Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2010/0001
Názov:
Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Liptovské múzeum v Ružomberku

IČO
35993154
Sídlo
Nám. Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie rozpočtovej klasifikácie pri zatriedení výdavkov za pamiatkový prieskum, za výmenu okien a vchodových dverí a za zameranie súčasného stavu hradu Likava (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne použitie verejných prostriedkov za architektonicko-historický výskum o 317,– viac ako bolo uvedené v celkovom rozpočte projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne použitie verejných finančných prostriedkov za prenájom lešenia o 1 201,89 viac ako bola skutočnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym použitím verejných prostriedkov za úhradu architektonicko-historického výskumu o 317,– viac ako bolo uvedené v celkovom rozpočte projektu, za prenájom lečenia o 1 201,89 viac ako bola skutočnoť (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmluva o dielo obsahovala vo svojich ustanoveniach dve odlišné miesta realizácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nedodržanie platných postupov účtovania (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia jednotkovej ceny a množstva vykonanej práce na faktúrach (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne zaúčtovanie výmeny okien a vchodových dverí v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne zaúčtovanie výmeny okien a vchodových dverí v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
zaúčtovanie preddavku na výrobu sklenených panelov priamo v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
zaúčtovanie preddavku priamo v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
zaúčtovanie nákupu farieb ako službu v prospech účtu 511 - Opravy a udržiavanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
neoverenie pripravovaných finančných operácií predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neoverenie súladu pripravovanej finančnej operácie s uzatvorenou zmluvou o dielo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedenie dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné vyúčtovanie dotácie a finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu nebolo podpísané štatutárnym orgánom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
avízo o výnosoch z poskytnutej dotácie nebolo na adresu ŽSK zaslané v termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
úhrada za architektonicko-historický výskum bola o 317,– vyššia ako bolo uvedené v rozpočte projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
avízo o výnosoch z poskytnutej dotácie nebolo na adresu ŽSK zaslané v termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
vecné vyhodnotenie projektu zaslané na adresu ŽSK neobsahovalo stanovisko KPÚ k spracovanému architektonicko-historickému výskumu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
zmena ceny diela nebola dohodnutá dodatkom k zmluve o dielo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nevedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a platných postupov účtovania (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nehospodárne použitie verejných prostriedkov za architektonicko-historický výskum o 317,– viac ako bolo uvedené v celkovom rozpočte projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

na účtovnom doklade chýbal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
na účtovnom doklade chýbal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vykonanie predbežnej finančnej kontroly o 28 dní neskôr ako bola vystavená objednávka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na účtovnom doklade chýbal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
na účtovnom doklade chýbal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vykonanie predbežnej finančnej kontroly o 28 dní neskôr ako bola vystavená objednávka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Jelenec

IČO
00308072
Sídlo
Hlavná 126, 95173 Jelenec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Čachtice

IČO
00311464
Sídlo
Malinovského 769, 91621 Čachtice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dodávateľské faktúry neobsahovali údaj o množsve a cene za mernú jednotku v súlade s rozpočtom projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala na preddavkovom účte 052
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná jednotka je správna, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred v zmluve dohodnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred v zmluve dohodnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Úhada preddavku z verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Za klvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný v zmluve vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5% a najviac 10%
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
Stavebník má vyžadovať záručnú lehotu minimálne päť rokov pre stavebnú časť práce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
Vykonanie následnej finančnej kontroly starostkou obce odporovalo s ustanovením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec neúčtovala o poskytnutých preddavkoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

IČO
36145106
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 7, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie podmienok určených v rozhodnutí krajského pamiatkového úradu realizovaním reštarátorských prác na barokovom organe a drevenom kazetovom strope začatím reštaurátorských prác pred odsúhlasením návrhov na reštaurovanie KPÚ (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 49/2002 Z.z.
nedodržanie platnej rozpočtovej klasifikácie zatriedením prípravných reštaurátorských prác na drevenom kazetovom strope medzi kapitálové výdavky na podpoložku 717 002 - Rekoštrukcia a modernizácia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úhrada faktúrovaných prác, ktoré neboli v skutočnosti zrealizované
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym použitím verejných prostriedkov úhradou faktúrovaných prác, ktoré neboli v skutočnosti zrealizované
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutie preddavku bez predchádzajúcej písomnej zmluvy o dodávke výkonov a tovarov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny úhradou preddavku z verejných prostriedkov bez predchádzajúcej písomnej zmluvy na vykonanie prác
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a platných postupov účtovania (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uhradenie faktúry s nepreukázateľnými fakturovanými skutočnosťami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľný účtovný záznam, ktorého obsah nedokazoval skutočnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne zaúčtovanie prípravných prác k reštaurovaniu renesančného stropu v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne zaúčtovanie prípravných prác k reštaurovaniu renesančného stropu v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nedodržanie platných postupov účtovania ustanovených MF SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
overenie faktúry priebežnou finančnou kontrolou po jej uhradení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevypracovanie záznamu o vykonaní priebežnej finančnej kontroly, ktorá nezistila žiadne porušenia (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodržanie lehoty na zaslanie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. ŽSK-OM-6206/2009/1.1
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržanie lehoty na zaslanie avíza o tom, že výnosy z dotácie nevznikli, podľa zmluvy č. ŽSK-OM-6206/2009/1.1
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
absencia dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly na Zmluve o dielo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

IČO
00179124
Sídlo
Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút kontrolovaného subjektu nebol v čase výkonu kontroly platný, aktuálny podľa zákona č. 523/2003 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Suma všetkých vyfakturovaných prác presiahla cenu dohodnutú v zmluve o dielo. Kontrolovaný subjekt vrátil finančné prostriedky poskytovateľovi v plnej výške.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt písomne neinformoval poskytovateľa o výnosoch, ktoré mu vznikli. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Súpisy vykonaných prác neboli priložené pre každú faktúru osobitne, ale spolu za všetkých zhotoviteľov bol vyhotovený jeden súpis. Vzhľadom na túto skutočnosť nebolo možné určiť rozsah prác jednotlivých zhotoviteľov (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nedodržanie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neinformoval masmédia o projekte.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Súpisy vykonaných prác neboli priložené pre každú faktúru osobitne, ale spolu za všetkých zhotoviteľov bol vyhotovený jeden súpis. Vzhľadom na túto skutočnosť nebolo možné určiť rozsah prác jednotlivých zhotoviteľov (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neuhradil zostatok po ukončení montáže v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil zaplatenie penále pri omeškaní diela vlastným zavinením.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezaradil ukončený projekt s príslušným ocenením obstarania dlhodobého hmotného majetku na účet 021 - Stavby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil príslušné podklady a nezaradil ukončený projekt s príslušným ocenením obstarania dlhodobého hmotného majetku z účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účet 021 - Stavby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil príslušné podklady a nezaradil ukončený projekt s príslušným ocenením obstarania dlhodobého hmotného majetku z účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účet 021 - Stavby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil príslušné podklady a nezaradil ukončený projekt s príslušným ocenením obstarania dlhodobého hmotného majetku z účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účet 021 - Stavby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval preddavok na dlhodobom majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval preddavok na dlhodobom majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nevyhotovovil dodatok k zmluve. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov

IČO
31997929
Sídlo
Radničné námestie 3, 08633 Bardejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Farnosť Bardejov zaúčtovala dodávateľské faktúry v účtovníctve, ktoré neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Farnosť Bardejov zaúčtovala dodávateľské faktúry v účtovníctve, ktoré neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Farnosť Bardejov nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Farnosť Bardejov nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Farnosť Bardejov zaúčtovala dodávateľské faktúry v účtovníctve, ktoré neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

SLOVTRAVEL, s.r.o.

IČO
36647918
Sídlo
Šoltésovej 22, 96563 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť