.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávne vyčíslil hospodársky výsledok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri prerokovaní záverečného účtu nerozhodol o použití prebytku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt použil nehospodárne finančné prostriedky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu nehospodárnym použitím finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt nedodržal predpísané náležitosti pokladničných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal preukázateľnosť účtovníctva, keďže z obsahu dokladov nebolo možné priamo preukázať skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri zostavení rozpočtu a triedení niektorých výdavkov nepostupoval v zmysle Opatrenia č. MF/010175/2004-42
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri poskytovaní dotázcií z rozpočtu mesta nedodržal podmienky a pravidlá ustanovené vo VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejnil v stanovených termínoch niektoré zmluvy o poskytnutí dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v inventúrnych súpisoch neuvádzal pri niektorých položkách údaje o mieste uloženia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v inventúrnom súpise pozemkov neuvádzal jednotkovú cenu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval o nehnuteľnom majetku, ktorý nemal napísaný na liste vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nemal inventarizačný zápis podpísaný predsedníčkou hlavnej inventarizačnej komisie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu o nájme nebytových priestorov bezodplatne v rozpore s uznesením MZ a tým došlo k zníženiu majektu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt prípady prenechávania majetku do nájmu, v ktorých sadzby nájomného boli v nižšej sume ako určovalo VZN neschávlilo ako prípady osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt schválil zmeny pri uplatňovaní sadzieb nájomného určených vo VZN uznesením MZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pred uskutočnením niektorých finančných operácií nevykonal predbežnú finančnú kontorlu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pred uskutočnením niektorých finančných operácií nevykonal predbežnú finančnú kontorlu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch nevykonal účinnú predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri poskytovaní dotázcií z rozpočtu mesta nedodržal podmienky a pravidlá ustanovené vo VZN o dotáciách a tým porušilo finannčú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt účtoval o majetku, ktorý nemal napísaný na liste vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpočtové opatrenia vykonané primátorom neboli predložené na najbližšie rokovanie MZ po ich uskutočnení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v jednom prípade nebolo vyúčtovanie výdavku podpísané primátororom, čím bolo neplatné a v dvoch prípadoch vyúčtovanie neobsahovalo faktúru, resp. pokladničný blok s rozpisom zakúpeného tovaru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Košice - Krásna

IČO
00691020
Sídlo
Opátska 18, 04018 Košice-Krásna
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
02.09.2013 - 24.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

miestne zastupiteľstvo schvaľovalo aj zmeny rozpočtu, ktoré sa týkali účelovo určených prostriedkov z verejných rozpočtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie operatívnej evidencie o rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absencia zákonných náležitostí vo zverejnenom návrhu záverečného účtu, ktorý nebol zostavený tak, aby obsahoval súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neusporiadanie finančných vzťahov voči subjektom, ktorým boli poskytnuté dotácie na rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prerokovanie záverečného účtu miestnym zastupiteľstvom nebolo uzatvorené jedným z výrokov uvedených v zákone
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zúčtovanie dotácií s rozpočtom obce bez predloženia vyúčtovania príjemcami dotácií do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie bežných a kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne financovanie obstarania a technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku a nesprávne financovanie transferu na obstaranie kapitálových aktív
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia za úhradu zájazdu obyvateľov, vstupeniek do divadla pre starostu a zamestnancov z reprezentačných výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
financovanie právnickej osoby v rozpore so zákonom - úhrada služieb a energií spojených s užívaním nebytového priestoru za nájomcu z rozpočtu obce
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nehospodárne a neefektívne vynaložené výdavky na prenájom miestnosti za neprimerane vysokú cenu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
poskytnutie preddavkov bez písomnej dohody a ich nevysporiadanie do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
uvedenie nespoľahlivých informácií o účtovaní drobného majetku v poznámkach k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie výročnej správy za rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie úpravy ocenenia súdne vymáhaných pohľadávok opravnou položkou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoloženie účtovných prípadov preukázateľnými účtovnými dokladmi za stavebné práce a dodávky a za obstaranie nákupných poukážok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
užívanie stavieb miestnych komunikácií bez kolaudačného rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie zápisnice z prerokovania správy z kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stanovenie diskriminačných podmienok pre zákazky s nízkou hodnotou vo vnútornej smernici pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávny postup pri vykonávaní priebežnej finančnej kontroly bez výberu finančnej operácie a vypracovania záznamu alebo správy z kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v rozpore so zákonom bez uvedenia vyjadrení o súlade pripravovanej finančnej operácie s taxatívne vymenovanými podmienkami v zákone
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
