Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2010/0004
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Babie

IČO
00332241
Sídlo
Babie 9, 09431 Babie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce nebol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec realizovala zmenu rozpočtu pred jej schválením.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Bertotovce

IČO
00326828
Sídlo
Bertotovce 142, 08235 Bertotovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pri tvorbe programového rozpočtu za sledované obdobie pri jednotlivých programoch neformulovala popri zámeroch aj ciele, ktoré by realizovala z výdavkov rozpočtu obce, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výsledky monitorovania programového rozpočtu obec nespracovala v monitorovacej správe, čím nepostupoval v súlade s § 12 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Beňadikovce

IČO
00330302
Sídlo
Beňadikovce 0, 09042 Beňadikovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala prijatý organizačný poriadok /určenie organizácie obecného úradu/
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet nebol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V príjmovej časti rozpočtu obce nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebolo vypracované odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v priebehu roka 2009 nevykonávala porovnanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a ani porovnaie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou dosiahnutou v roku 2009. Obec nespracovala monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Chmiňany

IČO
00327131
Sídlo
Chmiňany 0, 08233 Chmiňany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rpzpočet obce neobsahoval ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Dukovce

IČO
31302955
Sídlo
Dukovce 0, 08644 Dukovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala viacročný rozpočet ako programový rozpočet obce na roky 2010 - 2011.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala viacročný rozpočet ako programový rozpočet obce na roky 2010 - 2011.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet nebol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu a v piatich položkách bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2009 obec neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výdavkový pokladničný doklad obsahoval pokladničné bloky, ktoré boli nečitateľné.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Dúbrava

IČO
00322946
Sídlo
Dúbrava 0, 06773 Dúbrava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie merateľných ukazovateľov, ktorými sa hodnotí plnenie cieľov, resp. pokrok pri plnení stanovených cieľov v jednotlivých programoch, čím porušila § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec tým, že nevypracovala rozpočet ako programový rozpočet obce na roky 2009 - 2011, porušila § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Gribov

IČO
00330451
Sídlo
Gribov 36, 09022 Bukovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v   programoch viacročného rozpočtu neformulovala zámery a ciele, ktoré by realizovala z výdavkov,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
viacročný rozpočet obce na roky 2009 – 2011 neobsahoval rozpočet príjmov a finančné operácie na roky 2010 a 2011,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v schválenom rozpočte obce na rok 2009 neboli zahrnuté finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonávala zmeny v rozpočte obce v priebehu roka 2009 pred čerpaním výdavkov,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nezabezpečila monitorovanie programového rozpočtu a nevypracovala monitorovaciu správu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Hendrichovce

IČO
00327077
Sídlo
Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rpzpočet obce neobsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rpzpočet obce neobsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezostavila štruktúru programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Pred schválením rozpočtu v OZ tento nebol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet obce bol v roku 2009 upravený všeobecne bez konkrétneho rozpočtového opatrenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciku rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Krížovany

IČO
00327301
Sídlo
Krížovany 24, 08233 Krížovany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KS v jednotlivých programoch viacročného rozpočtu neformuloval zámery a ciele, ktoré by realizoval z výdavkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet obce Krížovny na roky 2009-2011 neobsahoval rozpočet príjmov na roky 2009-2011.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS nezahrnul do schváleného rozpočtu obce na rok 2009 finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS nevykonal podľa potreby v priebehu rozpočtového roka 2009 zmeny v rozpočte obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS nezabezpečil monitorovanie programového rozpočtu a nevypracoval monitorovaciu správu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený záverečný účet obce Krížovany neobsahoval bilanciu aktív a pasív a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený záverečný účet obce Krížovany neobsahoval bilanciu aktív a pasív a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Lúčka

IČO
00595764
Sídlo
Lúčka 0, 08701 Lúčka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pôvodne nemala zostavený programový rozpočet v zákonom stanovenej programovej štruktúre, t.j. v členení do programov a podprogramov, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce a nespracovala monitorovaciu správu, čím nepostupovala v súlade s § 12 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K návrhu programového rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred ich schválením v OcZ, neboli vypracované odborné stanoviská hlavného kontrolóra obce. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pri čerpaní finančných prostriedkov na realizáciu podprogramu 6.1 údržba komunikácií, zmena rozpočtu nebola schválená v obecnom zastupiteľstve, čím obec nepostupovala v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2009 neobsahoval hodnotenie plnenia programov programového rozpočtu obce, čím obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Mlynárovce

IČO
00330787
Sídlo
Mlynárovce 0, 09016 Mlynárovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala prijatý organizačný poriadok /určenie organizácie obecného úradu/
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet nebol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rozpočte obce nebola uplaňovaná rozpočtová klasifikácia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala viacročný rozpočet ako programový rozpočet na roky 2009 - 2011
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala viacročný rozpočet ako programový rozpočet na roky 2009 - 2011
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezvolila hlavného kontrolóra obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevykonávala motitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Myslina

IČO
00323268
Sídlo
Myslina 0, 06601 Myslina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila rozpočet obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím došlo k porušeniu § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Záverčný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce čím došlo k porušeniu § 16 ods. 5 pism. g zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Nižný Slavkov

IČO
00327514
Sídlo
Nižný Slavkov 102, 08275 Nižný Slavkov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejnila rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok najmenej 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záverečný účet obce nebol schválený jedným z výrokov „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“, resp. „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala náklady za práce vykonané v roku 2008 do roku 2009.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala náklady za práce vykonané v roku 2008 do roku 2009.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala náklady za práce vykonané v roku 2008 do roku 2009.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Ondrašovce

IČO
00327557
Sídlo
Ondrašovce 0, 08233 Ondrašovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rpzpočet obce neobsahoval podprogramy, zámery a ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Plavnica

IČO
00330124
Sídlo
Plavnica 121, 06545 Plavnica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Staškovce

IČO
00330981
Sídlo
Staškovce 0, 09023 Staškovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

viacročný rozpočet obce na roky 2009 – 2011 neobsahoval rozpočet príjmov a finančné operácie na roky 2010 a 2011,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v schválenom rozpočte obce na rok 2009 neboli zahrnuté finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala zmenu v rozpočte obce v priebehu roka 2009 pred čerpaním výdavkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet obce na rok 2009 nebol zverejnený na obecnej tabuli najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Svidnička

IČO
00331015
Sídlo
Svidnička 19, 09002 Svidnička
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala viacročný rozpočet obce na roky 2009 až 2011, čím porušila § 4ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila rozpočet obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím došlo k porušeniu § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach, čím porušila § 14 ods. 3 citovaného zákona podľa ktorého má obec povinnosť viesť operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Turcovce

IČO
00323667
Sídlo
Turcovce 0, 06723 Turcovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala viacročný rozpočet obce na roky 2009 až 2011, čím porušila § 4ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila rozpočet obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím došlo k porušeniu § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach, čím porušila § 14 ods. 3 citovaného zákona podľa ktorého má obec povinnosť viesť operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverčný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce čím došlo k porušeniu § 16 ods. 5 pism. g zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neviedol analytické členenie účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, konal v rozpore s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady neobsahovali záznam o overení pripravovanej finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou, čím kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 9 ods. 1 a 4 č. 502/2001 Z. z zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovné doklady neobsahovali záznam o overení pripravovanej finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou, čím kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 9 ods. 1 a 4 č. 502/2001 Z. z zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neviedol analytické členenie účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, konal v rozpore s § 5 ods. 1 písm. r) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územne celky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Valentovce

IČO
00323713
Sídlo
Valentovce 0, 06701 Valentovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevypracovala viacročný rozpočet obce na roky 2009 až 2011, čím porušila § 4ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Čertižné

IČO
00322890
Sídlo
Čertižné 0, 06752 Čertižné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Viacročný rozpočet obce na roky 2009 - 2011 nebol vypracovaný
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť