Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2010/0004
Názov:
Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

IČO
36672297
Sídlo
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V ŽoP č. 21W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti a nesprávne uvedený kumulatívny výdavok vzťahujúci sa k tejto žiadosti. V ŽoP č. 41W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti, pomer financovania zo zdrojov EÚ, ŠR SR a KP a nesprávne uvedený výdavok nadrámec Finančného memoranda. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Späť