realizovanie finančných operácií súvisiacich s úhradou mesačného paušálu za nájom a správu výpočtovej techniky bez overenia predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zaúčtovanie prác a dodávok súvisiacich s obstaraním a s technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku na ťarchu nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepoužitie všetkých právnych prostriedkov na ochranu majetku obce v prípade neuplatnenia sankcií voči príjemcom dotácií za nedodržanie podmienok zmluvy o poskytnutej dotácii. Príjemcovia dotácií nedodržali časové ani účelové použitie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nespracovanie zápisnice z rokovacieho konania bez zverejnenia na dodanie tovaru - silová elektrická energia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie o vzniku záväzkov až pri ich úhrade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie poskytnutých prevádzkových preddavkov na účet nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie zásad pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozčlenenie záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti - bankové úvery
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne vykazovanie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom na účte Iné záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oneskorené zaradenie majetku do účtovnej a analytickej evidencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaradenie nedokončených stavieb do užívania v účtovnej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie samostatnej hnuteľnej veci na účet drobného dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nevedenie evidencie zásob o nakúpenom materiály za účelom dokončenia projektovanej stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absencia formálnych náležitostí na inventúrnych súpisoch a nevyhotovenie inventarizačného zápisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie nájomnej zmluvy za nevýhodných podmienok pre obec - prenájom kultúrneho domu za 0,03 eur na rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prenájom nebytového priestoru za neprimerane nízke nájomné 1,00 eur bez schválenia v zastupiteľstve ako prípad osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie pohľadávok po lehote splatnosti so vznikom v minulých účtovných obdobiach na účtoch časového rozlíšenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebolo možné zistiť a overiť dodržiavanie lehoty na umiestnenie povinne zverejňovaných materiálov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nehospodárne vynakladanie prostriedkov v dôsledku dohodnutia paušálnych úhrad za správu a prenájom výpočtovej techniky bez každoročného prehodnocovania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
riziko nehospodárnych nákupov z dôvodu obstarávania tovarov, prác a služieb bez písomnej objednávky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
čerpanie reprezentačných výdavkov bez úpravy rozsahu s ohľadom na charakter, dĺžku trvania akcie a počet jej účastníkov formou vnútorného predpisu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
riziko predpojatosti a ohrozenie nezávislosti plnenia úloh súvisiacich s kontrolnou činnosťou miestnej kontrolórky, ktorá bola poverovaná aj inými úlohami ako príprava VZN, interných smerníc, právne poradenstvo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská časť Košice-Nad Jazerom

IČO
00691038
Sídlo
Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
02.09.2013 - 14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri monitorovaní a hodnotení plnenia programov MČ absentovali pri niektorých programoch a ich častiach posúdenia vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom, resp. návrhov na operatívne riešenie zistených rozdielov. Taktiež pri hodnotení neboli zo strany MČ v niektorých prípadoch posúdené očakávané hodnoty stanovené v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou. V týchto prípadoch monitorovanie a hodnotenie neobsahovalo informáciu o plnení, resp. splnení cieľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ akceptovala vyúčtovania dotácií, resp. použitie finančných prostriedkov v sume 6 425,10 eur v rozpore so stanovenými povinnosťami v uzatvorených zmluvách, t. j. vykonala kontrolu predložených materiálov k zúčtovaniu dotácií formálne. Nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v uvedenej sume.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V dôsledku netransparentných postupov pri zadávaní verejných zákaziek boli finančné prostriedky v sume 53 331,36 eur použité nehospodárne, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zároveň týmto konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MČ v roku 2012 zverejnila na svojom webovom sídle časť zákaziek s nízkou hodnotou, vrátane platieb nesúvisiacich s povinnosťou zverejnenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Na druhej strane bolo zistené, že MČ nezverejňovala na svojom webovom sídle, v periodickej tlači, alebo inou formou zverejnenia, súhrnnú správu o všetkých zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur, čo bolo v rozpore s § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri kontrole vyfakturovaných dodávok tonerov bolo zistené, že MČ si priebehu roka 2012 objednávala od vybraného dodávateľa tonery, za ktoré uhradila vyššie ceny ako boli ceny zistené v prieskume trhu spolu o 608,46 eur, ako aj tonery, ktoré neboli vyšpecifikované obstarávateľom vo výzve spolu v sume 828,50 eur, čím MČ porušila ustanovenie § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Finančné prostriedky čerpané spolu v sume 1 436,96 eur použité nehospodárne, čo bolo v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň týmto konaním MČ porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MČ Košice – Nad jazerom tým, že nezverejnila na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím MiZ návrh programu zasadnutia zastupiteľstva, ktorého predmetom bolo použitie verejných prostriedkov na platy spojené s výkonom funkcie orgánu MČ konala v rozpore s § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nepostupovala pri zverejňovaní informácií zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Nezverejnením všetkých predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, MČ konala v rozpore s § 5 písm. e) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ tým, že o výdavkoch súvisiacich s obstaraním projektovej dokumentácie neúčtovala v rámci dlhodobého majetku konala v rozpore s § 28 ods. 1 písm. b) platných postupov účtovania. Nedodržanie platných postupov účtovania pri zaúčtovaní DHM malo za následok konanie MČ v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ evidovala vo svojom účtovníctve dlhodobý úver v zmysle zmluvy z roku 2008. V priebehu roka tento pravidelne splácala. Kontrolou bolo zistené, že interným účtovným dokladom bola časť úveru v sume 50 189,16 eur preúčtovaná z dlhodobého úveru na krátkodobý úver MD 461/D 231, čo bolo v rozpore s § 40 odsek 8 platných postupov účtovania. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa o prevode časti bankového úveru, ktorej zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok, účtuje v rámci vytvorenej analytickej evidencie účtu dlhodobý bankový úver. Nedodržaním platných postupov účtovania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Kontrolou účtovania záväzkov bolo zistené, že MČ účtovala o vzniku záväzkov nie v deň kedy nastal účtovný prípad, alebo o ktorých mala k dispozícií doklady, ale vždy k poslednému dňu v mesiaci. V roku 2012 boli v jednotlivých mesiacoch zaúčtované záväzky voči dodávateľom, ktoré sa účtujú pri vzniku záväzku podľa § 44 ods. 1 platných postupov účtovania na účte 321-Dodávatelia. Nedodržaním platných postupov účtovania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Kontrolou bolo zistené, že o zálohových platbách za dodávku elektrickej energie účtovala na ťarchu účtu 502-Spotreba energie (faktúry č. 373/2012, 247/2012, 95/2012). MČ tým, že o poskytnutých preddavkoch neúčtovala na príslušnom účte 314-Poskytnuté prevádzkové preddavky konala v rozpore s § 43 ods. 4 platných postupov účtovania. Nedodržanie platných postupov účtovania pri zaúčtovaní preddavkov malo za následok konanie MČ v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ tým, že poskytla do užívania bezodplatne pozemky, prenechané do prenájmu od mesta Košice a tým, že znižovala ceny podnájmov v rozpore s pravidlami o prenajímaní majetku mesta Košice a tým, že neprenajímala svoj majetok a majetok mesta Košice predovšetkým verejnou obchodnou súťažou alebo verejnou dražbou nepostupovala pri nakladaní so svojim majetkom v prospech rozvoja MČ a jej občanov a konala v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu v zmysle interných zásad a v zmysle zákona o finančnej kontrole minimálne v prípadoch uvedených v protokole o výsledku kontroly. Celkové výsledky kontroly poukázali na primeraný vnútorný kontrolný systém MČ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym triedením výdavkov MČ nepostupovala v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení a zároveň nekonala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Beluša

IČO
00317063
Sídlo
Farská 1045/6, 01861 Beluša
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
17.09.2013 - 14.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V uzatvorených zmluvách o poskytnutí dotácie nebol určený konkrétny účel použitia dotácie a v jednom prípade nebola poskytnutá dotácia zúčtovaná s rozpočtom obce do konca roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec realizovala úhrady výdavkov, ktoré nemala v rozpočte schválené v dostatočnej výške, prípadne ich nerozpočtovala vôbec
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Čerpanie výdavkov nad rámec rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec realizovala úhrady výdavkov, ktoré nemala v rozpočte schválené v dostatočnej výške, prípadne ich nerozpočtovala vôbec
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Čerpanie výdavkov nad rámec rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec realizovala úhrady výdavkov, ktoré nemala v rozpočte schválené v dostatočnej výške, prípadne ich nerozpočtovala vôbec
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neoznámila ZŠ úpravy rozpočtu normatívnych a nenormatívnych príspevkov a neposielala jej avíza o poskytnutí finančných prostriedkov na bežné výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neoznámila ZŠ úpravy rozpočtu normatívnych a nenormatívnych príspevkov a neposielala jej avíza o poskytnutí finančných prostriedkov na bežné výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Faktúry za obstaranie a zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku boli zaúčtované priamo do nákladov a nie na účet Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Obraty na majetkovom účte Pozemky boli vykonané s časovým oneskorením
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Rozdiely v označovaní nehnuteľností v účtovnej evidencie a na listoch vlastníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prijatie a uhradenie faktúr s nesprávne označeným účastníkom konania a chýbajúce účtovné podklady preukazujúce obsah a preukázateľnosť účtovného prípadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Oneskorené účtovanie o predaji majetku - Obraty na majetkovom účte Pozemky boli vykonané s časovým oneskorením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali prepdpísané náležistosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozdiely v označovaní nehnuteľností v účtovnej evidencie a na listoch vlastníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neuvedenie obsahu opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zverejnený bol len návrh zmluvy alebo boli zmluvy zverejnené neskôr ako boli dohodnuté práce vykonané
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Za prvý štvrťrok nebola vypracovaná ani zverejnená súhrnná správa o vykonaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozdiely v označovaní nehnuteľností v účtovnej evidencie a na listoch vlastníctva. Obraty na majetkovom účte Pozemky boli vykonané s časovým oneskorením
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli aktualizované v zmysle platného zákona o majetku obcí a neupravovali všetky určené oblasti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri predaji pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa obec nezdôvodnila osobitný zreteľ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri priamom predaji nehnuteľného majetku nebol zverejnený zámer predať majetok priamym predajom a nebola zverejnená lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov. Všeobecná hodnota majetku bola určená na základe znaleckého posudku staršieho ako šesť mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo preukázané zverejnenie zámeru prenajať majetok obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade prenájmu nebytových priestorov nebol zdôvodnený zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a pred schvaľovaním nájmu OcZ nebol zverejnený na úradnej tabuli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na prenájom pozemku pre účely autocvičiska nebolo nedohodnuté obdobie nájmu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na liste vlastníctva obce boli uvedené pozemky, na ktorých sa nachádzala materská škola, ale nebola na nich vyznačená správa majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na liste vlastníctva obce boli uvedené pozemky, na ktorých sa nachádzala materská škola, ale nebola na nich vyznačená správa majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Priestory na účely prevádzky základnej umeleckej školy boli prenajímané bezplatne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná len formálne, keď chýbal krátky text, ktorý by objasňoval, čo bolo predmetom overenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z následenj finančnej kontroly bola vypracovaná správa aj napriek tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správy z vykonaných kontrol neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie termínu na predloženie písomnej správy o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ročná správa z kontrolnej činnosti obce za rok 2012 bola vypracovaná až v marci 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Časť dlhodobého záväzku k ŠFRB vo výške splátok za rok 2012 nebola preúčtovaná do krátkodobých záväzkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obraty na majetkovom účte Pozemky boli vykonané s časovým oneskorením
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obraty na majetkovom účte Pozemky boli vykonané s časovým oneskorením
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Faktúry za obstaranie a zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku boli zaúčtované priamo do nákladov a nie na účet Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Uhradenie faktúr z bežného rozpočtu za obstaranie a zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Žiadosti o dotácie neobsahovali doklady preukazujúce oprávnenosť žiadateľa na poskytnutie dotácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Klenovec

IČO
00318850
Sídlo
Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
03.09.2013 - 27.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2012 nevykonávala zmeny rozpočtu, pričom bolo zistené, že uhradila aj také výdavky, ktoré nemala zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2012 napr. nákup nehnuteľného majetku – pozemkov v hodnote 5 830,00 eur (položka 711 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie), nákup budov v hodnote 1 800,00 eur (položka 712 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie), prečerpanie bežných výdavkov na opravy a údržbu, ktoré boli schválené v sume 7 000,00 eur a čerpané v sume 23 455,60 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012, aj vrátane nesúladu štatistických výkazov obce a základenej školy a použitými údajmi pri stanovovaní ZÚ 2012 obce, nebol vyjadrený v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce za rok 2012 bol schválený ObZ bez uvedenia výroku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prerokúvaní záverečného účtu obce, schvaľuje ObZ vysporiadanie prebytku rozpočtu, čo nebolo vykonané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neaktualizovala zriaďovaciu listinu ZŠ, napr. nedoplnila identifikačné číslo ZŠ, výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk, dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení do siete, vecné a finančné vymedzenie majetku a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predložila KŠÚ Protokol zriaďovateľa - Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2012 bez súhrnnej správy o hospodárení školy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nesprávne zatriedila výdavok za výstavbu sedlovej strechy na Dome služieb v sume 12 640,00 eur ako bežný výdavok a zaúčtovala ho na účet 511 – Oprava a údržba. Išlo o technické zhodnotenie budovy, ktoré malo byť hradené z kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uhredenie predfaktúry v sume 4 000,00 eur bez toho, aby to bolo zmluvne dohodnuté, obec nepostupovala podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec prevádzkovala televízny káblový rozvod v rámci svojej hlavnej činnosti, prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu nepatrí medzi hlavné činnosti obce, ktoré sú vymedzené § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec podpísala nejednoznačný dodatok č. 5 k zmluve o dielo a netrvala na riadnom písomne upravenom dodatku č. 6 podľa článku VII. bod 7. 2 predmetnej zmluvy o dielo, a pritom mesačne uhrádzala faktúry, ktoré sa odvolávali na tieto dva dodatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila z bežných výdavkov výdavky za rozšírenie hlavnej stanice káblového televízneho rozvodu, o ktorých sa rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a teda správne mali byť tieto výdavky uhradené z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovala rozšírenie hlavnej stanice pre káblový televízny rozvod v sume 1 781,53 eur do nákladov bežného roka a nie ako obstaranie dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila zo svojho rozpočtu výdavky za dopravu TJ Družstevník Klenovec, ktoré neboli súčasťou schváleného rozpočtu výdavkov na rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zatriedila niektoré bežné výdavky v rámci položiek a podpoložiek bežných výdavkov podľa opatrenia č. MF/010175/2004-42, išlo napr. o výdavky nákup tlakových reproduktorov, ktoré zatriadila medzi výdavky na dopravné, výdavky za ročnú licenciu k programu, ktoré zatriedila medzi výdavky za polatky a odvody a pod.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec na svojom webovom sídle nezverejnila Zmluvu o dielo č. 18112011 uzatvorenú 01.12.2011 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia klubu dôchodcov“ za cenu 42 883,54 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nezverejnila informáciu o faktúrach zaevidovaných v knihe došlých faktúr pod poradovými číslami 644 až 655 a o žiadnej z objednávok, ktoré vystavila v roku 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v súhrnných správach o zákazkách s nízkou hodnotou nezverejnila všetky zákazky s nízkou hodnotou nad 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nemala účinné VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a dotácie poskytla aj fyzickej osobe nepodnikateľovi a hokejovému klubu, ktorý nemal právnu subjektivitu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec dotácie pre športové kluby schválené v roku 2012 poskytla v roku 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neurčila konkrétny účel, úlohu alebo akciu použitia dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 zaúčtovala dve faktúry v sume 7 560,10 eur a v sume 15 408,23 eur, vystavené v zmysle zmluvy o dielo za rekonštrukciu stavby na účet 021 - Stavby, hoci preberacie konanie diela bolo uskutočnené až v marci 2013, čo nebolo v súlade s § 28 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa obstarávaný dlhodobý majetok do času jeho uvedenia do používania účtuje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila zo svojho rozpočtu faktúru, ktorá nebola dostatočne preukázateľná podľa zákona o účtovníctve, fakturovaný tovar nemal uvedené jednotkové ceny, na faktúre bola uvedená len výsledná suma
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neodúčtovala predpis faktúry a tým vykázala na konci roka aj neexistujúci záväzok a náklady sume 1 170,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nesprávne zaúčtovala náklady na opravu a údržbu majetku na účet 518 – ostatné služby podľa postupovov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vybrané výdavkové pokladničné doklady neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovnýprípad zaúčtoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri inventarizácii dlhodobého majetku k 31.12.2012 nepostupovala podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z., keď neoverila, či stav dlhodobého majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, doklady z inventarizácie nemali náležitosti inventúrnych súpisov a inventarizačné zápisy neboli vôbec vypracované. Účtovníctvo obce v roku 2012 v časti neobežný majetok nebolo dostatočne preukázateľné podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona, pretože účtovná jednotka nevykonala riadne inventarizáciu dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prevode nehnuteľností z dôvodu osobitného na kupujúceho obec nezabezpečila, aby kúpna zmluva obsahovala ustanovenia týkajúce sa právnej ochrany obce pre prípad porušenia zmluvných záväzkov druhou zmluvnou stranou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila zmluvu o nájme, v ktorej určila že nájomca bude uhrádzať 50 % skutočných nákladov za plyn, pričom tento uhrádzal iba 35 %. Obec kontrolnej skupine nepredložila písomné doklady, ktoré by potvrdzovali možnosť uhrádzania nižších skutočných nákladov za plyn – 35 % zo strany podnikateľa. V danom prípade obec nedodržala bod 6.3. ZoN, kde je stanovené, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vyhotovené len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 uhradila výdavky za energie a vodu fitness centra, ktoré sa nachádzalo v priestoroch budovy kultúrneho domu, ktoré vlastnila obec Klenovec celkom v sume 1 964,01 eur. Na základe ústnej dohody s vedením obce z roku 2007 členovia fitness centra vyberali vstupné, z ktorého kupovali zariadenie do fitness centra a starali sa o jeho údržbu a hygienu, tieto tržby evidovali v zošite a neodvádzali ich obci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V pohľadávkach po lehote splatnosti vykazovaných v poznámkach k účtovnej závierke neboli zahrnuté daňové pohľadávky po lehote splatnosti, a teca pohľadávky po lehote splatnosti neboli v poznámkach vykázané správne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevyzvala daňové subjekty (daň z nehnuteľností), ktorých daňové priznania k dani z nehnuteľností neboli správne, úplné a pod. na doplnenie resp. opravu údajov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaznamenávala vykonanie predbežnej finančnej kontroly napri. na doručených faktúrach, odoslaných faktúrach, zmluvách a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracovával z vykonaných kontrol žiadny písomný výstup
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kúty

IČO
00309672
Sídlo
Nám. Radlinského 981, 90801 Kúty
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
26.08.2013 - 17.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prebytok rozpočtu bol nesprávne vyčíslený ako rozdiel všetkých príjmov a výdavkov rozpočtu, vrátane finančných operácií, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) v nadväznosti na § 2 písm. c), podľa ktorých je prebytok rozpočtu kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a s § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa výsledkov plnenia rozpočtu obce – Výkaz o plnení rozpočtu FIN 1-04 k 31.12.2012 obec dosiahla podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v nadväznosti na § 2 písm. c) a § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy skutočný prebytok v sume 541 667,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že obec výšku finančných prostriedkov rozpísaných základnej škole neoznámila do 15 dní po rozpise KŠÚ, čím nekonala v súlade s § 4 ods. 11 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že obec v dvoch prípadoch zatriedila výdavky za elektrickú energiu a za údržbu plynového kotla vo výške 120,52 eur na nesprávnu podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom a zároveň nepostupovala v súlade s Opatrením MF SR o rozpočtovej klasifikácii. Obec zároveň nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), podľa ktorého rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia ekonomická a funkčná klasifikácia, pričom druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ďalej bolo kontrolou zistené, že dodávateľská faktúra s interným č. 7458 na sumu 132,78 eur za používanie knižnično-informačného systému bola zaúčtovaná na nesprávny účet nákladov 511 – Opravy a udržiavanie, správne mala byť zaúčtovaná na účet 518 – Ostatné služby. Tým, že obec nesprávne zaúčtovala náklad za poskytnuté služby, nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne a úplne, v nadväznosti na § 58 platných postupov účtovania. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ustanoví MF SR opatrením, opatrenie vyhlasuje oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou dodávateľskej preddavkovej faktúry č. 99184 z 19.12.2012 za nákup stoličiek v sume 1 217,40 eur bolo zistené, že obec uhradila preddavok za stoličky bez vopred dohodnutého písomného zmluvného vzťahu. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Zároveň tým obec porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom. Obec uvedený preddavok nesprávne zaúčtovala na účte 501 – Spotreba materiálu, správne mal byť zaúčtovaný na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 43 ods. 4 platných postupov účtovania. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou dodávateľskej preddavkovej faktúry č. 99184 z 19.12.2012 za nákup stoličiek v sume 1 217,40 eur bolo zistené, že obec uhradila preddavok za stoličky bez vopred dohodnutého písomného zmluvného vzťahu. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Zároveň tým obec porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom. Obec uvedený preddavok nesprávne zaúčtovala na účte 501 – Spotreba materiálu, správne mal byť zaúčtovaný na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 43 ods. 4 platných postupov účtovania. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou dodávateľskej preddavkovej faktúry č. 99184 z 19.12.2012 za nákup stoličiek v sume 1 217,40 eur bolo zistené, že obec uhradila preddavok za stoličky bez vopred dohodnutého písomného zmluvného vzťahu. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Zároveň tým obec porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom. Obec uvedený preddavok nesprávne zaúčtovala na účte 501 – Spotreba materiálu, správne mal byť zaúčtovaný na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 43 ods. 4 platných postupov účtovania. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vypracovaný odpisový plán, čím nekonala v súlade s § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku a zároveň nekonala v súlade s článkom 4 ods.11 smernice o evidencii majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal v predchádzajúcich účtovných obdobiach správne účtovné zápisy pri vyraďovaní majetku, nekonal v súlade s § 29 postupov účtovania a porušil ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne a zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Preverením dokumentácie poskytnutých dotácií za kontrolované obdobie bolo vo viacerých prípadoch zistené porušenie VZN o poskytovaní dotácií. Tým, že obec nepostupovala pri poskytovaní dotácií podľa platného VZN, konala v rozpore s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec poskytuje dotácie za podmienok ustanovených vo VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predložených dokladov účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky z 28.01.2013 bolo zistené, že účtovná závierka z dôvodu nevytvorenia opravných položiek k pohľadávkam, krátkodobej rezervy, nesprávneho vykazovania stavu pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov v súvahe k 31.12.2012, neposkytovala pravdivý a verný obraz o finančnej situácii obce (kontrolné zistenia sú uvedené v bode 3 protokolu o výsledku kontroly). Účtovná závierka nebola zostavená v súlade s § 17 ods. 9 v nadväznosti na § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovné informácie v účtovnej závierke sú spoľahlivé, ak účtovná závierka účtovnej jednotky poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou inventúrnych súpisoch bolo zistené, že inventúrne súpisy účtov 013, 021, 022, 023 a 031 neobsahovali deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry a podpisové záznamy hmotne zodpovedných osôb za príslušný druh majetku, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) a písm. e) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou „Inventarizačného zápisu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012“ bolo zistené, že inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom za účty 132, 311 a 342 a niektoré účty (323, 357, 359, 384, 391 a 710) mali vykázaný nesprávny účtovný stav, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve. Ďalej bolo zistené, že inventarizačný zápis neobsahoval vyjadrenie k výsledkom vyplývajúcim z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou správnosti zaúčtovania inventarizačných rozdielov (manko 1 607,88 eur a prebytok 1 193,60 eur) bolo zistené, že tieto neboli zaúčtované v účtovnom období, za ktoré sa inventarizácia vykonávala, čím obec nekonala v súlade s § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve a zároveň nekonala v súlade čl. 6 a čl. 8 vnútorného predpisu č. 1/2008-INV.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou bol preverený súlad údajov o nehnuteľnom majetku vedenom v účtovníctve s údajmi uvedenými na listoch vlastníctva (ďalej len „LV“). Na deviatich LV bolo zistené, že ako vlastník bol vedený Obecný úrad Kúty a na jednom LV ako Miestny národný výbor Kúty, čo nebolo v súlade s ustanovením § 19 ods. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), podľa ktorého vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované. Správne malo byť Obec Kúty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením úhrad kúpnej ceny predaného majetku vo výške 60 741,00 eur bolo zistené, že v dvoch prípadoch tržby vo výške 741,00 eur za predaj nehnuteľného majetku boli zaúčtované ako poplatky a nie ako tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku, čím obec nekonala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a s § 72 ods. 1 platných postupov účtovania. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou zásad hospodárenia bolo zistené, že znenie § 4 ods. 2 písm. e) „v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých OZ rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov“ nebolo v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), podľa ktorého pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obec neúčtovala prijatú platbu nájomného na úhradu pohľadávky, ale do výnosov, čo ovplyvnilo výsledok hospodárenia, nekonala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácii účtovnej jednotky. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že obec nevymáhala nedoplatok konala v rozpore s § 7 ods. 1 zásad hospodárenia a zároveň porušila ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec k pohľadávkam, týkajúcich sa súdnych sporov, nevytvorila opravnú položku, čím nekonala v súlade s § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve a § 15 ods. 1 platných postupov účtovania. Zároveň obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniku nedaňových pohľadávok v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, čím nepostupovala v súlade s § 3 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve v nadväznosti na ustanovenia § 2 ods. 1 a § 43 ods. 8 platných postupov účtovania, podľa ktorého deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku. Zároveň obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve. Podobné nedostatky boli zistené v ďalších dvoch prípadoch neúčtovania vzniknutých pohľadávok vo výške 2 962,88 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že k 31.12.2012 nebola vytvorená rezerva na prebiehajúci súdny spor vo výške 5 398,80 eur, čím obec nekonala v súlade s § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve a § 14 platných postupov účtovania, podľa ktorých rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Zároveň obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovaním pohľadávky dane z nehnuteľností vo výške 43,44 eur, ktorá ešte nevznikla, nedodržala ustanovenie § 2 ods. 1 platných postupov účtovania v nadväznosti na § 43 ods. 9 platných postupov účtovania, podľa ktorého deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku. Zároveň obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch obec ako správca dane nedoručil rozhodnutia do vlastných rúk daňovníka, ale len doporučene, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 písm. b) daňového poriadku, podľa ktorého sa do vlastných rúk doručujú písomnosti, ak je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou. Zároveň obec ako správca dane nepostupovala v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého ukladať povinnosť alebo priznávať práva možno len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené podľa daňového poriadku, ak v ňom nie je stanovené inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Podbrezová

IČO
00313688
Sídlo
Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
04.09.2013 - 14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neaktualizovala zriaďovaciu listinu podľa zákona č. 596/2003 Z. z., napr. nebol uvedený v zriaďovacej listine výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk, dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení do siete škôl, vecné a finančné vymedzenie majetku a pod., čím nebol dodržaný citovaný zákon v uvedenej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala podľa opatrenia MF č. č. MF/010175/2004-42, keď nesprávne zatriedila niektoré kapitálové a bežné výdavky v rámci položiek a podpoložiek kapitálových a bežných výdavkov. Išlo napr. o výdavok za vypracovanie vyjadrenia kompetentrenej inštitúcie k územiam NATURA a projektové práce, ktoré zatriedila ako nákup motorových vozidiel, nákup dopravného značenia a žiaroviek, káblov a prepájacích konektorov zatriedila ako rutinná údržba majetku a výdavok za prepravu autobusov zatriedila ako všeobecný materiál.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zatriedila výdavok za nákup počítačov, o ktorých sa rozhodla účtovať ako o dlhodobom majetku, do bežných výdavkov, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42 a metodického usmernenia k tomuto usmerneniu, podľa ktorého sa z kapitálových výdavkov uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom, ak sú jeho prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezaradila do súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré zverejňovala štvrťočne v miestnych novinách a na webovom sídle všetky zákaky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskystla dotácie aj osobám, ktoré neboli fyzickými osobami – podnikateľmi alebo právnickými osobami a poskytla dotáciu nie na všeobecne prospešné služby alebo na všeobecne prospešné, či verejnoprospešné účely ako ustanovuje citovaný zákon. S prijímateľmi dotácií obec neuzatvárala písomné zmluvy o poskytnutí dotácie podľa VZN o dotáciách a tri dotácie poskytla aj na iné účely ako bolo určené vo VZN o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zatriedila štyri dotácie na podpoložku 637002 - Konkurzy a súťaže, čím nekonala obec v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy dlhodobého majetku nemali potrebné náležitosti, čo nebolo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z, neobsahovali: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola vykonaná a deň skončenia inventúry, meno priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku. Inventúrny zoznam predstavoval účtovný stav dlhodobého majetku, na inventúrnych zoznamoch nebolo vykonané porovnanie skutočného stavu majetku so stavom majetku v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali, napr. práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce; podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila; postup prenechávania majetku do užívania; nakladanie s cennými papiermi; ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov, čo nebolo v súlade § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypovela nájomné zmluvy a následne uzatvorila nové nájomné zmluvy s tými istými nájomcami bez toho, aby použila, napr. obchodnú verejnú súťaž, resp. prípad hodného osobitného zreteľa a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec dala do nájmu nebytové priestory, pričom využila dôvody osobitného zreteľa. V uznesení nebolo uvedené zdôvodnenie osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Daňový subjekt podal obci daňové priznanie k dani z nehntueľností, pričom nesprávne zatriedil autoservis ako priemyselnú stavbu a tým platil nižšiu daň. Obec nevyzvala daňový subjekt na opravu údajov v daňovom prizaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec na základe nesprávneho daňového priznania k dani z nehnuteľností určila nesprávne ročnú sadzbu dane z nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór vypracovával z vykonaných kontrol správy aj v prípadoch keď nezistil žiadne porušenie všeobecne záväzných predpisov, resp. nezistil nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Trenčianska Turná

IČO
00312053
Sídlo
Bánovská 86, 91321 Trenčianska Turná
Kontrolované obdobie
rok 2012, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
08.09.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Realizácia úhrad výdavkov bez schváleného rozpočtu a bez vykonaných a schválených úprav rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nevykonávanie zmien a úprav rozpočtu v priebehu roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuhrádzanie výdavkov v súlade so zákonom o rozpčtových pravidlách územnej samosprávy, teda v súlade s rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym spôsobom poskytnuté finančné prostriedky právnickej a fyzickej osobe-podnikateľovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie obcou poskytnutých transferov a úhrad za technické zhodnotenie a úpravy dlhodobého majetku,bežných výdavkov na položky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neusporiadanie finančných vzťahov obce voči PO a FO-podnikateľom do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezúčtovanie poskytnutej dotácie s rozpočtom obce do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvoľňovanie verejných prostriedkov v takej výške, ktorá nezodpovedala rozsahu úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie finančných prostriedkov PO a FO-podnikateľovi priamo z bežných výdavkov obce a nie ako dotácia, transfer, čím boli porušené podmienky a pravidlá poskytovania verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne uplatňovaná ekonomická rozpočtová klasifikácia pri poskytovaní transferov obcou a obstaraní technického zhodnotenia a úprav dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoznámila ZŠ rozpis úprav rozpočtu normatívnych a nenormatívnych príspevkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoznámila ZŠ rozpisy normatívnych a nenormatívnych príspevkov a neposielala jej avíza o poskytnutí finančných prostriedkov na bežné výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaúčtovanie obcou poskytnutých transferov a úhrad faktúr za technické zhodnotenie a úpravy dlhodobého hmotného majetku do bežných výdavkov obce, účtovanie o majetku, ku ktorému už nemala vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijatie a uhradenie faktúr s nesprávne označeným účastníkom konania a chýbajúce účtovné podklady preukazujúce obsah a preukázateľnosť účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady týkajúce sa nákladov, obstarania majetku a evidencie majetku nie sú zrozumiteľné a preukázateľné s vecným plnením a nedokazujú skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účt.závierke nesprávne uvedené údaje o dlhodobom finančnom majetku, o krátkodobých a dlhodobých záväzkoch, narušená vernosť a úplnosť UZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávna, neúplná a nepreukázateľná evidencia majetku, nesúlad majetku vedeného v účtovníctve s listami vlastníctva, nevykonanie inventarizácie všetkých majetkových účtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na inventúrnych súpisoch neboli všetky predpísané náležitosti ako názov a sídlo účtovnej jednotky, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, hmotne zodpovednej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevypracovanie inventúrnych súpisov k majetkovým účtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevypracovanie inventarizačného zápisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie inventarizácie všetkých majetkových, záväzkových a rozdielových účtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskoreným účtovaním o predaji majetku obec nezaznamenávala účtovné zápisy priebežne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnené údaje o faktúrach a nezverejnené povinné odvolávky na objednávky a zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli zverejnené zmluvy o poskytovaní dotácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli zverejnené súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoro uhradená kúpna cena a odovzdanie majetku bez uhradenia kúpnej ceny, nestanovenie sankčných podmienok v zmluve, nevymáhanie neuhradených pohľadávok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesúlad údajov uvedených v účtovníctve o dlhodobom majetku s údajmi uvedenými na liste vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli aktualizované v zmysle platného zákona o majetku obcí a neupravovali všetky určené oblasti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie zámeru previesť majetok z dôvodnu hodného osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo preukázané zverejnenie zámeru prenajať majetok obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prenájme nebol zdôvodnený osobitný zreteľ a nebol zverejnený zámer prenajať majetok pred jeho schvaľovaním v OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internej smernici nesprávne stanovená zodpovednosť za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na starostu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná len formálne, bez overenia krytia v rozpočte, bez príloh k faktúram o potvrdení skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly na kúpnych, nájomných zmluvách, na zmluvách o poskytnutí dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vystavený dokument z následnej finančnej kontroly - bez zistenia nedostatkov bola vypracovaná správa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy z vykonaných kontrol neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli vypracované zápisnice o prerokovaní jednotlivých správ z vykonaných kontrol
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreúčtovanie časti z dlhodobých záväzkov splatných do jedného roka do krátkodobých záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré účtovanie o vyradení majetku, ku ktorému už nemala vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obcou poskytnuté transfery boli nesprávne zaúčtované do prevádzkových nákladov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtované obstaranie technického zhodnotenia a úprav dlhodobého hmotného majetku do nákladov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie o majetku, ku ktorému nemala obec vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Do bežných výdavkov nesprávne zaradené obstaranie a zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť