Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-062/2010/0005
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Dedinky

IČO
00328171
Sídlo
Dedinky 0, 04973 Dedinky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuskutočnila monitorovanie merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce bol schválený bez odborného stanoviska hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Kolibabovce

IČO
00325317
Sídlo
Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rpzpočet obce na rok 2009 nebol vo forme programového rozpočtu, neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuskutočnila monitorovanie a hodnotenie merateľných ukazovateľov, ktorým sa hodnotí plnenie cieľov, resp. pokrok pri plnení stanovených cieľov v jednotlivých programoch.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet dopracovaný ro do štruktúry programového nebol schválený Obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Lastomír

IČO
00325406
Sídlo
Lastomír 322, 07237 Lastomír
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlavný kontrolór k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2009 nevypracoval odborné stanovisko.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevypracovala rozpočet ako programový rozpočet obce na roky 2009 – 2011, t. z. neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka neuskutočnila monitorovanie merateľných ukazovateľov a hodnotenie plnenia programov bolo len finančné.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala ďalšie zmeny rozpočtu bez rozpočtového opatrenia a bez jeho schválenia ObZ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala ďalšie zmeny rozpočtu bez rozpočtového opatrenia a bez jeho schválenia ObZ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Letanovce

IČO
00329304
Sídlo
Slovenského raja 55, 05313 Letanovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala rozpočet ako programový rozpočet obce na roky 2009 – 2011, t. z. neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuskutočnila monitorovanie a hodnotenie merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Ptrukša

IČO
00331864
Sídlo
Ptrukša 0, 07677 Ptrukša
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala programový rozpočet na roky 2009 - 2011
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuskutočnila monitorovanie merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotiacu správu programového rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Tibava

IČO
00325881
Sídlo
Tibava 131, 07301 Tibava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rpzpočet obce na rok 2009 nebol vo forme programového rozpočtu, neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nerealizovala hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Veľké Raškovce

IČO
00332054
Sídlo
Veľké Raškovce 0, 07675 Veľké Raškovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala rozpočet ako programový rozpočet obce na roky 2009 – 2011, t. z. neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuskutočnila monitorovanie a hodnotenie merateľných ukazovateľov, ktorým sa hodnotí plnenie cieľov, resp. pokrok pri plnení stanovených cieľov v jednotlivých programoch.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V obci Veľké Raškovce nebola zriadená funkcia hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V obci Veľké Raškovce nebola zriadená funkcia hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť