Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-063/2010/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými Nitrianskym samosprávnym krajom na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v neštátnych sociálnych zariadeniach za rok 2009.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Náruč n.o.

IČO
36096806
Sídlo
Zváračská 19, 94587 Komárno
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykonanie zmien náležitostí v zakladacej listine.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Nevykonanie zmien náležitostí v zakladacej listine.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Uplatnenie zdravotníckej služby ako oprávneného výdavku. Porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne účtovanie o zálohových faktúrach.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie o zálohových faktúrach.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne účtovanie o zálohových faktúrach.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne zaúčtovanie úrokov a poplatkov z omeškania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne zaúčtovanie úrokov a poplatkov z omeškania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne zaúčtovanie úrokov a poplatkov z omeškania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neinventarizovanie všetkých účtov, na ktorých bolo účtované v hlavnej knihe. Rozdiely v stavoch na jednotlivých účtoch a v stavoch uvedených v inventarizácii.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventarizačných zápisoch nebol uvedený výsledok porovnania skutočného stavu so stavom účtovným.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventerizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná jedenkrát za účtovné obdobie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb

IČO
31193897
Sídlo
Ul. slobody 19B, 94587 Komárno
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zahrnutie úrokov z omeškania platieb za elektorickú energiu v roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne zostavený účtovný rozvrh
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovanie na nesprávnych syntetických účtoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovanie nákladov v inom účtovnom období
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúplnosť účtovných dokladov (počet porušení: 70)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne vykonaná inventaarizácia majetu a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne vykonaná inventaarizácia majetu a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne vykonaná inventaarizácia majetu a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť