Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2017/1110
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Nemocnica Poprad, a. s.

IČO
36513458
Sídlo
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Kontrolované obdobie
rok 2016 a I. štvrťrok 2017 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.04.2017 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Objednávky na vypracovanie štúdií zadaných spoločnosti LT PROJEKT a.s. (DOBJ161477 z 13. 10. 2016 v sume 9 500,00 eur, DOBJ161590 z 09. 11. 2016 v sume 8 500,00 eur, DOBJ161682 z 24. 11. 2016 v sume 7 800,00 eur a objednávka č. DOBJ161825 z 19. 12. 2016 v sume 9 600,00 eur) neboli zverejnené na webovom sídle kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt použil na zhotovenie architektonicko-dispozičných štúdií štyri samostatné postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, došlo k rozdeleniu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Nemocnica nezverejnila v súhrnnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za IV. štvrťrok 2016 zákazku na rekonštrukciu priestorov rehabilitačného oddelenia a čakárne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Preverením dokumentácie z verejného obstarávania Vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia a prístavba urgentného príjmu nachádzajúcej sa v profile nemocnice ako verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO v časti „Zákazky“ bolo zistené, že zápisnica z otvárania ponúk a zápisnica z vyhodnotenia ponúk bola zverejnená 20.03.2017, ponuky uchádzačov 23.03.2017 a správa o zákazky 31.03.2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Ponuky uchádzačov neboli zverejnené v profile nemocnice ako verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO v časti „Zákazky“ v prípade zákazky Vypracovanie PD pre zníženie energetickej náročnosti objektov Nemocnice Poprad a. s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Späť