Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2010/0001
Názov:
Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AVAKS, s.r.o.

IČO
36534773
Sídlo
Ďumbierska 13, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny nedodržaním pravidiel a podmienok zmluvy o NFP- neuvedenie dátumu podpisu dodatku k zmluve o NFP, nevykonanie formálnej a vecnej kontroly účtovného dokladu správnym spôsobom, nesplnenie svojej povinnosti deklarovať poistenie výstavného stánku a počas jeho prepravy, nedodržanie termínu o informovaní SORO o termíne začatia realizácie, nedodržanie termínu predkladania mesačných hlásení do 5 pracovných dní mesiaca nasledujúceho na NSK a SO/RO (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neuvedenie dátumu podpisu dodatku k zmluve o NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
porušenie finančnej disciplíny použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov - nevyhotovenie a nedodanie 2 vnútorných strán u 5 000 ks reklamných materiálov dodávateľom, ktoré mu PP zaplatil a uplatnil si ich formou NFP (počas výkonu kontroly ich PP odviedol na MH SR a MF SR)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovný doklad za dopravu, návrh, výstavbu, montáž a demontáž stánku na výstavách nábytku nešpecifikoval jednoznačne druh vykonaných prác, dodaných tovarov a služieb, ich množstvo a jednotkové ocenenie, ale uvádzal súhrnné informácie (porušení počet:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad za dopravu, návrh, výstavbu, montáž a demontáž stánku na výstavách nábytku nešpecifikoval jednoznačne druh vykonaných prác, dodaných tovarov a služieb, ich množstvo a jednotkové ocenenie, ale uvádzal súhrnné informácie (porušení počet:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad za dopravu, návrh, výstavbu, montáž a demontáž stánku na výstavách nábytku nešpecifikoval jednoznačne druh vykonaných prác, dodaných tovarov a služieb, ich množstvo a jednotkové ocenenie, ale uvádzal súhrnné informácie (porušení počet:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad za dopravu, návrh, výstavbu, montáž a demontáž stánku na výstavách nábytku nešpecifikoval jednoznačne druh vykonaných prác, dodaných tovarov a služieb, ich množstvo a jednotkové ocenenie, ale uvádzal súhrnné informácie (porušení počet:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

BIOMIN, a.s.

IČO
00681725
Sídlo
Potočná 1/1, 91943 Cífer
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie termínu na zaslanie oznámenia o prijatí minimálnej pomoci
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Confal a.s.

IČO
36032930
Sídlo
Príboj 549, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP, na Zmluve o poskytnutí NFP, nebol uvedený dátum podpisu predmetnej zmluvy, pri podpise predsedu predstavenstva nebolo uvedené aj obchodné meno spoločnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
pri uzatváraní Dodatku č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, nebolo pri podpise predsedu predstavenstva uvedené platné obchodné meno spoločnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovanie o projekte oddeleným účtovaním v účtovných knihách na analytickom účte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebola uzavretá zmluva na dodávky technológie s víťazmi obchodných verejných súťaží
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
nebola uzavretá zmluva na dodávky technológie s víťazmi obchodných verejných súťaží
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.

DOXX RESTAURANT, s.r.o.

IČO
31579060
Sídlo
Kálov 356, 01253 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V ŽoP bol nesprávne uvedený názov výdavku. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nebola dodržaná schválená výška NFP použitia verejných prostriedkov na ostatné investičné náklady. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nebola dodržaná schválená výška NFP použitia verejných prostriedkov na ostatné investičné náklady. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nebola dodržaná schválená výška NFP použitia verejných prostriedkov na ostatné investičné náklady (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná schválená výška NFP použitia verejných prostriedkov na ostatné investičné náklady (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Boli uzatvorené dodávateľsko-odberateľské vzťahy bez vykonania VO podľa zákona o VO, kde na základe účtovných dokladov vykonávateľ pomoci preplatil NFP. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Boli uzatvorené dodávateľsko-odberateľské vzťahy bez vykonania VO podľa zákona o VO, kde na základe účtovných dokladov vykonávateľ pomoci preplatil NFP. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Náklady projektu v stanovenej výške neboli oprávnenými nákladmi podľa zmluvy o NFP. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Náklady projektu v stanovenej výške neboli oprávnenými nákladmi podľa zmluvy o NFP. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nebol dodržaný termín predloženia vyhodnotenia indikátorov projektu. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

EKOSTAVBY, s.r.o.

IČO
31697348
Sídlo
Chrenovská 14, 95061 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny nedodržaním pravidiel a podmienok zmluvy o NFP- nepoistenie dlhodobého hmotného majetku za obdobie od prevzatie stavebného diela od dodávateľa po účtovné zaradenie do majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania - oneskorené zaradenie DHM do užívania a chýbajúce identifikačné údaje v analytickej evidencii na inventárnych kartách (počet porušení:2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

GALMM, s.r.o.

IČO
31579736
Sídlo
J. Jančeka 39, 03450 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Za obdobie roku 2009 nebol splnený stanovený merateľný ukazovateľ dopadu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

HYDREX, s.r.o.

IČO
31633072
Sídlo
Partizánska 1877, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

IMUNA PHARM, a.s.

IČO
36473685
Sídlo
Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené podanie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nedodržanie termínu na predloženie vyhodnotenia indikátorov uvedených v „Zozname indikátorov" (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Ing. Július Gibaľa - JUGI

IČO
14181916
Sídlo
Nová 567, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebol nepretržite poistený majetok, ktorý nadobudol kontrolovaný subjekt z prostriedkov poskytnutého finančného príspevku po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

krycie listy, ktorými KP preukazoval vykonanie predbežnej finančnej kontroly neboli kompletne vyplnené, chýbalo potvrdenie súladu finančnej operácie s uzatvorenými zmluvami (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
oneskorené zaradenie do majetku, nedodržanie Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
oneskorené zaradenie do majetku, nedodržanie Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
oneskorené zaradenie do majetku, nedodržanie Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
uvoľnenie zábezpeky po termíne stanovenom v zákone o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.

POLYSACK ICT, s.r.o.

IČO
34137769
Sídlo
Štúrova 136, 95061 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny nedodržaním pravidiel a podmienok zmluvy o NFP - nedodržanie termínu na predloženie žiadosti o povolenie predĺženia termínu ukončenia realizácie projektu, informovanie SORO o termíne začatia realizácie, termínov o predhladanie hlásení o priebehu realizácie na SORO a NSK, neplnenie 3 zo 4 indikátorov (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

ProTech Service, s.r.o., Prešov

IČO
36477770
Sídlo
Ku Surdoku 35, 08196 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevedenie jasne rozlíšeného účtovníctva, neúčtovanie o projekte odeleným účtovaním v účtovných knihách na analytickom účte.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nevedenie jasne rozlíšeného účtovníctva vytvorením samostatného analytického účtu pre účtovanie o obstaraní technologického zariadenia z prostriedkov EÚ v účtovej skupine 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevytvorenie samostatného analytického účtu v účtovných knihách pre účtovanie o obstaraní technologického zariadenia z prostriedkov EÚ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nepredloženie mesačného hlásenia o priebehu realizácie projektu na Úrad Prešovského samosprávneho kraja do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o.

IČO
36586145
Sídlo
Teslová 2, 04331 Košice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zrealizovaním verejného obstarávania podprahovou zákazkou, konal príjemca pomoci v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nebola vypracovaná správa z verejného obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Písomne neinformoval NARMSP do 5 pracovných dní od začatia realizácie projektu o jeho začatí, čím konal v rozpore s čl. IX ods. 1 Zmluvy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

IČO
00164674
Sídlo
Hlavná 10, 04230 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Majetok projektu nebol poistený samostatne. V dobe od 01.03.2008 do 30.06.2008 nebol majetok ŠVK poistený
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečenie poistenia majetku na základe zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nezabezpečenie poistenia majetku na základe zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zmluva o dodávke zariadenia do VTI bola podpísaná skôr ako bolo ukonšené verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. U podprahových zákaziek Obnova dvora knižnice na Pribinovej ulici č. 1 Košice a VTI“ a „Kompaktné regály“ obstarávateľ n čil predpokladanú hodnotu zákazky (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.podprahovej zákazky „Kompaktné regály“ vo výzve k súťaži neuviedol miesto a čas, kde sa budú otvárať ponuky uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Neúspešnému uchádzačovi nezaslal kontrolovaný subjekt Zápisnicu z otvárania ponúk do 5 dní odo dňa otvárania ponúk. Z otvárania ponúk nespracoval zápisnicu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.podprahovej zákazky „Kompaktné regály“ vo výzve k súťaži neuviedol miesto a čas, kde sa budú otvárať ponuky uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Neúspešnému uchádzačovi nezaslal kontrolovaný subjekt Zápisnicu z otvárania ponúk do 5 dní odo dňa otvárania ponúk. Z otvárania ponúk nespracoval zápisnicu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neboli vypracované správy z verejného obstarávania (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V 5-tich prípadoch kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu na zaslanie hlásenia o priebehu realizácie podprojektu. Porušenie zmluvy. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Majetok, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EU (kompaktné regály, počítače, tlačiarne, kopírky a zariadenie v stredisku VTI) neboli uvedené údaje o spolufinancovaní projektu s EÚ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Štátna vedecká knižnica v Prešove

IČO
00164682
Sídlo
Hlavná 99, 08189 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezaslanie písomného oznámenia prijímateľovi a SO/RO o podstatných zmenách a skutočnostiach vo veci poistenia majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného z prostriedkov finančného príspevku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nedodržanie harmonogramu realizácie podľa schváleného Plánu činností k podprojektu v dôsledku oneskoreného podpísania zmluvy s víťazom verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nedodržanie termínu na predloženie Mesačnej správy o priebehu realizácie podprojektu. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Späť