Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2013/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť pri nakladaní s finančným
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

IČO
00735779
Sídlo
Sklabinská 1, 83517 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
16.05.2013 - 04.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vedenie operatívnej evidencie o rozpočtových opatreniach nebola v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzavretie kúpnej zmluvy v rozpore s vysúťaženou cenou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaný princíp hospodárnosti pri obstarávaní tovaru
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nedostatočne vykonaná priebežná kontrola pred úhradou faktúrovanej sumy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podpísanie Rámcovej kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa 2 týždne pred vyhodnotením ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdelenie predmetu obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neopodstatnené rušenie procesu verejného obstarávania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoprávnené použitie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutie preddavku, ktorý nebol zmluvne dohodnutý
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Technické zhodnotenie majetku, ktorý nebol vedený v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovaná suma do nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezabezpečenie zápisu v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Likvidácia hmotného majetku bez riadneho preukázania nemožnosti opravy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne vynaložené prostriedky za zbytočne vyhotovené posudky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť