Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2010/0007
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

BYTY s.r.o. Bardejov

IČO
36481696
Sídlo
Ťačevská 24, 08633 Bardejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Okresné stavebné bytové družstvo

IČO
36526029
Sídlo
Dlhá 4, 95061 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

OSBD nedoručilo ŠFRB v termíne protokol o ukončení stavebných prác, čím došlo k porušeniu zmluvných podmienok a tým aj finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
OSBD nepreukázalo doručenie poistnej zmluvy ŠFRB v termíne, čím došlo k porušeniu zmluvných podmienok a tým aj finančnej disciplímy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedoručil ŠFRB písomnosti v predpísanom termíne. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.

Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote

IČO
00173916
Sídlo
Okružná 50, 97980 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Spoločenstvo vlastníkov bytov "Severná 9,10"

IČO
36144606
Sídlo
Severná 9,10, 03772 Martin
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Materiál v rozpočte záväzného Projektu bol zamenený v rozpočte Zmluvy o dielo v nadväznosti na rozpočet Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo, i skutočne použitý materiál dokladovaný v súpisoch vykonaných prác dodávateľských fakktúr nekorešpondoval s materiálom v rozpočte Projektu. Táto zmena nebola odsúhlasená projektantom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Potvrdenie o aktuálnej výške finančných prostriedkov na príslušnom bynkovom účte fondu prevádzky, údržby a opráv bolo zaslané po zmluvne stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Overená kópia poistnej zmluvy spolu s overenou kópiou potvrdenia o vinkulácii bola zaslaná veriteľovi po zmluvne stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ŠFRB nerozhodoval o žiadostiach o podporu z Vládneho programu zatepľovania podľa poradia doručených žiadostí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 607/2003 Z.z.
Osoba dlžníka zo zmlúv o úvere (vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome) nespĺňala podmienku žiadateľa o podporu, ktorými v zmysle uvedeného ustanovenia zákona mohla byť buď fyzická alebo právnická osoba spĺňajúca zákonom stanovené podmienky (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 607/2003 Z.z.
Späť