Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2022/1031
Názov:
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zabezpečenie prevádzky informačného systému RPO po dobe udržateľnosti (EŠIF) a splnenie mer
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO
00166197
Sídlo
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2016 – 2021
Termín kontroly
09.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt zaradil dodaný majetok neskoro, resp. nezaraďoval majetok a nevystavoval zápis o prevzatí majetku ihneď po prijatí odovzdaných dokladov od zamestnanca, ktorý je zodpovedný za prevzatie majetku, došlo k porušeniu ustanovenia Článku 6 ods. 3 Smernice o nakladaní s majetkom štátu v správe ŠÚ SR, o spôsobe jeho evidencie, oceňovania a odpisovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že Zápis o prevzatí dlhodobého majetku neobsahoval inventárne číslo majetku, na ktorom sa technické zhodnotenie realizovalo a taktiež nebola navýšená vstupná cena už evidovaného majetku, došlo k porušeniu ustanovenia Článku 6 ods. 4 Smernice o nakladaní s majetkom štátu v správe ŠÚ SR, o spôsobe jeho evidencie, oceňovania a odpisovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŠÚ SR ako Prijímateľ nedodržal povinnosť predložiť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v zmysle Článku 3 zmluvy o NFP č. Z2111012003301 priebežnú monitorovaciu správu č. 1, následnú monitorovaciu správu č. 1, 2, 3 a 5.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŠÚ SR tým, že nesplnil povinnosť vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb, porušil ustanovenie § 29, ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť