Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2010/0011
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v zdravotnej poisťovni s majetkovou účasťou štátu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žilina

IČO
35937874
Sídlo
P. O. Hviezdoslava 798/26, 01253 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie 30 dňovej lehoty na začatie nútených foriem vymáhania od dátumu vykonateľnosti a právoplatnosti exekučných titulov (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
Kontrolovaný subjekt k vymáhaniu pohľadávok núteným spôsobom pristúpil v lehote vyššej ako 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti platobného výmeru, resp. výkazu nedoplatkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedené
VšZP v jednom prípade nedodržala Smernicu GR VšZP, a.s., a nezačala nedoplatok predpísaný platobným výmerom vymáhať do 30 dní od nadobudnutia jeho vykonateľnosti, keď bol podaný návrh na vykonanie exekúcie podaný až dňa 12.02.2010 (prekročenie lehoty o 7 dní).
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
pohľadávky boli odpisované viac ako rok po splnení podmienok na ich odpísanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
Späť