Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2010/0010
Názov:
Kontrola poskytovania nepriamej štátnej pomoci formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb a kontrola opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Kysucké Nové Mesto

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

bol vypracovaný záznam o kontrole
bol vypracovaný záznam o kontrole
bol vypracovaný záznam o kontrole
Z prerokovania záznamu z následnej finančnej kontroly správca dane vyhotovil Zápisnicu o oboznámení subjektu so záznamom. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Z prerokovania záznamu z následnej finančnej kontroly správca dane vyhotovil Zápisnicu o oboznámení subjektu so záznamom. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane nevyzval dańový subjket na odstránenie nedostatkov v podanej ročnej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahovala vyjadrenie dańového subjktu ku kontrolným zisteniam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezrušil predbežné opatrenie, len čo pominuli dôvody pre ktoré bolo uložené a dańový subjket neupovedomil o strate jeho účinnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Pri kontrole použitia prostriedkov štátnej pomoci bol v texte poverenia nesprávne uvedený § 89 (v dobe výkonu kontroly už bol nevelizovaný)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri kontrole použitia prostriedkov štátnej pomoci bol v texte poverenia nesprávne uvedený § 89 (v dobe výkonu kontroly už bol nevelizovaný)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznam o výkone finančnej kontroly neobsahoval zoznam príloh, doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správca dane nevyzval daňový subjekt na odstránenie nedostatkov v podanej ročnej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevyzval daňový subjekt na odstránenie nedostatkov v podanej ročnej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevyzval daňový subjekt na odstránenie nedostatkov v podanej ročnej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Z prerokovavia záznamu nemal správca dane vypracovať zápisnicu. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zápisnica o prerokovaní protokolu neobsahovala vyjadrenia poučených osôb, ich návrhy alebo námietky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nezrušil rozhodnutie o predbežnom opatrení, len čo pominuly dôvody, pre ktoré bolo uložené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V dodatočnom platobnom výmere nebola správne vyčíslená daň
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Uložená pokuta bola vypočítana z nesprávneho základu dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
bol vypracovaný záznam o kontrole
Správca dane pri vyrubení rozdielu dane po kontrole znížil rozdiel dane o 50% a uznal daňovému subjektu 50% z rozdielu dane ako štátnu pomoc
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 366/1999 Z.z.
Správca dane vystavil po kontrole platobný výmer namiesto dodatočného platobného výmeru
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
Z prerokovania záznamu z následnej finančnej kontroly správca dane vyhotovil Zápisnicu o oboznámení subjektu so záznamom. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Z prerokovania záznamu z následnej finančnej kontroly správca dane vyhotovil Zápisnicu o oboznámení subjektu so záznamom. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane nevyzval dańový subjket na odstránenie nedostatkov v podanej ročnej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane uviedol v poverení na výkon kontroly nesprávny paragraf Trestného zákona, ktorý upravuje postavenie zamestnancov vykonávajúcich následnú finančnú kontrolu, ktorí majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Ustanovením § 17 písm. g) a h) zákona o finančnej kontrole a audite DÚ v ročnej správe za rok 2003 zaslanej na DRSR uviedol, že čerpanie štátnej pomoci daňovým subjektom za rok 2003 bolo vo výške 0,665 mil. (20,04 mil. Skk). Uvedený údaj bol nesprávny, pretože v skutočnosti sa jednalo o súčet daňovej úľavy za roky 2001 a 2002
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Ustanovením § 17 písm. g) a h) zákona o finančnej kontrole a audite DÚ v ročnej správe za rok 2003 zaslanej na DRSR uviedol, že čerpanie štátnej pomoci daňovým subjektom za rok 2003 bolo vo výške 0,665 mil. (20,04 mil. Skk). Uvedený údaj bol nesprávny, pretože v skutočnosti sa jednalo o súčet daňovej úľavy za roky 2001 a 2002
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Postavenie kontrolórov pri výkone kontroly na poverení pre výkon kontroly bolo nesprávne zadefinované, správne mal byť uvedený § 128 Trestného zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Záznam o kontrole neobsahoval úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzých právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení, a písm. h) podľa ktorého záznam obsahuje zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznam o kontrole neobsahoval úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzých právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení, a písm. h) podľa ktorého záznam obsahuje zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
správca dane nezrušil predbežné opatrenie, len čo pominuli dôvody pre ktoré bolo uložené a dańový subjket neupovedomil o strate jeho účinnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahovala vyjadrenie dańového subjktu ku kontrolným zisteniam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezrušil predbežné opatrenie, len čo pominuli dôvody pre ktoré bolo uložené a dańový subjket neupovedomil o strate jeho účinnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Späť