Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-075/2015/1100
Názov:
Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Súhrnná správa Nájomné byty.pdf (622292)

Subjekty

Mesto Šaštín - Stráže

IČO
00310069
Sídlo
Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
14.06.2015 - 10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie záväzných postupov účtovania, nezaradenie obstaraných bytov do majetku, nezostavenie odpisového plánu a neodpisovanie tohto majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pred uzavretím nájomných zmlúv mesto ani v jednom prípade nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Uzatváranie nájomných zmlúv na dobu troch rokov s nájomcami, u ktorých neboli preukázané podmienky pre pridelenie sociálneho bývania z hľadiska príjmu domácnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 523/2004 Z.z.
Absencia zoznamu osôb tvoriacich domácnosť nájomcov, ako povinnej náležitosti nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 40/1964 Zb.
Nezabezpečenie tvorby fondu prevádzky, opráv a údržby v minimálnej výške stanovenej zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Nevymáhanie úrokov z omeškania za oneskorené úhrady nájomného od nájomcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Bajč

IČO
00306363
Sídlo
Bajč 130, 94654 Bajč
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 12.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nedodržala vlastný odpisový plán pri odpisovaní bytového nájomného domu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Termín reálneho používania bytov v bytovom dome bol pred samotným zaradením stavby do majetku obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec nemala na obdobie 01.01.2013 až 02.04.2013 zabezpečený počas výstavby bytového domu stavebný dozor.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu došlých faktúr a u uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami vo vzťahu k bytovému domu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec v šiestich prípadoch nevedela preukázať, že pri prideľovaní nájomných bytov skúmala príjmy osôb a teda, že osoby ktorým boli byty prenajaté spĺňali stanovené podmienky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Nájomné zmluvy na byty v počte 22 uzatvorené obcou s nájomníkmi boli v dobe trvania 3,5 roka, pričom doba nájmu mohla trvať 3 roky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec uzatvorila nájomnú zmluvu na dobu 3,5 roka s osobou, ktorá nespĺňala zákonne stanovené podmienky, a doba nájmu mala byť v trvaní 1 roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Finančné zábezpeky zložené nájomcami neboli vedené na osobitnom bankovom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Finančné prostriedky zo zábezpek od nájomcov bytov používala obec na financovanie výdavkov obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nedodržanie postupov účtovania tým, že obec zábezpeky účtovne viedla na nesprávnom účte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie finančnej disciplíny prideľovaním nájomných bytov v rozpore s podmienkami stanovenými v zákone o dotáciách a podmienkami stanovenými v zmluve o poskytnutí dotácie z MVD A RR.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec netvorila fond prevádzky, údržby a opráv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Nedodržanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov, konkrétne úrokov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Rozdielny stav pohľadávok v evidencii obce a v prehľadoch o pohľadávkach zasielaných správcom bytového domu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Bernolákovo

IČO
00304662
Sídlo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
16.06.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou obstarávacej ceny bytov z vecného a účtovného hľadiska bolo zistené, že obec porušila § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 28 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „postupy účtovania“) tým, že neúčtovala na analytickom účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – 2x12 b. j. náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (na projektovú dokumentáciu v sume 35 450,10 eur) a zároveň na rovnakom účte účtovala o nákladoch nesúvisiacich s obstaraním DHM 2x12 b. j. (búracie práce v sume 29 745,76 eur, služby verejného obstarávania v sume 300,00 eur, vypracovanie jednotnej projektovej dokumentácie na zariadenie sociálnych služieb v sume 55 125,56 eur a technickú infraštruktúru v celkovej výške 280 638,64 eur)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec zaradila bytový dom do odpisovej skupiny č. 4 s dobou odpisovania 20 rokov, čím nekonala v súlade s § 30 ods. 2 platných postupov účtovania, podľa ktorého sa dlhodobý hmotný majetok odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku, v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať platné postupy účtovania. Odpisovanie bytového domu malo byť určené minimálne po dobu 30 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pred uzatváraním nájomných zmlúv a pred úhradami splátok úveru obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal v banke zriadený osobitný účet na vedenie finančnej zábezpeky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec, tým že nezachovala nájomný charakter pri 20 bytoch po dobu najmenej 30 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, porušila podmienky zmluvy so ŠFRB a povinnosti žiadateľa podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z ministerstva. Tým, že obec nedodržala pri prideľovaní a využívaní nájomných bytov pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyužil všetky dostupné prostriedky na vymáhanie pohľadávok z neplatenia nájmu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt netvoril fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Kontrolou triedenia výdavkov na splátky istiny a úrokov bolo zistené, že pri úhrade splátky úveru zo ŠFRB bola uplatňovaná nesprávna položka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.

Obec Bobrov

IČO
00314404
Sídlo
Vyšný koniec 173, 02942 Bobrov
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
10.06.2015 - 16.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebolo možné spätne overiť dodržanie termínov na doručenie ponúk uchádzačmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevrátenie ponúk ochádzačom doručeným po určenom termíne na ich predloženie, vyhodnotenie ponúk obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec ako žiadateľ o dotáciu neinformovala nájomcov v zákonom stanovenej lehote o možnosti opakovaného uzavretia nájomných zmlúv
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.

Obec Dvorníky-Včeláre

IČO
00691429
Sídlo
Dvorníky - Včeláre 0, 04402 Dvorníky-Včeláre
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
14.06.2015 - 08.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

uzavretie zmluvy na uskutočnenie stavebných prác skôr ako šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržanie lehoty najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podať na príslušnú správu katastra návrh na zápis záložného práva do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neúčtovanie dlhodobého hmotného majetku podľa druhu v analytickej evidencii
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
nesprávne uvedenie kódu zdroja pri vykazovaní príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov súvisiacich s úverom ŠFRB
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
nesprávne účtovanie nenávratného finančného príspevku ako dlhodobý záväzok bez zúčtovania kapitálových transferov a zároveň nesprávne triedenie NFP v rámci príjmových finančných operácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
účtovné doklady neobsahovali povinné náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie postupov VZN obce pri prideľovaní bytov, byty prideľované bez žiadosti a preukázania príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nájomné zmluvy neobsahovali povinné náležitosti - zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzavretím nájomných zmlúv a pred úhradou splátok úveru ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
nájomné zmluvy neboli zverejnené na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
určenie výšky finančnej zábezpeky nad rámec zákona a určenie dlhšej lehoty na jej zloženie ako stanovuje zákon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania záväzkov z titulu prijatej finančnej zábezpeky na účte 475
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
porušenie finančnej disciplíny nedodržaním podmienok zákona a zmluvy o dotácii pri prideľovaní bytov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
predpis pohľadávok za nájomné jedenkrát ročne nezohľadňoval správne dátum vzniku pohľadávok, ku dňu ich splatnosti v príslušnom mesiaci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
nevymáhanie neuhradeného nájomného a poplatkov z omeškania z titulu oneskorene uhradených platieb nájomného
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 138/1991 Zb.
chybné ocenenie pohľadávok za nájomné v účtovnej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevytvorenie fondu prevádzky, údržby a opráv v predpísanej výške minimálne 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkových finančných operácií spojených so splácaním istiny ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Obec Hodruša - Hámre

IČO
00320617
Sídlo
Horuša - Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
16.06.2015 - 15.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zaúčtovaním faktúry č. 47/2012 na účet 518 – Ostatné služby nebol dodržaný § 28 ods. 1 písm. b) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dve nájomné zmluvy, k bytom č. 17 a 24 z 31.10.2012 boli uzavreté s osobami nespĺňajúcimi podmienku výšky príjmu podľa § 4 ods. 1 VZN č. 1/2011 a podľa § 22 ods. 3 zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Ani jedna z preverených nájomných zmlúv neobsahovala údaj o začiatku nájmu, čím nebol dodržaný § 12 ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách, podľa ktorého nájomná zmluva musí obsahovať najmä začiatok nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec použila prostriedky zo zložených finančných zábezpek vo výške 23 317,50 EUR na úhradu splátok úveru poskytnutého zo ŠFRB v sume 21 148,49 EUR a úrokov v sume 2 169,01 EUR, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách, podľa ktorého finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec neviedla finančné zábezpeky na osobitnom účte, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách, podľa ktorého finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec v kontrolovanom období v súvislosti s oneskorenými platbami nájomného neúčtovala úroky z omeškania, čím nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec od skolaudovania bytového domu až do 31.12.2014 netvorila fond prevádzky, údržby a opráv, čím nepostupovala v súlade s § 18 ods. 2 zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Zatriedením splátok úrokov na podpoložku 821 007 obec nepostupovala v súlade s Opatrením MF SR z 08.12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení, podľa ktorého sa splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy zatrieďuje na podpoložku 651 003.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Kendice

IČO
00327247
Sídlo
Kendice 274, 08201 Kendice
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
10.06.2015 - 20.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• obec nedodržala v štyroch prípadoch rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
• obec nedodržala v štyroch prípadoch rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
• nedodržala pri prideľovaní a využívaní nájomných bytov podmienky stanovené v zákone o dotáciách a podmienky stanovené v zmluve o poskytnutí dotácie, čím porušila finančnú disciplínu,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
• Obrc nedodržala platné postupy účtovania pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej sume 624 131,50 eur,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
• Obec účtovala o vzniku pohľadávok za nájom bytov v troch prípadoch spolu v sume 11 190,00 eur až v deň ich úhrady,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
• Obec nepreukázala zverejnenie 11 nájomných zmlúv a dodatkov k ním v sume 2 001,40 eur tykajúcich sa ročného nájmu na svojom webovom sídle a nadobudnutie účinnosti zmlúv a dodatkov k nim dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
• obec uzatvorila v jednom prípade nájomnú zmluvu bez úhrady zábezpeky nájomníkom a nepožadovala od neho úhradu finančnej zábezpeky vo výške nájomného šiestich mesiacov spolu v sume 766,80 eur,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Kocurany

IČO
00648868
Sídlo
Kocurany 105, 97202 Kocurany
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
10.06.2015 - 10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec uzatvorila zmluvu na zrealizovanie stavby so záručnými podmienkami pripúšťajúcimi pre dodávky vybraných častí kratšiu ako päťročnú záručnú dobu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
Obec zaradila stavbu do majetku štyri mesiace po zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výkon správy bytového domu bol zverený obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec zaradila bytový dom do odpisovej skupiny č. 4 s dobou odpisovania 20 rokov, pričom nebola zohľadnená doba očakávaného použitia majetku a intenzita jeho použitia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec vyčlenila maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov, ktoré prideľovala do užívania fyzickým osobám nespĺňajúcim podmienky uvedené v § 11, § 12 a § 22 zákona o dotáciách, ak aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečoval zdravotnícku starostlivosť, spoločenské, kultúrne, ekonomické a sociálne potreby obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v piatich prípadoch pridelila nájomné byty fyzickým osobám, ktorých mesačné príjmy domácnosti presahovali výšku príjmov stanovenú na poskytnutie sociálneho bývania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou nájomných zmlúv, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytnutí dotácie, úverovej zmluvy, záložných zmlúv a trvalého príkazu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvy bez vykonania predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Úroky z úveru zo ŠFRB boli nesprávne zatriedené v bežných výdavkoch rozpočtu na podpoložke EKRK 651002 ako splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky, a tým nebola dodržaná EKRK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
V účtovnej závierke k 31.12.2012 a 31.12.2013 nebola vykázaná časť záväzkov splatných do jedného roka odo dňa účtovnej závierky ako krátkodobé záväzky. K 31.12.2014 už boli záväzky vykázané správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Obec Košolná

IČO
00312673
Sídlo
Košolná 44, 91901 Košolná
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
09.06.2015 - 23.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala nové verejné obstarávanie, napriek tomu, že sa zásadným spôsobom zmenil predmet zmluvy z prestavby a prístavby jestvujúceho objektu na výstavbu nového bytového domu. Obec uvedeným konaním nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bytový dom bol zaradený do používania 31.01.2013, tzn. dva mesiace po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Žiadatelia o byty v dvoch prípadoch nespĺňali podmienku príjmu určenú v zákone o dotáciách, keď príjem žiadateľa presiahol trojnásobok životného minima a v siedmich prípadoch nebolo predložené potvrdenie o príjme žiadateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 443/2010 Z.z.
V 13-ich prípadoch boli nájomné zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Vo viacerých prípadoch chýbali písomné žiadosti o pridelenie bytu, dotazníky a čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením nájomných zmlúv.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol finančné zábezpeky za užívanie nájomných bytov na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Finančné zábezpeky nájomcov boli použité na úhradu kapitálových výdavkov na výstavbu 17 b.j.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec vyberala časť sumy zábezpeky v lehote dlhšej ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala finančné zábezpeky nájomcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri prehodnocovaní podmienok nájmu obec uzatvorila opakovane nájomnú zmluvu na dobu určitú dvoch rokov s tými nájomcami, ktorí nespĺňali zákonom stanovenú hranicu príjmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec porušila finančnú disciplínu tým, že nedodržala pri prideľovaní nájomných bytov podmienky stanovené v zákone o dotáciách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V prípade oneskorenia platieb nájomného obec nevyrubila zmluvnú pokutu za každý deň omeškania ani úrok z omeškania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 138/1991 Zb.
Obec zatriedila výdavky na splácanie úrokov z podpory ŠFRB na nesprávnu podpoložku ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec netvorila fond prevádzky, údržby a opráv v predpísanej výške, t.j. minimálne 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.

Obec Kračúnovce

IČO
00322181
Sídlo
Kračúnovce 350, 08701 Kračúnovce
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
10.06.2015 - 20.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• obec n dodržala v jednom prípade rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov v sume 2 940,00 eur,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
• obec účtovala o vzniku pohľadávok za nájom bytov v troch prípadoch spolu v sume 12 686,10 eur až v deň ich úhrady,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
• obec účtovala mesačnú splátku istiny počas roka 2014 v nesprávnej výške 1 173,97 eur a následne v účtovníctve k 31.12.2014 vykázala na účte 479 - ostatné dlhodobé záväzky nesprávne zostatok v sume 444 376,17 eur,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
• obec nepreukázala zverejnenie dodatkov č. 2 k 12 nájomným zmluvám v sume 1 895,20 eur tykajúcich sa ročného nájmu na svojom webovom sídle a nadobudnutie účinnosti dodatkov č. 2 dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
•obec netvorila fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
• obec nedodržala v jednom prípade rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov v sume 2 940,00 eur,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
• obec nedodržala pri prideľovaní a využívaní nájomných bytov podmienky stanovené v zákone o dotáciách a podmienky stanovené v zmluve o poskytnutí dotácie, čím porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
• obec nevykonala k zmluve o dielo a dodatkov k zmluve o dielo v sume 629 987,68 eur a k 12 prevereným nájomným zmluvám a dodatkom k nájomným zmluvám v sume 1 895,20 eur predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Kysucký Lieskovec

IČO
00314081
Sídlo
Kysucký Lieskovec 29, 02334 Kysucký Lieskovec
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z predložených dokladov bolo zistené, že jeden z členov komisie nepodpísal čestné vyhlásenie k dátumu otvárania a následného vyhodnocovania predložených ponúk podľa ustanovenia § 40 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. podľa ktorého člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. bola komisia spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak bola súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja. Podľa predloženej zápisnice z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk zákazky z 15.07.2009 boli prítomní iba dvaja členovia komisie, čím nebolo dodržané uvedené ustanovenie zákona č. 25/200 Z. z. a obec mala povinnosť doplniť túto komisiu podľa ustanovenia § 40 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
NKÚ SR tým zistil rozpor v určení cenovej ponuky uchádzača (zhotoviteľa) celkovo v sume 245 715,30 eur bez DPH, vzhľadom na ich cenovú rozdielnosť uvádzanú v dvoch vypracovaných zápisniciach z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk tejto zákazky, ako aj návrhu zmluvy o diela (zhotoviteľa) nachádzajúcich sa v predmetnej dokumentácií tohto verejného obstarávania. Zároveň bola preukázaná skutočnosť, že zápisnica z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk na predmet zákazky predložená obcou ŠFRB sa pri zhotoviteľovi cenovo nezhoduje s cenou, ktorú komisia uviedla v zápisnici z otvárania cenových ponúk. Tým nebol pri tomto zadávaní zákaziek uplatnený princíp transparentnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Podľa ustanovenia § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavky, ak boli vopred zmluvne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov a podľa ods. 10 tohto ustanovenia takto poskytnuté preddavky musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli. Z dôvodu, že preddavok v sume 170 616,86 eur nebol poskytnutý najviac na obdobie troch mesiacov a zároveň nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka 2011 došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa ustanovenia § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavky, ak boli vopred zmluvne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov a podľa ods. 10 tohto ustanovenia takto poskytnuté preddavky musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli. Z dôvodu, že preddavok v sume 170 616,86 eur nebol poskytnutý najviac na obdobie troch mesiacov a zároveň nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka 2011 došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v dobe výkonu kontroly nevedela NKÚ SR preukázať účtovný zápis účtovného dokladu – faktúry č. 20130008 v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období roku 2013 podľa ustanovení § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 431/2002 Z. z.“), čím nekonala v zmysle týchto ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v dobe výkonu kontroly nevedela NKÚ SR preukázať účtovný zápis účtovného dokladu – faktúry č. 20130008 v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období roku 2013 podľa ustanovení § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 431/2002 Z. z.“), čím nekonala v zmysle týchto ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v dobe výkonu kontroly nevedela NKÚ SR preukázať účtovný zápis účtovného dokladu – faktúry č. 20130008 v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období roku 2013 podľa ustanovení § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 431/2002 Z. z.“), čím nekonala v zmysle týchto ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. Nezaúčtovaním tohto výdavku vzhľadom na existenciu účtovného dokladu, tak ako je vyššie uvedené, obec nekonala v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia a s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého bola obec povinná viesť účtovníctvo správne a úplne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v dobe výkonu kontroly nevedela NKÚ SR preukázať účtovný zápis účtovného dokladu – faktúry č. 20130008 v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období roku 2013 podľa ustanovení § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 431/2002 Z. z.“), čím nekonala v zmysle týchto ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. Nezaúčtovaním tohto výdavku vzhľadom na existenciu účtovného dokladu, tak ako je vyššie uvedené, obec nekonala v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia a s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého bola obec povinná viesť účtovníctvo správne a úplne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dokumentácie poskytnutej NKÚ SR nebolo možné určiť skutočné použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zo ŠFRB poskytnutých na stavbu nájomných bytov za obdobie od ich poskytnutia zhotoviteľovi, t.j. od obdobia vystavenia zálohovej faktúry č. 0/10001 z 13.09.2011do vystavenia zúčtovacej faktúry č. 20130008 zo 16.05.2013, resp. v ďalších účtovných obdobiach. Uvedené malo podstatný vplyv na preverenie účelu použitia verejných prostriedkov podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 31 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. Kontrolou boli preverené účtovné doklady ZoD v znení troch uzatvorených dodatkov, zálohová faktúra č. 0/10001 z 13.09.2011 (v sume 170 616,86 eur) spolu v sume 1 464 258,49 eur (ďalej len „účtovné doklady“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Z dokumentácie poskytnutej NKÚ SR nebolo možné určiť skutočné použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zo ŠFRB poskytnutých na stavbu nájomných bytov za obdobie od ich poskytnutia zhotoviteľovi, t.j. od obdobia vystavenia zálohovej faktúry č. 0/10001 z 13.09.2011do vystavenia zúčtovacej faktúry č. 20130008 zo 16.05.2013, resp. v ďalších účtovných obdobiach. Uvedené malo podstatný vplyv na preverenie účelu použitia verejných prostriedkov podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 31 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. Kontrolou boli preverené účtovné doklady ZoD v znení troch uzatvorených dodatkov, zálohová faktúra č. 0/10001 z 13.09.2011 (v sume 170 616,86 eur) spolu v sume 1 464 258,49 eur (ďalej len „účtovné doklady“).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR preveril všetky účtovné doklady týkajúce sa splácania istiny a predpísaných úrokov z istiny poskytnutého finančného príspevku zo ŠFRB, ktoré obec hradila na dohodnutý účet podľa uzatvorenej zmluvy so ŠFRB za obdobie od októbra 2011 do decembra 2014, t.j. v celkovej sume 62 670,80 eur (celkom 28 bankových úhrad). Podľa obcou predložených dokladov predstavovalo čerpanie úveru zo ŠFRB k 31.12.2011 celkovú sumu 177 587,58 eur. Preverením účtovných dokladov so stavom podľa hlavnej knihy za obdobie od 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 a k 31.12.2014 bola preukázaná úhrada predpísanej istiny a úrokov poskytnutého úveru zo strany obce ŠFRB nasledovne: - k 31.12.2011 splátka istiny v sume 4 142,02 eur a úhrada úrokov z istiny v sume 1 512,46 eur, - k 31.12.2012 úhrada úrokov v sume 5 895,76 eur, - k 31.12.2013 splátka istiny v sume 22 884,17 eur a úhrada úrokov v sume 12 683,51 eur, - k 31.12.2014 splátka istiny v sume 35 644,61 eur a uhradené úroky v sume 1 266,33 eur. Podľa predložených účtovných dokladov tak k 31.12.2014 predstavovala nesplatená istina poskytnutého úveru sumu 114 916,78 eur pri predpísanej úrokovej sadzbe (ďalej len „úrok“) 1 % p. a. v období 1. až 13. splátky úveru istiny a úroku 1,5 % v období 14. až 26. splátky istiny úveru. Všetky vybrané účtovné doklady týkajúce sa úhrad splátok ŠFRB spĺňali náležitosti preukázateľného účtovného záznamu a ku každému dokladu obec NKÚ SR predložila doklad týkajúci sa vykonania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. Predbežnú finančnú kontrolu na týchto účtovných dokladoch zabezpečoval starosta obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Liptovský Ján

IČO
00315486
Sídlo
Jána Kalinčiaka 39, 03203 Liptovský Ján
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
14.06.2015 - 07.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením výpočtu mesačného nájomného nájomných bytov BD bolo preukázané, že FO za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2015 nebol tvorený v sume 0,5 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.

Obec Maršová - Rašov

IČO
00648213
Sídlo
Maršová - Rašov 2, 01351 Maršová-Rašov
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bytový dom bol zaradený do používania 01.09.2012, to zn. dva týždne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia § 26 ods. 1 Opatrenia ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Dobou odpisovania 20 rokov obec nepostupovala podľa ustanovenia § 30 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec uzatvorila pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, t. j. pred 15.08.2012 (sedem nájomných zmlúv z 09.07.2012 a jednu nájomnú zmluvu z 01.08.2012), čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 9 zákona č. 443/2010 Z. z., podľa ktorého nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec ani k jednej uzatvorenej nájomnej zmluve nepredložila doklad, týkajúci sa vykonania predbežnej finančnej kontroly, čím obec nepostupovala v súlade s vtedy platným ustanovením § 9 ods. 1 nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením výpočtu mesačného nájomného nájomných bytov BD bolo preukázané, že FO za obdobie od 01.08.2012 do 30.06.2015 nebol tvorený v sume 0,5 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. a článkom V ods. 1 písm. p) zmluvy č. 0063-PRB/2011 podľa ktorého sa obec zaviazala vytvárať fond prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 uvádzaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Istina z úveru zo ŠFRB bola zatriedená na nesprávnej podpoložke 821005 – Z bankových úverov dlhodobých. Správne ju mala obec zatriediť na podpoložke 821007 – Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí dlhodobých a Úroky istiny boli nesprávne zatriedené na podpoložke 651 004 – Ostatnému veriteľovi, čo nebolo v súlade s Opatrením č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého sa splátky úrokov účtujú na podpoložke 651 003 – Subjektu verejnej správy. Zároveň tým obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého v rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42

Obec Nitrianska Streda

IČO
00310832
Sídlo
Nitrianska Streda 1, 95616 Nitrianska Streda
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 16.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vykonávala predbežnú finančnú kontrolu na likvidačných listoch, ktoré boli priložené pri faktúrach za vykonané stavebné práce s uvedením dátumu jej vykonania a podpisu účtovníčky obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec poskytla nájomné byty do užívania ešte pred samotným zaradením stavby do majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec zaradila stavbu do majetku v nižšej sume o 26 126,25 eur. Obec nesprávne účtovala obstarávacie náklady vo výške 174 972,98 eur na nákladový účet 518 - Ostatné služby a nie na účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec zaradila bytový dom do odpisovej skupiny č. 4 s dobou odpisovania 20 rokov. Odpisovanie bytového domu malo byť určené minimálne po dobu 30 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec v piatich prípadoch nevedela preukázať, že pri prideľovaní nájomných bytov skúmala príjmy osôb, ktorým byty prenajala a teda, že osoby, ktorým boli byty prenajaté, spĺňali stanovené podmienky. V jednom prípade obec prenajala byt osobe, ktorá stanovené podmienky nespĺňala.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec uzatvorila nájomné zmluvy pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec neinformovala nájomcov o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, čím si nesplnila povinnosti, vyplývajúce pre ňu z uzatvorených nájomných zmlúv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Nájomné zmluvy neobsahovali dohodu o finančnej zábezpeke a v 16 prípadoch bola vybraná finančná zábezpeka v sume presahujúcej výšku šesťmesačného nájomného.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec používala prostriedky z finančnej zábezpeky zloženej nájomcami na úhradu svojich kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 583/2004 Z.z.
Pri uzatváraní nájomných zmlúv ani opakovaných nájomných zmlúv nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Nedodržanie zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec netvorila fond opráv v predpísanej výške.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec v šiestich prípadoch neuhradila mesačnú splátku úveru do 15. kalendárneho dňa v mesiaci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala pri mesačných splátkach úveru predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec v roku 2012 nepoužívala správnu rozpočtovú klasifikáciu na splátku istiny aj splátku úrokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Obec v roku 2012 neviedla v účtovnej evidencii na účte 479 istinu rozdelenú na krátkodobú časť splatnú do jedného roka a dlhodobú časť. Obec nevytvorila analytický účet k syntetickému účtu 479.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec za roky 2012 a 2013 neviedla resp. uviedla v nesprávnej výške krátkodobú časť splácania istiny z poskytnutého úveru zo ŠFRB.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Pri uzatvorení opakovaných nájomných zmlúv obec nepreverovala príjmy nájomcov ani skutočnosť, či sa podmienky nájomcov nezmenili.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.

Obec Podolie

IČO
00311928
Sídlo
Podolie 566, 91622 Podolie
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností nebol podaný v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností nebol podaný v lehote 30 dní od uzatvorenia záložnej zmluvy, nebol dodržaný článok V. odsek 1. písm. n) zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorého sa obec zaviazala podať návrh na vklad záložného práva v prospech MVaRR SR príslušnej správe katastra najneskôr do 30 dní od uzatvorenia záložnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepreveril podmienky na prijatie a použitie úverových prostriedkov zo ŠFRB obcou.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou úverovej zmluvy, zmluvy o poskytnutí dotácie, záložných a nájomných zmlúv a trvalého príkazu bolo zistené, že obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu na uvedených dokumentoch.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Odpisový plán bytového domu bol zostavený na 20 rokov pričom nebola zohľadnená doba očakávaného použitia majetku a intenzita jeho použitia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec v jednom prípade pridelila nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom presahujúcim výšku trojnásobku životného minima.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 443/2010 Z.z.
Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu neviedla obec na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec neinformovala nájomcov o možnosti opakovaného uzavretia nájomných zmlúv. V nájomných zmluvách bolo len stanovené, že nájomcovia boli povinní minimálne 60 dní pred skončením nájmu písomne požiadať obec o uzavretie novej nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 443/2010 Z.z.
Obec neviedla na účte fondu opráv prostriedky v zákonom stanovenej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Splátky úveru zo ŠFRB v rokoch 2011 – 2013 boli nesprávne triedené na podpoložke EKRK 821005. Splátky úroku z úveru zo ŠFRB v rokoch 2011 - 2014 boli nesprávne triedené na podpoložke EKRK 651002.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Obec nevykázala v účtovnej závierke časť záväzkov splatných do jedného roka ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.

Obec Rabča

IČO
00314838
Sídlo
Hlavná 426, 02944 Rabča
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
10.06.2015 - 09.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v procese verejného obstarávania u dvoch z troch uchádzačov nedodržala princíp transparentnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nezdokladovala zaslanie informácie o uzavretí zmluvy s víťazným uchádzačom ÚVO do 14 dní od jej uzavretia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neboli doržané pravidlá a podmienky zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB (úhradou za tovary a stavebné práce, ktoré nezodpovedali predloženej PD)
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec rozhodla o pridelení bytu bez skúmania mesačného príjmu domácnosti žiadateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
obec uzatvorila nájomné zmluvy prostredníctvom správcu, ktorý v zmluve o výkone správy túto možnosť nemal uvedenú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov finančných operácií spojených so splácaním istiny úveru zo ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov finančných operácií spojených so splácaním istiny úveru zo ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nevykonávala pred splátkou úveru PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Slanská Huta

IČO
00691330
Sídlo
Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
15.06.2015 - 07.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie lehoty stanovenej v úverovej zmluve najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podať na príslušnej správe katastra návrh na zápis záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech veriteľa ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie lehoty predložiť ministerstvu návrh záložnej zmluvy najneskôr do 90 dní od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne vedenie majetkovej evidencie obstaraných bytov, nezostavenie odpisového plánu a neodpisovanie tohto majetku s dopadom na zobrazenie majetkovej situácie obce v účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
nezapočítanie všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním nájomných bytov do obstarávacej ceny tohto majetku v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
účtovné doklady neobsahovali povinné náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávny zdroj financovania vykazovaný pri uvádzaní finančných príjmových operácií a kapitálových výdavkov spojených s úverom ŠFRB
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
nedodržanie postupov účtovania pre zúčtovanie kapitálových transferov pri účtovaní prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na obstaranie nájomných bytov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
nájomné zmluvy neobsahovali zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu ako povinnú náležitosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
nevykonanie PFK pred uzavretím nájomných zmlúv a pred úhradou splátok úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
stanovenie dlhšej lehoty ako 30 dní kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy na zloženie finančnej zábezpeky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
využívanie prostriedkov finančnej zábezpeky na úhradu bežných výdavkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 443/2010 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania pri účtovaní záväzkov za prijaté finančné zábezpeky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
nesplnenie povinnosti o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy a zákona o dotáciách pri prideľovaní a využívaní bytov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neúčtovanie predpisu pohľadávok za nájomné pri vzniku pohľadávky, t.j. ku dňu splatnosti nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
nevykazovanie pohľadávok vymáhaných súdnou cestou v účtovnej evidencii
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
neuplatňovanie a nevymáhanie úrokov z omeškania za oneskorene uhradené platby nájomného
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 138/1991 Zb.
netvorenie fondu prevádzky, údržby a opráv v predpísanej výške, minimálne 0,5 ˇnákladov na obstaranie nájomného bytu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny nedodržaním zmluvne dohodnutého spôsobu splácania úveru
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie úrokov z úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania pri účtovaní úrokov z úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
VZN o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov obsahovalo nesprávne stanovenú výšku finančnej zábezpeky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.

Obec Terchová

IČO
00321699
Sídlo
Sv. Cyrila a Metoda 96, 01306 Terchová
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 17.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neprehodnocovala preukázateľným spôsobom, či nájomcovia spĺňali podmienky na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy a neinformovala nájomcov o možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z., podľa ktorého v nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto zákone.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Žiadna žiadosť o pridelenie nájomného bytu neobsahovala dokumentáciu, podľa ktorej obec vyhodnocovala, schvaľovala a následne pridelila nájomný byt oprávneným žiadateľom podľa § 22 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. a špecifikované v článku III ods. 4 VZN o nájme. Nearchivovaním uvedených podporných dokladov obec nedodržala ustanovenie § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec bola povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. zabezpečovať evidovanie, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Obec ani k jednej nájomnej zmluve nepredložila doklad, týkajúci sa vykonania predbežnej finančnej kontroly podľa v tom čase platného ustanovenia § 9 ods. 1 v nadväznosti na § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Úroky z úveru zo ŠFRB boli zatriedené na podpoložke 651 002 – Banke a pobočke zahraničnej banky, čo nebolo v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 k č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, podľa ktorého sa splátky úrokov účtujú na podpoložke 651 003 – Subjektu verejnej správy, čím obec nepostupovala v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42 a s ustanovením § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého v rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42

Obec Tešedíkovo

IČO
00306215
Sídlo
Tešedíkovo 860, 92582 Tešedíkovo
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
11.06.2015 - 03.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Začatie používania nájomných bytov pred samotným zaradením stavby do majetku obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávne stanovená doba odpisovania pri zaradení bytového domu do majetku obce, ktorá nezohľadňovala dobu jeho použiteľnosti, ktorá bola 30 rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nájomné zmluvy neobsahovali skutočný začiatok nájmu, dobu nájmu, ukončenie nájmu a zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Uzatvorenie nájomných zmlúv pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povolenie užívania stavby nájomného domu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Z hľadiska vedenia účtovníctva boli finančné zábezpeky zložené jednotlivými nájomcami vedené na nesprávnom účte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nerealizovanie predbežnej finančnej kontroly u nájomných zmlúv uzatvorených na nájomné byty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nesprávna suma vykazovaných krátkodobých pohľadávok v účtovnej závierke obce k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V prípadoch dlhodobejšieho meškania s úhradami nájomného za nájomné byty a služieb s ním spojených, vypracovávať písomnú dohodu s nájomcami o splátkach
Aktualizovať všeobecne záväzné nariadenie obce vzťahujúce sa k nájomným bytom.
Obec ako vlastník bytového domu netvorila fond prevádzky, údržby a opráv vo výške 0,5 % z ceny obstarania nájomných bytov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Pokryť vybratým nájomným aj výdavky na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.
Triedenie úrokov a istiny na nesprávnej podpoložke rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42

Obec Šintava

IČO
00306193
Sídlo
Šintava 244, 92551 Šintava
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
17.06.2015 - 17.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu tejto zmluvy, čím nekonala v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) a e) v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nezaslala Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, čím nepostupovala podľa ust. § 92 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
NKÚ SR zistil, že obec nezaslala ÚVO oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 14 dní po uzavretí zmluvy, čím nepostupovala v zmysle ust. § 92 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevykonala nové verejné obstarávanie, uzatvorila zmluvu na cenu vyššiu o 37 046,99 eur s DPH (oproti pôvodnej vysúťaženej cene) a následne sumu 739 146,99 eur uhradila zhotoviteľovi. Týmto konaním postupovala v rozpore s ust. § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň, tým obec porušila finančnú disciplínu v sume 37 046,99 eur v zmysle ust. § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec zaradila bytový dom do odpisovej skupiny č. 4 s dobou odpisovania 21 rokov, čím nekonala v súlade s ust. § 30 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „postupy účtovania“), podľa ktorého sa dlhodobý hmotný majetok odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku, v nadväznosti na ust. § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať platné postupy účtovania. Odpisovanie bytového domu malo byť určené minimálne po dobu 30 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nájomný bytový dom bol skolaudovaný 12.11.2012 a zaradený do používania 01.11.2012, teda skôr ako bol skolaudovaný. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ust. § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ustanoví MF SR opatrením, opatrenie vyhlasuje oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať. Ďalej obec nepostupovala podľa ust. § 26 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa do majetku účtuje hmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania a v nadväznosti na ust. § 82 stavebného zákona, podľa ktorého je stavba uvedená do používania kolaudačným rozhodnutím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo preverených 93 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, evidovaných obcou v kontrolovanom období a bolo zistené, že žiadatelia, ktorým boli byty pridelené v troch prípadoch nespĺňali podmienku uvedenú v ust. § 22 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, keď príjem žiadateľa o byt presiahol trojnásobok životného minima.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Nájomné zmluvy obsahovali aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá bola vo výške 1 659,69 eur. Vo všetkých prípadoch presiahla výšku šesťmesačného nájomného, čím obec nepostupovala v súlade s ust. § 12 ods. 7 zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
NKÚ SR zistil, že obec používala prostriedky z finančnej zábezpeky zloženej nájomcami na úhradu svojich bežných výdavkov, čím nekonala v súlade s ust. § 12 ods. 8 zákona o dotáciách, podľa ktorého finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Zároveň došlo k porušeniu ust. § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa takéto výdavky hradia z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 443/2010 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v šiestich prípadoch nedodržala termín na informovanie nájomcov o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, čím obec nepostupovala v súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Na základe zistení z vykonanej kontroly NKÚ SR zhodnotil, že obec nedodržala pri prideľovaní nájomných bytov podmienky stanovené v zákone o dotáciách a zároveň obec porušila aj povinnosti, ktoré vyplývali zo zmluvy o poskytnutí dotácie, čím porušila finančnú disciplínu podľa ust. § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou hlavnej knihy za rok 2013 a 2014 bolo zistené, že ku koncu rokov neboli v účtovníctve evidované pohľadávky za rok 2013 vo výške 2 669,61 eur a za rok 2014 v sume 1 688,45 eur. Kontrolou bolo zistené, že stav pohľadávok na analytickom účte správcu bol k 31.12.2013 vo výške 2 368,01 eur. K 31.12.2014 boli vedené pohľadávky na analytickom účte k bytovému domu 14 b. j. vo výške 1 492,29 eur. Na účtoch boli vedené aj preplatky nájomcov. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ust. § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ustanoví MF SR opatrením, opatrenie vyhlasuje oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.Obec nepostupovala podľa ust. § 49 ods. 9 postupov účtovania a podľa ust. § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Tým, že dlh na nájomnom presiahol výšku zábezpeky a nájomca bol v omeškaní viacerými splátkami nájomného, obec nepostupovala v zmysle nájomnej zmluvy a v zmysle ust. § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec ako vlastník netvorila fond prevádzky, údržby a opráv v predpísanej výške, t. j. minimálne 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu, čím nekonala v súlade s § 18 ods. 2 zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Kontrolou splátok úveru bolo zistené, že obec vykonávala predbežnú finančnú kontrolu, ale nevyznačovala súlad s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a inými skutočnosťami uvedenými v uvedenom ustanovení, čím nepostupovala podľa ust. § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Župkov

IČO
00321133
Sídlo
Župkov 12, 96671 Župkov
Kontrolované obdobie
roky 2011 - 2015
Termín kontroly
16.06.2015 - 17.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na karte majetku k BD 16 b. j. neboli uvedené obstarávacia cena, dátum jej vyhotovenia a presný dátum zaradenia do majetku, čím nebol dodržaný § 10 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa písm. a) až g) citovaného paragrafu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec odpisovala BD 16 b. j. aj prislúchajúcu TV s dobou odpisovania 20 rokov, čím nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 opatrenia Ministerstva Financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 z 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. MF/16786/2007-31“), podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V dvoch prípadoch bola nájomná zmluva uzavretá s osobami, ktorých príjem prevyšoval maximum stanovené vo VZN č. 5/2013, čím nebol dodržaný čl. 3 ods. 2 VZN č. 5/2013, podľa ktorého takéto osoby nie sú osobami oprávnenými na bývanie v nájomnom byte bežného štandardu. Zároveň nebol dodržaný § 22 ods. 3 zákona o dotáciách, ktorý vymedzuje podmienky pre status osoby oprávnenej na sociálne bývanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
V dvoch prípadoch bola nájomná zmluva uzavretá na obdobie dlhšie ako jeden rok, čím nebol dodržaný čl. 3 ods. 7 VZN č. 5/2013 a zároveň § 12 ods. 6 zákona o dotáciách, podľa ktorého ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3, môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec nedodržaním podmienok stanovených pri prideľovaní nájomných bytov v zákone o dotáciách porušila finančnú disciplínu podľa§ 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ani v jednej z uzavretých nájomných zmlúv nebol uvedený začiatok nájmu, čím obec nedodržala § 12 ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách, podľa ktorého nájomná zmluva musí obsahovať začiatok nájmu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Porovnaním dátumov uzavretia nájomných zmlúv a dátumov úhrad finančných zábezpek bolo zistené, že v deviatich prípadoch bola finančná zábezpeka uhradená obci skôr ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, čím nebol dodržaný § 12 ods. 7 zákona o dotáciách, podľa ktorého lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec v období máj až august 2012 použila prostriedky zo zložených finančných zábezpek v sume 6 217,60 EUR na úhradu štyroch splátok úveru poskytnutého zo ŠFRB, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách, podľa ktorého finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Úhradou splátok úveru zo ŠFRB z prostriedkov finančných zábezpek obec zároveň nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), podľa ktorého sa záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, uhrádzajú z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla finančné zábezpeky na osobitnom účte, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách, podľa ktorého finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. V tomto smere bolo obci odporučené, aby si na finančné zábezpeky zriadila v banke osobitný účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Neuplatnením si nároku na úroky z omeškania obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V období od uzatvorenia nájomných zmlúv až do 31.12.2014 obec tvorila fond opráv v sume 1 920,00 EUR ročne (podľa prepočtov suma mala byť minimálne 3 721,79 EUR), čo bolo menej ako 0,5 % z obstarávacej ceny bytu, čím nepostupovala v súlade s § 18 ods. 2 zákona o dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Zatriedením splátok úrokov na podpoložku 651 002 obec nepostupovala v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 08.12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení, podľa ktorého sa splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy zatrieďuje na podpoložku 651 003. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pred jednotlivými splátkami úveru nevykonala predbežnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť